73/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

73
ZÁKON
zo 4. februára 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 462/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 469/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2a sa citácia „Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
2.
V § 6 ods. 1 písm. a) sa za slovami „inšpektoráty práce“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a určuje organizačnú štruktúru inšpektorátov práce“.
3.
V § 6 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo inšpektor práce“.
4.
V § 6 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
vydáva12a) a odoberá fyzickej osobe doklad o uznaní odbornej spôsobilosti získanej podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie na vykonávanie činnosti, na ktorú osobitný predpis13) vyžaduje odbornú spôsobilosť,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 13 znejú:
12a) Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13) Zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 6 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
odborne usmerňuje poskytovanie bezplatného poradenstva podľa § 2 ods. 1 písm. c),“.
Doterajšie písmená f) až v) sa označujú ako písmená g) až w).
6.
V § 6 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
odborne usmerňuje overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a organizovanie a vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce,“.
7.
V § 6 ods. 1 písm. p) sa slová „písmena n)“ nahrádzajú slovami „písmena o)“.
8.
V § 6 ods. 1 písmeno u) znie:
„u)
vedie verejne prístupný zoznam
1.
vydaných a odobratých oprávnení a osvedčení podľa písmena d) a dokladov podľa písmena e),
2.
odobratých preukazov a osvedčení inšpektorátom práce podľa § 7 ods. 3 písm. e) prvého bodu,“.
9.
V § 6 ods. 4 sa slová „e), m) a n)“ nahrádzajú slovami „n) a o)“.
10.
V § 7 ods. 3 písm. b) sa za slovo „havárie,16)“ vkladajú slová „na základe žiadosti orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva16a) vyšetruje“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
16a) § 6 ods. 3 písm. v) a § 7 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 7 ods. 3 písm. d) sa vypúšťa prvý bod.
Doterajší druhý bod a tretí bod sa označujú ako prvý bod a druhý bod.
12.
V § 7 ods. 3 písm. e) prvom bode a písm. f) sa slová „osobitných predpisov“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu“.
13.
V § 7 ods. 3 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo dokladu vydaného podľa § 6 ods. 1 písm. e)“.
14.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18ad sa citácia „§ 5 až 7 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.“ nahrádza citáciou „§ 42 a 43 zákona č. 422/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 10 ods. 1 sa slová „jeden rok“ nahrádzajú slovami „osem mesiacov“.
16.
V § 11 ods. 2 sa slová „dvaja sú inšpektormi práce s odbornou praxou inšpektora práce viac ako päť rokov“ nahrádzajú slovami „jeden je inšpektorom práce s odbornou praxou inšpektora práce viac ako tri roky“.
17.
V § 12 ods. 1 písm. f) a § 16 ods. 1 písm. d) sa slová „videodokumentácie a zvukových záznamov“ nahrádzajú slovami „audiovizuálnych záznamov a zvukových záznamov a na sťahovanie digitálnych údajov zo záznamových zariadení motorových vozidiel a z kariet vodičov“.
18.
V § 12 ods. 2 písm. j) prvom bode sa za slovo „osvedčenia,“ vkladá slovo „dokladu,“ a za slová „ods. 1 písm. d)“ sa vkladajú slová „a e)“.
19.
V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
zabezpečiť účasť zodpovedného zamestnanca na účely výkonu inšpekcie práce na pracoviskách podľa § 12 ods. 5.“.
20.
V § 16 ods. 2 písm. a) sa za slovom „dokladov“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „fotodokumentácie, audiovizuálnych záznamov a zvukových záznamov,“.
21.
V § 17 ods. 1 sa slová „podobu fyzickej osoby“ nahrádzajú slovami „podobu, zvukový záznam a audiovizuálny záznam fyzickej osoby“.
22.
V § 19 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode až treťom bode, šiestom bode a siedmom bode alebo za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv až do 100 000 eur, a ak v dôsledku tohto porušenia vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená
1.
ťažká ujma na zdraví, najmenej 20 000 eur,
2.
smrť, najmenej 33 000 eur,“.
23.
V § 19 ods. 2 písm. a) druhom bode sa odkaz „25a)“ nahrádza odkazom „13)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a sa vypúšťa.
24.
V § 21 ods. 3 druhá veta znie: „Pri vydaní oprávnenia, osvedčenia, dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti, preukazu a povolenia podľa tohto zákona sa rozhodnutie len vyznačí v spise a namiesto písomného vyhotovenia rozhodnutia sa účastníkovi konania vydá príslušný doklad.“.
25.
§ 21 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Ustanovenia § 13 a 14 sa primerane vzťahujú aj na výkon dohľadu.
(7)
Činnosť člena hodnotiacej komisie alebo posudzovacej skupiny podľa osobitného predpisu28) vykonáva zamestnanec Národného inšpektorátu práce alebo inšpektorátu práce v služobnom čase.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
28) § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 505/2009 Z. z.“.
26.
Za § 22b sa vkladá § 22c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠22c
Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2021
Rozhodnutie o uznaní odbornej spôsobilosti vydané Národným inšpektorátom práce podľa predpisov účinných do 31. marca 2021 sa považuje za doklad o uznaní odbornej spôsobilosti podľa § 6 ods. 1 písm. e) v znení účinnom od 1. apríla 2021.“.
Čl. II
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 154/ 2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 118/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 4 sa slová „na účely humanitárnej pomoci, vojenských cvičení, vojenských operácií, plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu alebo mierových pozorovateľských misií;3)“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu;3)“.
2.
V § 6 ods. 1 písm. k), § 19 ods. 1 a 2, § 22 ods. 3 a 6 a prílohe č. 1b sa za slovo „činností“ vkladajú slová „na úrovni divízie alebo skupiny“.
3.
V § 12 ods. 2 písm. d) sa za slová „písm. c)“ vkladajú slová „alebo podľa § 16 ods. 13“.
4.
V § 14 ods. 1 písm. c) sa slová „vydávanie dokladu o overení odborných vedomostí“ nahrádzajú slovami „vydávanie preukazu alebo osvedčenia podľa § 16 ods. 1 písm. a) prvého bodu“.
5.
V § 14 ods. 2 posledná veta znie: „Oprávnená právnická osoba je povinná oznámiť Národnému inšpektorátu práce alebo zverejniť na svojom webovom sídle dátum, čas a miesto overovania odborných vedomostí najmenej 15 dní pred jeho začatím a zaslať Národnému inšpektorátu práce informáciu v rozsahu podľa odseku 7 písm. b) o ňou vydaných preukazoch a osvedčeniach najneskôr desiaty deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli preukazy a osvedčenia vydané.“.
6.
V § 14 odsek 7 znie:
„(7)
Oprávnená právnická osoba je povinná do 15 dní odo dňa vydania zverejniť na svojom webovom sídle zoznam vydaných
a)
oprávnení podľa odseku 1 písm. a), v ktorom uvedie
1.
názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá je zamestnávateľom, ktorým bolo vydané oprávnenie,
2.
druh a rozsah činnosti, na ktorú bolo vydané oprávnenie,
3.
dátum vydania oprávnenia,
b)
preukazov a osvedčení podľa odseku 1 písm. c), v ktorom uvedie
1.
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej bol vydaný preukaz alebo osvedčenie,
2.
činnosť, na ktorú bol vydaný preukaz alebo osvedčenie vrátane rozsahu činnosti,
3.
dátum vydania preukazu alebo osvedčenia.“.
7.
V § 16 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „na vykonávanie činnosti (ďalej len „preukaz“)“ a slová „na vykonávanie činnosti (ďalej len „osvedčenie“)“.
8.
V § 16 ods. 1 písm. a) prvom bode sa slová „príslušným inšpektorátom práce“ nahrádzajú slovami „oprávnenou právnickou osobou“.
9.
V § 16 ods. 5 písm. a) sa slová „inšpektorátu práce“ nahrádzajú slovami „oprávnenej právnickej osoby“.
10.
V § 16 ods. 5 písm. h) sa vypúšťajú slová „zástupcu inšpektorátu práce alebo“.
11.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Fyzická osoba môže činnosti podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) namiesto preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) vykonávať na základe
a)
platného dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti;19c) na tento doklad sa primerane vzťahujú ustanovenia odseku 2 písm. a) a c), odsekov 3 a 4, odseku 5 prvej vety a odsekov 6 až 11, alebo
b)
platného dokladu o príslušnej odbornej spôsobilosti vydaného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je cezhraničným poskytovateľom služby19d) alebo ktorá je vyslaná na výkon prác pri poskytovaní služieb z iného členského štátu Európskej únie na územie Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19c a 19d znejú:
19c) § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z. v znení zákona č. 73/2021 Z. z.
19d) § 2 písm. d) zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
12.
V poznámke pod čiarou k odkazu 32a sa vypúšťajú slová „o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
13.
Za § 39i sa vkladá § 39j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2021
(1)
Platné preukazy a osvedčenia vydané inšpektorátom práce podľa predpisov účinných do 31. marca 2021 sa považujú za preukazy a osvedčenia vydané oprávnenou právnickou osobou podľa § 14 ods. 1 písm. c) v znení účinnom od 1. apríla 2021.
(2)
Fyzická osoba, ktorá má doklad o uznaní odbornej spôsobilosti vydaný Národným inšpektorátom práce pred 1. aprílom 2021,32b) je povinná do 31. marca 2026 absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu a podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci. Doklad o uznaní odbornej spôsobilosti podľa prvej vety stráca platnosť najneskôr 31. marca 2026, ak fyzická osoba
a)
neabsolvovala aktualizačnú odbornú prípravu,
b)
sa nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, alebo
c)
podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, na ktorú sa vzťahuje doklad o uznaní odbornej spôsobilosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32b znie:
32b) § 22c zákona č. 125/2006 Z. z. v znení zákona č. 73/2021 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.