533/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.2021 do 31.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

533
ZÁKON
zo 14. decembra 2021,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 475/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 119/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 242/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 220/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 304/2021 Z. z. a zákona č. 412/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmeno m) znie:
„m)
izolácia je oddelenie osoby chorej na prenosné ochorenie počas jej infekčnosti od iných osôb na účely zamedzenia šíreniu prenosného ochorenia jej zotrvaním v domácom prostredí na nevyhnutný čas,“.
2.
V § 2 ods. 1 písmeno n) znie:
„n)
karanténa je obmedzenie kontaktu osoby podozrivej z nákazy na prenosné ochorenie s okolím jej zotrvaním v domácom prostredí v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas,“.
3.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami zg) a zh), ktoré znejú:
„zg)
zvýšený zdravotný dozor je vyšetrovanie a sledovanie zdravotného stavu osoby podozrivej z nákazy na prenosné ochorenie a dočasná úprava epidemiologicky rizikových činností u tejto osoby,
zh)
lekársky dohľad je pravidelná kontrola zdravotného stavu osoby podozrivej z nákazy na prenosné ochorenie.“.
4.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až k) sa označujú ako písmená g) až j).
5.
V § 4 ods. 1 písm. j) sa slová „počas krízovej situácie“ nahrádzajú slovami „počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“).
6.
V § 12 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
izolácia, karanténa, zvýšený zdravotný dozor a lekársky dohľad,“.
7.
V § 48 ods. 4 písmeno n) znie:
„n)
izolácia osoby alebo karanténa osoby, ak je to nevyhnutné na účely ochrany verejného zdravia a ak zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad podľa § 12 ods. 2 písm. f) nepostačujú,“.
8.
V § 48 ods. 4 písmeno u) znie:
„u)
izolácia alebo karanténa podľa tohto zákona u osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky,“.
9.
V § 48 ods. 4 sa vypúšťa písmeno aa).
Doterajšie písmená ab) a ac) sa označujú ako písmená aa) a ab).
10.
V § 51 ods. 1 písm. a) sa slová „až ac)“ nahrádzajú slovami „až ab)“.
11.
V § 51 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
podrobiť sa v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam lekárskym vyšetreniam a diagnostickým skúškam, ktoré nie sú spojené s nebezpečenstvom pre zdravie, preventívnemu podávaniu protilátok a iných prípravkov, povinnému očkovaniu, liečeniu prenosných ochorení, izolácii, karanténe, zvýšenému zdravotnému dozoru a lekárskemu dohľadu,“.
12.
V § 56 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „§ 4 ods. 1 písm. g) alebo“ a slová „až ac)“ sa nahrádzajú slovami „až ab)“.
13.
V § 57 ods. 33 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo opatrenie pri ohrození verejného zdravia podľa § 4 ods. 1 písm. g)“.
14.
V § 59b ods. 1 sa vypúšťajú slová „ministerstvo zdravotníctva [§ 4 ods. 1 písm. g)],“.
15.
V § 59b odsek 2 znie:
„(2)
Na všeobecne záväzné právne predpisy vydávané podľa odseku 1 úradom verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva sa nevzťahuje osobitný právny predpis o tvorbe a vyhlasovaní právnych predpisov.68b)“.
16.
Doterajší text § 62 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Úrad verejného zdravotníctva a regionálny úrad verejného zdravotníctva nariaďujú všeobecne záväznými právnymi predpismi opatrenia podľa § 12 alebo § 48 ods. 4 v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 59b).“.
17.
V § 63m sa slová „§ 48 ods. 4 písm. ab)“ nahrádzajú slovami „§ 48 ods. 4 písm. aa)“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.