18/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

18
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. decembra 2012 bol v Ženeve prijatý Dodatok k Protokolu o ťažkých kovoch z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (oznámenie č. 435/2003 Z. z. a oznámenie č. 5/1985 Zb.)

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dodatkom uznesením č. 728 z 20. júna 2017.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prijatí 6. júla 2017. Listina o prijatí bola uložená 25. septembra 2017 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených národov. Dodatok nadobudne platnosť 8. februára 2022 v súlade s článkom 13 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 8. februára 2022.

Do textu dodatku možno nahliadnuť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.