198/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.06.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

198
ZÁKON
z 19. mája 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 280/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 154/2019 Z. z., zákona č. 461/2019 Z. z., zákona č. 128/2020 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 202/2021 Z. z., zákona č. 279/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 39/2022 Z. z., zákona č. 64/2022 Z. z., zákona č. 113/2022 Z. z. a zákona č. 121/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
príspevkom finančné prostriedky poskytované z európskych štrukturálnych a investičných fondov a finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; príspevok sa poskytuje ako
1.
nenávratný finančný príspevok alebo podmienečne vratný finančný príspevok na realizáciu projektu na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne vratného finančného príspevku podľa § 25 (ďalej len „zmluva“) alebo rozhodnutia podľa § 16 ods. 2,
2.
dodatočný príspevok, ktorý sa poskytuje podľa § 25a k príspevku podľa prvého bodu na realizáciu projektu na základe zmeny zmluvy,“.
2.
V § 7 ods. 3 sa slovo „overuje“ nahrádza slovami „môže overiť“.
3.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Riadiaci orgán je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať od Policajného zboru, orgánov činných v trestnom konaní43b) a súdu informácie na účely riešenia nezrovnalostí a Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné požadované informácie poskytnúť. Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd nie sú povinné poskytnúť riadiacemu orgánu informácie, ak by tým mohol byť ohrozený alebo zmarený účel trestného konania alebo ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo zmareniu úloh podľa osobitného predpisu.43c) Ustanovenie osobitného predpisu43d) tým nie je dotknuté.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 43b až 43d znejú:
43b) § 10 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
43c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
43d) § 6 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 16a ods. 2 sa za slovom „vyzvaní“ vypúšťa čiarka a slová „v zmluve podľa § 16 ods. 1 alebo v rozhodnutí podľa § 16 ods. 262da)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 62da sa vypúšťa.
5.
V § 17 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Za prvé rozhodnutie podľa prvej a druhej vety sa nepovažuje rozhodnutie o zastavení konania podľa § 20 ods. 1 písm. a), b) a d).“.
6.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25a
Osobitné ustanovenia k poskytovaniu dodatočného príspevku
(1)
Na účely tohto zákona sa dodatočný príspevok považuje za súčasť finančných prostriedkov členského štátu.64a) Poskytovateľ môže prijímateľovi poskytnúť dodatočný príspevok, ak
a)
poskytovateľ disponuje finančnými prostriedkami určenými na poskytnutie dodatočného príspevku,
b)
sa zvýšia celkové oprávnené výdavky projektu týkajúce sa hlavných aktivít projektu a bez úhrady ktorých by nebolo možné dosiahnuť ciele projektu podľa zmluvy a
c)
sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.64b)
(2)
Dodatočný príspevok sa poskytuje prijímateľovi na základe zmeny zmluvy a postupom v nej dohodnutom. Právny nárok na poskytnutie dodatočného príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmeny zmluvy.
(3)
Na poskytnutie dodatočného príspevku sa neuplatňuje postup pri poskytovaní príspevku podľa § 16 okrem odsekov 5 až 7, § 16a až 24, § 26 až 32 a § 35.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 64a a 64b znejú:
64a) Čl. 25a ods. 1 a 1a nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
64b) Napríklad § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Poskytovateľ môže z vlastného podnetu zmeniť právoplatné rozhodnutie o neschválení žiadosti, ak žiadosť nebolo možné schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo vyzvaní, a rozhodnúť o schválení žiadosti na projekty technickej pomoci. Na postup podľa prvej vety sa primerane použijú ustanovenia § 21 ods. 1 až 3 a ods. 5 a 6. Poskytovateľ je pri rozhodovaní o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti viazaný dodržaním poradia žiadostí, pričom najprv koná o žiadosti, ktorá bola predložená ako prvá v poradí. Ak na prvú žiadosť v poradí nepostačuje výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo vyzvaní, poskytovateľ rozhoduje o nasledujúcej žiadosti v poradí podľa tretej vety, na ktorú výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo vyzvaní postačuje.“.
8.
V § 44 odsek 4 znie:
„(4)
Na účely účtovníctva sa plnenie inej osoby ako prijímateľa považuje za plnenie prijímateľa, ak
a)
z právoplatného súdneho rozhodnutia, ktoré sa týka projektu, v rámci ktorého má poskytovateľ voči prijímateľovi v správe pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia, vyplýva osobe povinnosť vrátiť poskytovateľovi príspevok alebo jeho časť alebo nahradiť poskytovateľovi škodu, alebo
b)
ide o plnenie osoby, ktorá je blízka zakladateľovi alebo spoločníkovi prijímateľa alebo ktorá je ovládajúcou osobou110a) alebo ovládanou osobou110b) prijímateľa alebo zakladateľa alebo spoločníka prijímateľa.“.
9.
§ 44 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Plnením podľa odseku 4 sa znižuje pohľadávka z príspevku alebo pohľadávka z rozhodnutia poskytovateľa, ktorú má voči prijímateľovi.“.
10.
Nadpis nad § 56 znie:

„Osobitné procesné ustanovenia v čase krízovej situácie“.
11.
V § 56 ods. 1 prvá veta znie:
„V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a v období šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní alebo z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej prijímateľom, ktorú nemohol predvídať (ďalej len „krízová situácia“), sa zasadnutia Rady centrálneho koordinačného orgánu, osobitnej komisie, monitorovacieho výboru alebo ním zriadenej komisie (ďalej ako „kolektívny orgán“) môžu uskutočňovať prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.“.
12.
V § 60 ods. 7 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.