151/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2022 do 30.11.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

151
ZÁKON
z 27. apríla 2022
o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Zriaďujú sa:
a)
Správny súd v Banskej Bystrici,
b)
Správny súd v Bratislave,
c)
Správny súd v Košiciach.
§ 2
Sídla, obvody, pôsobnosť a organizáciu správnych súdov a konanie pred nimi upravujú osobitné predpisy.1)
§ 3
(1)
Správne súdy začnú svoju činnosť 1. januára 2023.
(2)
Až do začatia činnosti správnych súdov vykonávajú ich pôsobnosť tie krajské súdy, ktoré ju vykonávali podľa predpisov účinných pred začatím ich činnosti.
(3)
Výkon súdnictva prechádza od 1. januára 2023 z krajských súdov na správne súdy vo všetkých veciach, v ktorých je od 1. januára 2023 daná právomoc správnych súdov, a to:
a)
z Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu Trenčíne a Krajského súdu v Žiline na Správny súd v Banskej Bystrici,
b)
z Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre a Krajského súdu v Trnave na Správny súd v Bratislave,
c)
z Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove na Správny súd v Košiciach.
(4)
V súvislosti s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 3 prechádzajú od 1. januára 2023 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich jeho výkon a správa majetku štátu, ktorý bol k 31. decembru 2022 v správe krajských súdov a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu súdnictva podľa odseku 3,
a)
z Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu Trenčíne a Krajského súdu v Žiline na Správny súd v Banskej Bystrici,
b)
z Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre a Krajského súdu v Trnave na Správny súd v Bratislave,
c)
z Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove na Správny súd v Košiciach.
(5)
Podrobnosti o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu podľa odseku 4 sa upravia dohodou medzi krajským súdom a správnym súdom, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
(6)
Výberové konania na funkcie prvých predsedov správnych súdov vyhlási minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) tak, aby sa uskutočnili do 31. júla 2022, pričom traja členovia výberovej komisie musia byť vymenovaní z databázy kandidátov navrhnutých ministrom a dvaja členovia výberovej komisie musia byť vymenovaní z databázy kandidátov navrhnutých Súdnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“). Do výberového konania na funkciu predsedu správneho súdu sa môže do 31. decembra 2022 prihlásiť sudca ktoréhokoľvek súdu. Do vymenovania prvých predsedov správnych súdov môže minister poveriť ktoréhokoľvek sudcu s jeho súhlasom, aby do vymenovania nového predsedu správneho súdu plnil úlohy predsedu správneho súdu.
(7)
Minister po prerokovaní so súdnou radou do 30. júna 2022 určí prvé
a)
celkové počty miest sudcov správnych súdov,
b)
voľné miesta sudcov správnych súdov, ktoré možno obsadiť preložením,
c)
voľné miesta sudcov správnych súdov, ktoré treba obsadiť výberovým konaním.
(8)
Sudcu ktoréhokoľvek súdu možno do 31. decembra 2022 preložiť na správny súd bez výberového konania na voľné miesto sudcu podľa odseku 7 písm. b).
(9)
Výberové konanie na voľné miesto sudcu správneho súdu určené podľa odseku 7 písm. c), ktoré sa vyhlásilo do 31. decembra 2022, uskutočňuje výberová komisia, ktorej traja členovia sa musia vymenovať z databázy kandidátov navrhnutých súdnou radou a dvaja členovia sa musia vymenovať z databázy kandidátov navrhnutých ministrom.
(10)
Preloženie sudcu na voľné miesto sudcu na správnom súde alebo vymenovanie do funkcie sudcu správneho súdu je účinné najskôr od 1. januára 2023.
(11)
Zamestnanci krajských súdov podľa odseku 3 majú do 31. decembra 2023 nárok na náhradu zvýšených výdavkov spojených s prechodom právnych vzťahov podľa odseku 4 za podmienok a v rozsahu, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
Čl. II
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 187/2021 Z. z., zákona č. 512/2021 Z. z. a zákona č. 150/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 8 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Ak odsek 2 neustanovuje inak, kompetenčné spory medzi súdmi, ak je sporné, či vec patrí do správneho súdnictva, rozhoduje kompetenčný senát podľa § 11 Civilného sporového poriadku.“.
Doterajší text § 8 sa označuje ako odsek 2.
Čl. III
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 100/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 261/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 40/2019 Z. z., zákona č. 282/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z., zákona č. 459/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 71/2021 Z. z., zákona č. 432/2021 Z. z. a zákona č. 150/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 1 sa za slová „krajský súd,“ vkladajú slová „správny súd,“.
2.
V § 11 odsek 3 znie:
„(3)
Na krajský súd a Špecializovaný trestný súd možno prideliť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax najmenej desať rokov, a na správny súd možno prideliť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax najmenej sedem rokov.“.
3.
V § 14 ods. 1 druhej vete sa konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o obsadenie voľného miesta sudcu na súde vyššieho stupňa, až potom, čo preloženie sudcu navrhol súdnej rade predseda príslušného súdu podľa § 28a ods. 1“.
4.
V § 14 ods. 2 prvá veta znie: „Na krajský súd a Špecializovaný trestný súd možno preložiť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax najmenej desať rokov, a na správny súd možno preložiť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax najmenej sedem rokov.“.
5.
V § 14 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na súd nižšieho stupňa súdna rada môže sudcu preložiť aj na jeho žiadosť; ustanovenie odseku 1 platí rovnako.“.
6.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Preloženiu sudcu predchádza jeho vypočutie pred súdnou radou, súdna rada prihliada na stupeň súdu, na ktorý sa má sudca preložiť, a ak ide o preloženie na súd vyššieho stupňa, aj na špecializáciu sudcu na tomto súde.“.
7.
V § 27b ods. 2 sa za slová „iného obvodu krajského súdu“ vkladajú slová „a sudcov správneho súdu“.
8.
V § 28 ods. 1 sa slová „voľné miesto sudcu na okresnom súde a voľné miesto sudcu na krajskom súde možno obsadiť preložením sudcu na súd toho istého stupňa podľa § 14 ods. 1“ nahrádzajú slovami „voľné miesto sudcu na okresnom súde, krajskom súde a správnom súde možno obsadiť preložením sudcu na súd toho istého alebo nižšieho stupňa podľa § 14“.
9.
V § 28 ods. 3 sa za slová „krajskom súde,“ vkladajú slová „správnom súde,“.
10.
V § 28a ods. 1 sa slová „sa voľné miesto sudcu obsadzuje preložením“ nahrádzajú slovami „v tejto lehote predseda krajského súdu alebo predseda správneho súdu navrhne súdnej rade obsadenie voľného miesta sudcu preložením bez výberového konania“.
11.
V § 28b ods. 2 sa za slovo „Uchádzač“ vkladá čiarka a slová „ktorý nie je sudcom,“.
12.
V § 66 ods. 2 sa slová „okresných súdov a krajských súdov“ nahrádzajú slovami „okresných súdov, krajských súdov a správnych súdov“.
13.
V § 66 ods. 3 sa za slová „krajských súdov“ vkladajú slová „a sudcovia správnych súdov“.
14.
V § 68 ods. 1 písm. c) sa za slová „krajského súdu“ vkladá čiarka a slová „predsedovi správneho súdu“.
15.
V § 68 ods. 1 písm. d) sa za slová „krajského súdu“ vkladá čiarka a slová „podpredsedovi správneho súdu“.
16.
V § 69 ods. 1 písm. a) sa za slová „krajského súdu“ vkladá čiarka a slová „predsedovi senátu správneho súdu“.
17.
V § 69 ods. 1 písm. b) sa za slová „krajského súdu“ vkladá čiarka a slová „sudcovi správneho súdu“.
18.
V § 83 ods. 1 druhá veta znie: „Sudcovi krajského súdu a sudcovi správneho súdu patrí základný plat odo dňa, v ktorom bol na krajský súd alebo správny súd preložený alebo pridelený.“.
19.
V § 114 ods. 2 sa za slová „predsedu krajského súdu“ vkladá čiarka a slová „predsedu správneho súdu“.
20.
V § 114 ods. 5 sa za slová „krajského súdu,“ vkladajú slová „predseda správneho súdu,“.
21.
V § 117 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „O návrhu sudcu rozhoduje disciplinárny senát najvyššieho správneho súdu určený podľa disciplinárneho súdneho poriadku bez nariadenia ústneho pojednávania a po vyjadrení orgánu podľa odseku 7, ktorý udelil napomenutie; na konanie sa primerane použije disciplinárny súdny poriadok.“.
Čl. VII
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 289/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z. a zákona č. 123/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 110 ods. 1 písmeno o) znie:
„o)
Súdnej rade Slovenskej republiky prostredníctvom Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky na účely výkonu pôsobnosti podľa osobitného predpisu.97bc)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 97bc znie:
97bc) § 27ha ods. 6 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VIII
Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 597/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 495/2010 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 374/2015 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 285/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 40/2019 Z. z., zákona č. 282/2019 Z. z., zákona č. 459/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z., zákona č. 106/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 172/2021 Z. z. a zákona č. 432/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
6.
V § 27ha ods. 6 prvej vete sa za slovom „platieb“ vkladajú slová „alebo o majetkových pomeroch sudcu“ a na konci sa pripája čiarka a slová „ako aj informácií o majetku sudcu z iných evidencií majetku“ a v štvrtej vete sa za slová „266 eur,“ vkladajú slová „ako aj informácie získané z iných evidencií majetku,“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
14) § 91 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 110 ods. 1 zákona o cenných papieroch.“.
8.
V § 27ha ods. 7 sa slová „o bankových účtoch podľa odseku 6 a o transakciách na týchto účtoch“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 6“.
9.
V § 27hc ods. 1 prvá veta a druhá veta znejú: „Výberová komisia podľa osobitného predpisu17) požiada súdnu radu po ukončení výberového konania o vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti úspešných uchádzačov o funkciu predsedu súdu. Súdna rada postupuje podľa § 27hb a 27hh.“.
10.
V § 27hc ods. 2 prvá veta a druhá veta znejú: „Súdna rada vykoná u sudcu, ktorý sa má preložiť na súd vyššieho stupňa, a u sudcu, ktorý sa má preložiť zo súdu všeobecného súdnictva na súd správneho súdnictva alebo naopak, dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Súdna rada postupuje podľa § 27hb a 27hh.“.
Čl. XIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2022 okrem čl. II bodov 1 a 3 až 13, čl. IV až VI, čl. VII bodu 1, čl. VIII bodov 1 až 5, čl. IX až XII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.
1)
Napríklad zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.