257/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.07.2022 do 31.08.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

257
ZÁKON
z 29. júna 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady
č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 195/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 349/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 36/2014 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 30/2015 Z. z., zákona č. 376/2016 Z. z., zákona č. 91/2019 Z. z., zákona č. 303/2019 Z. z., zákona č. 478/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 69/2021 Z. z., zákona č. 83/2021 Z. z. a zákona č. 211/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 28 ods. 4 sa vypúšťa písmeno j).
2.
Za § 31ai sa vkladá § 31aj, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31aj
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia
Konania začaté po 30. júni 2022 a právoplatne neskončené do dňa vyhlásenia tohto zákona sa dokončia podľa znenia zákona účinného odo dňa vyhlásenia tohto zákona.“.
Čl. XI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, okrem čl. I bodov 1 až 126 a 128 až 145, čl. II, čl. IV až VII a čl. IX a X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2022, a čl. I bod 127 a čl. VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.