242/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.07.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

242
ZÁKON
z 15. júna 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z., zákona č. 202/2008 Z. z., zákona č. 203/2009 Z. z., zákona č. 111/2010 Z. z., zákona č. 394/2015 Z. z., zákona č. 277/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 194/2018 Z. z. a zákona č. 305/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. a) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „na báze humátov“.
2.
V § 2 písm. s) sa slová „fyzická osoba“ nahrádzajú slovami „fyzická osoba – podnikateľ“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ak je do sekundárneho zdroja živín alebo do kompostu zapracovaný čistiarenský kal, aj právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá ich produkuje a neuvádza do obehu“.
3.
V § 2 písmeno u) znie:
„u)
poľnohospodárskou pôdou v zraniteľných oblastiach pozemky alebo ich časti, ktoré sú vymedzené ako zraniteľné oblasti podľa osobitného predpisu1ab) v zaradení do stupňa obmedzenia používania dusíkatých hnojivých látok a spôsobu hospodárenia; ide o nízky stupeň (A), stredný stupeň (B) alebo vysoký stupeň (C),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab znie:
1ab) § 34 ods. 1 a § 81 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti v znení nariadenia vlády č. 62/2022 Z. z.“.
4.
V § 3 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na hnojivo, ktorým je EÚ produkt na hnojenie,1b) na vzájomne uznané hnojivo1ba) a na hnojivo poskytované v nevyhnutnom množstve na pokusné účely, výskum a vývoj.
(3)
Uvedením hnojiva, sekundárneho zdroja živín alebo kompostu do obehu sa rozumie ich dodávka, či už za úhradu alebo bezplatne, alebo skladovanie na účely ich dodávania. Uvedením hnojiva, ktorým je EÚ produkt na hnojenie, a vzájomne uznaného hnojiva do obehu sa rozumie ich sprístupnenie na trhu podľa osobitných predpisov.1bb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1b, 1ba a 1bb znejú:
1b) Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1009 z 5. júna 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania EÚ produktov na hnojenie na trhu, menia nariadenia (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a ruší nariadenie (ES) č. 2003/2003 (Ú. v. EÚ L 170, 25. 6. 2019) v platnom znení.
1ba) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/515 z 19. marca 2019 o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte a o zrušení nariadenia (ES) č. 764/2008 (Ú. v. EÚ L 91, 29. 3. 2019).
1bb) Čl. 3 bod 2 nariadenia (EÚ) 2019/515.
Čl. 2 bod 9 a 10 nariadenia (EÚ) 2019/1009 v platnom znení.“.
5.
V § 3a ods. 1 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zmenou výrobných podmienok je aj zmena vstupných surovín vrátane ich dodávateľa.“.
6.
§ 3a sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Producent sekundárneho zdroja živín a producent kompostu, ktorý zapracoval do vyprodukovaného sekundárneho zdroja živín alebo do kompostu čistiarenský kal, je povinný bez ohľadu na vyrobené množstvo sekundárneho zdroja živín alebo kompostu zaslať kontrolnému ústavu každoročne do 15. februára hlásenie o celkovom vyprodukovanom množstve a zložení sekundárnych zdrojov živín a kompostov podľa druhu a odberateľov a o množstve spracovaného čistiarenského kalu za predchádzajúci kalendárny rok.
(7)
Producent sekundárneho zdroja živín a producent kompostu zasiela hlásenie podľa odsekov 5 a 6 kontrolnému ústavu formou elektronického podania na formulári zverejnenom na webovom sídle kontrolného ústavu.“.
7.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo splnomocneného zástupcu výrobcu“.
8.
V § 5 ods. 3 a 5 sa za slovo „doručenia“ vkladá slovo „kompletnej“.
9.
V § 8 ods. 1 písm. c) sa za slovom „hnojiva“ vypúšťa čiarka a slová „ak nejde o hnojivo označené slovami „Hnojivo ES“ “.
10.
V § 8 odsek 5 znie:
„(5)
Hnojivo, ktorým je EÚ produkt na hnojenie, sa označuje a balí podľa podmienok a požiadaviek, ktoré ustanovuje osobitný predpis.6)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
6) Kapitola II a čl. 17 a 18 nariadenia (EÚ) 2019/1009 v platnom znení.“.
11.
Nadpis § 8a znie: „Ohlasovacia povinnosť pre hnojivo, ktorým je EÚ produkt na hnojenie“.
12.
V § 8a prvej vete sa slová „hnojivo s označením „Hnojivo ES“ “ nahrádzajú slovami „hnojivo, ktorým je EÚ produkt na hnojenie,“, nad slovo „type,“ sa umiestňuje odkaz 6a a za slovami „tohto hnojiva“ sa vkladajú slová „spolu s etiketou alebo príbalovým letákom“ a v druhej vete sa za slovo „uvádzajú“ vkladá slovo „toto“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
6a) Príloha I nariadenia (EÚ) 2019/1009 v platnom znení.“.
13.
V § 9 ods. 1 písm. b) sa za slovo „hnojív“ vkladajú slová „navzájom a“.
14.
V § 10 ods. 1 sa slová „hnojivá označené ako „Hnojivo ES“ “ nahrádzajú slovami „hnojivá, ktorými je EÚ produkt na hnojenie,“.
15.
V § 10c ods. 2 druhej vete sa za slová „koncom zakázaného obdobia“ vkladajú slová „alebo, ak ide o ornú pôdu zaradenú do nízkeho stupňa obmedzenia alebo stredného stupňa obmedzenia, na obdobie 28 dní od začiatku zakázaného obdobia alebo 14 dní pred koncom zakázaného obdobia pre aplikáciu kvapalných hospodárskych hnojív, akýchkoľvek hnojív z chovu hydiny a drobných hospodárskych zvierat, kvapalných hnojivých látok s organicky viazaným dusíkom a priemyselných hnojív s obsahom dusíka“.
16.
V § 11 ods. 1 sa nad slovo „prvkami“ a slovo „látkami“ umiestňuje odkaz 7e.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7e znie:
7e) § 27 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 57/2013 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 59/2013 Z. z.“.
17.
V § 15 ods. 2 písm. e) sa slová „uvádza hnojivo s označením „Hnojivo ES“ “ nahrádzajú slovami „hnojivo, ktorým je EÚ produkt na hnojenie,“.
18.
V § 15 ods. 2 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a 6“.
19.
V § 15 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo hnojivo označené slovami „Hnojivo ES“, ak nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,1b)“, nad slovom „predpisu“ sa odkaz „10b)“ nahrádza odkazom „1ba)“ a na konci sa pripája táto veta: „Na ukladanie sankcií za porušenie podmienok, požiadaviek a povinností podľa osobitného predpisu10a) pri uvádzaní hnojiva, ktorým je EÚ produkt na hnojenie, do obehu sa vzťahuje osobitný predpis.10b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 10b znejú:
10a) Nariadenie (EÚ) 2019/1009 v platnom znení.
10b) § 28 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z. z.“.
20.
Za § 18c sa vkladá § 18d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 16. júla 2022
(1)
Povinnosť producenta sekundárneho zdroja živín a producenta kompostu, ktorý zapracoval do vyprodukovaného sekundárneho zdroja živín alebo do kompostu čistiarenský kal, zasielať hlásenie podľa § 3a ods. 6 sa plní prvýkrát do 15. februára 2023 a vo vzťahu k vyprodukovaným sekundárnym zdrojom živín alebo kompostu, ktoré neboli odovzdané na aplikáciu, sa táto povinnosť vzťahuje na obdobie od 16. júla 2022 do 31. decembra 2022.
(2)
Na produkty uvedené na trh ako hnojivá s označením „Hnojivo ES“ sa uplatňujú podmienky uvádzania do obehu podľa osobitného predpisu.12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
12) Čl. 52 nariadenia (EÚ) 2019/1009 v platnom znení.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 16. júla 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.