106/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

106
ZÁKON
zo 16. marca 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 81/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z. a zákona č. 132/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 písm. e) znie:
„e)
vydať po skončení kurzu osvedčenie o absolvovaní kurzu len tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik podľa tohto zákona, vykonávacieho predpisu a učebných osnov; osvedčenie o absolvovaní kurzu vydané v rozpore s týmto ustanovením je neplatné,“.
2.
V § 16 ods. 11 znie:
„(11)
Pri výkone štátneho odborného dozoru nad výcvikom a výučbou teórie v autoškole, nad kurzami a skúškami kontrolóri vypracujú protokol z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste, ak sa štátnym odborným dozorom v tejto oblasti zistia nedostatky alebo záznam z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste, ak sa nedostatky nezistia. Pri ich vypracovaní postupujú primerane podľa osobitného predpisu,12) pričom neobsahujú dátum oboznámenia vedúceho kontrolovaného subjektu s protokolom a podpis vedúceho kontrolovaného subjektu, ktorý bol s protokolom oboznámený. Zaslaním protokolu z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste alebo záznamu z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste kontrolovanej osobe je štátny odborný dozor ukončený. V protokole z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste sa kontrolovanej osobe uloží povinnosť v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky a predložiť orgánu štátneho odborného dozoru správu o ich odstránení. Protokol z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste sa s kontrolovanou osobou neprerokováva a zápisnica o prerokovaní protokolu sa nevypracováva.“.
3.
V § 17 ods. 1 písm. a) sa text „§ 6 ods. 1 písm. c), h), i), m), p) a q)“ nahrádza textom „§ 6 ods. 1 písm. c), h), i), m) a p)“.
4.
V § 17 ods. 1 písm. c) sa text „§ 6 ods. 1 písm. a), e), k) a o)“ nahrádza textom „§ 6 ods. 1 písm. a), e), k), o) a q)“.
5.
V § 17 ods. 6 sa slová „do jedného roka“ nahrádzajú slovami „do troch rokov“.
6.
V § 20 ods. 2 prvá veta znie: „Ustanovenia § 2 ods. 3, § 3 ods. 6 a 11 tretej a štvrtej vety, § 5 ods. 4 a 5, § 6 ods. 1 písm. b), h) až k), n), p) a q) a § 10a ods. 1 písm. i) až m) sa nevzťahujú na autoškolu zriadenú Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) a autoškolu zriadenú Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“).“.
7.
V § 20 ods. 2 v druhej vete sa slová „autoškoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „autoškoly ministerstva vnútra a autoškoly ministerstva obrany“.
8.
§ 20 sa dopĺňa odsekmi 3 až 7, ktoré znejú:
„(3)
Na registráciu autoškoly ministerstva vnútra a autoškoly ministerstva obrany, na zriadenie ich prevádzky a na ich zrušenie je príslušné ministerstvo dopravy. Ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany môžu zriadiť prevádzky svojej autoškoly na celom území Slovenskej republiky, pričom overenie technickej základne v tomto prípade vykonáva príslušný okresný úrad v sídle kraja, v ktorom má byť autoškola alebo prevádzka zriadená. Ak v tomto paragrafe nie je ustanovené inak, na registráciu autoškoly ministerstva vnútra a autoškoly ministerstva obrany, zriadenie ich prevádzky a na ich zrušenie podľa predchádzajúcej vety sa rovnako vzťahuje § 3 a § 7.
(4)
Účastníkom kurzu v autoškole ministerstva vnútra môže byť len príslušník Policajného zboru, príslušník Hasičského a záchranného zboru, príslušník Horskej záchrannej služby, zamestnanec alebo štátny zamestnanec ministerstva vnútra, ktorému z pracovných povinností, zaradenia, charakteristiky pracovného miesta alebo z opisu štátnozamestnaneckého miesta vyplýva požiadavka vlastniť vodičské oprávnenie príslušnej skupiny.
(5)
Účastníkom kurzu v autoškole ministerstva obrany môže byť len profesionálny vojak a vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh, zamestnanec alebo štátny zamestnanec ministerstva obrany, ktorému z pracovných povinností, zaradenia, charakteristiky pracovného miesta alebo z opisu štátnozamestnaneckého miesta vyplýva požiadavka vlastniť vodičské oprávnenie príslušnej skupiny.
(6)
Inštruktorom v autoškole ministerstva vnútra môže byť len ten, komu na to vydalo oprávnenie ministerstvo vnútra; toto oprávnenie neumožňuje vykonávať výučbu a výcvik v inej autoškole. Inštruktorom v autoškole ministerstva obrany môže byť len ten, komu na to vydalo oprávnenie ministerstvo obrany; toto oprávnenie neumožňuje vykonávať výučbu a výcvik v inej autoškole. Ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany zasiela ministerstvu dopravy menný zoznam osôb, ktorým bolo vydané príslušné inštruktorské oprávnenie, do piatich pracovných dní odo dňa, kedy bolo takéto oprávnenie zo strany ministerstva vnútra alebo ministerstva obrany vydané. Osoba, ktorá je držiteľom tohto oprávnenia, ktoré vydalo ministerstvo vnútra alebo ministerstvo obrany, a ktorá nie je aj držiteľom inštruktorského preukazu udeleného podľa § 10, nie je oprávnená vykonávať výučbu ani výcvik v autoškole, ktorej vydal osvedčenie o registrácii okresný úrad v sídle kraja.
(7)
Úlohy okresného úradu v sídle kraja podľa § 14 písm. b) zákona voči inštruktorom autoškoly
a)
ministerstva vnútra plní ministerstvo vnútra,
b)
ministerstva obrany plní ministerstvo obrany.“.
9.
Za § 22e sa vkladá § 22f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠22f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2022
Konanie začaté podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2022, ktoré sa právoplatne neskončilo do 30. apríla 2022, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2022.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.