113/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

113
ZÁKON
zo 16. marca 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 462/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 469/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 73/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 2 sa za slová „generálny riaditeľ“ vkladajú slová „Národného inšpektorátu práce (ďalej len „generálny riaditeľ“)“.
2.
V § 6 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „organizovanie a“.
3.
V § 6 ods. 1 písmeno t) znie:
„t)
vedie centrálny verejne prístupný zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktorým bola v predchádzajúcich piatich rokoch uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, s uvedením ich obchodného mena, miesta podnikania fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, identifikačného čísla organizácie a dátumu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty; Národný inšpektorát práce zapíše fyzickú osobu alebo právnickú osobu do tohto zoznamu bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania,“.
4.
V § 6 ods. 1 písmeno v) znie:
„v)
poskytuje na žiadosť orgánu verejnej moci v elektronickej podobe údaje o tom, že k určenému dňu nebola fyzickej osobe alebo právnickej osobe právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania na účely preukázania skutočnosti ustanovenej osobitným predpisom,“.
5.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Inšpektorát práce riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ inšpektorátu práce (ďalej len „riaditeľ“), ktorého na návrh generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Do funkcie riaditeľa možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, inšpekcie práce alebo pracovného práva.“.
6.
V § 7 ods. 3 písm. m) sa za slová „práce a“ vkladajú slová „uloženie pokuty za porušenie zákazu“.
7.
V § 7 ods. 3 písm. n) sa slová „nebolo zistené“ nahrádzajú slovami „nebola fyzickej osobe alebo právnickej osobe právoplatne uložená pokuta za“.
8.
V § 7 ods. 3 písm. q) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo dohľadu“.
9.
V § 7 ods. 6 sa za slovo „opakované“ vkladajú slová „uloženie pokuty za“.
10.
V § 8 ods. 3 a § 11 ods. 1 sa slová „hlavný inšpektor práce“ nahrádzajú slovom „riaditeľ“.
11.
V § 10 ods. 2 sa slová „hlavného inšpektora práce“ nahrádzajú slovom „riaditeľa“.
12.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Protokol obsahuje
a)
označenie inšpektorátu práce,
b)
meno a priezvisko inšpektora práce, ktorý vykonal inšpekciu práce,
c)
označenie kontrolovaného zamestnávateľa alebo kontrolovanej fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom,
d)
miesto a čas vykonania inšpekcie práce,
e)
predmet inšpekcie práce,
f)
zistené porušenia predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv,
g)
podpis a vyjadrenie zamestnávateľa alebo ním povereného zamestnanca, alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, k zisteným porušeniam predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a k ďalším skutočnostiam uvedeným v protokole,
h)
stanovisko inšpektora práce k vyjadreniu podľa písmena g),
i)
vyjadrenie právnickej osoby alebo fyzickej osoby ku skutočnostiam uvedeným v protokole, ktoré sa jej týkajú, ak ide o vyšetrovanie udalosti uvedenej v § 7 ods. 3 písm. b),
j)
dohodnutú mzdu a dobu trvania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak boli preukázané, v prípade zistenia porušenia zákazu nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania,
k)
navrhnuté a uložené opatrenia a uložené povinnosti podľa odseku 2,
l)
poučenie o možnosti podať správnu žalobu podľa Správneho súdneho poriadku, ak protokolom sú alebo môžu byť priamo dotknuté práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti kontrolovaného zamestnávateľa alebo kontrolovanej fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom,
m)
dátum vypracovania protokolu,
n)
dátum prerokovania protokolu,
o)
podpis inšpektora práce a odtlačok pečiatky.“.
13.
V § 14 ods. 2 písm. a) sa za slovo „predpisov“ vkladajú slová „uvedených v § 2 ods. 1 písm. a)“.
14.
V § 14 ods. 2 písm. b) sa slová „splnení opatrení na odstránenie zistených porušení predpisov“ nahrádzajú slovami „spôsobe splnenia opatrení na odstránenie zistených porušení predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a)“.
15.
V § 14 ods. 3 písm. a) sa za slovo „uvedie“ vkladajú slová „alebo ku ktorému pripojí“.
16.
V § 14 odsek 4 znie:
„(4)
Výkon inšpekcie práce je ukončený prerokovaním protokolu. Protokol sa považuje za prerokovaný
a)
dňom, keď kontrolovaný zamestnávateľ alebo kontrolovaná fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, pripojí k protokolu svoj podpis a vyjadrenie, že súhlasí s obsahom protokolu,
b)
dňom doručenia dodatku k protokolu podľa odseku 3 kontrolovanému zamestnávateľovi alebo kontrolovanej fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom,
c)
dňom, keď sa zamestnávateľ alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, odmietne oboznámiť s protokolom, písomne sa k nemu nevyjadrí alebo ho nepodpíše; táto skutočnosť musí byť uvedená v protokole.“.
17.
V § 19 ods. 4 sa slová „prerokovania protokolu“ nahrádzajú slovami „ukončenia výkonu inšpekcie práce“.
18.
V § 20 ods. 2 sa za slovo „ktorá“ vkladajú slová „poruší povinnosť podľa § 16 ods. 5 alebo povinnosť podľa osobitného predpisu25c) alebo iným spôsobom“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25c znie:
25c) § 5 ods. 4 a 5 zákona č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
19.
V § 21 ods. 6 sa slová „§ 13 a 14“ nahrádzajú slovami „§ 13 až 15“.
20.
Za § 22c sa vkladá § 22d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠22d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023
Hlavný inšpektor práce vymenovaný pred 1. januárom 2023 je riaditeľom podľa § 7 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2023.“.
Čl. II
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 64/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 374/2019 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 480/2021 Z. z., zákona č. 82/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z. a zákona č. 112/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 21b ods. 3 písm. a) sa slová „zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, užívateľský zamestnávateľ, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, alebo hostiteľský subjekt neporušil zákaz“ nahrádzajú slovami „zamestnávateľovi, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, užívateľskému zamestnávateľovi, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, alebo hostiteľskému subjektu nebola uložená pokuta za porušenie zákazu“.
2.
V § 21b ods. 10 písmeno a) znie:
„a)
zamestnávateľovi alebo užívateľskému zamestnávateľovi, ak ide o sezónne zamestnanie, alebo hostiteľskému subjektu bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania,“.
3.
V § 21b ods. 10 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
zamestnávateľ alebo užívateľský zamestnávateľ, ak ide o sezónne zamestnanie, alebo hostiteľský subjekt prestal spĺňať podmienku na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta uvedenú v odseku 4 písm. a) prvom bode,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
4.
V § 22 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
zamestnávateľovi, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie; na zisťovanie a preukazovanie splnenia tejto podmienky sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8,“.
5.
V § 22 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, splnil povinnosť podľa § 62 ods. 6 najmenej desať pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 9, alebo najmenej päť pracovných dní pred podaním žiadosti o predĺženie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania a“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
6.
V § 23 ods. 2 písm. b) druhom bode sa slová „porušil zákaz“ nahrádzajú slovami „bola mu uložená pokuta za porušenie zákazu“.
7.
V § 23b ods. 11 písm. b) sa slová „až c)“ nahrádzajú slovami „až d)“.
8.
V § 29 ods. 3 prvej vete sa slovo „Osoba“ nahrádza slovami „Právnická osoba alebo fyzická osoba“ a v druhej vete sa slová „Podmienkou na získanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania je, že osoba“ nahrádzajú slovami „Podmienkou na vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania právnickej osobe alebo fyzickej osobe je, že“.
9.
V § 29 ods. 3 písm. d) sa slová „neporušila zákaz“ nahrádzajú slovami „nebola jej uložená pokuta za porušenie zákazu“.
10.
V § 31 ods. 2 druhá veta znie: „Ústredie zruší povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania, ak
a)
agentúra dočasného zamestnávania neprideľovala dočasných agentúrnych zamestnancov v období jedného roka,
b)
agentúra dočasného zamestnávania nesplnila povinnosť podľa odseku 1 písm. f) alebo písm. g) alebo v správe o činnosti uviedla nepravdivé údaje,
c)
agentúre dočasného zamestnávania bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.“.
11.
V § 67 ods. 7 písm. a) sa za slová „práce a“ vkladajú slová „uložení pokuty za porušenie zákazu“ a slová „zistenia nelegálneho zamestnávania“ sa nahrádzajú slovami „nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania“.
12.
V § 70 ods. 7 písm. c) sa slová „neporušil zákaz“ nahrádzajú slovami „nebola mu uložená pokuta za porušenie zákazu“.
13.
V § 70 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Poskytovanie príspevku podľa tohto zákona fyzickej osobe alebo právnickej osobe sa zastaví dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu,63aaab) je povinná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania vrátiť príspevok podľa tohto zákona poskytnutý v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.“.
Doterajšie odseky 11 až 17 sa označujú ako odseky 12 až 18.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63aaab znie:
63aaab) § 2 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 352/2016 Z. z., zákona č. 146/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 360/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 214/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 368/2021 Z. z., zákona č. 503/2021 Z. z. a zákona č. 101/2022 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 8a ods. 4 písm. d) sa slová „neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz“ nahrádzajú slovami „mu nebola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta za porušenie zákazu“.
2.
V § 8a ods. 5 písm. c) sa slová „neporušil zákaz“ nahrádzajú slovami „mu nebola uložená pokuta za porušenie zákazu“.
3.
V § 8a ods. 11 sa slová „ktoré porušili zákaz“ nahrádzajú slovami „ktorým bola uložená pokuta za porušenie zákazu“.
Čl. IV
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 116/2011 Z. z., zákona č. 71/2012 Z. z., zákona č. 111/2012 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 128/2020 Z. z. a zákona č. 134/2020 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 12 ods. 5 sa slová „ktorý porušil zákaz“ nahrádzajú slovami „ktorému bola uložená pokuta za porušenie zákazu“.
2.
V § 24 ods. 3 sa slovo „porušeniu“ nahrádza slovami „dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie“.
Čl. V
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 58/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z. a zákona č. 258/2021 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 17 ods. 3 úvodná veta znie: „Subjekt územnej spolupráce nemôže byť žiadateľom o dotáciu podľa § 13 a 14, ak“.
2.
V § 17 ods. 3 písm. d) sa slová „porušil zákaz“ nahrádzajú slovami „bola mu uložená pokuta za porušenie zákazu“.
Čl. VI
Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 11 ods. 4 úvodná veta znie: „Žiadateľovi nemožno poskytnúť dotáciu, ak“.
2.
V § 11 ods. 4 písm. f) sa slová „porušil zákaz“ nahrádzajú slovami „bola mu uložená pokuta za porušenie zákazu“.
3.
V § 12 ods. 6 písm. e) treťom bode sa slová „neporušil zákaz“ nahrádzajú slovami „nebola mu uložená pokuta za porušenie zákazu“.
Čl. VII
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 179/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 68/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 70/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 424/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 92/2022 Z. z. sa mení takto:
V § 39 ods. 1 písm. d) sa slová „zamestnávateľ, u ktorého má byť štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný, porušil v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz“ nahrádzajú slovami „zamestnávateľovi, u ktorého má byť štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný, bola v predchádzajúcich piatich rokoch uložená pokuta za porušenie zákazu“.
Čl. VIII
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 280/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 154/2019 Z. z., zákona č. 461/2019 Z. z., zákona č. 128/2020 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 202/2021 Z. z., zákona č. 279/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 39/2022 a zákona č. 64/2022 Z. z. sa mení takto:
V § 33 ods. 3 sa slová „ktorý porušil zákaz“ nahrádzajú slovami „ktorému bola uložená pokuta za porušenie zákazu“.
Čl. IX
Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 214/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 9 písm. d) a § 5 ods. 3 písm. d) sa slová „neporušila v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz“ nahrádzajú slovami „nebola jej v predchádzajúcich piatich rokoch uložená pokuta za porušenie zákazu“.
Čl. X
Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z., zákona č. 94/2020 Z. z. a zákona č. 264/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „ktorý“ nahrádza slovom „ak“.
2.
V § 6 ods. 1 písm. h) sa slová „ak žiada o priznanie štatútu integračného podniku,“ nahrádzajú slovami „žiada o priznanie štatútu integračného podniku, ktorý“.
3.
V § 6 ods. 1 písm. k) sa slová „neporušil zákaz“ nahrádzajú slovami „nebola mu uložená pokuta za porušenie zákazu“.
4.
V § 8 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „registrovaný sociálny podnik“.
5.
V § 8 ods. 2 písm. a) sa pred slovo „porušil“ vkladajú slová „registrovaný sociálny podnik“.
6.
V § 8 ods. 2 písm. b) sa pred slovo „nepreukázal“ vkladajú slová „registrovaný sociálny podnik“.
7.
V § 8 ods. 2 písm. c) sa slová „porušil zákaz“ nahrádzajú slovami „registrovanému sociálnemu podniku bola uložená pokuta za porušenie zákazu“.
Čl. XI
Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 480/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „ktorý“ nahrádza slovom „ak“.
2.
V § 3 ods. 1 písm. c) sa slová „neporušil zákaz“ nahrádzajú slovami „nebola mu uložená pokuta za porušenie zákazu“.
3.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Zamestnávateľ, ktorému bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu,17a) je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania vrátiť podporu poskytnutú v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
17a) § 2 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem čl. I bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.