521/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023 do 30.09.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

521
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2021,
o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Je v záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona o pobyte cudzincov (ďalej len „národné vízum“) štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú absolventmi
a)
vysokoškolského štúdia druhého stupňa vysokej školy v Slovenskej republike alebo v Českej republike,
b)
vysokoškolského štúdia vysokej školy uvedenej v prílohe č. 1 alebo ekvivalentného vzdelania podľa európskeho kvalifikačného rámca z výskumnej inštitúcie uvedenej v prílohe č. 1,
c)
vysokoškolského štúdia druhého alebo tretieho stupňa vysokej školy a budú zamestnaní u zamestnávateľa v Slovenskej republike v zamestnaniach uvedených prílohe č. 2.
(2)
Národné víza je možné udeliť spolu v počte najviac 3 000 národných víz v kalendárnom roku. Do počtu národných víz podľa prvej vety sa nezapočítava národné vízum udelené na účel zamestnania štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak mu pred udelením národného víza na účel zamestnania bolo udelené vízum na účel hľadania si zamestnania.
(3)
Udeliť národné vízum je možné štátnemu príslušníkovi tretej krajiny
a)
podľa odseku 1 písm. a) a b), ak nemá v čase podania žiadosti o národné vízum udelený prechodný pobyt podľa § 23 alebo § 24 zákona o pobyte cudzincov, alebo
b)
podľa odseku 1 písm. c), ak nemá v čase podania žiadosti o národné vízum udelený prechodný pobyt podľa § 23 zákona o pobyte cudzincov.
(4)
Národné vízum sa štátnemu príslušníkovi podľa odseku 1 udeľuje na účel
a)
hľadania si zamestnania na obdobie 90 dní,
b)
zamestnania na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok.
(5)
Národné vízum podľa odseku 2 nie je možné opätovne udeliť z rovnakého dôvodu podľa odseku 4.
(6)
Štátny príslušník tretej krajiny počas trvania platnosti udeleného národného víza nesmie byť v pracovnom pomere alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u iného zamestnávateľa alebo v inom zamestnaní, než na aké mu bolo udelené národné vízum.
§ 2
Dokladom potvrdzujúcim účel pobytu na účely § 17 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov je
a)
vysokoškolský diplom alebo potvrdenie o úspešnom skončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike alebo v Českej republike, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. a), ktorý žiada o udelenie národného víza na účel hľadania si zamestnania,
b)
vysokoškolský diplom alebo potvrdenie o úspešnom skončení štúdia na vysokej škole alebo ekvivalentného vzdelania, ktorý potvrdzuje absolvovanie študijného programu, ktorého štandardná dĺžka štúdia spolu s predchádzajúcim absolvovaním študijného programu je najmenej tri roky, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b), ktorý žiada o udelenie národného víza na účel hľadania si zamestnania,
c)
vysokoškolský diplom alebo potvrdenie o úspešnom skončení štúdia na vysokej škole, ktorý potvrdzuje absolvovanie študijného programu, ktorého štandardná dĺžka štúdia spolu s predchádzajúcim absolvovaním študijného programu je najmenej štyri roky, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. c), ktorý žiada o udelenie národného víza na účel hľadania si zamestnania,
d)
doklad preukazujúci vzdelanie podľa písmena a) až c) a pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie do zamestnania, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 1 ods. 1, ktorý žiada o udelenie národného víza na účel zamestnania; v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. c) musí pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie do zamestnania dohodnutý pre zamestnanie uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Porušenie zákazu podľa § 1 ods. 6 sa na účely § 17 ods. 8 písm. c) zákona o pobyte cudzincov považuje za neplnenie účelu, na ktorý bolo národné vízum udelené.
§ 4
Národné vízum obsahuje
a)
údaj, že národné vízum bolo vydané na účel hľadania si zamestnania, ak ide o národné vízum udelené podľa § 1 ods. 4 písm. a),
b)
kód zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní, na ktoré bude národné vízum využité, a názov a identifikačné číslo zamestnávateľa, u ktorého bude štátny príslušník tretej krajiny vykonávať zamestnanie, ak ide o národné vízum udelené podľa § 1 ods. 4 písm. b).
§ 5
Zamestnávateľ môže štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo udelené národné vízum podľa § 1 ods. 4 písm. b), zamestnávať podľa § 23a ods. 1 písm. ag) tretieho bodu zákona o službách zamestnanosti.
§ 5a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2023
V konaní o udelenie národného víza začatom a neskončenom pred 1. januárom 2023 sa splnenie podmienok podľa § 1 ods. 1 písm. b) a c) posudzuje podľa príloh č. 1 a 2 v znení účinnom do 31. decembra 2022.
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2022.
Eduard Heger v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 521/2021 Z. z.
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 521/2021 Z. z.