518/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

518
ZÁKON
z 9. decembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 285/2020 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z. a zákona č. 430/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Zálohovanie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na jednorazové obaly na nápoje, ktoré
a)
sú poskytované prevádzkovateľom cestnej, leteckej, vodnej alebo železničnej dopravy podliehajúcej jurisdikcii Slovenskej republiky a vykonávajúcim osobnú prepravu na medzinárodných trasách,
b)
sú dodávané s tovarom oslobodeným od dane z pridanej hodnoty alebo od spotrebnej dane a určeným na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a prístavov alebo na zásobenie lietadiel či lodí, ktoré bezprostredne opustia územie Európskej únie,
c)
sú prepustené do colného režimu vývoz a prepravené z colného územia Európskej únie,
d)
je technicky nemožné odobrať štandardným spôsobom zo strany správcu,
e)
sú poskytované v rámci predaja na trhových miestach6a) v súhrnnom množstve menej ako 100 kg za kalendárny rok.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
6a) Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 5 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
odoberať odpad zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje v mieste prevádzky alebo vo vzdialenosti do 150 metrov od miesta prevádzky bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru; týmto nie je dotknuté oprávnenie distribútora, ktorý vykonáva predaj nápojov konečnému používateľovi na predajnej ploche s rozlohou menej ako 300 m2, vydať hodnotu zálohu z odobratého odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje konečnému používateľovi vo forme poukážky na nákup tovaru v prevádzke distribútora, ktorý poukážku na nákup tovaru vydal,“.
3.
V 5 ods. 4 sa za slovo „súhlas“ vkladajú slová „alebo registrácia“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
8) § 97 a 98 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje, je povinný požiadať výrobcu obalov, od ktorých tieto obaly pochádzajú, o preukázanie splnenia povinnosti registrácie príslušného obalu u správcu podľa § 4 ods. 1 písm. e). Ak výrobca obalov túto povinnosť splnenú nemá, je distribútor obalov povinný bezodkladne nahlásiť uvedenú skutočnosť správcovi.“.
6.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠5a
Zakazuje sa uvádzať na trh a distribuovať nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch, ktoré nie sú registrované u správcu.“.
7.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Zmeny zakladajúcich dokumentov ministerstvo životného prostredia môže odporučiť alebo nariadiť aj postupom podľa § 7 ods. 3 a 4.“.
8.
V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenami w) a x), ktoré znejú:
„w)
doručiť ministerstvu životného prostredia dvakrát ročne, najneskôr do 31. januára príslušného roka a najneskôr do 31. júla príslušného roka, za predchádzajúce kalendárne polroky správu o činnosti, ktorá obsahuje prehľad o stave zálohového systému, údaje o stave plnenia cieľov návratnosti ustanovených v prílohe č. 1 a definovanie potenciálnych problémov pri plnení cieľov,
x)
zverejňovať raz mesačne a v ustanovenom rozsahu výkaz všetkých platieb spojených s výkonom svojej činností podľa tohto zákona.“.
9.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:
„(3)
Ministerstvo životného prostredia uskutočňuje k správe o činnosti doručenej podľa odseku 1 písm. w) a § 16a verejné ústne prerokovanie v rozsahu, ktorý nie je obchodným tajomstvom správcu. Ministerstvo životného prostredia následne odporúča zmenu nastavenia zálohového systému, ak je takáto zmena odôvodnená, aby bolo dosiahnuté a trvalo udržateľné plnenie účelu zálohového systému. Zmenu nastavenia zálohového systému odporúča ministerstvo životného prostredia aj na podklade zistení vykonaného štátneho dozoru alebo, ak je takáto zmena nevyhnutná, aj z dôvodu zmeny súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
(4)
Ak na základe správy o činnosti doručenej podľa odseku 1 písm. w) a § 16a alebo na podklade zistení vykonaného štátneho dozoru alebo, ak je takáto zmena nevyhnutná, aj z dôvodu zmeny súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, nie je postačujúce zmenu nastavenia zálohového systému iba odporučiť, ministerstvo životného prostredia vykoná zmeny v zakladajúcich dokumentoch správcu.
(5)
Správca môže nakladať s príjmami, ktoré nadobudol z nevyplatených záloh, najviac do výšky 50 percent za predchádzajúci kalendárny rok. Toto obmedzenie sa netýka použitia príjmov určených na financovanie prevádzkových potrieb zálohového systému a financovanie jeho dlhovej služby.
(6)
Správca môže nakladať s príjmami nad rozsah uvedený v odseku 5 len na základe súhlasu ministerstva životného prostredia s predloženým návrhom správcu. Ministerstvo životného prostredia pri jeho udelení zohľadňuje plnenie účelu zálohového systému s prihliadnutím na trvalú udržateľnosť a financovanie zálohového systému a zabezpečí, aby sa tieto nevyplatené zálohy nepoužili na úhradu sankcií za prípadné neplnenie cieľov návratnosti, neznižovali účinok sankcií a výrobcovia sa nezbavovali svojej zodpovednosti za financovanie systému.“.
10.
V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) až i), ktoré znejú:
„d)
vymenúva do dozornej rady správcu troch zástupcov v súlade s kritériami ustanovenými v štatúte správcu (ďalej len „člen dozornej rady“),
e)
preskúmava ročnú účtovnú závierku a správu o činnosti správcu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade správcu prostredníctvom člena dozornej rady,
f)
kontroluje vedenie účtovníctva správcu prostredníctvom člena dozornej rady,
g)
upozorňuje správnu radu správcu na nedostatky zistené v dokumentoch uvedených v písmenách e) a f),
h)
udeľuje správcovi súhlas s použitím príjmov podľa § 7 ods. 6,
i)
podieľa sa na propagačných aktivitách správcu a informuje verejnosť o otázkach súvisiacich so zálohovým systémom v súčinnosti so správcom.“.
11.
V § 9 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
vykazovaní platieb správcu spojených s výkonom činností podľa tohto zákona.“.
12.
V § 13 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ods. 6, § 7 ods. 1 písm. w), § 16a,“.
13.
V § 13 písmeno k) znie:
„k)
poruší povinnosť podľa § 5a, § 7 ods. 1 písm. x), § 7 ods. 5 a 6 a § 16.“.
14.
V § 14 ods. 4 sa slová „4 000 eur“ nahrádzajú slovami „6 000 eur“.
15.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Správca je povinný prvú správu o činnosti podľa § 7 ods. 1 písm. w) doručiť ministerstvu životného prostredia za celý rok 2022 najneskôr do 31. januára 2023.“.
16.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Oznamovacia povinnosť k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.13)“.
17.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 302/2019 Z. z.
CIELE NÁVRATNOSTI ZÁLOHOVANÝCH JEDNORAZOVÝCH OBALOV NA NÁPOJE
NA ÚČELY RECYKLÁCIE
1.
Cieľ návratnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z plastu:
a)
do konca roka 2022 – najmenej vo výške 60 % hmotnosti obalov distribuovaných v kalendárnom roku,
b)
do konca roka 2023 – najmenej vo výške 80 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,
c)
do konca roka 2024 – najmenej vo výške 85 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,
d)
od roku 2025 – najmenej vo výške 90 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh.
2.
Cieľ návratnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu:
a)
do konca roka 2022 – najmenej vo výške 60 % hmotnosti obalov distribuovaných v kalendárnom roku,
b)
do konca roka 2023 – najmenej vo výške 80 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,
c)
do konca roka 2024 – najmenej vo výške 85 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,
d)
od roku 2025 – najmenej vo výške 90 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh.“.
Čl. II
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 302/2019 Z. z, zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z., zákona č. 285/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 46/2021 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 216/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z. a zákona č. 430/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Zakazuje sa energetické zhodnocovanie odpadu po dotriedení, ktorý je možné materiálovo zhodnotiť; to sa nevzťahuje na odpad, ktorý je možné energeticky zhodnotiť z dôvodu podľa § 81 ods. 27.“.
2.
V § 81 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
oddelene vyzbieraný odpad z jednorazových obalov na nápoje, ktoré distribútor obalov odmietol z dôvodu, že nespĺňajú požiadavky na odber podľa osobitného predpisu.108aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 108aa znie:
108aa) Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 103 odsek 7 znie:
„(7)
Povinné osoby zasielajú evidenciu údajov podľa tohto zákona v súlade s vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. ab)].“.
4.
V § 117 ods. 6 sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 6 ods. 13;“ a za slová „§ 79 ods. 16, 24;“ sa vkladajú slová „§ 81 ods. 27;“.
ČI. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.