208/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.11.2022 do 31.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

208
ZÁKON
z 25. mája 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 281/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 343/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 454/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenom as), ktoré znie:
„as)
centrálnou protistranou centrálna protistrana podľa osobitného predpisu.19m)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19m znie:
19m) Čl. 2 bod 1 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 v platnom znení.“.
2.
V § 3 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a centrálnych protistrán“.
3.
V § 3 ods. 2 sa za slovo „inštitúciami“ vkladajú slová „a centrálnymi protistranami“.
4.
V § 5 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
koná a rozhoduje v rezolučnom konaní podľa osobitného predpisu24a) a vykonáva ďalšiu pôsobnosť a úlohy podľa osobitného predpisu,24a)“.
Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
24a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/23 zo 16. decembra 2020 o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán a o zmene nariadení (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 600/2014, (EÚ) č. 806/2014 a (EÚ) 2015/2365 a smerníc 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EÚ a (EÚ) 2017/1132 (Ú. v. EÚ L 22, 22. 1. 2021).“.
5.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ustanovenia odsekov 2 až 7 a § 6 a 7 sa primerane použijú pri riešení krízových situácií centrálnych protistrán.“.
6.
V § 6b ods. 1 a § 12 ods. 1 sa slová „a k)“ nahrádzajú slovami „a l)“.


7.
V § 6b ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
zákaze rozdeľovania výnosov nad maximálnu rozdeliteľnú sumu súvisiacu s minimálnou požiadavkou podľa § 17a,“.
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).
8.
V § 6e ods. 7 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo o zákaze rozdeľovania výnosov nad maximálnu rozdeliteľnú sumu súvisiacu s minimálnou požiadavkou podľa § 17a“.
9.
V § 12 ods. 17 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „a valné zhromaždenie centrálnej protistrany môžu“.
10.
V § 14 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Rada s odbornou starostlivosťou posúdi, či je vhodné odloženie plnenia záväzku uplatniť na chránené vklady.44a) Ak sa odklad plnenia záväzku vykoná vo vzťahu k chráneným vkladom,44a) rada postupuje podľa § 8a.“.
11.
V § 17b ods. 1 sa slovo „Osoba“ nahrádza slovami „Vybraná inštitúcia a osoba“, slovo „uzavrela“ sa nahrádza slovom „uzavreli“ a slová „je povinná“ sa nahrádzajú slovami „sú povinné“.
12.
V § 25 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie sú dotknuté pravidlá veľkej majetkovej angažovanosti ustanovené osobitnými predpismi.66ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 66ba znie:
66ba) Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
13.
V § 27 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Rada svoje rozhodnutie oznámi všetkým členom príslušného kolégia pre riešenie krízových situácií.“.
14.
V § 28 ods. 6 úvodná veta znie: „Pri posudzovaní riešiteľnosti krízovej situácie skupiny rada zohľadňuje najmä tieto skutočnosti týkajúce sa každej osoby v skupine vrátane vybranej inštitúcie:“.
15.
V § 29 ods. 13 sa na konci pripája táto veta: „Rozhodnutie obsahuje názory a výhrady ostatných rezolučných orgánov.“.
16.
V § 29 ods. 14 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „61e)“ nahrádza odkazom „68a)“ a na konci sa pripája táto veta: „Rozhodnutie obsahuje názory a výhrady ostatných rezolučných orgánov.“.
17.
V § 29 ods. 15 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „61e)“ nahrádza odkazom „68a)“.
18.
V § 34 ods. 1 písm. c) sa za slovo „zohľadnení“ vkladajú slová „časového hľadiska a“.
19.
V § 40 ods. 9 úvodnej vete sa za slovo „konania“ vkladajú slová „podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu25a)“.
20.
V § 40 sa odsek 9 dopĺňa písmenami l) až t), ktoré znejú:
„l)
odmeňovaní členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti,81d)
m)
významných obchodných transakciách verejnej akciovej spoločnosti,81e)
n)
účasti a hlasovaní na valnom zhromaždení verejnej akciovej spoločnosti,81f)
o)
zásadách zapájania správcov aktív do výkonu práv akcionárov,81g)
p)
identifikácii a informovaní akcionárov,81h)
q)
poradcovi pre hlasovanie,81i)
r)
splynutí a zlúčení spoločnosti,81j)
s)
cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí spoločností na území štátov Európskeho hospodárskeho priestoru,81k)
t)
účasti zamestnancov na riadení pri cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí spoločností.81l)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 81d až 81l znejú:
81d) § 201a až 201e Obchodného zákonníka.
81e) § 220ga až 220gd Obchodného zákonníka.
81f) § 190a až 190f Obchodného zákonníka.
81g) § 78 a 78a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
81h) § 107o zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
81i) § 159a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
81j) § 69, § 69a, § 218a až 218l Obchodného zákonníka.
81k) § 69aa Obchodného zákonníka.
81l) § 218la až 218lk Obchodného zákonníka.“.
21.
V § 58 ods. 1 písm. a) sa nad slovom „predpisov“ odkaz „94)“ nahrádza odkazom „66ba)“
Poznámka pod čiarou k odkazu 94 sa vypúšťa.
22.
V § 98 ods. 3 sa za slová „rady vybranej inštitúcie,“ vkladajú slová „členovi dozornej rady centrálnej protistrany, zúčtovaciemu členovi,“.
23.
V § 98 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Ak rada zistí nedostatky v činnosti centrálnej protistrany pri riešení krízových situácií spočívajúce v porušení ustanovení osobitného predpisu,25a) môže uložiť sankcie v rozsahu a za podmienok podľa osobitného predpisu.109aa)“.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 109aa znie:
109aa) Čl. 82 ods. 2 a čl. 85 nariadenia (EÚ) 2021/23.“.
Čl. II
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 289/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 123/2022 Z. z. a zákona č. 151/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 31, ktorý znie:
„(31)
Faktormi udržateľnosti sú faktory udržateľnosti podľa osobitného predpisu.18j)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18j znie:
18j) Čl. 2 bod 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (Ú. v. EÚ L 317, 9. 12. 2019) v platnom znení.“.
2.
V § 28 sa odsek 3 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
Rada pre riešenie krízových situácií (ďalej len „rezolučná rada“) podľa osobitných predpisov.42a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:
42a) Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/23 zo 16. decembra 2020 o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán a o zmene nariadení (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 600/2014, (EÚ) č. 806/2014 a (EÚ) 2015/2365 a smerníc 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EÚ a (EÚ) 2017/1132 (Ú. v. EÚ L 22, 22. 1. 2021).“.
3.
V § 53f sa za číslo „5“ vkladajú slová „a osobitného predpisu47g)“ a slová „alebo osobitného zákona.47i)“ sa nahrádzajú slovami „zákona alebo osobitných predpisov.42a)“.
4.
V § 71dg ods. 4 sa slová „Rade pre riešenie krízových situácií (ďalej len „rezolučná rada“)“ nahrádzajú slovami „rezolučnej rade“.
5.
V § 71m ods. 12 prvej vete sa slová „pre ktorého potreby, charakteristiky a ciele je finančný nástroj vhodný“ nahrádzajú slovami „s ktorého potrebami, charakteristickými znakmi a cieľmi vrátane akýchkoľvek cieľov súvisiacich s udržateľnosťou je tento finančný nástroj zlučiteľný“ a v druhej vete sa slová „pre ktorých potreby, charakteristiky a ciele finančný nástroj nie je vhodný“ nahrádzajú slovami „s ktorých potrebami, charakteristickými znakmi a cieľmi tento finančný nástroj nie je zlučiteľný; to neplatí, ak sa v rámci finančných nástrojov zohľadňujú faktory udržateľnosti“.
6.
V § 71m ods. 15 písm. a) sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou.
7.
V § 71m ods. 15 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
či faktory udržateľnosti finančného nástroja, ak sú relevantné, zodpovedajú cieľovému trhu a“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
8.
V § 71m ods. 17 sa za slová „spĺňa potreby, charakteristiky a ciele cieľového trhu“ vkladajú slová „vrátane akýchkoľvek cieľov súvisiacich s udržateľnosťou“ a slová „pre ktorých potreby, charakteristiky a ciele tento finančný nástroj nie je vhodný“ sa nahrádzajú slovami „s ktorých potrebami, charakteristickými znakmi a cieľmi tento finančný nástroj nie je zlučiteľný“.
9.
V § 71m ods. 20 sa na konci pripája táto veta: „Faktory udržateľnosti finančného nástroja musia byť prezentované transparentným spôsobom a poskytovať distribútorom príslušné informácie na náležité zohľadnenie akýchkoľvek cieľov klienta alebo potenciálneho klienta súvisiacich s udržateľnosťou.“.
10.
V § 71n ods. 4 sa za slovo „trhu“ vkladajú slová „vrátane akýchkoľvek cieľov tohto trhu súvisiacich s udržateľnosťou“.
11.
V § 71n ods. 5 prvej vete sa za slovo „trh“ vkladajú slová „vrátane akýchkoľvek cieľov tohto trhu súvisiacich s udržateľnosťou“ a tretia veta znie: „V rámci tohto procesu je obchodník s cennými papiermi povinný identifikovať každú skupinu klientov, s ktorých potrebami, charakteristickými znakmi a cieľmi príslušný finančný nástroj alebo služba nie sú zlučiteľné; to neplatí, ak sa v rámci finančných nástrojov zohľadňujú faktory udržateľnosti.“.
12.
V § 71n ods. 9 druhej vete sa za slovo „trhu“ vkladajú slová „vrátane akýchkoľvek cieľov týkajúcich sa udržateľnosti“ a v tretej vete sa slová „vytvárania finančného nástroja“ nahrádzajú slovami „správy produktov“.
13.
V § 77 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ministerstvu a“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Na vyžiadanie ministerstva a v ním určenej lehote sú obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi povinní predložiť ministerstvu polročnú správu.“.
14.
§ 78a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ustanovenia tohto paragrafu a § 78 sa nepoužijú, ak sa uplatnia nástroje riešenia krízových situácií, právomoci riešiť krízové situácie a mechanizmy riešenia krízových situácií podľa osobitných predpisov.42a)“.
15.
V § 79 odsek 4 znie:
„(4)
Obchodník s cennými papiermi je povinný predložiť Národnej banke Slovenska každoročne do 31. marca zoznam svojich akcionárov. Na vyžiadanie ministerstva a v ním určenej lehote je obchodník s cennými papiermi povinný predložiť ministerstvu zoznam podľa prvej vety.“.
16.
§ 107o sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:
„(20)
Ak sa uplatnia nástroje riešenia krízových situácií, právomoci riešiť krízové situácie a mechanizmy riešenia krízových situácií podľa osobitných predpisov,42a) odseky 1 až 19 sa nepoužijú.“.
17.
V § 118l ods. 3 sa slová „alebo osobitného zákona.47i)“ nahrádzajú slovami „zákona alebo osobitných predpisov.42a)“.
18.
V poznámke pod čiarou k odkazu 110ja sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „nariadenie (EÚ) 2021/23.“.
19.
V poznámke pod čiarou k odkazu 110m sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „čl. 82 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/23.“.
20.
V poznámke pod čiarou k odkazu 110n sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „čl. 82 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/23.“.
21.
V § 159a sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Ak sa uplatnia nástroje riešenia krízových situácií, právomoci riešiť krízové situácie a mechanizmy riešenia krízových situácií podľa osobitných predpisov,42a) odseky 1 až 7 sa nepoužijú.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
22.
Za § 174d sa vkladá § 174e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠174e
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. augusta 2022
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 7. októbra 2014 č. 20/2014 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi (oznámenie č. 289/2014 Z. z.).“.
23.
Príloha sa dopĺňa dvadsiatym deviatym bodom, ktorý znie:
„29.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1269 z 21. apríla 2021, ktorou sa mení delegovaná smernica (EÚ) 2017/593, pokiaľ ide o začlenenie faktorov udržateľnosti do povinností v oblasti riadenia produktov (Ú. v. EÚ L 277, 2. 8. 2021).“.
Čl. III
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 8/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 206/2014 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 5 prvej vete sa vypúšťajú slová „súvisia s predmetom činnosti podľa odsekov 1 a 2, ktoré“ a slová „týchto činností“ sa nahrádzajú slovami „činností podľa odsekov 1 a 2“.
2.
V § 12 odsek 3 znie:
„(3)
Generálny riaditeľ je oprávnený pozastaviť burzový obchod, ak sú ohrozené záujmy účastníkov finančného trhu, alebo v súlade s § 38 pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom na burze; pri pozastavení burzového obchodu možno platne odvolať pokyny na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov podľa osobitného zákona18) len do okamihu ich prijatia centrálnym depozitárom cenných papierov. Pozastaviť burzový obchod možno najdlhšie na 30 dní. Pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom možno na obdobie nevyhnutné na odstránenie príčin, ktoré viedli k pozastaveniu obchodovania, pričom obchodovanie s finančným nástrojom môže byť opakovane pozastavené. Pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom z dôvodu nesplnenia informačnej povinnosti emitenta možno najdlhšie na tri mesiace, pričom pozastavenie obchodovania s finančným nástrojom sa skončí najneskôr uplynutím posledného dňa určenej lehoty bez možnosti opakovaného pozastavenia obchodovania s finančným nástrojom. O pozastavení burzového obchodu alebo obchodovania s finančným nástrojom je generálny riaditeľ povinný bez zbytočného odkladu informovať predsedu predstavenstva a Národnú banku Slovenska. Rozhodnutie generálneho riaditeľa o pozastavení burzového obchodu alebo obchodovania s finančným nástrojom musí byť prerokované na najbližšom zasadnutí predstavenstva. Ak predstavenstvo rozhodnutie generálneho riaditeľa o pozastavení burzového obchodu alebo obchodovania s finančným nástrojom nepotvrdí, toto opatrenie stráca platnosť.“.
3.
V § 15 odsek 4 znie:
„(4)
Burza je povinná predložiť Národnej banke Slovenska každoročne do 31. marca aktuálny zoznam svojich akcionárov a členov burzy. Na vyžiadanie Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a v ním určenej lehote je burza povinná predložiť ministerstvu zoznam podľa prvej vety.“.
4.
§ 16 sa vypúšťa.
5.
V § 25 ods. 4 sa slová „§ 29 ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3 a 4“.
6.
V § 26 odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
Na regulovaný voľný trh je burza oprávnená prijať prevoditeľné cenné papiere, ktoré boli prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu, aj bez súhlasu emitenta, ak sú splnené požiadavky ustanovené osobitným predpisom,46a) pričom burza je povinná upovedomiť emitenta o tejto skutočnosti.
(9)
Z prijatia cenného papiera na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu bez súhlasu emitenta nevyplýva emitentovi povinnosť poskytovať burze regulované informácie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:
46a) Čl. 1 bod 5 písm. j) nariadenia (EÚ) 2017/1129 v platnom znení.“.
7.
V § 26 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.
8.
V § 27 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný predpis41) neustanovuje inak.“.
9.
V § 29 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
je prevoditeľný cenný papier voľne obchodovateľný,47)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:
47) Čl. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/568.“.
10.
V § 29 ods. 1 písm. d) sa slová „trh kótovaných cenných papierov“ nahrádzajú slovami „regulovaný trh“.
11.
V § 29 ods. 1 písm. i) sa za slová „verejnej ponuky“ vkladá čiarka a slová „ak verejná ponuka predchádza prijímaniu cenného papiera na regulovaný trh burzy,“.
12.
V § 29 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
sú splnené podmienky na obchodovanie s cenným papierom spravodlivým, riadnym a efektívnym spôsobom podľa osobitného predpisu,48a)“.
Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).
Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:
48a) Delegované nariadenie (EÚ) 2017/568.“.
13.
V § 29 odsek 3 znie:
„(3)
Cenné papiere prijímané na regulovaný trh burzy cenných papierov, ktoré nie sú ešte úplne splatené, sa považujú za voľne obchodovateľné, ak boli prijaté opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby obchodovateľnosť takýchto cenných papierov nebola obmedzená a aby bolo obchodovanie otvorené a korektné s tým, že sa verejnosti poskytnú všetky príslušné informácie. Pri prijatí akcií na regulovaný trh, ktoré sa môžu získať iba na základe súhlasu príslušného orgánu, môže burza upustiť od požiadavky podľa odseku 1 písm. c) iba vtedy, ak by uplatňovanie klauzuly o schválení nenarúšalo trh.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51 sa vypúšťa.
14.
§ 30 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Akcie prijímané na trh kótovaných cenných papierov, ktoré nie sú ešte úplne splatené, sa považujú za voľne obchodovateľné, ak boli prijaté opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby obchodovateľnosť takýchto akcií nebola obmedzená a aby bolo obchodovanie otvorené a korektné s tým, že sa verejnosti poskytnú všetky príslušné informácie.
(9)
Pri prijatí akcií na trh kótovaných cenných papierov, ktoré sa môžu získať iba na základe súhlasu, môže burza upustiť od požiadavky podľa § 29 ods. 1 písm. c) iba vtedy, ak by uplatňovanie klauzuly o schválení nenarúšalo trh.“.
15.
§ 31 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Dlhopisy prijímané na trh kótovaných cenných papierov, ktoré nie sú ešte úplne splatené, sa považujú za voľne obchodovateľné, ak boli prijaté opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby obchodovateľnosť takýchto dlhopisov nebola obmedzená a aby bolo obchodovanie otvorené a korektné s tým, že sa verejnosti poskytnú všetky príslušné informácie.“.
16.
V § 38 ods. 3 prvá veta znie: „Burza môže pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom podľa § 12 ods. 3 a tohto paragrafu.“.
17.
Za § 38a sa vkladá § 38b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠38b
Pozastavenie obchodovania s finančnými nástrojmi na vyžiadanie
Rady pre riešenie krízových situácií
(1)
Burza je povinná bezodkladne pozastaviť obchodovanie s finančnými nástrojmi v obchodnom systéme burzy na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme na vyžiadanie Rady pre riešenie krízových situácií (ďalej len „rezolučná rada“) podľa osobitného predpisu.56b) Na pozastavenie obchodovania podľa prvej vety sa nevzťahuje povinnosť príslušných orgánov burzy podľa § 10 ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 rozhodnúť o pozastavení obchodovania s finančnými nástrojmi.
(2)
Na pozastavenie obchodovania s finančnými nástrojmi podľa odseku 1 sa nevzťahuje § 65 ods. 1 a 2.
(3)
Burza bezodkladne oznámi pozastavenie obchodovania rezolučnej rade a Národnej banke Slovenska a zverejní ho v tlači s celoštátnou pôsobnosťou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56b znie:
56b) Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 50 sa číslo „49“ nahrádza slovami „38 a 41 až 49“.
19.
V § 68 ods. 6 sa nad slovom „trhu“ vypúšťa odkaz 56.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56 sa vypúšťa.
Čl. IV
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 437/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 151/2014 Z. z., zákona č. 199/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 271/2018 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z. a zákona č. 455/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13)
Úhrada platby za produkt pri odstúpení od spotrebiteľskej zmluvy1) platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok tejto nezaokrúhlenej úhrady, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok tejto nezaokrúhlenej úhrady, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je táto úhrada súčtom cien za viac produktov, zaokrúhľuje sa takto až výsledná úhrada. Táto úhrada vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov.
(14)
Odsek 13 sa nevzťahuje na produkty podľa osobitného predpisu.12caa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12caa znie:
12caa) § 1 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 210/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 368/2021 Z. z. a zákona č. 454/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
§ 3 sa dopĺňa písmenami aq) a ar), ktoré znejú:
„aq)
rizikom ohrozujúcim udržateľnosť riziko ohrozujúce udržateľnosť podľa osobitného predpisu,3bc)
ar)
faktormi udržateľnosti faktory udržateľnosti podľa osobitného predpisu.3bd)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3bc a 3bd znejú:
3bc) Čl. 2 bod 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (Ú. v. EÚ L 317, 9. 12. 2019) v platnom znení.
3bd) Čl. 2 bod 24 nariadenia (EÚ) 2019/2088 v platnom znení.“.
4.
V § 10a ods. 5 písm. e) sa slová „doklady preukazujúce“ nahrádzajú slovami „vyhlásenie správcovskej spoločnosti a depozitára“.
5.
V § 13 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
6.
V § 15 ods. 1 sa za slovom „dočasne“ vypúšťa čiarka a slová „najdlhšie však na tri mesiace,“.
7.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.
8.
V § 17 sa vypúšťa odsek 3.
9.
V § 31b ods. 13 sa za slovo „register“ vkladá slovo „správcov“.
11.
§ 32 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Správcovská spoločnosť je povinná pri plnení požiadaviek ustanovených v odseku 1 zohľadňovať riziká ohrozujúce udržateľnosť.“.
12.
V § 33 ods. 19 sa slová „a 38 až 42“ nahrádzajú čiarkou a slovami „38, 39 a 42“.
13.
V § 34 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
niesol zodpovednosť za začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť do činností uvedených v písmenách a) až f).“.
14.
§ 43 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Správcovská spoločnosť je povinná pri identifikovaní druhov konfliktov záujmov, ktorých existencia môže poškodiť záujmy fondu, zohľadňovať tie druhy konfliktov záujmov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku začlenenia rizík ohrozujúcich udržateľnosť do jej postupov, systémov a vnútorných kontrol.“.
15.
§ 48 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13)
Správcovská spoločnosť je povinná pri plnení požiadaviek ustanovených v odseku 2 písm. b) a odseku 4 zohľadňovať riziká ohrozujúce udržateľnosť.
(14)
Ak správcovská spoločnosť zohľadňuje hlavné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti uvedené v osobitnom predpise34ab) alebo vyžadované podľa osobitného predpisu,34ac) takáto správcovská spoločnosť zohľadňuje hlavné nepriaznivé vplyvy pri plnení požiadaviek ustanovených v odseku 2 písm. b) a odseku 4.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34ab a 34ac znejú:
34ab) Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2019/2088 v platnom znení.
34ac) Čl. 4 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2019/2088 v platnom znení.“.
16.
V § 53 ods. 2 sa vypúšťajú slová „za zhodnotenie“.
17.
V § 57 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Riadenie investícií a riadenie rizík v špeciálnych fondoch je možné zveriť len osobám podľa osobitného predpisu.40e)“.
18.
V § 57a ods. 1 písm. c) sa za slovami „inej osobe“ vypúšťa čiarka a slová „ktorú Národná banka Slovenska uzná, že táto osoba spĺňa predpoklady na riadenie príslušných investícií alebo rizík“ sa nahrádzajú slovami „len s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska“.
19.
V § 63a ods. 7 a § 150c ods. 5 sa slová „§ 202“ nahrádzajú slovami „§ 193 až 195 a 202“.
20.
V § 99 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Správcovská spoločnosť je povinná na účely ustanovené v § 32 ods. 1 písm. f), § 59 ods. 1 písm. a) a § 102 ods. 1 mať dostatočné zdroje a odborne spôsobilých zamestnancov na účinné začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
21.
V § 101 odsek 2 znie:
„(2)
Politika riadenia rizík obsahuje postupy nevyhnutné pre správcovskú spoločnosť na to, aby mohla pri každom štandardnom fonde, ktorý spravuje, posúdiť vystavenie tohto fondu trhovému riziku, riziku likvidity, rizikám ohrozujúcim udržateľnosť a riziku protistrany, ako aj vystavenie tohto fondu všetkým ostatným rizikám vrátane operačných rizík, ktoré by mohli byť závažné pre každý ňou spravovaný štandardný fond.“.
22.
V § 101 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vrátane rizík ohrozujúcich udržateľnosť.“.
23.
V § 136 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „predchádzajúci súhlas správcovskej spoločnosti sa nevzťahuje na cenné papiere špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov odo dňa ich prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu alebo ich zaradenia do zoznamu mnohostranného obchodného systému pri dodržaní podmienok distribúcie cenných papierov špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov podľa odseku 1.“.
24.
V § 140 ods. 6 sa slová „§ 195 a 202“ nahrádzajú slovami „§ 193 až 197 a 202“.
25.
V § 141 ods. 5 písm. c) a § 144 ods. 5 písm. c) sa slová „uľahčenie prístupu k informáciám, postupom a mechanizmom“ nahrádzajú slovami „zjednodušenie nakladania s informáciami a zabezpečil prístup k postupom a mechanizmom“.
26.
V § 141a ods. 6 sa za slovo „investície,“ vkladajú slová „a Národnej banke Slovenska“.
27.
V § 144 ods. 7 úvodnej vete sa za slovo „sprístupniť“ vkladá čiarka a slová „a to aj elektronicky,“.
28.
§ 144 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Fyzická prítomnosť európskeho štandardného fondu na území Slovenskej republiky alebo určenie tretej osoby sa na účely odseku 5 nevyžaduje.“.
29.
V § 144a ods. 4 sa slová „Národnej banke Slovenska“ nahrádzajú slovami „príslušnému orgánu dohľadu domovského členského štátu európskeho štandardného fondu“.
30.
V § 144a ods. 6 sa slová „§ 198“ nahrádzajú slovami „§ 193 až 198“.
31.
V § 147 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť je povinná na túto podmienku distribúcie pri ponuke a propagácii zahraničného alternatívneho investičného fondu upozorniť.“.
32.
V § 148 ods. 1 sa slová „spravovaných zahraničných alternatívnych investičných fondov“ nahrádzajú slovami „spravovaného zahraničného alternatívneho investičného fondu“.
33.
V § 150 ods. 1 písm. c) sa slová „zabezpečenie jednoduchého prístupu k informáciám, postupom a mechanizmom týkajúcim“ nahrádzajú slovami „zjednodušenie nakladania s informáciami, postupov a mechanizmov týkajúcich“.
34.
V § 150 ods. 3 sa za slovo „opatrenia“ vkladá čiarka a slová „a to aj elektronicky,“.
35.
§ 150 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Fyzická prítomnosť zahraničného alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky alebo určenie tretej osoby sa na účely odseku 1 nevyžaduje.“.
36.
V § 150c ods. 11 sa za slová „odvolaní oznámenia podľa odseku 1“ vkladajú slová „alebo obdobných investičných stratégií alebo investičných zámerov“.
38.
V § 163 ods. 1 písm. e) sa slovo „vo“ nahrádza slovami „v európskom štandardnom“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „zverenie riadenia investícií alebo zverenie riadenia rizík v alternatívnom investičnom fonde inej osobe,“.
39.
V § 163 ods. 3 sa slovo „vydala“ nahrádza slovom „udelila“.
40.
V § 202 ods. 4 sa slovo „udelí“ nahrádza slovom „uloží“ a slovo „udelení“ sa nahrádza slovom „uložení“.
41.
Za § 221 sa vkladá § 221a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠221a
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. augusta 2022
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. septembra 2011 č. 10/2011 o kritériách, limitoch a obmedzeniach, ktoré musí spĺňať fond krátkodobého peňažného trhu a fond peňažného trhu (oznámenie č. 302/2011 Z. z.).“.
42.
Príloha č. 1 sa dopĺňa štrnástym bodom, ktorý znie:
„14.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1270 z 21. apríla 2021, ktorou sa mení smernica 2010/43/EÚ, pokiaľ ide o riziká ohrozujúce udržateľnosť a faktory udržateľnosti, ktoré sa majú zohľadniť v súvislosti s podnikmi kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 277, 2. 8. 2021).“.
Čl. VI
Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 39/2022 Z. z., zákona č. 104/2022 Z. z. a zákona č. 137/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 písmeno g) znie:
„g)
vydáva záväzné stanovisko k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu podľa § 15 (ďalej len „výzva“), výzve na predkladanie projektových zámerov podľa § 15a a priamemu vyzvaniu podľa § 13 ods. 1,“.
2.
V § 4 ods. 3 písm. h) sa vypúšťajú slová „§ 5 ods. 4 alebo“.
3.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Národná implementačná a koordinačná autorita je oprávnená pri plnení svojich úloh požadovať od Úradu pre verejné obstarávanie, Policajného zboru, orgánov činných v trestnom konaní11a) a súdu informácie na účely riešenia nezrovnalostí a Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné požadované informácie poskytnúť. Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd nie sú povinné poskytnúť národnej implementačnej a koordinačnej autorite informácie, ak by tým mohol byť ohrozený alebo zmarený účel trestného konania, alebo ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo zmareniu úloh podľa osobitného predpisu.11b) Ustanovenie osobitného predpisu11c) tým nie je dotknuté.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a, 11b a 11c znejú:
11a) § 10 Trestného poriadku.
11b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
11c) § 6 Trestného poriadku.“.
4.
V § 5 ods. 4 sa za slovami „odseku 3“ vypúšťa čiarka a slová „po predchádzajúcom písomnom súhlase národnej implementačnej a koordinačnej autority“.
5.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Vykonávateľ je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať od Úradu pre verejné obstarávanie, Policajného zboru, orgánov činných v trestnom konaní a súdu informácie na účely riešenia nezrovnalostí a Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné požadované informácie poskytnúť. Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd nie sú povinné poskytnúť vykonávateľovi informácie, ak by tým mohol byť ohrozený alebo zmarený účel trestného konania, alebo ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo zmareniu úloh podľa osobitného predpisu.11b) Ustanovenie osobitného predpisu11c) tým nie je dotknuté.“.
6.
V § 13 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Údaje podľa druhej vety vykonávateľ a sprostredkovateľ bezodkladne zašlú v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
7.
V § 15 odsek 2 znie:
„(2)
Vykonávateľ môže výzvu alebo jej zmenu zverejniť až po zohľadnení záväzného stanoviska a zapracovaní prípadných pripomienok národnej implementačnej a koordinačnej autority.“.
8.
V § 15a odsek 2 znie:
„(2)
Vykonávateľ vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov jej zverejnením na svojom webovom sídle po zohľadnení záväzného stanoviska a zapracovaní prípadných pripomienok národnej implementačnej a koordinačnej autority.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem
a)
čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2022,
b)
čl. II bodu 22 a čl. V bodov 2, 11, 13 až 15, 20 až 22, 41 a 42, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2022,
c)
čl. I, čl. II bodov 2 až 4, 14, 16 až 21 a čl. III bodu 17, ktoré nadobúdajú účinnosť 12. augusta 2022,
d)
čl. II bodov 1, 5 až 12 a 23, ktoré nadobúdajú účinnosť 22. novembra 2022, a
e)
čl. V bodov 1, 3, 10, 37 a 43, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.