187/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2022 do 06.03.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

187
ZÁKON
z 10. mája 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 68/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z. a zákona č. 217/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Policajný zbor je úradom pre vyhľadávanie majetku podľa osobitného predpisu.2d)“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2d znie:
2d) Rozhodnutie Rady 2007/845/SVV zo 6. decembra 2007 o spolupráci medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku v členských štátoch pri vypátraní a identifikácii príjmov z trestnej činnosti alebo iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou (Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2007).“.
2.
§ 4 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Organizácia Policajného zboru
§ 4
(1)
Policajný zbor sa člení na službu kriminálnej polície, službu finančnej polície, službu poriadkovej polície, službu dopravnej polície, službu železničnej polície, službu ochrany objektov, službu hraničnej a cudzineckej polície, službu osobitného určenia, službu ochrany určených osôb a inšpekčnú službu.
(2)
Ak v § 4a nie je ustanovené inak, služby Policajného zboru pôsobia v rámci útvarov Policajného zboru, ktoré na návrh prezidenta Policajného zboru zriaďuje a zrušuje minister; minister zároveň na návrh prezidenta Policajného zboru určuje náplň ich činností a vnútornú organizáciu.
(3)
Útvarmi Policajného zboru podľa odseku 2 sú
a)
Prezídium Policajného zboru,
b)
útvary s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky,
c)
útvary s miestnou pôsobnosťou.
(4)
Útvarom Policajného zboru je aj Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, ktorý je znaleckým ústavom na vykonávanie odbornej činnosti a znaleckej činnosti najmä pre orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány verejnej moci;4a) ústav plní aj iné úlohy určené podľa odseku 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.
3.
V § 13 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a pri výkone služobnej činnosti aj s menovkou policajta, ktorá obsahuje jeho meno a priezvisko, prípadne akademický7a) titul policajta“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a sa vypúšťa.
4.
V § 13 ods. 3 a § 14 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a pri výkone služobnej činnosti aj s menovkou policajta“.
5.
V § 14 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 14 ods. 5“ nahrádzajú slovami „odseku 3“ a slová „trestného činu alebo priestupku“ sa nahrádzajú slovami „trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu“.
6.
V § 14 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.
7.
V § 17 ods. 1 sa slová „priestupku alebo správneho deliktu“ nahrádzajú slovami „trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu“.
8.
§ 17a sa vypúšťa.
9.
V § 18 ods. 8, § 19 ods. 7, § 29 ods. 6, § 43 ods. 2 a § 64 ods. 2 sa slovo „napíše“ nahrádza slovom „spíše“.
10.
V § 19 ods. 1 písm. b) sa za slová „páchaní priestupku“ vkladajú slová „alebo iného správneho deliktu“.
11.
V § 19 odsek 2 znie:
„(2)
Zaistenú osobu policajt odovzdá útvaru Policajného zboru spolu s úradným záznamom, v ktorom uvedie dôvod a presný čas zaistenia osoby. Policajt bezodkladne vydá zaistenej osobe potvrdenie o zaistení, v ktorom uvedie dôvod a presný čas zaistenia. Ak zaistená osoba odmietne potvrdenie prevziať, policajt túto skutočnosť uvedie v úradnom zázname.“.
12.
V § 19 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
13.
V § 21 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
14.
V § 21 ods. 6 sa za slovom „osoba“ vypúšťa čiarka a slová „ktorej právo na zaistenú vec je nepochybné,“.
15.
V § 21 odsek 9 znie:
„(9)
Ak si na zaistenú vec uplatňuje právo iná osoba, vydá sa vlastníkovi veci alebo jej oprávnenému držiteľovi, ktorého právo na vec je nepochybné. Pri pochybnostiach útvar Policajného zboru zaistenú vec uloží do úschovy10a) a písomne to oznámi osobe, ktorej bola vec zaistená a osobe, ktorá si na ňu uplatňuje právo, pričom v písomnom oznámení im odporučí, aby si v lehote do 60 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia uplatnili právo v civilnom procese. Osoba, ktorá si uplatnila právo na zaistenú vec v civilnom procese, je povinná v lehote podľa predchádzajúcej vety oznámiť útvaru Policajného zboru, ktorý zaistenú vec uložil do úschovy, na ktorom súde si toto právo uplatnila. Ak si osoba na príslušnom súde v lehote podľa druhej vety nárok neuplatnila, zaistená vec sa stáva majetkom štátu a útvar Policajného zboru ju neodkladne odovzdá ministerstvu do správy. Na možnosť postupu podľa predchádzajúcej vety musí útvar Policajného zboru osobu upozorniť.“.
16.
V § 21 ods. 12 sa slová „nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.10)“ nahrádzajú slovami „nevzťahuje správny poriadok.“.
17.
V § 22 ods. 1 a § 28 ods. 2 sa slová „§ 14 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 3“.
18.
V § 23 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Dopravným prostriedkom podľa predchádzajúcej vety sa rozumie aj lietadlo spôsobilé lietať bez pilota.11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
11a) § 7 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 402/2013 Z. z.“.
19.
§ 25 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota je zakázaná do výšky 120 m nad úrovňou zeme nad
a)
pracoviskom, bydliskom alebo rezidenciou prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky a predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
b)
objektom, v ktorom sa konajú pravidelné rokovania pléna Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky alebo zasadnutia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky.
(5)
Zákaz podľa odseku 4 neplatí na činnosti vykonávané s písomným súhlasom ministerstva a na činnosti uskutočňované vo verejnom záujme lietadlami spôsobilými lietať bez pilota, ktoré vykonávajú lety v štátnom záujme. Zákaz podľa odseku 4 musí byť na objektoch uvedených v odseku 4 vhodným spôsobom vyznačený.“.
20.
V § 27a ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom do tejto doby sa počíta aj deň vykázania.“.
21.
V § 28 ods. 3 sa za slovo „hrozí“ vkladajú slová „hromadné porušenie verejného poriadku alebo“ a za slovo „došlo“ sa vkladajú slová „k hromadnému porušeniu verejného poriadku alebo“.
22.
V § 29a ods. 1 a 4 a § 72a ods. 1 v časti vety za bodkočiarkou sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „a financovania terorizmu“.
23.
V § 29a ods. 4 sa za slová „podľa § 2 ods. 1 písm. b) a c)“ vkladajú slová „a na účely podľa § 2 ods. 4“.
24.
Za § 29a sa vkladá § 29b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠29b
Oprávnenie na odstránenie teroristického obsahu online
(1)
Policajt je oprávnený vydať poskytovateľovi hostingových služieb príkaz na odstránenie teroristického obsahu alebo na znemožnenie prístupu k nemu podľa osobitného predpisu.11g)
(2)
Policajt je oprávnený skontrolovať príkaz na odstránenie vydaný iným členským štátom Európskej únie podľa osobitného predpisu.11h)
(3)
Iným členským štátom Európskej únie podľa odseku 2 sa rozumie aj iný zmluvný štát Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(4)
Na vydávanie príkazu podľa odseku 1 a na kontrolu príkazu podľa odseku 2 sa nevzťahuje správny poriadok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11g a 11h znejú:
11g) Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online (Ú. v. EÚ L 172, 17. 5. 2021).
11h) Čl. 4 nariadenia (EÚ) 2021/784.“.
25.
Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32a
Oprávnenie na zistenie požitia alkoholu alebo iných návykových látok
Policajt je oprávnený vyzvať osobu, aby sa podrobila vyšetreniu, či nie je ovplyvnená alkoholom alebo inou návykovou látkou, ak je dôvodný predpoklad, že by vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu vykonávaného úkonu.“.
26.
V § 33 ods. 1 úvodná veta znie: „Pri plnení úloh Policajného zboru je policajt v obvode železničných dráh oprávnený“.
27.
V § 36 sa za slová „v boji proti terorizmu“ vkladajú slová „alebo extrémizmu” a za slová „pri odhaľovaní iných zločinov“ a „pri operatívnej ochrane legalizanta a agenta“ sa vkladá čiarka.
28.
V § 38a ods. 1, § 39 ods. 2 a § 77e ods. 4 a 5 sa slová „ochrany štátnej hranice“ nahrádzajú slovami „kontroly hraníc Slovenskej republiky“.
31.
Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠49a
Určený priestor
(1)
Namiesto do cely je policajt oprávnený umiestniť osobu uvedenú v § 42 do určeného priestoru, ak je takýto priestor na útvare Policajného zboru vytvorený a nie je účelné túto osobu umiestniť do cely.
(2)
Ak je to nevyhnutné pre ochranu života, zdravia, majetku, ochranu práv a slobôd alebo ak je dôvodná obava z úteku, policajt je oprávnený umiestniť do určeného priestoru aj predvedenú osobu, a to len na vykonanie úkonu, ktorý neznesie odklad.
(3)
Osoba môže byť v určenom priestore umiestnená len na nevyhnutne potrebný čas. O umiestnení osoby do určeného priestoru spíše policajt úradný záznam, v ktorom uvedie dôvod a presný čas umiestnenia.
(4)
Ak policajt zistí, že osoba, ktorá má byť umiestnená do určeného priestoru, je zranená alebo ak osoba upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, policajt zariadi jej lekárske ošetrenie a vyžiada vyjadrenie lekára, či môže byť táto osoba umiestnená v určenom priestore. Na umiestnenie osoby do určeného priestoru sa primerane vzťahujú ustanovenia § 43, § 44 ods. 1, § 45, § 48 a 49.“.
32.
V § 51 ods. 1 písm. f) a § 53 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „železničnej“.
33.
V § 52 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
na spútanie osoby, ktorá má byť na základe rozhodnutia lekára umiestnená v zdravotníckom zariadení a kladie aktívny odpor alebo napáda iné osoby, alebo ohrozuje svoj život alebo zdravie alebo poškodzuje majetok, po márnej výzve, aby od takého konania upustila.“.
34.
§ 55 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
je dôvodné podozrenie, že vodič dopravného prostriedku mal účasť na dopravnej nehode a nezotrval na mieste dopravnej nehody a nezdržuje sa v blízkosti dopravného prostriedku.“.
39.
V § 69d ods. 1 písm. a) sa nad slovo „zákon,“ umiestňuje odkaz 27dc.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27dc znie:
27dc) Napríklad § 20 ods. 3 písm. f) zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 7/2022 Z. z.“.
40.
V § 69i odsek 1 znie:
„(1)
Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom pri každom lete mimo Európskej únie aj pri každom lete v rámci Európskej únie.“.
41.
V § 69i ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Záznam o cestujúcom v rozsahu údajov podľa prílohy č. 4 písm. a) až g) je letecký dopravca povinný zaslať vždy pri prílete alebo odlete cez vonkajšiu hranicu; tento záznam o cestujúcom je letecký dopravca povinný vymazať do 24 hodín od pristátia daného letu.“.
42.
V § 69j ods. 6 sa vypúšťajú slová „písm. a) a b)“.
43.
V § 69m ods. 3 sa vypúšťajú slová „z národnej ústredne“.
44.
V § 69n ods. 2 sa za slovo „poskytnutia“ vkladajú slová „a po uplynutí tejto lehoty musia byť vymazané“.
45.
V § 69o odsek 2 znie:
„(2)
Leteckému dopravcovi, ktorý poruší povinnosť zaslať záznam o cestujúcom v rozsahu údajov podľa prílohy č. 4 písm. a) až g) v súlade s § 69i ods. 6, národná ústredňa uloží pokutu od 3 000 eur do 5 000 eur.“.
46.
V § 69o ods. 6 a § 81 ods. 3 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní.10)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok.“.
47.
V § 70 ods. 1 sa slová „ochrany štátnej hranice,“ nahrádzajú slovami „kontroly hraníc Slovenskej republiky,“ a za slová „krízovej situácii27g)“ sa vkladajú slová „profesionálnych vojakov,“.
48.
§ 77c sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Za príslušníka polície iného štátu sa považuje aj člen stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže.“.
49.
V § 77d ods. 1 sa za slovo „hraničnej“ vkladajú slová „a cudzineckej“ a slová „ochrane štátnej hranice“ sa nahrádzajú slovami „kontrole hraníc Slovenskej republiky“.
50.
V § 77d ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to na návrh obce podľa odseku 2 alebo aj bez návrhu.“.
51.
Za § 82aa sa vkladá § 82ab, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠82ab
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2022
Útvar kriminalisticko-expertíznych činností podľa predpisov účinných do 31. mája 2022 sa považuje za Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru.“.
52.
V prílohe č. 3 ods. 1 písm. m) sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „a financovanie terorizmu“.
53.
V prílohe č. 5 prvom bode sa slová „(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004)“ nahrádzajú slovami „(Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5)“.
54.
V prílohe č. 5 druhom bode sa slová „(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 7; Ú. v. L 261, 6. 8. 2004)“ nahrádzajú slovami „(Ú. v. L 261, 6. 8. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 7)“.
55.
V prílohe č. 5 sa vypúšťa piaty bod.
Čl. V
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006 Z. z., zákona č. 522/2007 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 65/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa za slová „právnická osoba“ vkladá čiarka a slová „ak v § 19 ods. 5 nie je ustanovené inak,“.
2.
V § 4 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
ak ide o znalecký ústav podľa § 19 ods. 5,
1.
názov a sídlo,
2.
miesto výkonu znaleckej činnosti,
3.
deň zápisu do zoznamu,
4.
sankcie uložené za posledné tri roky v súvislosti s výkonom činnosti,
5.
odbor,
6.
evidenčné číslo,
7.
kontaktné údaje.“.
3.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ako znalecký ústav v odbore kriminalistika je zapísaný v zozname aj bez splnenia podmienok podľa odseku 3 Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru. Na Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru sa nevzťahujú ustanovenia § 8 ods. 1 písm. b), § 9 a 14.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2022 okrem čl. I bodov 29, 30 a 35 až 38 a čl. II až IV, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom určeným rozhodnutím Komisie podľa čl. 79 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 2010/261/EÚ v platnom znení.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.