121/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2022 do 30.06.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

121
ZÁKON
zo 16. marca 2022
o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon upravuje
a)
právne vzťahy pri poskytovaní príspevku a príspevku na finančný nástroj a pri vykonávaní finančného nástroja z fondov Európskej únie1) v programovom období 2021 – 2027,
b)
postup a podmienky poskytovania príspevku a príspevku na finančný nástroj a vykonávania finančného nástroja,
c)
práva a povinnosti osôb v súvislosti s poskytovaním príspevku a príspevku na finančný nástroj a vykonávaním finančného nástroja,
d)
pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy pri poskytovaní príspevku a príspevku na finančný nástroj a vykonávaní finančného nástroja,
e)
zodpovednosť za porušenie podmienok poskytnutia príspevku a príspevku na finančný nástroj a vykonávania finančného nástroja.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na poskytovanie príspevku, pomoci alebo podpory podľa osobitných predpisov.2)
§ 2
Fondy Európskej únie
(1)
Na účely tohto zákona fondy Európskej únie,1) z ktorých je poskytovaný príspevok a príspevok na finančný nástroj, sú Európsky fond regionálneho rozvoja,3) Európsky sociálny fond plus,4) Kohézny fond,3) Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond,5) Fond pre azyl, migráciu a integráciu,6) Fond pre vnútornú bezpečnosť,7) Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku8) a Fond na spravodlivú transformáciu.9)
(2)
Pri poskytovaní príspevku a príspevku na finančný nástroj je uplatňovaný princíp partnerstva a viacúrovňového riadenia;10) princíp nediskriminácie, princíp transparentnosti, princíp hospodárnosti, princíp efektívnosti, princíp účelnosti a princíp účinnosti;11) uplatňovaný je aj zákaz konfliktu záujmov.
§ 3
Základné ustanovenia
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
príspevkom finančné prostriedky poskytované z fondov Európskej únie a finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; príspevok je poskytovaný vo forme nenávratného finančného príspevku12) na realizáciu projektu na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa § 22 (ďalej len „zmluva“) alebo rozhodnutia podľa § 13 ods. 2,
b)
príspevkom na finančný nástroj finančné prostriedky poskytované z fondov Európskej únie a finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; príspevok na finančný nástroj je poskytovaný vo forme návratného finančného príspevku alebo vo forme kombinácie návratného finančného príspevku a nenávratného finančného príspevku na základe zmluvy o financovaní podľa § 33 ods. 1,
c)
projektom súhrn aktivít na dosiahnutie určených cieľov a výsledkov, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku, ktoré predkladá žiadateľ v žiadosti o poskytnutie príspevku (ďalej len „žiadosť“) a ktoré realizuje prijímateľ sám alebo s partnerom v súlade so zmluvou alebo rozhodnutím podľa § 13 ods. 2,
d)
systémom riadenia13) pravidlá, postupy a činnosti súvisiace s poskytovaním príspevku a príspevku na finančný nástroj vrátane finančného riadenia,
e)
systémom riadenia programov Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku pravidlá, postupy a činnosti súvisiace s poskytovaním príspevku, vrátane finančného riadenia,
f)
finančným riadením súhrn pravidiel, postupov a činností financovania príspevku, ktorý zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie, overovanie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii,
g)
ochranou finančných záujmov Európskej únie súbor procesov a opatrení zameraných na predchádzanie, odhaľovanie, vyšetrovanie a postihovanie podvodov a iných protiprávnych konaní poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie, vrátane vymáhania neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov a sankcií,
h)
finančným nástrojom mechanizmus podľa osobitného predpisu,14) prostredníctvom ktorého sa poskytujú finančné prostriedky konečným prijímateľom; finančné prostriedky poskytované pri vykonávaní finančného nástroja sú návratnou formou podpory alebo kombináciou návratnej a nenávratnej formy podpory, pričom ak sa kombinuje návratná a nenávratná forma podpory, mechanizmus jej poskytovania sa riadi pravidlami poskytovania návratnej formy podpory,
i)
vykonávaním finančných nástrojov súhrn činností na základe zmluvy o financovaní smerujúci k poskytnutiu finančných prostriedkov z finančného nástroja konečnému prijímateľovi,
j)
poskytovateľom príspevku na finančný nástroj riadiaci orgán, ktorý poskytne príspevok na finančný nástroj alebo sprostredkovateľský orgán, ktorý poskytne príspevok na finančný nástroj, ak ho tým riadiaci orgán poverí,
k)
orgánom vykonávajúcim finančné nástroje prijímateľ príspevku na finančný nástroj alebo finančný sprostredkovateľ,15)
l)
prijímateľom príspevku na finančný nástroj právnická osoba, ktorej bol poskytovateľom príspevku na finančný nástroj poskytnutý príspevok na finančný nástroj na základe zmluvy o financovaní,
m)
finančným sprostredkovateľom právnická osoba, ktorú prijímateľ príspevku na finančný nástroj poveril vykonávaním finančného nástroja na základe zmluvy s finančným sprostredkovateľom,
n)
konečným prijímateľom osoba, ktorá dostáva finančné prostriedky z finančného nástroja prostredníctvom orgánu vykonávajúceho finančné nástroje,16)
o)
platbou prevod príspevku alebo jeho časti, alebo príspevku na finančný nástroj alebo jeho časti,
p)
pohľadávkou z príspevku pohľadávka štátu v správe poskytovateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti, na náhradu škody alebo vydanie bezdôvodného obohatenia; táto pohľadávka vzniká na základe porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov zisteného postupom podľa osobitného predpisu17) alebo zisteného porušenia zmluvy alebo rozhodnutia podľa § 13 ods. 2 zo strany prijímateľa, partnera alebo užívateľa,
q)
pohľadávkou z príspevku na finančný nástroj pohľadávka štátu v správe poskytovateľa príspevku na finančný nástroj na vrátenie príspevku na finančný nástroj alebo jeho časti, na náhradu škody alebo vydanie bezdôvodného obohatenia; táto pohľadávka vzniká na základe porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov zisteného postupom podľa osobitného predpisu15) alebo zisteného porušenia zmluvy o financovaní podľa § 33 zo strany prijímateľa príspevku na finančný nástroj,
r)
pohľadávkou z rozhodnutia pohľadávka štátu z právoplatného rozhodnutia správneho orgánu podľa § 41, pohľadávka štátu z právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu18) vydávajúceho rozhodnutie o porušení finančnej disciplíny alebo pohľadávka štátu z právoplatného rozhodnutia súdu; pohľadávkou z rozhodnutia je aj pohľadávka z príspevku alebo pohľadávka z príspevku na finančný nástroj potvrdená právoplatným rozhodnutím súdu,
s)
prijímateľom osoba odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 13 ods. 2, ktorej bola schválená žiadosť v konaní podľa tohto zákona; v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česko a programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko je prijímateľom hlavný partner a partner podľa osobitného predpisu,19)
t)
partnerom osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a na realizácii projektu s prijímateľom podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom alebo ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom; v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česko a programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko je partnerom prijímateľ podľa osobitného predpisu19) a vzťahy medzi partnerom a hlavným partnerom podľa osobitného predpisu19) upravuje vždy osobitná písomná dohoda,20)
u)
užívateľom osoba, ktorej prijímateľ alebo partner poskytuje finančné prostriedky z príspevku na základe predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa a v súlade so zmluvou uzavretou medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom alebo iným obdobným právnym vzťahom medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom,
v)
žiadateľom osoba, ktorá žiada o poskytnutie príspevku do nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 13 ods. 2, alebo osoba, ktorá predkladá projektový zámer,
w)
poskytovateľom riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán, ak ho tým riadiaci orgán poverí,
x)
cieľovou skupinou skupina osôb, v ktorej prospech sa realizuje projekt,
y)
kritériami pre výber projektov výberové kritériá a hodnotiace kritériá, ktoré sú schválené monitorovacím výborom,
z)
účastníkom projektu osoba podľa osobitného predpisu.21)
DRUHÁ ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV
§ 4
Vláda Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)
a)
určuje riadiaci orgán,22)
b)
schvaľuje
1.
Partnerskú dohodu Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 (ďalej len „partnerská dohoda“) pred zaslaním Európskej komisii,23)
2.
program24) pred zaslaním Európskej komisii, okrem programov Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku.
§ 5
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
(1)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo regionálneho rozvoja“)
a)
je centrálnym koordinačným orgánom,25)
b)
metodicky usmerňuje a monitoruje činnosti súvisiace s administratívnymi kapacitami a organizuje ich vzdelávanie,
c)
koordinuje a metodicky usmerňuje orgány v oblasti podpory integrovaného územného rozvoja podľa § 7,
d)
koordinuje synergie a komplementarity medzi fondmi Európskej únie, Európskym poľnohospodárskym fondom rozvoja vidieka26) a inými nástrojmi Európskej únie;27) v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky, ktorý vykonáva úlohy Národnej implementačnej a koordinačnej autority,28) koordinuje synergie a komplementarity medzi fondmi Európskej únie a Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.29)
(2)
Centrálny koordinačný orgán v súvislosti s realizáciou partnerskej dohody a programov
a)
plní úlohy podľa osobitného predpisu,30)
b)
koordinuje a usmerňuje subjekty pri poskytovaní príspevku v oblasti systému riadenia okrem finančného riadenia, riadenia finančných nástrojov, systému riadenia programov a implementácie programu Interact, systému riadenia Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku,
c)
vypracúva a schvaľuje systém riadenia a jeho zmeny okrem finančného riadenia, riadenia finančných nástrojov, systému riadenia programov a implementácie programu Interact, systému riadenia Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku,
d)
zabezpečuje tvorbu informačného monitorovacieho systému podľa § 48 a plní úlohy súvisiace s prevádzkou informačného monitorovacieho systému podľa § 48 okrem informačného monitorovacieho systému programu Interact,
e)
monitoruje, hodnotí a zverejňuje výsledky implementácie fondov Európskej únie na národnej úrovni a regionálnej úrovni,
f)
koordinuje proces vyhodnocovania plnenia základných podmienok,31)
g)
zabezpečuje prípravu stanovísk, inštrukcií a pozícií Slovenskej republiky k legislatívnym a strategickým dokumentom Európskej únie pre politiku súdržnosti, a koordinuje a zabezpečuje prípravu legislatívnych, strategických a koncepčných dokumentov politiky súdržnosti v Slovenskej republike,
h)
plní ďalšie úlohy v oblasti systému riadenia okrem finančného riadenia, riadenia finančných nástrojov, systému riadenia programov a implementácie programu Interact, systému riadenia Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku.
(3)
Ministerstvo regionálneho rozvoja je pri plnení svojich úloh oprávnené požadovať súčinnosť od poskytovateľa, poskytovateľa príspevku na finančný nástroj, platobného orgánu, orgánu auditu, orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov Európskej únie, koordinačného orgánu pre finančné nástroje, orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a iných osôb. Subjekty podľa predchádzajúcej vety sú povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť; poskytnutie súčinnosti môže subjekt odmietnuť, ak by tým bol ohrozený nezávislý výkon jeho úloh.
§ 6
Platobný orgán
(1)
Platobným orgánom pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond plus, Kohézny fond, Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a Fond na spravodlivú transformáciu je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“).
(2)
Platobný orgán
a)
plní úlohy podľa osobitného predpisu,32)
b)
koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti finančného riadenia; subjekty verejnej správy sú povinné tieto usmernenia dodržiavať,
c)
vypracúva a schvaľuje časť systému riadenia a jeho zmeny v oblasti finančného riadenia; v spolupráci s riadiacim orgánom programu Interact vypracúva a schvaľuje systém riadenia a implementácie programu Interact a jeho zmeny,
d)
zostavuje a predkladá žiadosti o platbu Európskej komisii,33) zostavuje, potvrdzuje a predkladá účty34) Európskej komisii a prijíma prostriedky Európskej únie35) na osobitné účty zriadené v Štátnej pokladnici,
e)
zabezpečuje prevod prostriedkov Európskej únie z príslušného osobitného účtu do príjmov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,36)
f)
zabezpečuje vývoj a prevádzku informačného systému účtovníctva fondov Európskej únie,
g)
spolupracuje pri tvorbe informačného monitorovacieho systému podľa § 48 za oblasť finančného riadenia,
h)
zabezpečuje vrátenie prostriedkov Európskej únie v prospech Európskej komisie,
i)
zabezpečuje realizáciu platieb prijímateľovi v rámci programu Interact,
j)
plní ďalšie úlohy v oblasti finančného riadenia.
(3)
Na účely splnenia povinností podľa odseku 2 písm. d) a e) platobný orgán overuje dokumentáciu predloženú poskytovateľom alebo poskytovateľom príspevku na finančný nástroj. Ak má platobný orgán podozrenie na nedostatky v dokumentácii predloženej poskytovateľom alebo poskytovateľom príspevku na finančný nástroj, môže pozastaviť platby pre program, projekt alebo ich časti.37) Platobný orgán môže zamietnuť platbu alebo upraviť výšku platby pre program, projekt alebo ich časti, ak zistí nedostatky v dokumentácii predloženej poskytovateľom alebo poskytovateľom príspevku na finančný nástroj.
(4)
Overovaním dokumentácie predloženej poskytovateľom alebo poskytovateľom príspevku na finančný nástroj podľa odseku 3 sa potvrdzuje úplnosť, presnosť a pravdivosť výdavkov deklarovaných Európskej komisii v žiadostiach o platbu a účtoch.38)
(5)
Na účely splnenia povinností platobného orgánu podľa odseku 2 je platobný orgán oprávnený požadovať od poskytovateľa alebo poskytovateľa príspevku na finančný nástroj súčinnosť a informácie o postupoch poskytovania príspevku alebo príspevku na finančný nástroj a kontrolách vykonaných v súvislosti s jeho poskytovaním, ako aj informáciu o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami podľa osobitného predpisu39) a auditmi podľa osobitného predpisu.40) Subjekty podľa prvej vety sú povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť; poskytnutie súčinnosti môže subjekt odmietnuť, ak by tým bol ohrozený nezávislý výkon jeho úloh.
(6)
Úlohy podľa odseku 2 písm. a), d), e), g), h) a j) pre programy Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku plní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky41) (ďalej len „ministerstvo vnútra“). Ustanovenia odsekov 3 až 5 sa na ministerstvo vnútra nevzťahujú.
§ 7
Orgány v oblasti podpory integrovaného územného rozvoja
(1)
Na potreby integrovaného územného rozvoja42) sa zriaďuje Rada partnerstva a Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja.
(2)
Rada partnerstva
a)
koordinuje prípravu a realizáciu integrovanej územnej stratégie,43) prostredníctvom ktorej sa realizuje integrovaná územná investícia podľa osobitného predpisu,44)
b)
schvaľuje integrovanú územnú stratégiu,
c)
schvaľuje projektové zámery integrovanej územnej investície, ktorých predmet patrí do jej pôsobnosti.
(3)
Postavenie, zloženie, úlohy, výkon činnosti a spôsob prijímania rozhodnutí Rady partnerstva podľa odseku 2 upraví štatút a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje ministerstvo regionálneho rozvoja a pripravuje, predkladá na schválenie a vydáva samosprávny kraj.
(4)
Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja
a)
koordinuje prípravu a realizáciu územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja, prostredníctvom ktorej sa realizuje integrovaná územná investícia udržateľného mestského rozvoja podľa osobitného predpisu,45)
b)
schvaľuje územnú stratégiu udržateľného mestského rozvoja,
c)
schvaľuje projektové zámery integrovanej územnej investície udržateľného mestského rozvoja, ktorých predmet patrí do jej pôsobnosti.
(5)
Postavenie, zloženie, úlohy, výkon činnosti a spôsob prijímania rozhodnutí Kooperačnej rady udržateľného mestského rozvoja podľa odseku 4 upraví štatút a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje ministerstvo regionálneho rozvoja a pripravuje, predkladá na schválenie a vydáva obec.
§ 8
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie
(1)
Orgánom zabezpečujúcim ochranu finančných záujmov Európskej únie je Úrad vlády Slovenskej republiky.46)
(2)
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie
a)
koordinuje ochranu finančných záujmov Európskej únie vykonávanú subjektmi verejnej správy a v tejto oblasti s nimi spolupracuje a usmerňuje ich činnosť,
b)
zhromažďuje údaje o nezrovnalostiach47) od subjektov verejnej správy,
c)
oznamuje nezrovnalosti Európskej komisii podľa osobitných predpisov48) na základe údajov poskytnutých od subjektov verejnej správy,
d)
je koordinačným útvarom pre boj proti podvodom49) a poskytuje súčinnosť pri administratívnom vyšetrovaní,50)
e)
zabezpečuje, koordinuje a monitoruje výmenu informácií medzi subjektmi verejnej správy a vo vzťahu k orgánom Európskej únie, ak ide o podozrenia z podvodov a ďalších protiprávnych konaní pri poskytovaní príspevku alebo príspevku na finančný nástroj alebo pri vykonávaní finančných nástrojov,
f)
vykonáva kontrolu na účely ochrany finančných záujmov Európskej únie podľa osobitného predpisu,51)
g)
plní ďalšie úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie.
(3)
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie postupuje pri plnení úloh podľa odseku 2 nezávisle.
(4)
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať od poskytovateľa, poskytovateľa príspevku na finančný nástroj, platobného orgánu, centrálneho koordinačného orgánu, orgánu auditu, koordinačného orgánu pre finančné nástroje, prijímateľa, orgánu vykonávajúceho finančné nástroje, konečného prijímateľa, partnera, užívateľa a iných osôb súčinnosť. Subjekty podľa predchádzajúcej vety sú povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť.
§ 9
Koordinačný orgán pre finančné nástroje
(1)
Koordinačným orgánom pre finančné nástroje je ministerstvo financií.
(2)
Koordinačný orgán pre finančné nástroje
a)
koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti systému riadenia finančných nástrojov,
b)
vypracúva a schvaľuje časť systému riadenia za časť finančných nástrojov a jeho zmeny,
c)
spolupracuje s centrálnym koordinačným orgánom pri tvorbe informačného monitorovacieho systému podľa § 48 za oblasť finančných nástrojov, pri monitorovaní finančných nástrojov a pri hodnotení výsledkov vykonávania finančných nástrojov,
d)
spolupracuje s centrálnym koordinačným orgánom pri príprave stanovísk, inštrukcií a pozícií Slovenskej republiky k legislatívnym a strategickým dokumentom Európskej únie pre politiku súdržnosti, ktoré sa týkajú finančných nástrojov,
e)
plní ďalšie úlohy v oblasti systému riadenia finančných nástrojov.
(3)
Koordinačný orgán pre finančné nástroje je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať od poskytovateľa príspevku na finančný nástroj, platobného orgánu, orgánu auditu, centrálneho koordinačného orgánu, orgánu vykonávajúceho finančné nástroje, konečného prijímateľa a iných osôb súčinnosť. Subjekty podľa predchádzajúcej vety sú povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť; poskytnutie súčinnosti môže subjekt odmietnuť, ak by tým bol ohrozený nezávislý výkon jeho úloh.
§ 10
Riadiaci orgán
(1)
Riadiacim orgánom je orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy určený vládou na realizáciu programu.
(2)
Riadiaci orgán plní úlohy podľa osobitného predpisu.52)
(3)
Riadiaci orgán vykonáva overovanie projektu podľa osobitného predpisu53) ako finančnú kontrolu.17) Ak riadiaci orgán vykonáva overovanie podľa prvej vety ako administratívnu finančnú kontrolu,54) overuje len tie skutočnosti podľa osobitného predpisu,55) ktoré určí so zohľadnením písomnej analýzy rizík tak, aby boli naplnené ciele finančnej kontroly. Pre tieto účely je riadiaci orgán oprávnený vykonávať zber informácií, ich spracovanie a uchovávanie aj bez vedomia prijímateľa. Ustanovenie tohto odseku sa vzťahuje aj na overovanie riadiaceho orgánu, ktorý poskytuje príspevok na finančný nástroj.
(4)
Riadiaci orgán môže písomne poveriť sprostredkovateľský orgán vykonávaním časti svojich úloh.56) Riadiaci orgán môže písomne poveriť vykonávaním úloh podľa odseku 7 len sprostredkovateľský orgán, ktorým je ministerstvo alebo Úrad vlády Slovenskej republiky. Riadiaci orgán pri poverení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pre Európsky sociálny fond plus, zohľadní špecifickosť Európskeho sociálneho fondu plus a poverí ho programovaním, prípravou riadiacej dokumentácie, monitorovaním a hodnotením aktivít na úrovni programu; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky tieto aktivity vykonáva v súčinnosti s riadiacim orgánom a sprostredkovateľskými orgánmi pre Európsky sociálny fond plus.
(5)
Zodpovednosť riadiaceho orgánu za realizáciu programu nie je ustanovením odseku 4 dotknutá.57)
(6)
Riadiaci orgán zriadi monitorovací výbor.58) Zloženie monitorovacieho výboru upraví štatút a rokovací poriadok monitorovacieho výboru.59) Monitorovací výbor môže zriadiť komisie pri monitorovacom výbore, ktorých činnosť sa týka určených tematických oblastí programu. Komisia podľa tretej vety zohľadňuje pri svojej činnosti prepojenia s politikami štátu a inými zdrojmi financovania z Európskej únie.27) Riadiaci orgán na svojom webovom sídle zverejní zoznam členov monitorovacieho výboru, zoznam komisií zriadených pri monitorovacom výbore a členov týchto komisií.
(7)
Riadiaci orgán realizuje platbu prijímateľovi; to neplatí pre program Interact, v ktorom platby prijímateľovi realizuje platobný orgán. Riadiaci orgán je oprávnený pozastaviť platby pre projekt alebo jeho časť, ak má podozrenie na nedostatky60) v postupe prijímateľa, partnera, užívateľa alebo osoby, ktorá má k prijímateľovi, partnerovi alebo užívateľovi vzťah dodávateľa tovarov, prác alebo služieb (ďalej len „dodávateľ“) pri realizácii projektu. Riadiaci orgán je oprávnený zamietnuť platbu alebo upraviť výšku platby pre projekt alebo jeho časť, ak zistí nedostatky v postupe prijímateľa, partnera, užívateľa alebo dodávateľa pri realizácii projektu.
(8)
Riadiaci orgán pre programy Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku vypracúva a schvaľuje systém riadenia programov Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku a jeho zmeny.
(9)
Riadiaci orgán je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať od platobného orgánu, centrálneho koordinačného orgánu, orgánu auditu, koordinačného orgánu pre finančné nástroje, orgánu vykonávajúceho finančné nástroje, Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, Úradu pre verejné obstarávanie, orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov Európskej únie, prijímateľa, konečného prijímateľa, partnera, užívateľa, dodávateľa alebo iných osôb súčinnosť. Subjekty podľa predchádzajúcej vety sú povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť; poskytnutie súčinnosti môže subjekt odmietnuť, ak by tým bol ohrozený nezávislý výkon jeho úloh.
(10)
Riadiaci orgán je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať od Policajného zboru, orgánov činných v trestnom konaní61) a súdu informácie na účely riešenia nezrovnalostí a Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné požadované informácie poskytnúť. Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd nie sú povinné poskytnúť riadiacemu orgánu informácie, ak by tým mohol byť ohrozený alebo zmarený účel trestného konania, alebo ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo zmareniu úloh podľa osobitného predpisu.62) Ustanovenie osobitného predpisu63) tým nie je dotknuté.
§ 11
Sprostredkovateľský orgán
(1)
Sprostredkovateľským orgánom je ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy alebo štátna príspevková organizácia.
(2)
Sprostredkovateľský orgán plní úlohy v súlade s písomným poverením dojednaným s riadiacim orgánom.56) Sprostredkovateľský orgán zodpovedá riadiacemu orgánu za činnosti vykonávané podľa predchádzajúcej vety.
(3)
Na sprostredkovateľský orgán sa vzťahujú práva a povinnosti riadiaceho orgánu ustanovené týmto zákonom v rozsahu dohodnutom v písomnom poverení.
(4)
Ak je v písomnom poverení podľa odseku 2 dohodnuté, že sprostredkovateľský orgán je oprávnený zastupovať riadiaci orgán v konaní podľa osobitného predpisu,64) sprostredkovateľský orgán je oprávnený vykonávať úkony zastupovania sám alebo sa dať zastúpiť zástupcom.
(5)
Ak v súvislosti s plnením úloh sprostredkovateľským orgánom podľa odseku 2 nastanú skutočnosti, pre ktoré je potrebné vydať rozhodnutie
a)
v konaní podľa § 16 až 18 a § 20 ods. 1, sprostredkovateľský orgán je správnym orgánom podľa § 16 ods. 11,
b)
v konaní podľa § 20 ods. 2 a 3, správnym orgánom je štatutárny orgán sprostredkovateľského orgánu, ktorý vydal rozhodnutie uvedené v § 19 ods. 1,
c)
v konaní podľa § 21 ods. 5, správnym orgánom je štatutárny orgán sprostredkovateľského orgánu pri preskúmaní rozhodnutia podľa § 21 ods. 1.
§ 12
Orgán auditu
(1)
Orgánom auditu je ministerstvo financií.65)
(2)
Orgán auditu66)
a)
vykonáva audity podľa osobitného predpisu67) ako vládny audit,68)
b)
je oprávnený písomne poveriť výkonom auditov podľa písmena a) Úrad vládneho auditu69) alebo inú právnickú osobu,70)
c)
zverejňuje na webovom sídle ministerstva financií každoročne v termíne do 31. marca nedostatky a odporúčania zo skončených auditov podľa písmena a),
d)
je oprávnený vykonať na základe požiadavky poskytovateľa predbežné posúdenie metodík zjednodušeného vykazovania výdavkov a metodík financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa osobitného predpisu,71)
e)
vykonáva na základe požiadavky poskytovateľa posúdenie podľa osobitného predpisu,72)
f)
plní ďalšie úlohy vyplývajúce z osobitných predpisov.73)
(3)
Orgán auditu, Úrad vládneho auditu a iná právnická osoba70) pri plnení úloh podľa odseku 2 postupujú nezávisle.
(4)
Orgán auditu je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať od poskytovateľa, poskytovateľa príspevku na finančný nástroj, centrálneho koordinačného orgánu, koordinačného orgánu pre finančné nástroje, platobného orgánu, orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov Európskej únie, orgánu vykonávajúceho finančný nástroj, prijímateľa, partnera, užívateľa, dodávateľa a konečného prijímateľa alebo iných osôb súčinnosť a tieto subjekty sú povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť.
TRETIA ČASŤ
POSTUP PRI POSKYTOVANÍ PRÍSPEVKU
§ 13
Všeobecné ustanovenia
(1)
Príspevok sa poskytuje na základe písomnej zmluvy uzavretej so žiadateľom, ktorého žiadosť bola schválená v konaní podľa tohto zákona. Poskytnutie príspevku na základe zmluvy je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve.
(2)
Ak je prijímateľ a poskytovateľ tá istá osoba, príspevok sa poskytuje na základe rozhodnutia o schválení žiadosti, ktoré vydáva poskytovateľ; zmluva sa v tomto prípade neuzatvára. Na náležitosti rozhodnutia o schválení žiadosti sa vzťahujú ustanovenia § 16 ods. 8 až 10. Rozhodnutie o schválení žiadosti obsahuje práva a povinnosti prijímateľa a poskytovateľa pri realizácii projektu. Účinky rozhodnutia sa zachovajú aj v prípade, ak počas trvania projektu74) prestane byť prijímateľ a poskytovateľ tou istou osobou.
(3)
Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy. Ak sa podľa odseku 2 zmluva neuzatvára, právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 2.
(4)
Príspevok sa poskytuje do výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve podľa tohto zákona, ak tento zákon v § 18 neustanovuje inak.
(5)
Na poskytovanie príspevku sa nevzťahuje správny poriadok, okrem ustanovení § 15, § 24 až 25a, § 27, § 47 ods. 6 a § 52 správneho poriadku.
(6)
Príspevok, ktorým môže byť poskytnutá štátna pomoc alebo minimálna pomoc, možno poskytnúť, len ak sú splnené pravidlá v oblasti štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci.75)
§ 14
Výzva
(1)
Žiadosť podáva žiadateľ poskytovateľovi na základe vyhlásenej výzvy. Poskytovateľ vyhlási výzvu zverejnením prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 48.
(2)
Výzva obsahuje formálne náležitosti, ktorými sú
a)
názov poskytovateľa, ktorý výzvu vyhlasuje,
b)
dátum vyhlásenia výzvy,
c)
dátum uzavretia výzvy alebo iná skutočnosť, na ktorej základe sa výzva uzavrie,
d)
kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom,
e)
predpokladaná lehota na vydanie rozhodnutia v konaní o žiadosti,
f)
výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve,
g)
miesto a spôsob podania žiadosti,
h)
ďalšie formálne náležitosti.
(3)
Výzva obsahuje podmienky poskytnutia príspevku, ktoré určí poskytovateľ, a môže obsahovať ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku. Výzva môže obsahovať prílohy.
(4)
Poskytovateľ môže výzvu s určeným dátumom uzavretia zmeniť do vydania prvého rozhodnutia o žiadosti, ak nie je v odseku 6 uvedené inak. Poskytovateľ môže výzvu s uzavretím na základe inej skutočnosti, ak nie je v odseku 6 uvedené inak, zmeniť do vydania prvého rozhodnutia od aktuálne posudzovaného časového obdobia výzvy s účinnosťou aj na všetky nasledujúce posudzované časové obdobia; výzva sa vo vzťahu k skôr posudzovaným časovým obdobiam považuje za nezmenenú. Za prvé rozhodnutie podľa prvej a druhej vety sa nepovažuje rozhodnutie o zastavení konania podľa § 17 ods. 1. Pri zmene výzvy musia byť dodržané princípy podľa § 2 ods. 2. Informáciu o zmene výzvy vrátane zdôvodnenia tejto zmeny zverejní poskytovateľ prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 48.
(5)
Poskytovateľ umožní žiadateľovi doplniť alebo zmeniť žiadosť podanú do termínu zmeny výzvy, ak ide o takú zmenu výzvy, ktorou môže byť skôr podaná žiadosť dotknutá; poskytovateľ písomne informuje žiadateľa a určí primeranú lehotu na doplnenie alebo zmenu žiadosti, ktorá nesmie byť kratšia ako desať pracovných dní. Rozhodnutie podľa tohto zákona, ktoré bolo vydané na základe výzvy s uzavretím na základe inej skutočnosti do jej zmeny podľa odseku 4, nie je zmenou výzvy dotknuté.
(6)
Poskytovateľ môže po zverejnení výzvy zmeniť formálne náležitosti výzvy, ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku, ktoré nemajú charakter podmienky poskytnutia príspevku, a prílohy. Zverejnenie zmien podľa predchádzajúcej vety spolu s ich odôvodením zverejní poskytovateľ prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 48.
(7)
Poskytovateľ môže výzvu zrušiť. Rozhodnutie podľa tohto zákona, ktoré bolo vydané na základe výzvy do jej zrušenia, je zrušením výzvy nedotknuté. Poskytovateľ predloženú žiadosť podanú do zrušenia výzvy, o ktorej nebolo rozhodnuté podľa § 16 alebo § 17, žiadateľovi vráti. Informáciu o zrušení výzvy a zdôvodnenie jej zrušenia zverejní poskytovateľ prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 48.
§ 15
Projektový zámer
(1)
Pred vyhlásením výzvy podľa § 14 môže poskytovateľ vyhlásiť výzvu na predkladanie projektových zámerov. Poskytovateľ vyhlási výzvu na predkladanie projektových zámerov zverejnením prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 48.
(2)
Projektovým zámerom je súhrn informácií o projekte alebo viacerých projektoch, požadovaných vo výzve na predkladanie projektových zámerov, ktoré žiadateľ navrhuje na realizáciu v prípade schválenia žiadosti.
(3)
Z projektového zámeru musí byť zrejmé najmä kto predkladá projektový zámer, na realizáciu akého projektu má byť príspevok poskytnutý, kto bude realizovať projekt a aké ciele budú realizáciou projektu dosiahnuté.
(4)
Vo výzve na predkladanie projektového zámeru poskytovateľ vymedzí rozsah informácií potrebných na posúdenie projektového zámeru a podmienky, ktorých splnenie musí žiadateľ preukázať. Ak poskytovateľ plánuje určiť hodnotiacu správu ako podmienku poskytnutia príspevku vo výzve podľa § 14 ods. 3, uvedie túto informáciu vo výzve na predkladanie projektového zámeru. Minimálne náležitosti výzvy na predkladanie projektových zámerov zodpovedajú požiadavkám podľa druhej vety a odsekov 2 a 3. Ďalší obsah výzvy na predkladanie projektových zámerov určí poskytovateľ s ohľadom na účel sledovaný vyhlásením výzvy na predkladanie projektových zámerov.
(5)
Poskytovateľ po predložení projektového zámeru hodnotením zisťuje, či projektový zámer spĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektového zámeru. Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti projektového zámeru alebo jeho príloh, poskytovateľ tieto pochybnosti oznámi žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril; poskytovateľ určí primeranú lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia poskytovateľa.
(6)
Po zhodnotení projektového zámeru poskytovateľ vypracuje hodnotiacu správu o projektovom zámere, ktorá obsahuje informáciu o tom, či projektový zámer spĺňa alebo nespĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektového zámeru. Ak po výzve poskytovateľa podľa odseku 5 pretrvávajú pochybnosti o pravdivosti a úplnosti projektového zámeru, poskytovateľ vypracuje hodnotiacu správu o tom, že projektový zámer nespĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektového zámeru a uvedie dôvody nesplnenia týchto podmienok.
(7)
Hodnotiaca správa môže obsahovať aj odporúčania pre zapojenie partnera, užívateľa alebo iných osôb do prípravy a realizácie projektu alebo ďalšie odporúčania týkajúce sa prípravy a realizácie projektu.
(8)
Poskytovateľ doručí hodnotiacu správu žiadateľovi.
§ 16
Konanie o žiadosti
(1)
Účastníkom konania o žiadosti je žiadateľ.
(2)
Konanie o žiadosti sa začína doručením písomnej žiadosti poskytovateľovi na základe vyhlásenej výzvy.
(3)
Žiadateľ môže podať žiadosť poskytovateľovi od vyhlásenia výzvy do uzavretia výzvy, ak poskytovateľ neurčí vo výzve inú lehotu na predkladanie žiadostí.
(4)
Poskytovateľ v konaní o žiadosti zisťuje, či bola žiadosť predložená riadne a včas a či boli splnené podmienky poskytnutia príspevku určené vo výzve.
(5)
Ak poskytovateľ zistí pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti týkajúce sa splnenia podmienok predloženia žiadosti riadne a včas, alebo pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti splnenia podmienok poskytnutia príspevku, oznámi tieto pochybnosti žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril. Poskytovateľ určí žiadateľovi primeranú lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia poskytovateľa. Ak poskytovateľ vyzve žiadateľa na vyjadrenie podľa prvej vety, poučí ho o následkoch neodstránenia pochybností a o následkoch nedodržania určenej lehoty na vyjadrenie. Ak poskytovateľ zistí pochybnosti o iných skutočnostiach, ako sú uvedené v prvej vete, môže vyzvať žiadateľa, aby sa k nim vyjadril v lehote podľa druhej vety.
(6)
Poskytovateľ rozhodne o schválení žiadosti, ktorá splnila podmienky poskytnutia príspevku.
(7)
Poskytovateľ rozhodne o neschválení žiadosti, ak
a)
žiadateľ nesplnil niektorú z podmienok poskytnutia príspevku, alebo
b)
nie je možné žiadosť schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve na základe poradia žiadostí predložených v rámci výzvy alebo posudzovaného obdobia výzvy; poradie žiadostí sa určuje na základe aplikácie kritérií pre výber projektov v konaní o žiadosti.
(8)
Rozhodnutie o žiadosti sa vyhotovuje písomne a obsahuje výrok, odôvodnenie, poučenie o opravnom prostriedku, označenie poskytovateľa, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia a označenie žiadosti, ktorá bola predmetom konania. Rozhodnutie o žiadosti sa vydáva podľa osobitého predpisu;76) za dátum vydania rozhodnutia sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu.77)
(9)
Rozhodnutie o schválení žiadosti obsahuje vo výroku výšku schváleného príspevku. Rozhodnutie o schválení žiadosti môže vo výroku rozhodnutia obsahovať podmienky, ktorých splnenie musí žiadateľ preukázať pred uzatvorením zmluvy, vrátane lehoty, v ktorej tak musí urobiť.
(10)
Poučenie o opravnom prostriedku obsahuje údaj o možnosti podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu o žiadosti, v akej lehote, na ktorý orgán a akým spôsobom možno opravný prostriedok podať. Poučenie o opravnom prostriedku obsahuje aj údaj, či rozhodnutie o žiadosti možno preskúmať súdom.
(11)
Poskytovateľ, ktorý začal konať o žiadosti podľa odseku 2, je správnym orgánom v konaní o žiadosti.
§ 17
Zastavenie konania o žiadosti
(1)
Poskytovateľ konanie o žiadosti zastaví, ak
a)
žiadateľ vzal späť žiadosť pred vydaním rozhodnutia,
b)
žiadateľ zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol bez právneho nástupcu,
c)
žiadateľ nepredložil žiadosť riadne a včas alebo pretrvávajú pochybnosti o splnení podmienok doručenia žiadosti riadne a včas, alebo
d)
tak ustanovuje tento zákon.
(2)
Poskytovateľ môže zastaviť konanie o žiadosti, ak zistil pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti týkajúce sa splnenia podmienky poskytnutia príspevku a žiadateľ tieto pochybnosti neodstránil v určenej lehote, hoci bol o možnosti zastavenia konania poučený.
(3)
Rozhodnutie o zastavení konania o žiadosti podľa odseku 1 písm. b) sa nedoručuje; toto rozhodnutie sa vyznačí v spise.
(4)
Na náležitosti rozhodnutia o zastavení konania o žiadosti sa primerane vzťahujú ustanovenia § 16 ods. 8 a 10.
§ 18
Konanie o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti
(1)
Poskytovateľ môže z vlastného podnetu zmeniť právoplatné rozhodnutie o neschválení žiadosti a rozhodnúť o schválení žiadosti, ak
a)
žiadosť nebolo možné schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve,
b)
poskytovateľ disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na zabezpečenie financovania projektu, ktorý je predmetom žiadosti,
c)
žiadateľ preukázateľne spĺňa podmienky poskytovania príspevku určené vo výzve a
d)
žiadateľ so zmenou rozhodnutia súhlasí.
(2)
Konanie o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti sa začína z vlastného podnetu poskytovateľa; o tejto skutočnosti poskytovateľ písomne informuje žiadateľa.
(3)
Pred zmenou rozhodnutia o neschválení žiadosti poskytovateľ, ak je to potrebné na účel overenia skutočností podľa odseku 1 písm. c) a d), požiada žiadateľa o ich preukázanie, určí žiadateľovi primeranú lehotu a poučí ho o zastavení konania, ak nepreukáže skutočnosti podľa odseku 1 písm. c), nesúhlasí so zmenou rozhodnutia alebo nedodrží určenú lehotu.
(4)
Poskytovateľ je pri rozhodovaní o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti viazaný dodržaním poradia žiadostí určeného na základe aplikácie kritérií pre výber projektov v konaní o žiadosti podľa § 16 ods. 7 písm. b), pričom najprv koná o žiadosti, ktorá dosiahla najvyššie umiestnenie spomedzi žiadostí, ktoré nebolo možné schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených vo výzve.
(5)
Poskytovateľ rozhodne o zmene právoplatného rozhodnutia o neschválení žiadosti na rozhodnutie o schválení žiadosti, ak sú splnené podmienky podľa odseku 1, inak konanie zastaví.
(6)
Na náležitosti rozhodnutia o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti sa primerane vzťahujú ustanovenia § 16 ods. 810.
(7)
Na konanie o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti sa primerane vzťahuje ustanovenie § 16 ods. 11.
§ 19
Odvolanie
(1)
Proti rozhodnutiu podľa tohto zákona možno podať odvolanie, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak sa žiadateľ písomne práva na odvolanie nevzdal.
(2)
Odvolanie môže podať žiadateľ písomne poskytovateľovi, ktorý rozhodnutie vydal, do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia, ak nie je v odseku 8 ustanovené inak.
(3)
Dôvody odvolania a rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže žiadateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
(4)
Ak žiadateľ v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia, voči ktorému odvolanie smeruje.
(5)
Odvolanie obsahuje
a)
označenie žiadateľa,
b)
označenie poskytovateľa, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal,
c)
označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje,
d)
akej veci sa odvolanie týka a dôvody podania odvolania,
e)
čo odvolaním žiadateľ navrhuje,
f)
dátum podania a podpis osoby podávajúcej odvolanie.
(6)
Ak žiadateľ vezme odvolanie späť, nemôže podať v tej istej veci nové odvolanie. Oznámenie o späťvzatí odvolania musí byť podané písomne poskytovateľovi. Ak dôjde k späťvzatiu odvolania do dňa vydania rozhodnutia o odvolaní, rozhodnutie, proti ktorému odvolanie smeruje, nadobudne právoplatnosť dňom doručenia späťvzatia odvolania poskytovateľovi; rozhodnutie o zastavení konania sa nevydáva.
(7)
Odvolanie nie je prípustné proti
a)
rozhodnutiu o zastavení konania podľa § 17 ods. 1 písm. a), b) a d), s výnimkou rozhodnutia o zastavení konania podľa § 17 ods. 1 písm. a), ak dôvod zastavenia konania súvisí s neskoršou zmenou výzvy podľa § 14 ods. 4 prvej vety alebo s neskoršou zmenou výzvy podľa § 14 ods. 4 druhej vety, ktorá sa vzťahuje na rovnaké posudzované časové obdobie výzvy ako späťvzatie žiadosti,
b)
rozhodnutiu o schválení žiadosti podľa § 16 ods. 6, ktorým bola žiadosť schválená tak, ako bola podaná,
c)
rozhodnutiu o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti podľa § 18 ods. 5, ktorým bola žiadosť schválená tak, ako bola podaná, alebo ktorým bolo konanie zastavené,
d)
rozhodnutiu štatutárneho orgánu poskytovateľa o odvolaní podľa § 20 ods. 2 alebo ods. 3,
e)
rozhodnutiu o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa § 21.
(8)
Odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa § 17 ods. 1 písm. a) a c), ak dôvod zastavenia konania súvisí s neskoršou zmenou výzvy podľa § 14 ods. 4 prvej vety alebo s neskoršou zmenou výzvy podľa § 14 ods. 4 druhej vety, ktorá sa vzťahuje na rovnaké posudzované časové obdobie ako späťvzatie žiadosti, možno podať v lehote desiatich pracovných dní odo dňa zverejnenia zmeny výzvy.
(9)
Poskytovateľ rozhodnutím odvolanie zamietne, ak
a)
nie je podané oprávnenou osobou,
b)
sa žiadateľ práva na odvolanie vzdal,
c)
je podané oneskorene, ak odsek 4 neustanovuje inak,
d)
je podané po predchádzajúcom späťvzatí odvolania,
e)
nie je podané písomne,
f)
neobsahuje náležitosti podľa odseku 5 písm. c) a z obsahu odvolania nie je možné zistiť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
g)
neobsahuje náležitosti podľa odseku 5 písm. d) až f),
h)
smeruje len proti odôvodneniu rozhodnutia, alebo
i)
je podané proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.
§ 20
Odvolacie konanie
(1)
Poskytovateľ, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže rozhodnúť o odvolaní tak, že mu v plnom rozsahu vyhovie.
(2)
Ak poskytovateľ, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, v plnom rozsahu nevyhovie odvolaniu, predloží odvolanie na rozhodnutie o odvolaní štatutárnemu orgánu poskytovateľa, ktorý, ak sú na to dôvody, rozhodnutie zmení, inak rozhodnutie potvrdí.
(3)
Štatutárny orgán poskytovateľa rozhodnutie zruší a vec vráti poskytovateľovi, ktorý ho vydal, na nové konanie a rozhodnutie, ak zistenie skutkového stavu poskytovateľom bolo nedostačujúce na riadne posúdenie veci alebo ak je to vhodnejšie najmä z dôvodu rýchlosti a hospodárnosti konania; poskytovateľ je viazaný právnym názorom štatutárneho orgánu poskytovateľa.
(4)
Rozhodnutie o odvolaní musí byť vydané do 30 pracovných dní od predloženia odvolania štatutárnemu orgánu, vo zvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 60 pracovných dní; o tejto skutočnosti štatutárny orgán poskytovateľa upovedomí žiadateľa s uvedením dôvodov.
(5)
Na odvolacie konanie sa primerane vzťahujú ustanovenia § 16 ods. 8 až 10 a § 17.
(6)
Štatutárny orgán toho poskytovateľa, ktorý vydal rozhodnutie preskúmavané v odvolaní, je správnym orgánom v odvolacom konaní.
(7)
Štatutárny orgán poskytovateľa rozhoduje na návrh osobitnej komisie, ktorá preskúma napadnuté rozhodnutie.
(8)
Rozhodnutie o odvolaní nadobúda právoplatnosť doručením žiadateľovi.
§ 21
Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
(1)
Rozhodnutie podľa tohto zákona, ktoré je právoplatné, môže štatutárny orgán poskytovateľa z vlastného podnetu alebo z podnetu žiadateľa preskúmať mimo odvolacieho konania, okrem rozhodnutia štatutárneho orgánu poskytovateľa o odvolaní podľa § 20 ods. 2 alebo ods. 3.
(2)
Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa podáva poskytovateľovi, ktorý toto rozhodnutie vydal.
(3)
Rozhodnutie o schválení žiadosti môže byť preskúmané mimo odvolacieho konania do zaslania návrhu na uzavretie zmluvy. Konanie o preskúmaní rozhodnutia o neschválení žiadosti mimo odvolacieho konania a konanie o preskúmaní rozhodnutia o zastavení konania mimo odvolacieho konania možno začať najneskôr v lehote dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(4)
Konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa začína doručením oznámenia štatutárneho orgánu poskytovateľa o začatí konania o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania žiadateľovi.
(5)
Ak sa v konaní o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania zistí, že preskúmavané rozhodnutie bolo vydané v rozpore s týmto zákonom alebo s iným osobitným predpisom,78) štatutárny orgán poskytovateľa rozhodnutie zmení, inak konanie zastaví. Štatutárny orgán poskytovateľa preskúmavané rozhodnutie zruší a vec vráti poskytovateľovi, ktorý ho vydal, na nové konanie a rozhodnutie, ak zistenie skutkového stavu poskytovateľom bolo nedostačujúce na riadne posúdenie veci alebo ak je to vhodnejšie najmä z dôvodu rýchlosti a hospodárnosti konania; poskytovateľ je v novom konaní viazaný právnym názorom štatutárneho orgánu poskytovateľa. Na náležitosti rozhodnutia štatutárneho orgánu poskytovateľa mimo odvolacieho konania sa primerane vzťahujú ustanovenia § 16 ods. 8 až 10.
(6)
Štatutárny orgán poskytovateľa je povinný rozhodnúť mimo odvolacieho konania do 60 pracovných dní od začatia konania o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania, vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 90 pracovných dní, pričom o tejto skutočnosti upovedomí žiadateľa s uvedením dôvodov.
(7)
Pri preskúmaní rozhodnutia v konaní o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania vychádza štatutárny orgán poskytovateľa z právneho stavu a skutkových okolností v čase vydania preskúmavaného rozhodnutia. Štatutárny orgán poskytovateľa nemôže rozhodnutie zmeniť, ak sa po jeho vydaní dodatočne zmenia rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých preskúmavané rozhodnutie vychádza.
(8)
Štatutárny orgán toho poskytovateľa, ktorý vydal rozhodnutie preskúmavané v konaní o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania, je správnym orgánom v konaní o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
(9)
Štatutárny orgán poskytovateľa rozhoduje na návrh osobitnej komisie, ktorá preskúma napadnuté rozhodnutie.
(10)
Štatutárny orgán poskytovateľa doručí rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa odseku 5 žiadateľovi.
(11)
Ak v konaní o preskúmaní rozhodnutia o neschválení žiadosti alebo rozhodnutia o zastavení konania mimo odvolacieho konania žiadateľ písomne oznámi štatutárnemu orgánu poskytovateľa, že na preskúmaní netrvá, štatutárny orgán poskytovateľa môže konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania zastaviť. Štatutárny orgán poskytovateľa konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania zastaví, ak žiadateľ zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol bez právneho nástupcu.
§ 22
Zmluva
(1)
Príspevok sa poskytuje prijímateľovi na základe a v súlade so zmluvou uzavretou podľa osobitného predpisu.79) Zmluvu poskytovateľ zverejňuje podľa § 47 ods. 1; ustanovenia osobitného predpisu80) tým nie sú dotknuté.
(2)
Zmluva upravuje práva a povinnosti prijímateľa a poskytovateľa pri realizácii projektu a v čase udržateľnosti projektu.74)
(3)
Žiadateľ je povinný poskytnúť pred uzavretím zmluvy poskytovateľovi súčinnosť v rozsahu potrebnom na uzavretie zmluvy. Ak žiadateľ súčinnosť neposkytne, poskytovateľ nie je povinný zmluvu uzavrieť.
(4)
Poskytovateľ zašle písomný návrh na uzavretie zmluvy a určí lehotu na prijatie návrhu žiadateľovi,
a)
ktorého rozhodnutie o schválení žiadosti nadobudlo právoplatnosť,
b)
ktorý splnil podmienky určené vo výroku rozhodnutia podľa § 16 ods. 9, ak boli podmienky vo výroku rozhodnutia určené,
c)
ktorý poskytol potrebnú súčinnosť a
d)
ktorý splnil predpoklady na uzavretie zmluvy podľa osobitných predpisov,81) nebol on, ani člen jeho štatutárneho alebo dozorného orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania, trestný čin nepriamej korupcie alebo trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody.
(5)
Ak počas trvania zmluvy poskytovateľ a prijímateľ splynú v jednu osobu, zmluvou vymedzené práva a povinnosti nezanikajú.
(6)
Zmluvu možno zmeniť jednostranným právnym úkonom poskytovateľa v častiach, ktoré sú v zmluve určené, pričom takto nemožno meniť parametre projektu podľa § 3 písm. c), ktoré nie sú rovnaké pre všetkých žiadateľov, ani zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku vo výzve podľa § 14 ods. 3; týmto nie sú dotknuté ustanovenia o platnosti právneho úkonu podľa Občianskeho zákonníka. Poskytovateľ je pri zmene zmluvy povinný dodržať princíp nediskriminácie. Zmena zmluvy sa v súlade s princípom transparentnosti zverejňuje prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 48 a ak v zmene zmluvy nie je určený neskorší dátum účinnosti, nadobúda zmena zmluvy účinnosť nasledujúci pracovný deň po dni jej zverejnenia. Poskytovateľ je povinný informovať prijímateľa prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 48 o obsahu zmeny zmluvy odoslaním oznámenia najneskôr v deň zverejnenia zmeny zmluvy. Ak prijímateľ so zmenou zmluvy nesúhlasí, môže do 20 pracovných dní, odkedy sa o zmene zmluvy dozvedel, od zmluvy odstúpiť.
(7)
Ak je výsledkom postupu podľa osobitného predpisu,82) ktorý je pre poskytovateľa a prijímateľa záväzný, zistenie alebo skutočnosť, ktorého dôsledkom je zmena obsahu zmluvy, považuje sa toto zistenie alebo skutočnosť za zmenu zmluvy v rozsahu, v akom mení jej doterajší obsah. Zmena zmluvy podľa prvej vety nadobúda účinnosť dňom odoslania oznámenia poskytovateľa prijímateľovi o zmene zmluvy v elektronickej podobe alebo v neskorší deň, ak to vyplýva z obsahu zmeny. Ak zmenu zmluvy navrhne prijímateľ a poskytovateľ tento návrh akceptuje, dochádza k zmene zmluvy, ktorá nadobúda účinnosť podľa podmienok dohodnutých v zmluve. Zmeny zmluvy podľa prvej a tretej vety je poskytovateľ povinný zverejniť podľa § 47 ods. 1.
(8)
Zmena zmluvy vykonaná podľa odsekov 6 a 7 sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu79) dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1.
(9)
Poskytovateľ a prijímateľ sú oprávnení od zmluvy odstúpiť alebo zmluvu vypovedať za podmienok dohodnutých v zmluve alebo ak tak ustanovuje tento zákon.
(10)
V zmluve možno dohodnúť zmluvnú pokutu za porušenie tých zmluvných povinností prijímateľa, za ktoré sa
a)
neukladá sankcia podľa osobitného predpisu,83)
b)
nevykoná finančná oprava podľa § 40, alebo
c)
neuplatňuje postup podľa § 41 alebo § 44.
(11)
Na zabezpečenie pohľadávky je poskytovateľ oprávnený prijať od prijímateľa zmenku ako zabezpečovací prostriedok.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OSOBITNÉ POSTUPY POSKYTOVANIA PRÍSPEVKU
§ 23
Národné projekty
(1)
Finančné prostriedky alebo ich časť určené pre program možno použiť na realizáciu národného projektu.
(2)
Národným projektom je projekt, ktorý realizuje na návrh poskytovateľa prijímateľ
a)
určený v programe,
b)
ktorého kompetencie vyplývajú z osobitných predpisov,84)
c)
schválený monitorovacím výborom podľa § 10 ods. 6, alebo
d)
schválený komisiou podľa § 10 ods. 6.
(3)
Monitorovací výbor alebo komisia podľa § 10 ods. 6 schvaľuje pred výzvou podľa odseku 4 na návrh poskytovateľa samostatne alebo ako súčasť zoznamu národných projektov zámer národného projektu pre prijímateľa podľa odseku 2 a ak ide o prijímateľa podľa odseku 2 písm. c) a d), spolu so zámerom národného projektu schvaľuje prijímateľa. Návrh poskytovateľa okrem zámeru národného projektu musí obsahovať odôvodnenie využitia národného projektu, odôvodnenie vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy a odôvodnenie rozhodnutia nezapojiť partnerov10) do implementácie aktivít.
(4)
Poskytovateľ vyzve budúceho žiadateľa zverejnením prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 48 na prípravu a predloženie národného projektu alebo národných projektov. Na výzvu podľa predchádzajúcej vety sa primerane vzťahujú ustanovenia § 14 ods. 2 až 7.
(5)
Pri príprave národného projektu môže poskytovateľ usmerňovať budúceho žiadateľa; budúci žiadateľ je povinný tieto usmernenia dodržiavať.
(6)
Ustanovenia tohto paragrafu sa primerane vzťahujú aj na poskytovanie príspevku na projekty strategického významu podľa osobitného predpisu,85) ak to charakter projektu strategického významu umožňuje.
(7)
Na konanie o národnom projekte sa primerane vzťahujú ustanovenia § 16, § 17 a 19 až 21.
§ 24
Projekt integrovanej územnej investície
(1)
Časť finančných prostriedkov určených pre program možno použiť na realizáciu projektov integrovanej územnej investície.
(2)
Projektový zámer integrovanej územnej investície podľa § 7 ods. 2 písm. c) sa stáva súčasťou integrovanej územnej stratégie podľa § 7 ods. 2 písm. a). Projektový zámer integrovanej územnej investície udržateľného mestského rozvoja podľa § 7 ods. 4 písm. c) sa stáva súčasťou územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja podľa § 7 ods. 4 písm. a). Ustanovenie § 15 sa nepoužije.
(3)
Poskytovateľ vyzve budúceho žiadateľa zverejnením prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 48 na prípravu a predloženie projektu integrovanej územnej investície alebo projektu integrovanej územnej investície udržateľného mestského rozvoja, ktorý je súčasťou integrovanej územnej stratégie alebo súčasťou územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja podľa odseku 2. Na výzvu podľa predchádzajúcej vety sa primerane vzťahujú ustanovenia § 14 ods. 2 až 7.
(4)
Pri príprave projektu integrovanej územnej investície alebo projektu integrovanej územnej investície udržateľného mestského rozvoja môže poskytovateľ usmerňovať budúceho žiadateľa; budúci žiadateľ je povinný tieto usmernenia dodržiavať.
(5)
Konanie o projekte integrovanej územnej investície alebo o projekte integrovanej územnej investície udržateľného mestského rozvoja sa začína doručením žiadosti poskytovateľovi. Na konanie sa vzťahujú ustanovenia § 16, § 17 a 19 až 21, ak tento zákon neustanovuje inak.
(6)
Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti alebo jej príloh, poskytovateľ oznámi tieto pochybnosti žiadateľovi. Na oznámenie podľa predchádzajúcej vety sa primerane vzťahuje ustanovenie § 16 ods. 5.
(7)
Ak sú splnené podmienky poskytnutia príspevku a poskytovateľ žiadosti v plnom rozsahu vyhovie, poskytovateľ rozhodne o schválení žiadosti zápisom v spise a zašle žiadateľovi písomný návrh na uzavretie zmluvy; ustanovenia § 16 ods. 8 až 10 a § 22 ods. 4 sa nepoužijú, ustanovenie § 22 ods. 3 sa použije primerane. Proti rozhodnutiu o schválení žiadosti podľa predchádzajúcej vety nemožno podať riadny opravný prostriedok.
(8)
Poskytovateľ rozhodne o schválení žiadosti podľa § 16 ods. 6, ak projekt integrovanej územnej investície alebo projekt integrovanej územnej investície udržateľného mestského rozvoja spĺňa podmienky poskytnutia príspevku, ale nie sú splnené podmienky na rozhodnutie podľa odseku 7. Poskytovateľ rozhodne o neschválení žiadosti, ak sú splnené podmienky podľa § 16 ods. 7.
§ 25
Technická pomoc
(1)
Poskytovateľ vyzve budúceho žiadateľa na prípravu a predloženie projektu technickej pomoci zverejnením výzvy prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 48.
(2)
Pri príprave projektu technickej pomoci môže poskytovateľ usmerňovať budúceho žiadateľa; budúci žiadateľ je povinný tieto usmernenia dodržiavať.
(3)
Na výzvu podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 14 ods. 2 až 7.
(4)
Na konanie o projekte technickej pomoci sa primerane vzťahujú ustanovenia § 16, § 17 a 19 až 21.
(5)
V rámci programu Interact, programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česko, programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko, Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku sa technická pomoc realizuje paušálnym financovaním.86)
§ 26
Program Interact
(1)
Prostriedky z rozpočtov členských štátov Európskej únie vrátane prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a prostriedky z rozpočtov iných ako členských štátov Európskej únie určené na financovanie programu Interact87) sa vedú na osobitnom účte ministerstva financií, z ktorého sú spolu s prostriedkami Európskej únie prevedené platobným orgánom na účet prijímateľa.
(2)
Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky určených na financovanie programu Interact sú príjmom prijímateľa.
(3)
Prostriedky z rozpočtov členských štátov Európskej únie vrátane prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a prostriedky z rozpočtov iných ako členských štátov Európskej únie určené na financovanie programu Interact sa v prípade ich vrátenia vedú na osobitnom účte ministerstva financií.
(4)
Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje výdavky na financovanie programu Interact prostredníctvom samostatného účtu.
(5)
Ak odsek 7 neustanovuje inak, príspevok z programu Interact sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí príspevku z programu Interact, ktorá upravuje práva a povinnosti riadiaceho orgánu a prijímateľa pri poskytovaní príspevku z programu Interact.
(6)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na poskytovanie príspevku z programu Interact sa vzťahujú ustanovenia § 1 až 6, § 8, § 10, § 12, § 25, § 37 až 39, § 40 ods. 1 a 2, § 43 ods. 1 a 2, § 44, § 46 až 49. Na poskytovanie príspevku z programu Interact prijímateľovi so sídlom na území Slovenskej republiky sa primerane vzťahujú ustanovenia § 35, § 36 a 41. Na poskytovanie príspevku z programu Interact sa primerane vzťahujú ustanovenia § 42 a 45.
(7)
Prijímateľovi so sídlom na území Slovenskej republiky sa príspevok z programu Interact poskytuje na základe schválenia finančných prostriedkov pre prijímateľa monitorovacím výborom;88) poskytovateľ o tejto skutočnosti písomne informuje prijímateľa.
(8)
Informačný systém pre riadenie, kontrolu a monitorovanie programu Interact spravuje a prevádzkuje Bratislavský samosprávny kraj.
§ 27
Program cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česko a program cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na poskytovanie príspevku z programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česko a programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko sa ustanovenia § 10 ods. 6, § 14 ods. 1, § 15, § 16 ods. 2, 6 a 7, § 18 ods. 4, § 20, § 23, § 24, § 26, § 28 až 34 a § 47 ods. 1 nevzťahujú a ustanovenia § 45 sa naň vzťahujú primerane. Na poskytovanie príspevku z programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česko a programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko prijímateľovi alebo partnerovi so sídlom na území Slovenskej republiky sa vzťahujú ustanovenia § 38 a 41 rovnako.
(2)
V rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česko, ako aj v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko je zriadený monitorovací výbor podľa osobitného predpisu;89) ustanovenie § 10 ods. 6 sa nepoužije.
(3)
Žiadosť podáva žiadateľ poskytovateľovi na základe vyhlásenej výzvy. Poskytovateľ vyhlási výzvu zverejnením na webovom sídle príslušného programu cezhraničnej spolupráce a prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 48.
(4)
Konanie o žiadosti sa začína doručením žiadosti na miesto určené vo výzve; ustanovenie § 16 ods. 2 sa nepoužije.
(5)
O žiadosti rozhoduje poskytovateľ; poskytovateľ je viazaný uznesením monitorovacieho výboru90) príslušného programu; ustanovenia § 16 ods. 6 a 7 sa nepoužijú. Rozhodnutie podľa predchádzajúcej vety musí byť písomné, pričom na náležitosti tohto rozhodnutia sa primerane vzťahuje ustanovenie § 16 ods. 8.
(6)
Rozhodnutie o schválení žiadosti vydané podľa § 16 ods. 9 môže obsahovať podmienky, ktorých splnenie závisí od rozhodnutia monitorovacieho výboru pre príslušný program prijatého v čase realizácie aktivít projektu. Podmienky sú prípustné, iba ak následky ich splnenia sú v prospech žiadateľa. Ustanovenia tohto zákona, ktoré sú v rozpore s touto právomocou monitorovacieho výboru pre príslušný program, sa nepoužijú.
(7)
Ak sú splnené podmienky podľa § 17 ods. 1, poskytovateľ rozhodne o zastavení konania na základe uznesenia monitorovacieho výboru príslušného programu.
(8)
Ak sú splnené podmienky podľa § 18 ods. 1, poskytovateľ môže zmeniť právoplatné rozhodnutie o neschválení žiadosti a rozhodnúť o schválení žiadosti na základe uznesenia monitorovacieho výboru príslušného programu; ustanovenie § 18 ods. 4 sa nepoužije.
(9)
O odvolaní rozhoduje štatutárny orgán poskytovateľa na základe uznesenia monitorovacieho výboru príslušného programu;90) ustanovenia § 20 sa nepoužijú.
(10)
Štatutárny orgán poskytovateľa môže z vlastného podnetu alebo podnetu žiadateľa preskúmať právoplatné rozhodnutie poskytovateľa podľa § 21. Vydaniu rozhodnutia štatutárneho orgánu podľa predchádzajúcej vety predchádza posúdenie monitorovacím výborom príslušného programu, ktorým je štatutárny orgán viazaný.
(11)
Príspevok z programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česko a programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí príspevku, ktorá upravuje práva a povinnosti poskytovateľa a hlavného partnera pri poskytovaní tohto príspevku.
(12)
Informačný systém pre riadenie, kontrolu a monitorovanie programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česko a programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko spravuje a prevádzkuje centrálny koordinačný orgán podľa § 5 ods. 2 písm. d).
(13)
V súvislosti s poskytovaním príspevku v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česko a v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko sa uplatňujú osobitné pravidlá a postupy zohľadňujúce osobitný charakter týchto programov.91)
PIATA ČASŤ
POSTUP PRI POSKYTOVANÍ PRÍSPEVKU NA FINANČNÝ NÁSTROJ
§ 28
Všeobecné ustanovenia o vykonávaní finančných nástrojov
(1)
Na poskytnutie príspevku na finančný nástroj, vykonávanie finančných nástrojov a na vrátenie príspevku na finančný nástroj sa nevzťahujú ustanovenia § 13 až 27 a § 35 a 36.
(2)
Na poskytovanie príspevku na finančný nástroj sa nevzťahuje správny poriadok.
(3)
Príspevok na finančný nástroj, ktorým môže byť poskytnutá štátna pomoc alebo minimálna pomoc, môže byť poskytnutý, len ak sú splnené pravidlá v oblasti štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci.75)
(4)
Finančný záväzok poskytovateľa príspevku na finančný nástroj nesmie prekročiť sumu poskytnutú alebo viazanú poskytovateľom príspevku na finančný nástroj v rámci príspevku na finančný nástroj podľa zmluvy o financovaní.
§ 29
Možnosti poskytnutia príspevku na finančný nástroj
(1)
Poskytovateľ príspevku na finančný nástroj môže poskytnúť príspevok na finančný nástroj na existujúci alebo novo vytvorený finančný nástroj, ktorý
a)
je zriadený na úrovni Európskej únie a ktorý je priamo alebo nepriamo spravovaný Európskou komisiou, alebo
b)
je zriadený na národnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni a ktorý je riadený poskytovateľom príspevku na finančný nástroj alebo za ktorý tento poskytovateľ príspevku na finančný nástroj zodpovedá.
(2)
Poskytovateľ príspevku na finančný nástroj pri poskytnutí príspevku na finančný nástroj podľa odseku 1 písm. b) môže
a)
investovať do vlastného imania orgánu vykonávajúceho finančné nástroje,
b)
poskytnúť príspevok na finančný nástroj v podobe samostatného bloku financovania alebo na osobitný účet orgánu vykonávajúcemu finančný nástroj.
(3)
Poskytovateľ príspevku na finančný nástroj môže priamo vybrať orgán vykonávajúci finančný nástroj, ak sú splnené podmienky podľa osobitných predpisov.92)
§ 30
Pravidlá poskytnutia príspevku na finančný nástroj a vykonávania finančného nástroja
(1)
Poskytovateľ príspevku na finančný nástroj poskytuje príspevok na finančný nástroj prijímateľovi príspevku na finančný nástroj na základe zmluvy o financovaní podľa § 33.
(2)
Prijímateľ príspevku na finančný nástroj žiada o poskytnutie príspevku na finančný nástroj po uzatvorení zmluvy o financovaní podľa § 33 prostredníctvom žiadosti o platbu.
(3)
Ak prijímateľ príspevku na finančný nástroj vykonáva finančné nástroje priamo, poskytuje finančné prostriedky z finančného nástroja konečnému prijímateľovi na základe zmluvy podľa osobitného predpisu.93)
(4)
Ak prijímateľ príspevku na finančný nástroj poveril časťou vykonávania finančného nástroja finančného sprostredkovateľa, poskytuje mu časť finančných prostriedkov alebo viaže časť finančných prostriedkov určených pre záruku na základe zmluvy s finančným sprostredkovateľom podľa § 34.
§ 31
Pravidlá použitia a vrátenia príspevku na finančný nástroj
(1)
Prijímateľ príspevku na finančný nástroj je povinný používať príspevok na finančný nástroj v súlade so zmluvou o financovaní podľa § 33, investičnou stratégiou a cieľmi programu počas obdobia ustanoveného osobitným predpisom.94)
(2)
Finančný sprostredkovateľ je povinný použiť príspevok na finančný nástroj v súlade so zmluvou s finančným sprostredkovateľom podľa § 34 a investičnou stratégiou tohto finančného nástroja až do ukončenia finančného nástroja, ak v zmluve s finančným sprostredkovateľom nie je dohodnuté inak.
(3)
Po ukončení obdobia podľa odseku 2 je finančný sprostredkovateľ povinný vrátiť tento príspevok na finančný nástroj prijímateľovi príspevku na finančný nástroj v súlade s podmienkami zmluvy s finančným sprostredkovateľom.
(4)
Konečný prijímateľ je povinný používať finančné prostriedky poskytnuté z finančného nástroja na účely naplnenia cieľov programu v súlade s ustanoveniami zmluvy podľa osobitného predpisu.93) Súčasťou zmluvy podľa prvej vety musí byť aj povinnosť konečného prijímateľa poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly a auditu, ak poskytnutie tejto súčinnosti už nevyplýva z osobitného predpisu.17) Ak je finančným sprostredkovateľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, súčasťou zmluvy podľa prvej vety musí byť aj predchádzajúci písomný súhlas konečného prijímateľa s používaním údajov, ktoré by inak boli predmetom bankového tajomstva.
(5)
Konečný prijímateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky orgánu vykonávajúcemu finančný nástroj, s ktorým uzatvoril zmluvu podľa odseku 4, v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
§ 32
Pravidlá vrátenia príspevku na finančný nástroj pri finančnej oprave
(1)
Ak má prijímateľ príspevku na finančný nástroj povinnosť vrátiť príspevok na finančný nástroj alebo jeho časť, vysporiadanie finančných vzťahov sa vykoná podľa § 41, § 42 alebo § 44 za podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve o financovaní podľa § 33 alebo v osobitnom predpise.95) Ak suma príspevku na finančný nástroj alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť, nepresiahne bez úrokov 100 eur, tento príspevok na finančný nástroj alebo jeho časť poskytovateľ príspevku na finančný nástroj neuplatňuje a nevymáha.
(2)
Ak vznikne nezrovnalosť u finančného sprostredkovateľa alebo u konečného prijímateľa, finančná oprava sa vykoná u prijímateľa príspevku na finančný nástroj. Prijímateľ príspevku na finančný nástroj následne vysporiada túto finančnú opravu a vymáha prostriedky u finančného sprostredkovateľa za podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve s finančným sprostredkovateľom podľa § 34 alebo u konečného prijímateľa za podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve podľa osobitného predpisu.93)
(3)
Na vysporiadanie finančnej opravy voči prijímateľovi príspevku na finančný nástroj sa primerane vzťahujú ustanovenia § 41, § 42 a 44.
§ 33
Zmluva o financovaní
(1)
Zmluva o financovaní je zmluvou podľa osobitného predpisu79) uzavretou medzi poskytovateľom príspevku na finančný nástroj a prijímateľom príspevku na finančný nástroj.
(2)
Právny nárok na poskytnutie príspevku na finančný nástroj zo strany prijímateľa vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy o financovaní, pričom poskytnutie príspevku na finančný nástroj na základe zmluvy o financovaní je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
(3)
Zmluva o financovaní upravuje práva a povinnosti poskytovateľa príspevku na finančný nástroj a prijímateľa príspevku na finančný nástroj pri vykonávaní finančných nástrojov.
(4)
Zmluva o financovaní obsahuje okrem všeobecných náležitostí najmä
a)
výšku a účel poskytnutého príspevku na finančný nástroj,
b)
ustanovenia o vysporiadaní finančných vzťahov,
c)
ustanovenia o ukončení finančného nástroja,
d)
ustanovenia o výkone kontroly a auditu,
e)
investičnú stratégiu,
f)
náležitosti podľa osobitného predpisu.96)
§ 34
Zmluva s finančným sprostredkovateľom
(1)
Zmluva s finančným sprostredkovateľom je zmluvou podľa osobitného predpisu79) uzavretou medzi prijímateľom príspevku na finančný nástroj a finančným sprostredkovateľom.
(2)
Právny nárok na poskytnutie finančných prostriedkov finančnému sprostredkovateľovi alebo na viazanie týchto prostriedkov v prospech finančného sprostredkovateľa vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy s finančným sprostredkovateľom, pričom poskytnutie týchto prostriedkov alebo ich viazanie na základe zmluvy s finančným sprostredkovateľom je možné len za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
(3)
Zmluva s finančným sprostredkovateľom upravuje práva a povinnosti prijímateľa príspevku na finančný nástroj a finančného sprostredkovateľa pri vykonávaní finančných nástrojov.
(4)
Zmluva s finančným sprostredkovateľom obsahuje okrem všeobecných náležitostí najmä
a)
výšku a účel poskytovaných finančných prostriedkov,
b)
ustanovenia o vysporiadaní finančných vzťahov,
c)
ustanovenia o ukončení finančného nástroja a o vrátení finančných prostriedkov,
d)
investičnú stratégiu finančného nástroja,
e)
ustanovenia o výkone kontroly a auditu,
f)
náležitosti podľa osobitného predpisu.96)
ŠIESTA ČASŤ
FINANČNÉ VZŤAHY PRI POSKYTOVANÍ PRÍSPEVKU
§ 35
Pravidlá realizácie poskytnutia a vrátenia príspevku
(1)
Prijímateľ žiada o poskytnutie príspevku alebo jeho časti po nadobudnutí účinnosti zmluvy alebo nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia podľa § 13 ods. 2 prostredníctvom žiadosti o platbu.97)
(2)
Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť, vysporiadanie finančných vzťahov sa vykoná podľa § 41, § 42 alebo § 44 a za podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve alebo v rozhodnutí podľa § 13 ods. 2 alebo v osobitnom predpise.98) Ak suma príspevku alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť, nepresiahne bez úrokov 100 eur, tento príspevok alebo jeho časť poskytovateľ neuplatňuje a nevymáha; pre projekty v rámci programu Interact a programy cezhraničnej spolupráce podľa § 27 poskytovateľ neuplatňuje a nevymáha sumu prostriedkov Európskej únie, ktorá v danom účtovnom roku nepresiahne bez úrokov 250 eur.99)
(3)
Prijímateľ, ktorý porušil zákaz nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu,100) je povinný vrátiť príspevok poskytnutý v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.101)
(4)
V rámci jedného projektu môže realizovať poskytnutie príspevku alebo jeho časti podľa § 10 ods. 7 prijímateľovi iba jeden poskytovateľ.
(5)
Partner, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, prijíma prostriedky z nenávratného finančného príspevku alebo jeho časti, ktoré mu v rámci realizácie projektu prevádza prijímateľ, ktorým nie je štátna rozpočtová organizácia, na samostatný účet,102) z ktorého realizuje partner výdavky projektu.
§ 36
Osobitná úprava záložného práva poskytovateľa
(1)
Poskytovateľ môže na účely zabezpečenia budúcej pohľadávky z príspevku alebo budúcej pohľadávky z rozhodnutia dohodnúť s prijímateľom zriadenie záložného práva podľa osobitného predpisu103) na majetok prijímateľa, partnera, užívateľa, dodávateľa alebo inej osoby okrem záložného práva na majetok, na ktorý podľa osobitných predpisov104) nie je možné zriadiť záložné právo.
(2)
Ak prijímateľ porušil finančnú disciplínu,105) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny prechádza bezodplatne na Úrad vládneho auditu spoločne s pohľadávkou podľa § 43 ods. 2 aj záložné právo podľa odseku 1, a to v rozsahu a za podmienok existujúceho záložného práva. Prechod záložného práva bezodkladne oznámi prijímateľovi, partnerovi, užívateľovi alebo inej osobe Úrad vládneho auditu, ktorý záložné právo podľa odseku 1 na zabezpečenie pohľadávky z porušenia finančnej disciplíny eviduje. O skutočnostiach týkajúcich sa pohľadávky z rozhodnutia je Úrad vládneho auditu povinný bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa a inú dotknutú osobu.
(3)
Ak subjekt, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt, predá záloh, na ktorom je zriadené záložné právo poskytovateľa pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny, pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu podľa § 41 alebo pred nadobudnutím právoplatnosti súdneho rozhodnutia, z ktorého vyplýva pohľadávka poskytovateľa voči prijímateľovi, je povinný previesť výťažok z predaja zálohu poskytovateľovi vo výške pomeru dohodnutého v zmluve medzi poskytovateľom a subjektom, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt; poskytovateľ sústreďuje tento výťažok z predaja zálohu na účte cudzích prostriedkov, a to najdlhšie po dobu piatich rokov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet poskytovateľa. Finančné prostriedky vedené na účte cudzích prostriedkov podľa prvej vety nepodliehajú konkurzu.
(4)
Ak rozhodnutie o porušení finančnej disciplíny, rozhodnutie správneho orgánu podľa § 41 alebo súdne rozhodnutie podľa odseku 3 nadobudne právoplatnosť do štyroch rokov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet poskytovateľa podľa odseku 3 a pohľadávka z rozhodnutia v správe Úradu vládneho auditu alebo pohľadávka z rozhodnutia v správe poskytovateľa voči prijímateľovi je
a)
rovnaká ako výška finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov, poskytovateľ uhradí pohľadávku z rozhodnutia v správe Úradu vládneho auditu alebo v správe poskytovateľa voči prijímateľovi v určenej lehote a rozsahu,
b)
nižšia ako výška finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov, poskytovateľ uhradí pohľadávku z rozhodnutia v správe Úradu vládneho auditu alebo v správe poskytovateľa voči prijímateľovi v určenej lehote a rozsahu; zostatok týchto finančných prostriedkov po uhradení pohľadávky poskytovateľ
1.
vráti subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt, vo výške neuhradeného zostatku jeho pohľadávky voči prijímateľovi,
2.
môže použiť na uspokojenie inej pohľadávky v jeho správe voči prijímateľovi vymáhateľnej podľa osobitného predpisu,106) ak pohľadávka subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo aktivít nadväzujúcich na projekt, bola uspokojená podľa prvého bodu v plnej výške,
3.
prevedie na účet prijímateľa, ak pohľadávka v správe poskytovateľa bola uspokojená podľa druhého bodu v plnej výške, alebo
4.
prevedie do správy orgánu podľa osobitného predpisu,107) ak ich nie je možné vrátiť prijímateľovi, dedičovi alebo právnemu nástupcovi prijímateľa podľa tretieho bodu a vlastníkom tohto zostatku sa stáva Slovenská republika,
c)
vyššia ako výška finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov, poskytovateľ uhradí pohľadávku z rozhodnutia v správe Úradu vládneho auditu alebo v správe poskytovateľa voči prijímateľovi v určenej lehote a vo výške finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov; neuhradený zvyšok pohľadávky vymáha Úrad vládneho auditu podľa osobitného predpisu17) alebo poskytovateľ podľa osobitného predpisu.107)
(5)
Ak rozhodnutie o porušení finančnej disciplíny, rozhodnutie správneho orgánu podľa § 41 alebo súdne rozhodnutie podľa odseku 3 nenadobudne právoplatnosť do štyroch rokov odo dňa prijatia finančných prostriedkov podľa odseku 3 poskytovateľom, alebo ak sa správne konanie o porušení finančnej disciplíny alebo správne konanie poskytovateľa v tejto lehote ukončí bez uloženia sankcie, poskytovateľ vráti finančné prostriedky subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt, vo výške neuhradeného zostatku jeho pohľadávky voči prijímateľovi, a to najviac do výšky finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov. Zostatok finančných prostriedkov prijatých poskytovateľom podľa odseku 3 alebo ak pohľadávka subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt, bola uspokojená v plnej výške, použije poskytovateľ na uspokojenie inej pohľadávky v jeho správe voči prijímateľovi. Zostatok finančných prostriedkov prevedie poskytovateľ
a)
na účet prijímateľa, alebo
b)
do správy orgánu podľa osobitného predpisu,17) ak ich nie je možné vrátiť prijímateľovi, dedičovi alebo právnemu nástupcovi prijímateľa a vlastníkom tohto zostatku sa stáva Slovenská republika.
(6)
Poskytovateľ koná v prípadoch podľa odseku 4 v mene a na účet záložcu. Poskytovateľ je povinný písomne informovať prijímateľa a záložcu o všetkých skutočnostiach, ktoré nastali v súvislosti s realizáciou postupu podľa odsekov 3 až 5.
(7)
Poskytovateľ, prijímateľ, subjekt, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt a Úrad vládneho auditu sú povinní poskytovať si vzájomnú súčinnosť pri rozdelení výťažku z predaja zálohu podľa odsekov 3 až 5.
(8)
Výnosy vzniknuté na účte cudzích prostriedkov sa použijú v súlade s odsekmi 4 a 5.
(9)
Postup a povinnosti podľa odsekov 4 a 5 sa použijú primerane aj na užívateľa, dodávateľa, partnera a inú osobu, ak na ich majetok bolo zriadené záložné právo podľa odseku 1.
§ 37
Účtovníctvo platobného orgánu, poskytovateľa a poskytovateľa príspevku na finančný nástroj
(1)
Platobný orgán, poskytovateľ, ktorý realizuje platby a prijíma prostriedky z vysporiadania finančných vzťahov na svoje účty, a poskytovateľ príspevku na finančný nástroj účtujú o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva108) a súvisia s poskytovaním príspevku prijímateľovi, s poskytovaním príspevku na finančný nástroj prijímateľovi príspevku na finančný nástroj a s vysporiadaním finančných vzťahov, prostredníctvom informačného systému účtovníctva fondov Európskej únie. V prípade programov Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku sa účtuje prostredníctvom informačného systému účtovníctva ministerstva vnútra.
(2)
Účtovná dokumentácia týkajúca sa programu sa uchováva podľa osobitných predpisov.109)
§ 38
Účtovníctvo a evidencia prijímateľa, partnera, orgánu vykonávajúceho finančné nástroje a konečného prijímateľa
(1)
Prijímateľ, partner, orgán vykonávajúci finančné nástroje a konečný prijímateľ, ktorí sú účtovnou jednotkou,110) účtujú o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
a)
na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo operácií alebo v analytickej evidencii vedenej v elektronickej podobe111) v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva, alebo
b)
v účtovných knihách112) so slovným a číselným označením projektu alebo operácie v účtovných zápisoch, ak účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva.
(2)
Prijímateľ, partner, orgán vykonávajúci finančné nástroje a konečný prijímateľ, ktorí nie sú účtovnou jednotkou,110) vedú evidenciu majetku,113) záväzkov,114) príjmov115) a výdavkov116) týkajúcich sa projektu alebo operácie v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu alebo operácie pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu117) o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
(3)
Prijímateľ, partner, orgán vykonávajúci finančné nástroje a konečný prijímateľ sú povinní uchovávať účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1 a evidenciu podľa odseku 2 týkajúcu sa realizácie projektu alebo operácie podľa osobitného predpisu.109)
(4)
Ustanovenia tohto paragrafu sa vzťahujú aj na užívateľa, ak tak určil poskytovateľ vo výzve podľa tohto zákona.
§ 39
Ochrana finančných záujmov Európskej únie
(1)
Na účely ochrany finančných záujmov Európskej únie sú poskytovateľ, poskytovateľ príspevku na finančný nástroj, platobný orgán, orgán auditu, Úrad vládneho auditu, prijímateľ, prijímateľ príspevku na finančný nástroj, finančný sprostredkovateľ, konečný prijímateľ, partner a užívateľ povinní predchádzať vzniku nezrovnalostí, a ak vzniknú, sú povinní bezodkladne prijať nápravné opatrenia.
(2)
Za riešenie nezrovnalostí v rámci príslušného programu je zodpovedný poskytovateľ alebo poskytovateľ príspevku na finančný nástroj.
(3)
Ak poskytovateľ alebo poskytovateľ príspevku na finančný nástroj zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, ktorá sa týka ním riadeného programu, je povinný bezodkladne prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 48 vypracovať a schváliť správu o zistenej nezrovnalosti; ak je štatutárny orgán, zamestnanec alebo osoba konajúca v mene a na účet poskytovateľa alebo poskytovateľa príspevku na finančný nástroj podozrivá zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu v súvislosti s implementáciou programu, správa o zistenej nezrovnalosti sa vypracúva a schvaľuje v listinnej podobe a predkladá sa platobnému orgánu a orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov Európskej únie.
(4)
Ak platobný orgán alebo orgán auditu zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu a nedá podnet poskytovateľovi alebo poskytovateľovi príspevku na finančný nástroj, je povinný bezodkladne vypracovať a schváliť správu o zistenej nezrovnalosti prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 48 a informovať o tejto skutočnosti poskytovateľa alebo poskytovateľa príspevku na finančný nástroj prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 48; ak je štatutárny orgán, zamestnanec alebo osoba konajúca v mene a na účet poskytovateľa alebo poskytovateľa príspevku na finančný nástroj podozrivá zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu v súvislosti s implementáciou programu, správa o zistenej nezrovnalosti sa vypracúva a schvaľuje v listinnej podobe a predkladá sa platobnému orgánu, ak ju platobný orgán nevypracoval, a orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov Európskej únie.
(5)
Ak prijímateľ alebo prijímateľ príspevku na finančný nástroj zistí nezrovnalosť, je povinný to bezodkladne oznámiť poskytovateľovi alebo poskytovateľovi príspevku na finančný nástroj; ak partner, užívateľ alebo dodávateľ zistia nezrovnalosť, sú povinní to bezodkladne oznámiť prijímateľovi.
(6)
Ak finančný sprostredkovateľ alebo konečný prijímateľ zistí nezrovnalosť, je povinný to bezodkladne oznámiť prijímateľovi príspevku na finančný nástroj.
(7)
V prípadoch hodných osobitného zreteľa sa správa o zistenej nezrovnalosti v informačnom monitorovacom systéme podľa § 48 nesprístupní
a)
prijímateľovi, ak prijímateľ, partner, užívateľ, dodávateľ projektu, štatutárny orgán, zamestnanec alebo osoba konajúca v mene a na účet prijímateľa, partnera, užívateľa alebo dodávateľa projektu je podozrivá zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu v súvislosti s projektom,
b)
prijímateľovi príspevku na finančný nástroj, ak prijímateľ príspevku na finančný nástroj, štatutárny orgán, zamestnanec alebo osoba konajúca v mene a na účet prijímateľa príspevku na finančný nástroj je podozrivá zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu v súvislosti s operáciou.
(8)
Správa o zistenej nezrovnalosti obsahuje najmä
a)
kód nezrovnalosti,
b)
popis nezrovnalosti,
c)
označenie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli porušené,
d)
obdobie alebo dátum vzniku nezrovnalosti,
e)
dátum zistenia nezrovnalosti,
f)
označenie subjektu, ktorý nezrovnalosť spôsobil,
g)
finančné vyčíslenie nezrovnalosti,
h)
označenie dlžníka.
(9)
Ak nastala zmena v údajoch uvedených v správe o zistenej nezrovnalosti, subjekty uvedené v odsekoch 3 a 4 a Úrad vládneho auditu sú povinné bezodkladne zabezpečiť aktualizáciu správy o zistenej nezrovnalosti.
(10)
Poskytovateľ alebo poskytovateľ príspevku na finančný nástroj sprístupní118) správu o zistenej nezrovnalosti, ktorá sa týka nezrovnalosti
a)
vysporiadanej prijímateľom alebo prijímateľom príspevku na finančný nástroj podľa § 41, § 42 alebo § 44,
b)
na účely vysporiadania ktorej uzavrel poskytovateľ s prijímateľom alebo poskytovateľ príspevku na finančný nástroj s prijímateľom príspevku na finančný nástroj dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia podľa § 44,
c)
potvrdenej právoplatným rozhodnutím, na ktorého základe je prijímateľ alebo prijímateľ príspevku na finančný nástroj povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť.
(11)
Platobný orgán je povinný predkladať orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov Európskej únie
a)
súhrnný prehľad správ o zistenej nezrovnalosti štvrťročne, v ktorom sa uvádzajú správy o zistenej nezrovnalosti podľa osobitného predpisu,119)
b)
správu o zistenej nezrovnalosti do piatich pracovných dní od získania informácie o zistenej nezrovnalosti podľa osobitného predpisu.119)
SIEDMA ČASŤ
VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A SPRÁVA POHĽADÁVOK ŠTÁTU
§ 40
Finančná oprava
(1)
Finančnú opravu120) môže vykonať poskytovateľ, poskytovateľ príspevku na finančný nástroj, orgán auditu alebo platobný orgán pred ukončením programu.
(2)
Vysporiadanie finančnej opravy voči prijímateľovi a prijímateľovi príspevku na finančný nástroj sa vykoná podľa § 41, § 42 alebo § 44.
(3)
Vysporiadanie finančnej opravy voči poskytovateľovi, poskytovateľovi príspevku na finančný nástroj, platobnému orgánu alebo orgánu auditu sa vykoná viazaním rozpočtových prostriedkov podľa osobitného predpisu98) alebo vrátením príspevku alebo príspevku na finančný nástroj alebo ich časti najneskôr do 30. septembra roku nasledujúceho po roku, v ktorom boli schválené účty121) zo strany Európskej komisie.
§ 41
Postup pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania a obstarávania, ak bol prijímateľovi poskytnutý príspevok alebo jeho časť
(1)
Ak Úrad pre verejné obstarávanie plní úlohy sprostredkovateľského orgánu a na základe vlastného podnetu alebo podnetu iného orgánu zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania,122) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, poskytovateľ prostredníctvom žiadosti o vrátenie vyzve prijímateľa vrátiť poskytnutý príspevok alebo jeho časť vzťahujúci sa na predmet zákazky.
(2)
Ak prijímateľ nevráti poskytnutý príspevok alebo jeho časť na základe žiadosti o vrátenie podľa odseku 1 a dôvodom na vrátenie príspevku je porušenie podľa osobitného predpisu,123) poskytovateľ je povinný podať podnet na Úrad pre verejné obstarávanie124) do 90 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti uvedenej v žiadosti o vrátenie. Úrad pre verejné obstarávanie124) postupuje podľa osobitného predpisu;125) úroky z omeškania126) sa uplatňujú odo dňa vykonateľnosti rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie.124)
(3)
Prostriedky Európskej únie schválené platobným orgánom vrátane úrokov z omeškania vráti prijímateľ, ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania alebo obstarávania, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo obstarávania, na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici. Prostriedky Európskej únie neschválené platobným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vrátane úrokov z omeškania vráti prijímateľ do rozpočtu príslušného poskytovateľa podľa osobitného predpisu,85) z ktorého boli poskytnuté.
§ 42
Vysporiadanie finančných vzťahov
(1)
Vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva
a)
vzájomným započítaním pohľadávky z príspevku voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti,
b)
vzájomným započítaním pohľadávky z rozhodnutia v správe poskytovateľa voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti,
c)
vrátením príspevku alebo jeho časti, ak sa nevykoná vzájomné započítanie pohľadávok.
(2)
Vzájomne započítať pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia v správe poskytovateľa alebo časti týchto pohľadávok voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti je možné, ak
a)
so vzájomným započítaním pohľadávok súhlasí poskytovateľ,
b)
prijímateľ predložil žiadosť o platbu,
c)
prijímateľ v žiadosti o platbu alebo v dodatočnom oznámení navrhol vykonanie vzájomného započítania, alebo vzájomné započítanie vykoná jednostranne poskytovateľ podľa odseku 4,
d)
vzájomne započítaná suma je nižšia alebo rovná sume schválenej poskytovateľom v žiadosti o platbu.
(3)
Vzájomne započítať pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia v správe poskytovateľa alebo časti týchto pohľadávok voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti je možné, ak sú súčasne splnené podmienky ustanovené v odseku 2 a ak je prijímateľ povinný vysporiadať
a)
príjem z projektu,
b)
príspevok alebo jeho časť v súlade so zmluvou alebo z dôvodu porušenia alebo nesplnenia podmienok zmluvy,
c)
príspevok alebo jeho časť, ak porušil povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov,127)
d)
nezrovnalosť alebo
e)
nezúčtovanú časť poskytnutého príspevku.
(4)
Poskytovateľ bezodkladne oznámi prijímateľovi pripravované vykonanie vzájomného započítania pohľadávky z príspevku voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti. Ak prijímateľ s jednostranným započítaním pohľadávok z príspevku voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti nesúhlasí, je povinný to oznámiť poskytovateľovi do troch dní odo dňa doručenia oznámenia podľa predchádzajúcej vety. Oznámenie poskytovateľa a súhlas prijímateľa s jednostranným započítaním podľa prvej a druhej vety sa nevyžaduje, ak ide o jednostranné započítanie pohľadávky prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti voči pohľadávke z rozhodnutia v správe poskytovateľa.
(5)
Na vzájomné započítanie pohľadávok podľa odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú ustanovenia osobitných predpisov.128)
(6)
Vzájomné započítanie pohľadávok nie je možné vykonať, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.
(7)
Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť a nevysporiadal ho z vlastnej iniciatívy vrátením alebo nenavrhol vzájomné započítanie, vykonanie vzájomného započítania navrhne poskytovateľ alebo ho poskytovateľ prostredníctvom žiadosti o vrátenie vyzve na vrátenie príspevku alebo jeho časti. V tomto prípade prijímateľ vráti prostriedky Európskej únie schválené platobným orgánom na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici,129) prostriedky Európskej únie neschválené platobným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vráti do rozpočtu poskytovateľa podľa osobitného predpisu,85) z ktorého boli poskytnuté. Ak prijímateľ nevráti príspevok alebo jeho časť podľa prvej vety alebo neuzavrie s poskytovateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia podľa § 44 a ak poskytovateľ nepostupuje podľa § 41, poskytovateľ postupuje podľa osobitného predpisu;130) poskytovateľ je povinný postupovať podľa osobitného predpisu130) do 90 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti uvedenej v žiadosti o vrátenie.
(8)
Ak poskytovateľ vyzval prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti podľa odseku 7 prvej vety a prijímateľ vráti príspevok alebo jeho časť za podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve alebo v rozhodnutí podľa § 13 ods. 2 alebo ak prijímateľ postupuje podľa § 44 a uzavrie s poskytovateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia, správne konanie podľa osobitného predpisu sa nezačne.
(9)
Osoba okrem užívateľa podľa odseku 10, ktorej bol uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, odvádza prostriedky Európskej únie schválené platobným orgánom na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici. Prostriedky Európskej únie neschválené platobným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky odvádza na príjmový účet poskytovateľa, ktorý realizoval platbu podľa § 10 ods. 7, ak § 26 ods. 3 neustanovuje inak.
(10)
Ak bol užívateľovi uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci realizovaného národného projektu prijímateľom, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, takýto užívateľ odvádza prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na samostatný účet prijímateľa, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Prijímateľ, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vráti prostriedky Európskej únie schválené platobným orgánom na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici, prostriedky Európskej únie neschválené platobným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky odvádza na príjmový účet poskytovateľa, ktorý realizoval platbu podľa § 10 ods. 7, ak § 26 ods. 3 neustanovuje inak.
(11)
Vysporiadanie neoprávnene vyplatených prostriedkov Európskej únie do všeobecného rozpočtu Európskej únie vykonáva platobný orgán pred ukončením programu prostredníctvom započítania týchto prostriedkov do ďalšej žiadosti o platbu predloženej Európskej komisii alebo platobným príkazom na účet Európskej komisie.
(12)
Ak orgán, ktorý rozhoduje o porušení finančnej disciplíny, uloží penále za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie, príjem z penále sa zníži o úrok z omeškania, ktorý je príjmom Európskej únie. Suma vypočítaná ako úrok z omeškania sa odvedie na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici.
(13)
Pri vysporiadaní finančných vzťahov podľa tohto zákona pre programy financované z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť alebo Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku sa namiesto osobitného účtu ministerstva financií vedeného v Štátnej pokladnici použije osobitný účet ministerstva vnútra vedený v Štátnej pokladnici.
(14)
Ustanovenie odseku 9 sa vzťahuje na partnera rovnako.
§ 43
Správa pohľadávok
(1)
Správca pohľadávky z príspevku, pohľadávky z príspevku na finančný nástroj, pohľadávky z rozhodnutia podľa § 41 ods. 2 alebo pohľadávky z rozhodnutia súdu, ktorým je poskytovateľ alebo poskytovateľ príspevku na finančný nástroj, je povinný najmä
a)
oznámiť dlžníkovi, že eviduje voči nemu pohľadávku, a upozorniť ho na následky neuhradenia pohľadávky,
b)
viesť osobitnú evidenciu všetkých pohľadávok,
c)
postupovať podľa osobitného predpisu,131) a to do 60 dní odo dňa, keď sa poskytovateľ alebo poskytovateľ príspevku na finančný nástroj dozvedel o nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia.
(2)
Správcom pohľadávky z príspevku je poskytovateľ. Správcom pohľadávky z príspevku na finančný nástroj je poskytovateľ príspevku na finančný nástroj. Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny105) sa správcom pohľadávky štátu stáva orgán, ktorý v konaní rozhodol. Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 41 sa správcom pohľadávky z rozhodnutia stáva poskytovateľ alebo poskytovateľ príspevku na finančný nástroj.
(3)
O pohľadávke z príspevku, pohľadávke z príspevku na finančný nástroj alebo pohľadávke z rozhodnutia týkajúcej sa prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky alebo prostriedkov Európskej únie neschválených platobným orgánom účtuje poskytovateľ alebo poskytovateľ príspevku na finančný nástroj, na ktorého účet sa prostriedky vracajú; o pohľadávke z príspevku, pohľadávke z príspevku na finančný nástroj alebo pohľadávke z rozhodnutia týkajúcej sa prostriedkov Európskej únie schválených platobným orgánom účtuje platobný orgán. O pohľadávke z rozhodnutia voči užívateľovi v rámci národného projektu prijímateľa, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, týkajúcej sa prostriedkov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, účtuje tento prijímateľ.
(4)
Na účely účtovníctva sa plnenie inej osoby ako prijímateľa považuje za plnenie prijímateľa, ak z právoplatného súdneho rozhodnutia, ktoré sa týka projektu, v ktorého rámci má poskytovateľ voči prijímateľovi v správe pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia, vyplýva osobe povinnosť vrátiť poskytovateľovi príspevok alebo jeho časť alebo nahradiť poskytovateľovi škodu, alebo za prijímateľa plní osoba, ktorá je blízka zakladateľovi alebo spoločníkovi prijímateľa alebo ktorá je ovládajúcou osobou132) alebo ovládanou osobou133) prijímateľa, alebo zakladateľa alebo spoločníka prijímateľa.
§ 44
Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia
(1)
Poskytovateľ môže na písomné požiadanie prijímateľa, ktorý nemôže vrátiť príspevok alebo jeho časť riadne a včas, uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia. Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia musí mať písomnú formu. Poskytovateľ nemôže dohodnúť splátky v dohode o splátkach na dobu dlhšiu ako štyri roky a odklad plnenia v dohode o odklade plnenia na dobu dlhšiu ako dva roky.
(2)
Poskytovateľ môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach podľa odseku 1, ak
a)
by sa prijímateľovi zaplatením celého dlhu zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery a
b)
prijímateľ sa v dohode o splátkach zaviaže, že nezaplatením niektorej splátky riadne a včas, celý dlh sa stane splatným; poskytovateľ je oprávnený žiadať o zaplatenie zostatku pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky aj po splatnosti nasledujúcich splátok.
(3)
Poskytovateľ môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o odklade plnenia podľa odseku 1, ak by sa prijímateľovi neumožnením odkladu plnenia zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery.
(4)
Do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia je prijímateľ povinný svoj dlh písomne uznať vo forme notárskej zápisnice čo do dôvodu aj výšky; ak tak prijímateľ neurobí, platí, že k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia nedošlo. Súčasťou notárskej zápisnice podľa prvej vety je vyhlásenie prijímateľa, že súhlasí s jej vykonateľnosťou. Súčasťou notárskej zápisnice k dohode o splátkach je ustanovenie, že nezaplatením niektorej splátky riadne a včas sa stáva splatným celý dlh. Spísanie notárskej zápisnice sa nevyžaduje, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia alebo štátny fond. Náklady na spísanie notárskej zápisnice znáša prijímateľ.
(5)
Poskytovateľ môže dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia uzavrieť najneskôr
a)
do 90 dní odo dňa určeného na vrátenie príspevku alebo jeho časti v žiadosti o vrátenie podľa § 41 ods. 1 alebo § 42 ods. 7; to neplatí, ak poskytovateľ podal podnet podľa § 41 ods. 2 alebo postupuje podľa osobitného predpisu,130) ak táto skutočnosť nastala skôr, alebo
b)
do 60 dní odo dňa, keď sa poskytovateľ dozvedel o nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia podľa § 41 alebo nadobudnutí vykonateľnosti iného správneho alebo súdneho rozhodnutia, z ktorého vyplýva povinnosť pre prijímateľa alebo štatutárny orgán prijímateľa alebo osobu konajúcu v mene a na účet prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť alebo nahradiť prijímateľovi škodu alebo vydať bezdôvodné obohatenie.
(6)
Ak prijímateľ dodržiava podmienky uvedené v dohode o splátkach alebo v dohode o odklade plnenia, poskytovateľ neúčtuje a neuplatňuje úroky z omeškania; ak je prijímateľom príjemca štátnej pomoci, poskytovateľ účtuje a uplatňuje úroky vo výške príslušnej sadzby určenej Európskou komisiou platnej v deň uzatvorenia dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia bez ohľadu na to, či prijímateľ dodržuje podmienky uvedené v dohode o splátkach alebo v dohode o odklade plnenia.
(7)
Ak prijímateľ nezaplatí splátku v súlade s dohodou o splátkach alebo nevráti príspevok alebo jeho časť v súlade s dohodou o odklade plnenia, poskytovateľ môže vymáhať príspevok alebo jeho časť v exekučnom konaní za podmienok ustanovených osobitným predpisom.134)
(8)
Ak sa príspevok alebo jeho časť nevymôže v exekučnom konaní alebo ak poskytovateľ nepodá návrh na vykonanie exekúcie podľa odseku 7, poskytovateľ postupuje podľa osobitných predpisov.130)
(9)
Ak má prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, uznanie dlhu podľa odseku 4 sa vykoná podľa právneho poriadku štátu, na ktorého území má sídlo alebo miesto podnikania.
(10)
Pre jednu povinnosť vrátenia príspevku alebo jeho časti nemožno uzavrieť aj dohodu o splátkach aj dohodu o odklade plnenia.
(11)
Poskytovateľ postupom podľa odsekov 1 až 10 môže uzavrieť dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia aj s inou osobou ako prijímateľom, ak z právoplatného súdneho rozhodnutia, ktoré sa týka projektu, v ktorého rámci má poskytovateľ voči prijímateľovi v správe pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia, vyplýva osobe povinnosť vrátiť poskytovateľovi príspevok alebo jeho časť alebo nahradiť poskytovateľovi škodu, alebo ide o osobu, ktorá je blízka zakladateľovi alebo spoločníkovi prijímateľa alebo ktorá je ovládajúcou osobou132) alebo ovládanou osobou133) prijímateľa alebo zakladateľa alebo spoločníka prijímateľa; plnením tejto osoby sa znižuje pohľadávka z príspevku alebo pohľadávka z rozhodnutia poskytovateľa, ktorú má voči prijímateľovi. Na účely účtovníctva sa plnenie inej osoby ako prijímateľa považuje za plnenie prijímateľa.
ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 45
Konflikt záujmov
(1)
Konflikt záujmov je pri poskytovaní a použití príspevku, poskytovaní príspevku na finančný nástroj a vykonávaní finančného nástroja, kontrole a audite zakázaný. Na účely tohto zákona sa konfliktom záujmov rozumie skutočnosť, keď z rodinných alebo citových dôvodov, politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného priameho alebo nepriameho osobného záujmu je narušený alebo ohrozený nestranný a objektívny výkon činností podľa predchádzajúcej vety.135)
(2)
Zainteresovanou osobou na strane žiadateľa alebo prijímateľa je najmä
a)
partner,
b)
užívateľ,
c)
dodávateľ,
d)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu žiadateľa, prijímateľa, užívateľa, dodávateľa alebo partnera,
e)
spoločník právnickej osoby, ktorá je žiadateľom, prijímateľom, užívateľom, dodávateľom alebo partnerom; to neplatí, ak spoločníkom právnickej osoby je alebo v jeho mene koná štát zastúpený príslušným štátnym orgánom ako správcom majetku štátu,
f)
osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi, užívateľovi, dodávateľovi alebo partnerovi alebo v inom obdobnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi, užívateľovi, dodávateľovi alebo partnerovi,
g)
osoba, ktorá sa podieľala na vypracovaní alebo realizácii projektu pre žiadateľa alebo prijímateľa alebo ktorá prijala finančné prostriedky z rozpočtu projektu,
h)
osoba, ktorá je blízkou osobou136) žiadateľovi, prijímateľovi alebo osobe uvedenej v písmenách a) až g).
(3)
Obdobie, v ktorom sa posudzuje osoba podľa odseku 2 ako zainteresovaná osoba na strane žiadateľa alebo prijímateľa, je jeden rok pred vyhlásením výzvy podľa tohto zákona, ak poskytovateľ nestanovil dlhšie obdobie, po ukončenie realizácie projektu.
(4)
Zainteresovanou osobou na strane poskytovateľa je zamestnanec poskytovateľa podieľajúci sa na riadení alebo vykonávaní niektorej z činností pri
a)
príprave výzvy na predkladanie projektových zámerov a výzvy podľa tohto zákona,
b)
konaní podľa tohto zákona,
c)
kontrole projektu.137)
(5)
Zainteresovanou osobou nie je osoba, ktorá v rozsahu vykonávania úloh pre subjekt verejnej správy v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom pomere je zodpovedná za výkon alebo vykonáva lektorskú, školiacu alebo informačnú činnosť k výzve na predkladanie projektových zámerov a výzve podľa tohto zákona.
(6)
Z prípravy výzvy na predkladanie projektových zámerov a výzvy podľa tohto zákona je vylúčený žiadateľ a zainteresované osoby na strane žiadateľa. Žiadateľ a zainteresované osoby na strane žiadateľa nie sú vylúčené z participatívnej tvorby výzvy.
(7)
Z rozhodovania v konaní podľa tohto zákona je vylúčený žiadateľ, prijímateľ, zainteresované osoby na strane žiadateľa alebo prijímateľa a zainteresované osoby na strane poskytovateľa podľa odseku 4 písm. c).
(8)
Z prípravy a realizácie projektu alebo projektového zámeru sú vylúčené zainteresované osoby na strane poskytovateľa. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na národné projekty.
(9)
Zo schvaľovania projektového zámeru integrovanej územnej investície a projektového zámeru integrovanej územnej investície udržateľného mestského rozvoja nie sú vylúčené zainteresované osoby na strane žiadateľa alebo prijímateľa, ktoré sú súčasne zástupcami územnej samosprávy.138) Presadzovanie záujmov územnej samosprávy zástupcami územnej samosprávy, ktorí pripravujú a schvaľujú projektový zámer integrovanej územnej investície a integrovanej územnej investície udržateľného mestského rozvoja a podieľajú sa na príprave a realizácii integrovaných územných investícií a integrovaných územných investícií udržateľného mestského rozvoja, sa nepovažuje za konflikt záujmov.
(10)
Žiadateľ, prijímateľ, prijímateľ príspevku na finančný nástroj, poskytovateľ a poskytovateľ príspevku na finančný nástroj sú povinní prijať vhodné opatrenia na predchádzanie konfliktu záujmov pri činnostiach, ktoré patria do ich zodpovednosti a na riešenie situácií, ktoré môžu byť objektívne vnímané ako konflikt záujmov.
(11)
Ak sa osoba podieľajúca sa na činnostiach podľa odsekov 6 až 8 alebo iná osoba dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich konflikt záujmov, písomne oznámi túto skutočnosť bezodkladne poskytovateľovi. Ak je osobou podľa predchádzajúcej vety zamestnanec poskytovateľa, písomne oznámi túto skutočnosť svojmu najbližšiemu nadriadenému.
(12)
Poskytovateľ vylúči osobu, ktorá je v konflikte záujmov, na základe oznámenia podľa odseku 11 alebo z vlastného podnetu. Poskytovateľ o vylúčení písomne informuje vylúčenú osobu. Poskytovateľ je povinný archivovať písomný záznam z vyhodnotenia situácie nasvedčujúcej konflikt záujmov spolu s podpornou dokumentáciou ako súčasť projektovej dokumentácie.
(13)
Vylúčená osoba sa na činnostiach podľa odsekov 6 až 8 ďalej nezúčastňuje.
(14)
Ak poskytovateľ zistí konflikt záujmov, s ohľadom na závažnosť porušenia zákazu konfliktu záujmov môže
a)
uznať výdavky v projekte z časti alebo úplne za neoprávnené,
b)
odstúpiť od zmluvy alebo zmluvu vypovedať,
c)
preskúmať rozhodnutie podľa § 13 ods. 2,
d)
postupovať podľa osobitného predpisu139) alebo
e)
postúpiť vec na konanie podľa osobitného predpisu.140)
(15)
Na projekty technickej pomoci alebo projekty, pri ktorých je žiadateľ alebo prijímateľ a poskytovateľ tá istá osoba, sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 3 až 8, ak je zabezpečené oddelenie výkonu funkcií zainteresovaných osôb na strane poskytovateľa v rozsahu, v akom sa podieľajú na činnostiach podľa odseku 4.
(16)
Ustanovenia odsekov 4, 7, 8 a 10 až 14 sa primerane vzťahujú aj na výkon činnosti sprostredkovateľského orgánu, ktorý nie je poskytovateľom podľa tohto zákona.
§ 46
Spracúvanie osobných údajov
(1)
Poskytovateľ príspevku a poskytovateľ príspevku na finančný nástroj spracúvajú osobné údaje budúceho žiadateľa, žiadateľa, prijímateľa, prijímateľa príspevku na finančný nástroj, finančného sprostredkovateľa, konečného prijímateľa, partnera, užívateľa, účastníka projektu, dodávateľa a subdodávateľa,141)osôb v zmluvnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu s prijímateľom alebo prijímateľom príspevku na finančný nástroj a iných osôb, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh podľa osobitného predpisu48) alebo tohto zákona. Poskytovateľ príspevku a poskytovateľ príspevku na finančný nástroj spracúvajú e-mailovú adresu, údaje podľa osobitného predpisu,142)údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu143) a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa osobitného predpisu144)alebo tohto zákona, najmä údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu. Poskytovateľ príspevku a poskytovateľ príspevku na finančný nástroj spracúvajú osobné údaje na účely
a)
poskytovania príspevku alebo príspevku na finančný nástroj a vykonávania finančných nástrojov,
b)
konania o žiadosti, posudzovania projektového zámeru a konania o opravných prostriedkoch podľa tohto zákona,
c)
finančného riadenia a kontroly týkajúcej sa poskytnutého príspevku,
d)
plnenia úloh a povinností podľa tohto zákona a podľa zmluvy.
(2)
Žiadateľ a budúci žiadateľ podľa tohto zákona spracúvajú osobné údaje konečného prijímateľa, partnera, užívateľa, účastníka projektu, dodávateľa a subdodávateľa. Žiadateľ a budúci žiadateľ spracúvajú e-mailovú adresu, údaje podľa osobitného predpisu,142) údaje potrebné na získanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu143) a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa osobitného predpisu144) alebo tohto zákona, najmä údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu. Žiadateľ a budúci žiadateľ spracúvajú osobné údaje na účely
a)
uplatňovania postupov pri poskytovaní príspevku a osobitných postupov poskytovania príspevku podľa tohto zákona,
b)
výkonu práv a plnenia povinností podľa tohto zákona.
(3)
Prijímateľ, prijímateľ príspevku na finančný nástroj a partner podľa tohto zákona spracúvajú osobné údaje užívateľa, účastníka projektu, dodávateľa a subdodávateľa. Prijímateľ, prijímateľ príspevku na finančný nástroj a partner spracúvajú meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, štátne občianstvo, štát narodenia, e-mailovú adresu, údaje podľa osobitného predpisu142) a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa osobitného predpisu.144) Prijímateľ a partner podľa tohto zákona spracúvajú etnický pôvod užívateľa a účastníka projektu.142) Prijímateľ, prijímateľ príspevku na finančný nástroj a partner spracúvajú osobné údaje na účely
a)
preukázania vynakladania poskytnutého príspevku a v súvislosti s realizáciou projektu,
b)
výkonu práv a plnenia povinností podľa tohto zákona a podľa zmluvy.
(4)
Orgány podľa tohto zákona vyžadujú osobné údaje podľa odsekov 1 až 3 z informačných systémov iných právnických osôb145) na účely a v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh alebo povinností podľa osobitného predpisu48) alebo tohto zákona alebo na plnenie povinností podľa osobitného predpisu.146) Právnické osoby podľa predchádzajúcej vety sú povinné vyžadované osobné údaje na tieto účely poskytnúť.
(5)
Orgány podľa tohto zákona sú pri vykonávaní činností podľa § 5 a 7 až 11 na účel preukázania bezúhonnosti budúceho odborného hodnotiteľa, odborného hodnotiteľa, budúceho žiadateľa, žiadateľa, prijímateľa, partnera alebo osôb konajúcich v ich mene oprávnené žiadať o výpis z registra trestov podľa osobitného predpisu.143) Budúci odborný hodnotiteľ, odborný hodnotiteľ, budúci žiadateľ, žiadateľ, prijímateľ, partner alebo osoby konajúce v ich mene na účel preukázania bezúhonnosti podľa prvej vety poskytnú orgánom podľa tohto zákona údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.147) Údaje podľa druhej vety zašle orgán podľa tohto zákona bezodkladne v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(6)
Poskytovateľ zverejňuje osobné údaje na účely plnenia povinností podľa § 47 alebo podľa osobitného predpisu.148) Poskytovateľ, budúci žiadateľ, žiadateľ, prijímateľ a partner v nevyhnutnom rozsahu poskytnú a sprístupnia spracúvané osobné údaje na účely preukázania použitia príspevku v rámci kontrolnej činnosti alebo inej činnosti orgánov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.149)
(7)
Orgány podľa tohto zákona získavajú osobné údaje aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov obsahujúcich osobné údaje na nosiči informácií.
(8)
Orgány podľa § 5 až 12 sú zodpovedné za nimi vykonávané spracovateľské operácie a spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona.
§ 47
Zverejňovanie
(1)
Poskytovateľ a poskytovateľ príspevku na finančný nástroj zverejňujú informácie a dokumenty o programe podľa osobitného predpisu150) prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 48. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na zverejňovanie informácií pri poskytovaní príspevku z programu Interact.
(2)
Centrálny koordinačný orgán zverejňuje údaje evidované podľa § 48 ods. 3 a 4 automaticky prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 48, spôsobom umožňujúcim hromadný prístup,151) a to v rozsahu dostupnej funkcionality informačného monitorovacieho systému podľa § 48; to neplatí pre údaje a informácie, ktoré sú chránené podľa osobitných predpisov.152)
§ 48
Informačný monitorovací systém
(1)
Informačný monitorovací systém je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je ministerstvo regionálneho rozvoja. Informačný monitorovací systém zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Informačný monitorovací systém obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, kontrolu, audit a monitorovanie poskytovania príspevku a príspevku na finančný nástroj a na zabezpečenie informácií podľa osobitného predpisu.153) Informačný monitorovací systém slúži na evidenciu informácií a osobných údajov fyzických osôb získavaných pri poskytovaní príspevku podľa § 46.
(2)
Prostredníctvom informačného monitorovacieho systému prebieha komunikácia medzi orgánmi podľa § 5 až 12, ako aj medzi orgánmi podľa § 10 a 11 a žiadateľom a prijímateľom pri poskytovaní príspevku, prijímateľom príspevku na finančný nástroj, ak nie je vo výzve alebo v zmluve uvedené inak.
(3)
Poskytovateľ, poskytovateľ príspevku na finančný nástroj, platobný orgán, orgán auditu a Úrad vládneho auditu evidujú a aktualizujú v informačnom monitorovacom systéme údaje podľa odseku 1; tieto subjekty zodpovedajú za aktuálnosť, úplnosť, presnosť a pravdivosť nimi vložených údajov.
(4)
Žiadateľ, prijímateľ, prijímateľ príspevku na finančný nástroj a finančný sprostredkovateľ evidujú a aktualizujú v informačnom monitorovacom systéme údaje podľa odseku 1; tieto osoby zodpovedajú za aktuálnosť, úplnosť, presnosť a pravdivosť nimi vložených údajov.
(5)
Program Interact používa informačný monitorovací systém podľa § 26 ods. 8; ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nepoužijú.
(6)
Prostredníctvom informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu fondov Európskej únie a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami154) na účely plnenia úloh a povinností podľa tohto zákona.
(7)
Správca a orgány podľa tohto zákona sú pri spracúvaní osobných údajov v informačnom monitorovacom systéme v postavení samostatných prevádzkovateľov.155)
§ 49
Informačný systém účtovníctva fondov Európskej únie
(1)
Informačný systém účtovníctva fondov Európskej únie je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je ministerstvo financií. Informačný systém účtovníctva fondov Európskej únie obsahuje údaje súvisiace s finančným riadením fondov Európskej únie.
(2)
Platobný orgán, poskytovateľ a poskytovateľ príspevku na finančný nástroj evidujú a aktualizujú údaje v informačnom systéme účtovníctva fondov Európskej únie; tieto subjekty zodpovedajú za úplnosť, presnosť a pravdivosť nimi vložených údajov. Platobný orgán, poskytovateľ a poskytovateľ príspevku na finančný nástroj sú spoločným prevádzkovateľom156) systému podľa odseku 1.
(3)
V rámci programov Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť alebo Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku poskytovateľ, ktorý plní úlohy podľa § 6 ods. 6, účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva108) a súvisia s poskytovaním príspevku prijímateľovi a s vysporiadaním finančných vzťahov, prostredníctvom informačného systému účtovníctva ministerstva vnútra. Účtovná dokumentácia týkajúca sa programov podľa prechádzajúcej vety sa uchováva podľa osobitných predpisov.109)
§ 50
Pokuty
(1)
Ak ministerstvo financií alebo Úrad vládneho auditu pri výkone vládneho auditu dodržiavania ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov pri správe, nakladaní, uplatnení a vymáhaní pohľadávok štátu správcami a poverenou osobou zistí nedodržanie lehôt zo strany poskytovateľa alebo poskytovateľa príspevku na finančný nástroj uvedených v § 41 ods. 2, § 42 ods. 7 alebo § 43 ods. 1 písm. c), uloží poskytovateľovi alebo poskytovateľovi príspevku na finančný nástroj pokutu do 10 000 eur.
(2)
Pri určovaní výšky pokuty sa vychádza z povahy, závažnosti, trvania a následkov porušenia povinnosti. Pri opakovanom porušení tej istej povinnosti možno uložiť pokutu vo výške dvojnásobku pokuty podľa odseku 1, ak jej prvé uloženie neviedlo k náprave a ak protiprávny stav trvá.
(3)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokutu možno uložiť do 5 rokov od preukázateľného porušenia povinnosti. Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(4)
Na konanie o pokutách podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok.
§ 51
Prechodné ustanovenie
Podmienka podľa osobitného predpisu157) sa do 31. decembra 2023 považuje za splnenú, ak žiadateľ preukáže, že disponuje schválenou integrovanou územnou stratégiou podľa § 7 ods. 2 písm. b) alebo schválenou územnou stratégiou udržateľného mestského rozvoja podľa § 7 ods. 4 písm. b), podľa toho, k rozvoju ktorého územia sa viaže obsah projektu podľa predloženej žiadosti.
Čl. II
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 352/2016 Z. z., zákona č. 146/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 360/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 214/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 368/2021 Z. z., zákona č. 503/2021 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z. a zákona č. 113/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. e) sa za slová „certifikačného orgánu2)“ vkladá čiarka a slová „platobného orgánu2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
2a) § 6 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 19a ods. 1 sa za slová „ak odsek 11 neustanovuje inak,“ vkladajú slová „a okrem subjektu verejnej správy, ktorým je orgán vykonávajúci finančné nástroje podľa osobitných predpisov,24aca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24aca znie:
24aca) § 3 písm. f) zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 3 písm. k) zákona č. 121/2022 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z., zákona č. 324/2007 Z. z., zákona č. 54/2009 Z. z., zákona č. 426/2013 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 359/2020 Z. z. a zákona č. 201/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 17 ods. 8 sa za slová „z Fondu na podporu umenia22b)“ vkladá čiarka a slová „záväzky z návratných zdrojov financovania poskytované orgánom podľa osobitných predpisov,22c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22c znie:
22c) § 3 písm. g) zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 3 písm. l) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 116/2011 Z. z., zákona č. 71/2012 Z. z., zákona č. 111/2012 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 128/2020 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z. a zákona č. 113/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 23 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Prijímateľ používa finančné prostriedky vrátené späť z nástroja finančného inžinierstva v súlade s cieľmi a účelom zmluvy o holdingovom fonde aj po skončení obdobia ustanoveného osobitným predpisom.53a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:
53a) Čl. 78 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
Čl. 152 a 153 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.“.
Čl. V
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 280/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 154/2019 Z. z., zákona č. 461/2019 Z. z., zákona č. 128/2020 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 202/2021 Z. z., zákona č. 279/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 39/2022 Z. z., zákona č. 64/2022 Z. z. a zákona č. 113/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. j) sa za slovo „časti“ vkladá čiarka a slová „na náhradu škody alebo vydanie bezdôvodného obohatenia; táto pohľadávka vzniká“.
2.
V § 3 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo pohľadávka štátu z právoplatného rozhodnutia súdu; pohľadávkou z rozhodnutia je aj pohľadávka z príspevku, potvrdená právoplatným rozhodnutím súdu“.
3.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Podmienka podľa osobitného predpisu62ca)sa považuje za splnenú, ak žiadateľ preukáže, že disponuje schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.62cb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 62ca a 62cb znejú:
62ca) § 7 ods. 6 a § 8 ods. 6 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.
62cb) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 39 ods. 1 písm. a) sa slová „technickej forme91)“ nahrádzajú slovami „elektronickej podobe91)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 91 znie:
91) § 31 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 40 ods. 2 druhá veta znie:
„Vysporiadanie finančnej opravy voči poskytovateľovi, certifikačnému orgánu alebo orgánu auditu sa vykoná viazaním rozpočtových prostriedkov podľa osobitného predpisu99) alebo vrátením príspevku alebo jeho časti najneskôr do 30. septembra roku nasledujúceho po roku, v ktorom boli schválené účty99a) zo strany Európskej komisie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 99a znie:
99a) Čl. 137 až 139 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.“.
6.
V § 41 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to do 90 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti uvedenej v žiadosti o vrátenie.“.
7.
V § 41 ods. 3 sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „do 90 dní odo dňa doručenia rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie alebo do 90 dní odo dňa doručenia informácie podľa odseku 7“.
8.
V § 41 ods. 4 poslednej vete sa slovo „bezodkladne” nahrádza slovami „v lehote 90 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti uvedenej v žiadosti o vrátenie“.
9.
V § 41 ods. 8 sa slová „vráti prijímateľ“ nahrádzajú slovami „vrátane úrokov z omeškania vráti prijímateľ“.
10.
V § 41a ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to do 90 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti uvedenej v žiadosti o vrátenie.“.
11.
V § 41a ods. 5 sa slová „vráti prijímateľ“ nahrádzajú slovami „vrátane úrokov z omeškania vráti prijímateľ“.
12.
V § 42 ods. 1 písm. b) sa za slová „pohľadávky z rozhodnutia“ vkladajú slová „v správe poskytovateľa“.
13.
V § 42 ods. 2 a 3 sa za slová „pohľadávku z rozhodnutia“ vkladajú slová „v správe poskytovateľa“.
14.
V § 42 odsek 4 znie:
„(4)
Poskytovateľ bezodkladne oznámi prijímateľovi pripravované vykonanie vzájomného započítania pohľadávky z príspevku voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti. Ak prijímateľ s jednostranným započítaním pohľadávok z príspevku voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti nesúhlasí, je povinný to oznámiť poskytovateľovi do troch dní odo dňa doručenia oznámenia podľa prvej vety. Oznámenie poskytovateľa a súhlas prijímateľa s jednostranným započítaním podľa prvej a druhej vety sa nevyžaduje, ak ide o jednostranné započítanie pohľadávky prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti voči pohľadávke z rozhodnutia v správe poskytovateľa.“.
15.
V § 42 ods. 7 tretej vete sa za slovo „predpisu106)“ vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „poskytovateľ je povinný postupovať podľa osobitného predpisu106) do 90 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti uvedenej v žiadosti o vrátenie“.
16.
Poznámka pod čiarou k odkazu 108 znie:
108) § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 43 ods. 4 sa za slovo „disciplíny“ vkladajú slová „alebo za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania“.
18.
V § 43 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Súhlas prijímateľa s jednostranným započítaním pohľadávok podľa odseku 4 sa nevyžaduje.“.
19.
V § 44 ods. 1 úvodná veta znie:
„(1)
Správca pohľadávky z príspevku, pohľadávky z rozhodnutia podľa § 41 alebo § 41a alebo pohľadávky z rozhodnutia súdu, ktorým je poskytovateľ, je povinný najmä“.
20.
V § 44 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
postupovať podľa osobitného predpisu,109a) a to do 60 dní odo dňa, keď sa poskytovateľ dozvedel o nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 109a znie:
109a) § 48 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
21.
§ 44 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na účely účtovníctva sa plnenie inej osoby ako prijímateľa považuje za plnenie prijímateľa, ak z právoplatného súdneho rozhodnutia, ktoré sa týka projektu, v ktorého rámci má poskytovateľ voči prijímateľovi v správe pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia, vyplýva osobe povinnosť vrátiť poskytovateľovi príspevok alebo jeho časť alebo nahradiť poskytovateľovi škodu, plnením tejto osoby sa znižuje pohľadávka z príspevku alebo pohľadávka z rozhodnutia poskytovateľa, ktorú má voči prijímateľovi, alebo ako ide o plnenie osoby, ktorá je blízka zakladateľovi alebo spoločníkovi prijímateľa alebo ktorá je ovládajúcou osobou110a) alebo ovládanou osobou,110b) alebo zakladateľa alebo spoločníka prijímateľa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 110a a 110b znejú:
110a) § 66a ods. 2 Obchodného zákonníka.
110b) § 66a ods. 1 Obchodného zákonníka.“.
22.
V § 45 odseky 1 až 5 znejú:
„(1)
Poskytovateľ na písomné požiadanie prijímateľa, ktorý nemôže vrátiť príspevok alebo jeho časť podľa § 41, § 41a, § 42 alebo § 43 riadne a včas, môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia. Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia musí mať písomnú formu. Poskytovateľ nemôže dohodnúť splátky v dohode o splátkach na dobu dlhšiu ako štyri roky a odklad plnenia v dohode o odklade plnenia na dobu dlhšiu ako dva roky.
(2)
Poskytovateľ môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach podľa odseku 1, ak
a)
by sa prijímateľovi zaplatením celého dlhu zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery a
b)
prijímateľ sa v dohode o splátkach zaviaže, že nezaplatením niektorej splátky riadne a včas, celý dlh sa stane splatným; poskytovateľ je oprávnený žiadať o zaplatenie zostatku pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky aj po splatnosti nasledujúcich splátok.
(3)
Poskytovateľ môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o odklade plnenia podľa odseku 1, ak by sa prijímateľovi neumožnením odkladu plnenia zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery.
(4)
Do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia je prijímateľ povinný svoj dlh písomne uznať vo forme notárskej zápisnice čo do dôvodu aj výšky; ak tak prijímateľ neurobí, platí, že k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia nedošlo. Súčasťou notárskej zápisnice podľa prvej vety je vyhlásenie prijímateľa, že súhlasí s jej vykonateľnosťou. Súčasťou notárskej zápisnice k dohode o splátkach je ustanovenie, že nezaplatením niektorej splátky riadne a včas sa stáva splatným celý dlh. Spísanie notárskej zápisnice sa nevyžaduje, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia alebo štátny fond. Náklady na spísanie notárskej zápisnice znáša prijímateľ.
(5)
Poskytovateľ môže dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia uzavrieť najneskôr
a)
do 90 dní odo dňa určeného na vrátenie príspevku alebo jeho časti v žiadosti o vrátenie podľa § 41 ods. 1, § 41 ods. 4, § 41a ods. 1 alebo § 42 ods. 7; to neplatí, ak poskytovateľ podal podnet podľa § 41 ods. 2, § 41 ods. 4 alebo § 41a ods. 2 alebo postupoval podľa osobitného predpisu,106) ak táto skutočnosť nastala skôr,
b)
do 60 dní odo dňa, keď sa poskytovateľ dozvedel o nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia podľa § 41 ods. 5 alebo § 41a ods. 3 alebo nadobudnutí vykonateľnosti iného správneho alebo súdneho rozhodnutia, z ktorého vyplýva povinnosť pre prijímateľa alebo štatutárny orgán prijímateľa, alebo osobu konajúcu v mene a na účet prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť alebo nahradiť prijímateľovi škodu alebo vydať bezdôvodné obohatenie, alebo
c)
do dňa podania podnetu správnemu orgánu podľa § 41 ods. 3; možnosť uzatvoriť dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia začína plynúť doručením rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 41 ods. 3 alebo doručením informácie podľa § 41 ods. 7.“.
23.
§ 45 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Poskytovateľ postupom podľa odsekov 1 až 10 môže uzavrieť dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia aj s inou osobou ako prijímateľom, ak z právoplatného súdneho rozhodnutia, ktoré sa týka projektu, v ktorého rámci má poskytovateľ voči prijímateľovi v správe pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia, vyplýva osobe povinnosť vrátiť poskytovateľovi príspevok alebo jeho časť alebo nahradiť poskytovateľovi škodu, alebo ide o osobu, ktorá je blízka zakladateľovi alebo spoločníkovi prijímateľa alebo ktorá je ovládajúcou osobou110a) alebo ovládanou osobou110b) prijímateľa alebo zakladateľa alebo spoločníka prijímateľa; plnením tejto osoby sa znižuje pohľadávka z príspevku alebo pohľadávka z rozhodnutia poskytovateľa, ktorú má voči prijímateľovi. Na účely účtovníctva sa plnenie inej osoby ako prijímateľa považuje za plnenie prijímateľa.“.
24.
Za § 50 sa vkladá § 50a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠50a
Pokuty
(1)
Ak ministerstvo financií alebo Úrad vládneho auditu pri výkone vládneho auditu dodržiavania ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov pri správe, nakladaní, uplatnení a vymáhaní pohľadávok štátu správcami a poverenou osobou zistí nedodržanie lehôt zo strany poskytovateľa, ktorým nie je agentúra, uvedených v § 41 ods. 2 až 4, § 41a ods. 2, § 42 ods. 7 alebo § 44 ods. 1 písm. c), uloží poskytovateľovi pokutu do 10 000 eur.
(2)
Pri určovaní výšky pokuty sa vychádza z povahy, závažnosti, trvania a následkov porušenia povinnosti. Pri opakovanom porušení tej istej povinnosti možno uložiť pokutu vo výške dvojnásobku pokuty podľa odseku 1, ak jej prvé uloženie neviedlo k náprave a ak protiprávny stav trvá.
(3)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokutu možno uložiť do 5 rokov od preukázateľného porušenia povinnosti. Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(4)
Na konanie o pokutách podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.62)“.
25.
Za § 62 sa dopĺňa § 63, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠63
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2022
(1)
Postup podľa § 16 ods. 8 v znení účinnom od 1. mája 2022 sa použije aj na konania podľa tohto zákona, ktoré neboli právoplatne skončené do 30. apríla 2022.
(2)
Lehota pre poskytovateľa uvedená v § 41 ods. 2 a 4, § 41a ods. 2, § 42 ods. 7 a § 44 ods. 1 písm. c), pri ktorej nastala skutočnosť rozhodujúca pre začatie plynutia lehoty pred účinnosťou tohto zákona, začne plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.
Čl. VII
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z., zákona č. 368/2021 Z. z. a zákona č. 39/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Orgán verejnej správy podľa osobitného predpisu18ac) môže poveriť výkonom administratívnej finančnej kontroly Úrad pre verejné obstarávanie, pričom pri výkone tejto kontroly Úrad pre verejné obstarávanie postupuje podľa osobitného predpisu;18ad) takáto kontrola sa na účely vykonania administratívnej finančnej kontroly považuje za overenie skutočností podľa § 6 ods. 4 v rozsahu kontroly podľa osobitného predpisu.18ad)“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18ac a 18ad znejú:
18ac) § 10 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18ad) Zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VIII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2022 okrem čl. VI, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.
1)
Čl. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (Ú. v. EÚ L 231, 30. 6. 2021).
2)
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene a doplnení zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1058 z 24. júna 2021 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde (Ú. v. EÚ L 231, 30. 6. 2021) v platnom znení.
4)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1057 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 231, 30. 6. 2021).
5)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1139 zo 7. júla 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004 (Ú. v. EÚ L 247, 13. 7. 2021).
6)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1147 zo 7. júla 2021, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu (Ú. v. EÚ L 251, 15. 7. 2021) v platnom znení.
7)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1149 zo 7. júla 2021, ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť (Ú. v. EÚ L 251, 15. 7. 2021).
8)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1148 zo 7. júla 2021, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (Ú. v. EÚ L 251, 15. 7. 2021).
9)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1056 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (Ú. v. EÚ L 231, 30. 6. 2021) v platnom znení.
10)
Čl. 8 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
11)
Čl. 69 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Čl. 53 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
13)
Čl. 69 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
14)
Čl. 2 ods. 16 a čl. 58 až 62 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
15)
Čl. 2 ods. 22 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
16)
Čl. 2 ods. 18 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
17)
Zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
19)
Čl. 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1059 z 24. júna 2021 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov (Ú. v. EÚ L 231, 30. 6. 2021).
20)
Čl. 26 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/1059.
21)
Čl. 2 ods. 40 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
22)
Čl. 71 ods. 1 a čl. 72 až 75 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
23)
Čl. 10 a 11 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
24)
Čl. 21 a 22 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
25)
Čl. 71 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
26)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
27)
Napríklad čl. 11 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (Ú. v. EÚ L 57, 18. 2. 2021), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/695 z 28. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie, stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 a (EÚ) č. 1291/2013 (Ú. v. EÚ L 170, 12. 5. 2021), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/783 z 29. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013 (Ú. v. EÚ L 172, 17. 5. 2021).
28)
§ 4 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29)
Čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (Ú. v. EÚ L 57, 18. 2. 2021) v platnom znení.
30)
Čl. 71 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
31)
Čl. 15 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
32)
Čl. 76 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
33)
Čl. 76 ods. 1 písm. a) a čl. 91 a 92 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
34)
Čl. 76 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2021/1060.
35)
§ 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36)
§ 7 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37)
Čl. 76 ods. 1 písm. b) a čl. 98 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
38)
Čl. 76 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2021/1060.
39)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40)
Napríklad čl. 70 a čl. 79 až 81 nariadenia (EÚ) 2021/1060, zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41)
Čl. 72 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
42)
Čl. 28 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
Čl. 9 nariadenia (EÚ) 2021/1058.
43)
Čl. 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/1058.
Čl. 28 až 30 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
44)
Čl. 30 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
45)
Čl. 11 nariadenia (EÚ) 2021/1058.
46)
§ 24 ods. 5 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
47)
Čl. 2 ods. 31 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
48)
Čl. 69 ods. 2 a 12 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
49)
Čl. 12a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18. 9. 2013) v platnom znení.
50)
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 v platnom znení.
51)
Zákon č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
52)
Čl. 41 ods. 3 a 7, čl. 42 až 44, čl. 46, čl. 71 ods. 1 a čl. 72 až 75 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
53)
Čl. 74 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/1060.
54)
§ 8 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
55)
§ 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 39/2022 Z. z.
56)
Čl. 45 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2021/1059.
Čl. 71 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
Čl. 8 ods. 1 druhá veta nariadenia (EÚ) 2021/1139.
57)
Čl. 2 ods. 8, čl. 71 ods. 3 a čl. 72 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
58)
Čl. 38 až 40 a čl. 75 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
59)
Čl. 39 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
60)
Napríklad čl. 2 ods. 31 a 32 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
§ 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
62)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
66)
Čl. 71 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
67)
Napríklad čl. 48 nariadenia (EÚ) 2021/1059, čl. 77 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
68)
§ 19 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 372/2018 Z. z.
69)
§ 4 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 372/2018 Z. z.
71)
Čl. 53 ods. 1 písm. b) až f) nariadenia (EÚ) 2021/1060.
72)
Čl. 94 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
73)
Napríklad čl. 48 a 49 nariadenia (EÚ) 2021/1059 a čl. 70 ods. 1, čl. 77 až 80 a čl. 81 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
74)
Čl. 65 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
75)
Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016).
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
76)
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
77)
§ 23 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
78)
Napríklad zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 358/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
80)
§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
81)
Zákon č. 358/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov.
82)
Zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
83)
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
84)
Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
85)
Čl. 2 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
86)
Čl. 36 ods. 3 a čl. 51 písm. e) nariadenia (EÚ) 2021/1060.
87)
Čl. 3 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) 2021/1059.
88)
Čl. 28 nariadenia (EÚ) 2021/1059.
89)
Čl. 28 až 30 nariadenia (EÚ) 2021/1059.
90)
Čl. 22 nariadenia (EÚ) 2021/1059.
91)
Nariadenie (EÚ) 2021/1059.
92)
Čl. 59 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
§ 1 ods. 4, 8, 10 alebo ods. 13 písm. q) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
94)
Čl. 62 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
95)
Nariadenie (EÚ) 2021/1060.
Civilný sporový poriadok.
96)
Príloha X. nariadenia (EÚ) 2021/1060.
97)
Čl. 74 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2021/1060.
98)
§ 18 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
99)
Čl. 52 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/1059.
100)
§ 2 ods. 2 písm. c) a ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
101)
§ 19 zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
102)
§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
104)
Napríklad § 7a ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 13a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 4 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z.
105)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
106)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
107)
§ 5 zákona č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
109)
Čl. 82 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
111)
§ 31 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
112)
§ 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
113)
§ 2 ods. 4 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
114)
§ 2 ods. 4 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
117)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
118)
Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
119)
Čl. 69 ods. 12 a príloha XII. nariadenia (EÚ) 2021/1060.
120)
Čl. 103 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
121)
Čl. 98 až 102 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
122)
Zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
123)
§ 184q ods. 3 písm. a) zákona o č. 343/2015 Z. z. v znení zákona č. 121/2022 Z. z.
124)
§ 184z zákona č. 343/2015 Z. z. v znení zákona č. 121/2022 Z. z.
125)
§ 184z ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení zákona č. 121/2022 Z. z.
127)
Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Zákon č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
128)
Obchodný zákonník.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
129)
§ 20 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
130)
Napríklad § 31 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 123 Civilného sporového poriadku.
134)
Napríklad § 29 až 192 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
135)
Čl. 61 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30. 7. 2018) v platnom znení.
137)
Napríklad zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
138)
Čl. 29 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
139)
Napríklad zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
140)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Trestný poriadok.
142)
Príloha č. I. až IV. nariadenia (EÚ) 2021/1057.
143)
§ 10 a § 12 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
144)
Napríklad nariadenie Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23. 12. 1995; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 1), nariadenie (EÚ) 2021/1060, zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
145)
Napríklad nariadenie (EÚ) 2021/1056, nariadenie (EÚ) 2021/1057, nariadenie (EÚ) 2021/1058, nariadenie (EÚ) 2021/1059, nariadenie (EÚ) 2021/1060, nariadenie (EÚ) 2021/1139, nariadenie (EÚ) 2021/1147,nariadenie (EÚ) 2021/1148, nariadenie (EÚ) 2021/1149, § 211a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 170 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods. 1 písm. l) zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
146)
Napríklad zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 21 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z.
147)
Napríklad § 211a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 170 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 581/2004 Z. z., § 3 ods. 1 písm. l) zákona č. 333/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov.
148)
Čl. 39 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
149)
Napríklad nariadenie (EÚ) 2021/1060, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
150)
Čl. 49 a čl. 69 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2021/1060.
151)
§ 4 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
152)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016), § 17 až 20 Obchodného zákonníka, § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, § 91 až 93a zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
153)
Čl. 72 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2021/1060.
154)
Napríklad nariadenie (EÚ) 2021/1056, nariadenie (EÚ) 2021/1057, nariadenie (EÚ) 2021/1058, nariadenie (EÚ) 2021/1059, nariadenie (EÚ) 2021/1060, nariadenie (EÚ) 2021/1139, nariadenie (EÚ) 2021/1147, nariadenie (EÚ) 2021/1148, nariadenie (EÚ) 2021/1149, § 211a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 170 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 581/2004 Z. z., § 3 ods. 1 písm. l) zákona č. 333/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov.
155)
Čl. 4 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679.
156)
Čl. 26 nariadenia (EÚ) 2016/679.
157)
§ 7 ods. 6 a § 8 ods. 6 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.