208/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2022 do 11.08.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

208
ZÁKON
z 25. mája 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 289/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 123/2022 Z. z. a zákona č. 151/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
13.
V § 77 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ministerstvu a“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Na vyžiadanie ministerstva a v ním určenej lehote sú obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi povinní predložiť ministerstvu polročnú správu.“.
15.
V § 79 odsek 4 znie:
„(4)
Obchodník s cennými papiermi je povinný predložiť Národnej banke Slovenska každoročne do 31. marca zoznam svojich akcionárov. Na vyžiadanie ministerstva a v ním určenej lehote je obchodník s cennými papiermi povinný predložiť ministerstvu zoznam podľa prvej vety.“.
22.
Za § 174d sa vkladá § 174e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠174e
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. augusta 2022
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 7. októbra 2014 č. 20/2014 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi (oznámenie č. 289/2014 Z. z.).“.
Čl. III
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 8/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 206/2014 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 5 prvej vete sa vypúšťajú slová „súvisia s predmetom činnosti podľa odsekov 1 a 2, ktoré“ a slová „týchto činností“ sa nahrádzajú slovami „činností podľa odsekov 1 a 2“.
2.
V § 12 odsek 3 znie:
„(3)
Generálny riaditeľ je oprávnený pozastaviť burzový obchod, ak sú ohrozené záujmy účastníkov finančného trhu, alebo v súlade s § 38 pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom na burze; pri pozastavení burzového obchodu možno platne odvolať pokyny na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov podľa osobitného zákona18) len do okamihu ich prijatia centrálnym depozitárom cenných papierov. Pozastaviť burzový obchod možno najdlhšie na 30 dní. Pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom možno na obdobie nevyhnutné na odstránenie príčin, ktoré viedli k pozastaveniu obchodovania, pričom obchodovanie s finančným nástrojom môže byť opakovane pozastavené. Pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom z dôvodu nesplnenia informačnej povinnosti emitenta možno najdlhšie na tri mesiace, pričom pozastavenie obchodovania s finančným nástrojom sa skončí najneskôr uplynutím posledného dňa určenej lehoty bez možnosti opakovaného pozastavenia obchodovania s finančným nástrojom. O pozastavení burzového obchodu alebo obchodovania s finančným nástrojom je generálny riaditeľ povinný bez zbytočného odkladu informovať predsedu predstavenstva a Národnú banku Slovenska. Rozhodnutie generálneho riaditeľa o pozastavení burzového obchodu alebo obchodovania s finančným nástrojom musí byť prerokované na najbližšom zasadnutí predstavenstva. Ak predstavenstvo rozhodnutie generálneho riaditeľa o pozastavení burzového obchodu alebo obchodovania s finančným nástrojom nepotvrdí, toto opatrenie stráca platnosť.“.
3.
V § 15 odsek 4 znie:
„(4)
Burza je povinná predložiť Národnej banke Slovenska každoročne do 31. marca aktuálny zoznam svojich akcionárov a členov burzy. Na vyžiadanie Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a v ním určenej lehote je burza povinná predložiť ministerstvu zoznam podľa prvej vety.“.
4.
§ 16 sa vypúšťa.
5.
V § 25 ods. 4 sa slová „§ 29 ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3 a 4“.
6.
V § 26 odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
Na regulovaný voľný trh je burza oprávnená prijať prevoditeľné cenné papiere, ktoré boli prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu, aj bez súhlasu emitenta, ak sú splnené požiadavky ustanovené osobitným predpisom,46a) pričom burza je povinná upovedomiť emitenta o tejto skutočnosti.
(9)
Z prijatia cenného papiera na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu bez súhlasu emitenta nevyplýva emitentovi povinnosť poskytovať burze regulované informácie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:
46a) Čl. 1 bod 5 písm. j) nariadenia (EÚ) 2017/1129 v platnom znení.“.
7.
V § 26 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.
8.
V § 27 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný predpis41) neustanovuje inak.“.
9.
V § 29 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
je prevoditeľný cenný papier voľne obchodovateľný,47)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:
47) Čl. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/568.“.
10.
V § 29 ods. 1 písm. d) sa slová „trh kótovaných cenných papierov“ nahrádzajú slovami „regulovaný trh“.
11.
V § 29 ods. 1 písm. i) sa za slová „verejnej ponuky“ vkladá čiarka a slová „ak verejná ponuka predchádza prijímaniu cenného papiera na regulovaný trh burzy,“.
12.
V § 29 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
sú splnené podmienky na obchodovanie s cenným papierom spravodlivým, riadnym a efektívnym spôsobom podľa osobitného predpisu,48a)“.
Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).
Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:
48a) Delegované nariadenie (EÚ) 2017/568.“.
13.
V § 29 odsek 3 znie:
„(3)
Cenné papiere prijímané na regulovaný trh burzy cenných papierov, ktoré nie sú ešte úplne splatené, sa považujú za voľne obchodovateľné, ak boli prijaté opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby obchodovateľnosť takýchto cenných papierov nebola obmedzená a aby bolo obchodovanie otvorené a korektné s tým, že sa verejnosti poskytnú všetky príslušné informácie. Pri prijatí akcií na regulovaný trh, ktoré sa môžu získať iba na základe súhlasu príslušného orgánu, môže burza upustiť od požiadavky podľa odseku 1 písm. c) iba vtedy, ak by uplatňovanie klauzuly o schválení nenarúšalo trh.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51 sa vypúšťa.
14.
§ 30 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Akcie prijímané na trh kótovaných cenných papierov, ktoré nie sú ešte úplne splatené, sa považujú za voľne obchodovateľné, ak boli prijaté opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby obchodovateľnosť takýchto akcií nebola obmedzená a aby bolo obchodovanie otvorené a korektné s tým, že sa verejnosti poskytnú všetky príslušné informácie.
(9)
Pri prijatí akcií na trh kótovaných cenných papierov, ktoré sa môžu získať iba na základe súhlasu, môže burza upustiť od požiadavky podľa § 29 ods. 1 písm. c) iba vtedy, ak by uplatňovanie klauzuly o schválení nenarúšalo trh.“.
15.
§ 31 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Dlhopisy prijímané na trh kótovaných cenných papierov, ktoré nie sú ešte úplne splatené, sa považujú za voľne obchodovateľné, ak boli prijaté opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby obchodovateľnosť takýchto dlhopisov nebola obmedzená a aby bolo obchodovanie otvorené a korektné s tým, že sa verejnosti poskytnú všetky príslušné informácie.“.
16.
V § 38 ods. 3 prvá veta znie: „Burza môže pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom podľa § 12 ods. 3 a tohto paragrafu.“.
18.
V § 50 sa číslo „49“ nahrádza slovami „38 a 41 až 49“.
19.
V § 68 ods. 6 sa nad slovom „trhu“ vypúšťa odkaz 56.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56 sa vypúšťa.
Čl. IV
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 437/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 151/2014 Z. z., zákona č. 199/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 271/2018 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z. a zákona č. 455/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13)
Úhrada platby za produkt pri odstúpení od spotrebiteľskej zmluvy1) platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok tejto nezaokrúhlenej úhrady, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok tejto nezaokrúhlenej úhrady, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je táto úhrada súčtom cien za viac produktov, zaokrúhľuje sa takto až výsledná úhrada. Táto úhrada vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov.
(14)
Odsek 13 sa nevzťahuje na produkty podľa osobitného predpisu.12caa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12caa znie:
12caa) § 1 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 210/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 368/2021 Z. z. a zákona č. 454/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
§ 3 sa dopĺňa písmenami aq) a ar), ktoré znejú:
„aq)
rizikom ohrozujúcim udržateľnosť riziko ohrozujúce udržateľnosť podľa osobitného predpisu,3bc)
ar)
faktormi udržateľnosti faktory udržateľnosti podľa osobitného predpisu.3bd)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3bc a 3bd znejú:
3bc) Čl. 2 bod 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (Ú. v. EÚ L 317, 9. 12. 2019) v platnom znení.
3bd) Čl. 2 bod 24 nariadenia (EÚ) 2019/2088 v platnom znení.“.
4.
V § 10a ods. 5 písm. e) sa slová „doklady preukazujúce“ nahrádzajú slovami „vyhlásenie správcovskej spoločnosti a depozitára“.
5.
V § 13 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
6.
V § 15 ods. 1 sa za slovom „dočasne“ vypúšťa čiarka a slová „najdlhšie však na tri mesiace,“.
7.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.
8.
V § 17 sa vypúšťa odsek 3.
9.
V § 31b ods. 13 sa za slovo „register“ vkladá slovo „správcov“.
11.
§ 32 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Správcovská spoločnosť je povinná pri plnení požiadaviek ustanovených v odseku 1 zohľadňovať riziká ohrozujúce udržateľnosť.“.
12.
V § 33 ods. 19 sa slová „a 38 až 42“ nahrádzajú čiarkou a slovami „38, 39 a 42“.
13.
V § 34 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
niesol zodpovednosť za začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť do činností uvedených v písmenách a) až f).“.
14.
§ 43 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Správcovská spoločnosť je povinná pri identifikovaní druhov konfliktov záujmov, ktorých existencia môže poškodiť záujmy fondu, zohľadňovať tie druhy konfliktov záujmov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku začlenenia rizík ohrozujúcich udržateľnosť do jej postupov, systémov a vnútorných kontrol.“.
15.
§ 48 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13)
Správcovská spoločnosť je povinná pri plnení požiadaviek ustanovených v odseku 2 písm. b) a odseku 4 zohľadňovať riziká ohrozujúce udržateľnosť.
(14)
Ak správcovská spoločnosť zohľadňuje hlavné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti uvedené v osobitnom predpise34ab) alebo vyžadované podľa osobitného predpisu,34ac) takáto správcovská spoločnosť zohľadňuje hlavné nepriaznivé vplyvy pri plnení požiadaviek ustanovených v odseku 2 písm. b) a odseku 4.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34ab a 34ac znejú:
34ab) Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2019/2088 v platnom znení.
34ac) Čl. 4 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2019/2088 v platnom znení.“.
16.
V § 53 ods. 2 sa vypúšťajú slová „za zhodnotenie“.
17.
V § 57 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Riadenie investícií a riadenie rizík v špeciálnych fondoch je možné zveriť len osobám podľa osobitného predpisu.40e)“.
18.
V § 57a ods. 1 písm. c) sa za slovami „inej osobe“ vypúšťa čiarka a slová „ktorú Národná banka Slovenska uzná, že táto osoba spĺňa predpoklady na riadenie príslušných investícií alebo rizík“ sa nahrádzajú slovami „len s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska“.
19.
V § 63a ods. 7 a § 150c ods. 5 sa slová „§ 202“ nahrádzajú slovami „§ 193 až 195 a 202“.
20.
V § 99 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Správcovská spoločnosť je povinná na účely ustanovené v § 32 ods. 1 písm. f), § 59 ods. 1 písm. a) a § 102 ods. 1 mať dostatočné zdroje a odborne spôsobilých zamestnancov na účinné začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
21.
V § 101 odsek 2 znie:
„(2)
Politika riadenia rizík obsahuje postupy nevyhnutné pre správcovskú spoločnosť na to, aby mohla pri každom štandardnom fonde, ktorý spravuje, posúdiť vystavenie tohto fondu trhovému riziku, riziku likvidity, rizikám ohrozujúcim udržateľnosť a riziku protistrany, ako aj vystavenie tohto fondu všetkým ostatným rizikám vrátane operačných rizík, ktoré by mohli byť závažné pre každý ňou spravovaný štandardný fond.“.
22.
V § 101 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vrátane rizík ohrozujúcich udržateľnosť.“.
23.
V § 136 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „predchádzajúci súhlas správcovskej spoločnosti sa nevzťahuje na cenné papiere špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov odo dňa ich prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu alebo ich zaradenia do zoznamu mnohostranného obchodného systému pri dodržaní podmienok distribúcie cenných papierov špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov podľa odseku 1.“.
24.
V § 140 ods. 6 sa slová „§ 195 a 202“ nahrádzajú slovami „§ 193 až 197 a 202“.
25.
V § 141 ods. 5 písm. c) a § 144 ods. 5 písm. c) sa slová „uľahčenie prístupu k informáciám, postupom a mechanizmom“ nahrádzajú slovami „zjednodušenie nakladania s informáciami a zabezpečil prístup k postupom a mechanizmom“.
26.
V § 141a ods. 6 sa za slovo „investície,“ vkladajú slová „a Národnej banke Slovenska“.
27.
V § 144 ods. 7 úvodnej vete sa za slovo „sprístupniť“ vkladá čiarka a slová „a to aj elektronicky,“.
28.
§ 144 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Fyzická prítomnosť európskeho štandardného fondu na území Slovenskej republiky alebo určenie tretej osoby sa na účely odseku 5 nevyžaduje.“.
29.
V § 144a ods. 4 sa slová „Národnej banke Slovenska“ nahrádzajú slovami „príslušnému orgánu dohľadu domovského členského štátu európskeho štandardného fondu“.
30.
V § 144a ods. 6 sa slová „§ 198“ nahrádzajú slovami „§ 193 až 198“.
31.
V § 147 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť je povinná na túto podmienku distribúcie pri ponuke a propagácii zahraničného alternatívneho investičného fondu upozorniť.“.
32.
V § 148 ods. 1 sa slová „spravovaných zahraničných alternatívnych investičných fondov“ nahrádzajú slovami „spravovaného zahraničného alternatívneho investičného fondu“.
33.
V § 150 ods. 1 písm. c) sa slová „zabezpečenie jednoduchého prístupu k informáciám, postupom a mechanizmom týkajúcim“ nahrádzajú slovami „zjednodušenie nakladania s informáciami, postupov a mechanizmov týkajúcich“.
34.
V § 150 ods. 3 sa za slovo „opatrenia“ vkladá čiarka a slová „a to aj elektronicky,“.
35.
§ 150 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Fyzická prítomnosť zahraničného alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky alebo určenie tretej osoby sa na účely odseku 1 nevyžaduje.“.
36.
V § 150c ods. 11 sa za slová „odvolaní oznámenia podľa odseku 1“ vkladajú slová „alebo obdobných investičných stratégií alebo investičných zámerov“.
38.
V § 163 ods. 1 písm. e) sa slovo „vo“ nahrádza slovami „v európskom štandardnom“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „zverenie riadenia investícií alebo zverenie riadenia rizík v alternatívnom investičnom fonde inej osobe,“.
39.
V § 163 ods. 3 sa slovo „vydala“ nahrádza slovom „udelila“.
40.
V § 202 ods. 4 sa slovo „udelí“ nahrádza slovom „uloží“ a slovo „udelení“ sa nahrádza slovom „uložení“.
41.
Za § 221 sa vkladá § 221a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠221a
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. augusta 2022
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. septembra 2011 č. 10/2011 o kritériách, limitoch a obmedzeniach, ktoré musí spĺňať fond krátkodobého peňažného trhu a fond peňažného trhu (oznámenie č. 302/2011 Z. z.).“.
42.
Príloha č. 1 sa dopĺňa štrnástym bodom, ktorý znie:
„14.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1270 z 21. apríla 2021, ktorou sa mení smernica 2010/43/EÚ, pokiaľ ide o riziká ohrozujúce udržateľnosť a faktory udržateľnosti, ktoré sa majú zohľadniť v súvislosti s podnikmi kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 277, 2. 8. 2021).“.
Čl. VI
Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 39/2022 Z. z., zákona č. 104/2022 Z. z. a zákona č. 137/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 písmeno g) znie:
„g)
vydáva záväzné stanovisko k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu podľa § 15 (ďalej len „výzva“), výzve na predkladanie projektových zámerov podľa § 15a a priamemu vyzvaniu podľa § 13 ods. 1,“.
2.
V § 4 ods. 3 písm. h) sa vypúšťajú slová „§ 5 ods. 4 alebo“.
3.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Národná implementačná a koordinačná autorita je oprávnená pri plnení svojich úloh požadovať od Úradu pre verejné obstarávanie, Policajného zboru, orgánov činných v trestnom konaní11a) a súdu informácie na účely riešenia nezrovnalostí a Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné požadované informácie poskytnúť. Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd nie sú povinné poskytnúť národnej implementačnej a koordinačnej autorite informácie, ak by tým mohol byť ohrozený alebo zmarený účel trestného konania, alebo ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo zmareniu úloh podľa osobitného predpisu.11b) Ustanovenie osobitného predpisu11c) tým nie je dotknuté.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a, 11b a 11c znejú:
11a) § 10 Trestného poriadku.
11b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
11c) § 6 Trestného poriadku.“.
4.
V § 5 ods. 4 sa za slovami „odseku 3“ vypúšťa čiarka a slová „po predchádzajúcom písomnom súhlase národnej implementačnej a koordinačnej autority“.
5.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Vykonávateľ je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať od Úradu pre verejné obstarávanie, Policajného zboru, orgánov činných v trestnom konaní a súdu informácie na účely riešenia nezrovnalostí a Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné požadované informácie poskytnúť. Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd nie sú povinné poskytnúť vykonávateľovi informácie, ak by tým mohol byť ohrozený alebo zmarený účel trestného konania, alebo ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo zmareniu úloh podľa osobitného predpisu.11b) Ustanovenie osobitného predpisu11c) tým nie je dotknuté.“.
6.
V § 13 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Údaje podľa druhej vety vykonávateľ a sprostredkovateľ bezodkladne zašlú v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
7.
V § 15 odsek 2 znie:
„(2)
Vykonávateľ môže výzvu alebo jej zmenu zverejniť až po zohľadnení záväzného stanoviska a zapracovaní prípadných pripomienok národnej implementačnej a koordinačnej autority.“.
8.
V § 15a odsek 2 znie:
„(2)
Vykonávateľ vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov jej zverejnením na svojom webovom sídle po zohľadnení záväzného stanoviska a zapracovaní prípadných pripomienok národnej implementačnej a koordinačnej autority.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem
a)
čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2022,
b)
čl. II bodu 22 a čl. V bodov 2, 11, 13 až 15, 20 až 22, 41 a 42, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2022,
c)
čl. I, čl. II bodov 2 až 4, 14, 16 až 21 a čl. III bodu 17, ktoré nadobúdajú účinnosť 12. augusta 2022,
d)
čl. II bodov 1, 5 až 12 a 23, ktoré nadobúdajú účinnosť 22. novembra 2022, a
e)
čl. V bodov 1, 3, 10, 37 a 43, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.