512/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

512
ZÁKON
z 2. decembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 356/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 165/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 37/2019 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Prekážka práva voliť
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.“.
2.
V § 8 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta a tretia veta, ktoré znejú: „Obec najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a informáciu o určení volebných miestností. Obec podľa osobitného predpisu zverejní informáciu podľa druhej vety aj v jazyku národnostnej menšiny.“.
3.
V § 8 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Starosta obce zabezpečí pre okrskovú volebnú komisiu na účely vykonania volieb prístup k internetu.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
4.
V § 9 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Orgány verejného zdravotníctva sú na účely vyznačenia prekážky práva voliť podľa § 4 povinné oznámiť príslušnej obci údaje o voličovi, ktorému sa zákonom ustanovilo obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, a to v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb a v deň konania volieb v rozsahu:
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
5.
V § 11 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Okrsková volebná komisia na základe oznámenia podľa § 9 ods. 8 vyznačí v deň konania volieb do zoznamu voličov prekážku práva voliť podľa § 4.“.
6.
V § 18 ods. 2 prvej vete sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v osobitnej časti nie je ustanovené inak“.
7.
V § 19 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane technickej asistencie pri vyhotovení zápisnice prostredníctvom informačného systému štatistického úradu“.
8.
V § 20 ods. 3 druhej vete sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v osobitnej časti nie je ustanovené inak“.
9.
V § 21 odsek 2 znie:
„(2)
Obec najneskôr desať dní po vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voličov, ktorí sú občanmi iného členského štátu Európskej únie. Vzor tejto informácie v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku zabezpečí pre obec ministerstvo vnútra a zverejní ho na svojom webovom sídle.“.
10.
V § 21 ods. 4 sa slovo „voličského“ nahrádza slovom „hlasovacieho“.
11.
V § 24 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň voliča a všetky údaje uvedené o ňom v zozname voličov“.
12.
V § 24 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a o skutkovej podstate trestného činu volebnej korupcie“.
13.
V § 29 ods. 4 sa za slovo „lístka“ vkladá čiarka a slová „prednostného hlasu“.
14.
V § 30 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Okrsková volebná komisia vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému štatistického úradu. Dva rovnopisy vytlačenej zápisnice podpisujú predseda a ostatní členovia okrskovej volebnej komisie. Okrsková volebná komisia bezodkladne po podpísaní zašle elektronicky vyhotovenú zápisnicu príslušnej volebnej komisii. Spôsob doručenia vytlačeného a podpísaného rovnopisu zápisnice ustanovujú osobitné časti.
(2)
Ak dôjde k výpadku internetového pripojenia v deň konania volieb, okrsková volebná komisia vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v listinnej forme v dvoch rovnopisoch. Po podpísaní zápisnice predsedom a ostatnými členmi okrskovej volebnej komisie bezodkladne doručí jeden rovnopis zápisnice príslušnej volebnej komisii.“.
15.
V § 32 odsek 1 znie:
„(1)
Okresná volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku hlasovania v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému štatistického úradu. Dva rovnopisy vytlačenej zápisnice podpisujú predseda a ostatní členovia okresnej volebnej komisie. Ak niektorý z členov okresnej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o výsledku hlasovania nemá vplyv na jej platnosť. Okresná volebná komisia bezodkladne po podpísaní zašle elektronicky vyhotovenú zápisnicu štátnej komisii.“.
16.
V § 33 ods. 2 sa slová „odborných sumarizačných útvarov“ nahrádzajú slovami „svojho odborného sumarizačného útvaru“.
17.
V § 34 odsek 2 znie:
„(2)
Orgány podľa odseku 1 zabezpečia pre príslušnú volebnú komisiu na účel vykonania volieb prístup k internetu.“.
18.
§ 34 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Orgány podľa odseku 1 písm. a) až c) zabezpečia umiestnenie odborného sumarizačného útvaru volebnej komisie. Obec zabezpečí umiestnenie odborného sumarizačného útvaru, ak miestna volebná komisia zisťuje výsledky hlasovania za viac ako 50 volebných okrskov.“.
19.
V § 36 odsek 4 znie:
„(4)
Člen okresnej volebnej komisie, člen obvodnej volebnej komisie, člen volebnej komisie samosprávneho kraja, člen okrskovej volebnej komisie, člen miestnej volebnej komisie, člen mestskej volebnej komisie a zapisovateľ volebnej komisie majú za deň konania volieb nárok na odmenu, ak v tento deň nemajú nárok na náhradu podľa odseku 1. Odmenu členovi volebnej komisie a odmenu zapisovateľovi volebnej komisie vypláca orgán, ktorý podľa § 34 ods. 1 písm. b) až d) zabezpečuje činnosť príslušnej volebnej komisie.“.
20.
V § 40 písm. a) sa za slovo „nepoužité“ vkladajú slová „alebo nesprávne upravené“.
21.
V § 45 ods. 6 a § 197 ods. 6 sa vypúšťajú slová „v dvoch rovnopisoch“.
22.
V § 46 odsek 6 znie:
„(6)
Ak volič v žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, uvedie v žiadosti jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.“.
23.
V § 46 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.“.
24.
V § 47 ods. 2 písm. a) a b), § 49 ods. 2 písm. a) a b), § 77 ods. 2 písm. a) a b), § 79 ods. 2 písm. a) a b), § 100 ods. 2 písm. a) a b), § 102 ods. 2 písm. a) a b), § 118 ods. 2 písm. a) a b), § 120 ods. 2 písm. a) a b), § 135 ods. 2 písm. a) a b), § 136 ods. 2 písm. a) a b), § 138 ods. 2 písm. a) a b), § 167 ods. 2 písm. a) a b), § 169 ods. 2 písm. a) a b), § 170 ods. 2 písm. a) a b), § 199 ods. 2 písm. a) a b) a § 201 ods. 2 písm. a) a b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,“.
25.
V § 49 ods. 8 písm. a), § 79 ods. 8 písm. a), § 102 ods. 7 písm. a), § 120 ods. 7 písm. a) a § 201 ods. 7 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a odoberá hlasovacie preukazy“.
26.
V § 50 ods. 1 druhej vete a § 80 ods. 1 druhej vete sa slovo „podáva“ nahrádza slovom „doručí“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová „splnomocnenec pri doručení kandidátnej listiny preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom.“.
27.
V § 50 ods. 3 písm. b), § 80 ods. 3 písm. b), § 139 ods. 4 písm. b) a § 171 ods. 4 písm. b) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2.
pohlavie kandidáta,“.
Doterajšie body 2 až 4 sa označujú ako body 3 až 5.
28.
V § 50 ods. 4 písm. d), § 80 ods. 4 písm. c), § 139 ods. 5 písm. b), § 144 ods. 4 písm. b), § 171 ods. 5 písm. b) a § 176 ods. 4 písm. b) sa za slovo „písomnosti“ vkladá čiarka a slová „a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu“.
29.
V § 51 ods. 1 druhá veta znie: „Overenie skutočností podľa § 43 a overenie, či kandidát nie je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií, vykonáva štátna komisia prostredníctvom svojho odborného sumarizačného útvaru.“.
30.
V § 54 ods. 1, § 84 ods. 1, § 142 ods. 1 a § 174 ods. 1 sa slovo „písomne“ nahrádza slovami „v listinnej forme“.
31.
V § 54 ods. 4 a § 84 ods. 4 sa slová „kandidátnej listine“ nahrádzajú slovami „hlasovacom lístku“.
32.
V § 58 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Volič po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom.“.
Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky 2 až 5.
33.
V § 59 odsek 11 a § 207 odsek 11 znie:
„(11)
Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok vyhotoví zápisnicu o výsledku hlasovania poštou voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému štatistického úradu. Dva rovnopisy vytlačenej zápisnice podpisujú predseda a ostatní členovia okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok. Ak niektorý z členov okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok túto zápisnicu nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o výsledku hlasovania nemá vplyv na jej platnosť. Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok bezodkladne po podpísaní zašle elektronicky vyhotovenú zápisnicu štátnej komisii.“.
34.
V § 63 odsek 2 znie:
„(2)
Okrsková volebná komisia bezodkladne po podpísaní dvoch vytlačených rovnopisov zašle elektronicky okresnej volebnej komisii zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku a zabezpečí doručenie jedného rovnopisu vytlačenej a podpísanej zápisnice prostredníctvom obce do troch dní príslušnému okresnému úradu.“.
35.
V § 81 ods. 1 druhá veta znie: „Overenie skutočností podľa § 73 ods. 1 a overenie, či kandidát nie je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií, vykonáva štátna komisia prostredníctvom svojho odborného sumarizačného útvaru.“.
36.
V § 87 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Volič s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie.“.
Doterajšie odseky 1 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 7.
37.
V § 90 ods. 2, § 110 ods. 2, § 126 ods. 2 a § 211 ods. 3 prvá veta znie: „Okrsková volebná komisia bezodkladne po podpísaní dvoch vytlačených rovnopisov zašle elektronicky okresnej volebnej komisii zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku a zabezpečí doručenie jedného rovnopisu vytlačenej a podpísanej zápisnice prostredníctvom obce do troch dní príslušnému okresnému úradu.“.
38.
V § 104 ods. 1 prvej vete a § 115 ods. 4 sa vypúšťa slovo „písomne“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vzdanie sa kandidatúry sa musí urobiť v listinnej forme.“.
39.
V § 104 ods. 2 sa slová „vyhotovení hlasovacích lístkov“ nahrádzajú slovami „opatrení originálu hlasovacieho lístka odtlačkom úradnej pečiatky štátnej komisie“.
40.
V § 107 a 123 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Volič s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom.“.
Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.
41.
V § 122 ods. 5 druhej vete sa slovo „volieb“ nahrádza slovami „konania ľudového hlasovania“.
42.
V § 134 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „na úradnej tabuli samosprávneho kraja a na jeho webovom sídle“.
43.
V § 135 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak k späťvzatiu kandidátnej listiny došlo aspoň v jednej tretine volebných obvodov samosprávneho kraja.“.
44.
V § 138 ods. 6 sa za slovo „zastupiteľstva“ vkladajú slová „vo volebnom obvode, ktorého súčasťou je volebný okrsok“.
45.
V § 139 ods. 1 druhej vete a § 144 ods. 1 druhej vete sa slovo „podáva“ nahrádza slovom „doručí“ a za druhú vetu sa vkladá nová tretia a štvrtá veta, ktoré znejú: „Kandidát bez politickej príslušnosti môže doručiť kandidátnu listinu aj prostredníctvom inej osoby, ktorú na to písomne splnomocnil. Splnomocnenec politickej strany alebo koalície, kandidát bez politickej príslušnosti alebo jeho splnomocnenec pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.“.
46.
V § 139 ods. 7 a § 171 ods. 7 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
pohlavie kandidáta,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
47.
V § 139 ods. 8 a § 144 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak je kandidát bez politickej príslušnosti pri doručení kandidátnej listiny zastúpený splnomocnencom, ku kandidátnej listine musí byť pripojené splnomocnenie. Úkonmi splnomocnenca kandidáta bez politickej príslušnosti vo volebných veciach je kandidát bez politickej príslušnosti viazaný, pričom splnomocnencom kandidáta bez politickej príslušnosti nemôže byť kandidát, zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja, splnomocnenec politickej strany alebo koalície ani jeho náhradník.“.
48.
V § 139 ods. 13 druhej vete, § 144 ods. 11 druhej vete, § 171 ods. 13 druhej vete a § 176 ods. 10 druhej vete sa za slová „kandidáta bez politickej príslušnosti“ vkladá čiarka a slová „alebo jeho splnomocnenca podľa odseku 1“.
49.
V § 140 ods. 1 druhá veta znie: „Overenie skutočností podľa § 132 a overenie, či kandidát nie je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií, vykonáva volebná komisia samosprávneho kraja prostredníctvom svojho odborného sumarizačného útvaru.“.
50.
V § 140 ods. 2 písm. d) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „písomnosti podľa § 139 ods. 8“.
51.
§ 140 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Volebná komisia samosprávneho kraja v spolupráci so samosprávnym krajom najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb vyhotoví v elektronickej podobe zoznam kandidátov s údajmi podľa § 139 ods. 4 písm. a) a b) a ods. 7; zoznam kandidátov sa vyhotoví na tlačive určenom ministerstvom vnútra v spolupráci so štatistickým úradom. Samosprávny kraj bezodkladne zašle elektronicky tento zoznam ministerstvu vnútra a príslušnému odbornému sumarizačnému útvaru.“.
52.
V § 142 ods. 2 a § 174 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Kandidát môže doručiť vzdanie sa kandidatúry aj prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil.“.
53.
V § 142 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Predseda volebnej komisie samosprávneho kraja bezodkladne zašle elektronicky informáciu o skutočnostiach podľa prvej vety príslušnému odbornému sumarizačnému útvaru.“.
54.
V § 144 ods. 3 písm. b) a § 176 ods. 3 písm. b) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2.
pohlavie kandidáta,“.
Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 3 a 4.
55.
V § 144 ods. 6 a § 176 ods. 6 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
pohlavie kandidáta,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
56.
V § 145 ods. 1 druhá veta znie: „Overenie skutočností podľa § 133 a overenie, či kandidát nie je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií, vykonáva volebná komisia samosprávneho kraja prostredníctvom svojho odborného sumarizačného útvaru.“.
57.
V § 145 ods. 2 písm. d) sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „písomnosti podľa § 144 ods. 7“.
58.
§ 145 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Volebná komisia samosprávneho kraja v spolupráci so samosprávnym krajom najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb vyhotoví v elektronickej podobe zoznam kandidátov s údajmi podľa § 144 ods. 3 písm. a) a b) a ods. 6; zoznam kandidátov sa vyhotoví na tlačive určenom ministerstvom vnútra v spolupráci so štatistickým úradom. Samosprávny kraj bezodkladne zašle elektronicky tento zoznam ministerstvu vnútra a príslušnému odbornému sumarizačnému útvaru.“.
59.
V § 150 a 182 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Volič po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.“.
Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4.
60.
V § 153 ods. 2 prvá veta znie: „Okrsková volebná komisia bezodkladne po podpísaní dvoch vytlačených rovnopisov zašle elektronicky obvodnej volebnej komisii zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku a zabezpečí doručenie jedného rovnopisu vytlačenej a podpísanej zápisnice prostredníctvom obce do troch dní samosprávnemu kraju.“.
61.
V § 155 ods. 1 prvá veta a druhá veta znejú: „Obvodná volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému štatistického úradu. Dva rovnopisy vytlačenej zápisnice podpisujú predseda a ostatní členovia obvodnej volebnej komisie.“.
62.
V § 155 ods. 3 prvá veta znie: „Obvodná volebná komisia bezodkladne po podpísaní dvoch vytlačených rovnopisov zašle elektronicky volebnej komisii samosprávneho kraja zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode a bezodkladne zabezpečí doručenie jedného rovnopisu vytlačenej a podpísanej zápisnice samosprávnemu kraju.“.
63.
V § 165 sa za slová „pobyt v obci“ vkladá čiarka a tieto slová „v ktorej kandiduje,“.
64.
V § 166 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle, ak ho má zriadené“.
65.
V § 167 ods. 6 sa za slovo „koalíciou“ vkladajú slová „aspoň v jednej tretine obcí patriacich do územného obvodu okresnej volebnej komisie“.
66.
V § 170 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice môže do okrskovej volebnej komisie delegovať jedného člena a jedného náhradníka aj politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu len pre voľby do mestského zastupiteľstva.“.
67.
V § 171 ods. 1 a § 176 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta a štvrtá veta, ktoré znejú: „Kandidát bez politickej príslušnosti môže doručiť kandidátnu listinu aj prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil. Splnomocnenec politickej strany alebo koalície, kandidát bez politickej príslušnosti a splnomocnenec kandidáta bez politickej príslušnosti pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.“.
68.
V § 171 ods. 8 a § 176 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak je kandidát bez politickej príslušnosti pri doručení kandidátnej listiny zastúpený splnomocnencom, ku kandidátnej listine musí byť pripojené splnomocnenie. Úkonmi splnomocnenca kandidáta bez politickej príslušnosti vo volebných veciach je kandidát bez politickej príslušnosti viazaný, pričom splnomocnencom kandidáta bez politickej príslušnosti nemôže byť kandidát, zapisovateľ miestnej volebnej komisie, splnomocnenec politickej strany alebo koalície ani jeho náhradník.“.
69.
V § 172 ods. 1 písm. d) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „písomnosti podľa § 171 ods. 8“.
70.
§ 172 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Miestna volebná komisia v spolupráci s obcou najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb vyhotoví v elektronickej podobe zoznam kandidátov s údajmi podľa § 171 ods. 4 písm. a) a b) a ods. 7; zoznam kandidátov sa vyhotoví vo formulári určenom ministerstvom vnútra v spolupráci so štatistickým úradom. Obec bezodkladne zašle elektronicky tento zoznam prostredníctvom okresného úradu ministerstvu vnútra a príslušnému odbornému sumarizačnému útvaru.“.
71.
V § 174 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Predseda miestnej volebnej komisie bezodkladne zašle elektronicky informáciu o skutočnostiach podľa prvej vety príslušnému odbornému sumarizačnému útvaru.“.
72.
V § 177 ods. 1 písm. d) sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „písomnosti podľa § 176 ods. 7“.
73.
§ 177 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Miestna volebná komisia v spolupráci s obcou najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb vyhotoví v elektronickej podobe zoznam kandidátov s údajmi podľa § 176 ods. 3 písm. a) a b) a odseku 6; zoznam kandidátov sa vyhotoví vo formulári určenom ministerstvom vnútra v spolupráci so štatistickým úradom. Obec bezodkladne zašle elektronicky tento zoznam prostredníctvom okresného úradu ministerstvu vnútra a príslušnému odbornému sumarizačnému útvaru.“.
74.
V § 185 odsek 2 znie:
„(2)
Okrsková volebná komisia bezodkladne po podpísaní dvoch vytlačených rovnopisov zašle elektronicky miestnej volebnej komisii zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku a zabezpečí doručenie jedného rovnopisu vytlačenej a podpísanej zápisnice obci.“.
75.
§ 185 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Okrsková volebná komisia v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a okrsková volebná komisia v meste Košice bezodkladne po podpísaní dvoch vytlačených rovnopisov zašle elektronicky mestskej volebnej komisii zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov samosprávy mesta a zabezpečí doručenie jedného rovnopisu vytlačenej a podpísanej zápisnice prostredníctvom mestskej časti do troch dní mestu.
(4)
Okrsková volebná komisia ukončí svoju činnosť na pokyn miestnej volebnej komisie.“.
76.
V § 187 ods. 1 prvá veta a druhá veta znejú: „Miestna volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému štatistického úradu. Vytlačenú zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode podpisujú predseda a ostatní členovia miestnej volebnej komisie.“.
77.
V § 188 ods. 1 prvá veta a druhá veta znejú: „Miestna volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb v obci v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému štatistického úradu. Dva rovnopisy vytlačenej zápisnice o výsledku volieb v obci podpisujú predseda a ostatní členovia miestnej volebnej komisie.“.
78.
V § 188 ods. 3 prvá veta znie:
„Miestna volebná komisia bezodkladne po podpísaní dvoch vytlačených rovnopisov zašle elektronicky okresnej volebnej komisii zápisnicu o výsledku volieb v obci a zabezpečí doručenie jedného rovnopisu vytlačenej a podpísanej zápisnice prostredníctvom obce do troch dní príslušnému okresnému úradu.“.
79.
V § 195b ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Okrsková volebná komisia v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice musí mať najmenej sedem členov.“.
80.
§ 195b sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Člen okrskovej volebnej komisie a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie utvorenej podľa odsekov 1 a 2 majú za deň konania volieb nárok na odmenu vo výške dvojnásobku odmeny podľa § 36 ods. 4.“.
81.
V § 206 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Volič po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom.“.
Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.
82.
V § 206 ods. 6 sa číslo „4“ nahrádza číslom „5“.
83.
Slová „kandidát bez politickej príslušnosti“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „nezávislý kandidát“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 208/2019 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 501/2019 Z. z., zákona č. 280/2020 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 7 písm. a), § 4 ods. 2 písm. a), § 5 ods. 10 písm. a), § 6 ods. 11 písm. a) a § 15 ods. 1 sa slová „predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky“ nahrádzajú slovami „volebných prieskumov a volebných ankiet“.
2.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Konanie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine politickej strany alebo na kandidátnej listine koalície politických strán vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky alebo vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktorý vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2, sa považuje za konanie politickej strany alebo všetkých politických strán tvoriacich koalíciu, na kandidátnej listine ktorej je uvedený.“.
3.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
4.
V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak kandidát vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase, kandiduje na viac funkcií súčasne, sumy podľa odseku 1 sa pre jednotlivé funkcie sčítajú.“.
Doterajšie odseky 3 až 16 sa označujú ako odseky 4 až 17.
5.
V § 6 ods. 9 a 10 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
6.
V § 6 ods. 12 sa slová „odsekov 7 a 10“ nahrádzajú slovami „odsekov 8 a 11“.
7.
V § 6 ods. 12 písm. g) sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1“ a za slovom „volieb“ sa vypúšťa čiarka a slová „a kandidát bez politickej príslušnosti na funkciu predsedu samosprávneho kraja, na funkciu primátora mesta, na funkciu starostu obce, na funkciu starostu mestskej časti v obci nad 5 000 obyvateľov aj číslo platobného účtu vedeného v banke, z ktorého boli náklady uhradené; ak žiadne náklady nevynaložil, doloží o tom čestné vyhlásenie“.
8.
V § 6 ods. 14 sa slová „odsekov 10 a 11“ nahrádzajú slovami „odsekov 11 a 12“.
9.
V § 6 ods. 15 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.
10.
V § 6 ods. 16 sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 15“.
11.
V § 6 ods. 17 sa slová „odseku 1 a 3“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 a 4“.
12.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18)
Kandidát bez politickej príslušnosti a kandidát podľa odseku 17 je povinný na požiadanie okresného úradu doručiť doklady, podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa kontroly transparentnosti jeho volebnej kampane podľa § 15 do desiatich dní od doručenia žiadosti.“.
13.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Financovanie volebnej kampane politickou stranou vo voľbách do orgánov územnej samosprávy
(1)
Politická strana, ktorá vedie volebnú kampaň vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase, môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 1 500 000 eur. Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa nekonajú v rovnaký deň a v rovnakom čase, politická strana, ktorá vedie volebnú kampaň, môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 750 000 eur. Na limit nákladov politickej strany sa primerane vzťahuje § 3 ods. 1 druhá veta. Politická strana je povinná postupovať podľa § 3 ods. 2 až 9 a § 4; vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase, môže viesť finančné prostriedky určené na volebnú kampaň na jednom osobitnom účte. Politická strana je povinná zverejniť na svojom webovom sídle správu o prostriedkoch, ktoré vynaložila na volebnú kampaň v členení podľa § 3 ods. 7, a doručiť ju ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb. Ministerstvo vnútra zverejní správu podľa piatej vety na svojom webovom sídle do 30 dní od jej doručenia a je prístupná verejnosti na päť rokov.
(2)
Politická strana je povinná na požiadanie okresného úradu doručiť doklady, podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa kontroly transparentnosti jej volebnej kampane podľa § 15 do desiatich dní od doručenia žiadosti.“.
14.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „kontrola“)“.
15.
V § 9 odsek 2 znie:
„(2)
Každý je povinný poskytnúť ministerstvu vnútra a okresnému úradu súčinnosť pri kontrole dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom a za tým účelom na požiadanie ministerstva vnútra a okresného úradu a v nimi určenej lehote doručiť doklady, podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj.“.
16.
V § 9 sa vypúšťajú odseky 3 až 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.
17.
V § 11 ods. 8 prvej vete sa slová „pred konaním“ nahrádzajú slovami „predo dňom konania“.
18.
V § 14 ods. 1 sa slová „pred začiatkom“ nahrádzajú slovami „predo dňom konania“.
19.
§ 17 vrátane nadpisu znie:
㤠17
Volebný prieskum a volebná anketa
(1)
Volebný prieskum je prieskum verejnej mienky, ktorého výsledkom je údaj o aktuálnych volebných preferenciách voličov a ktorý je uskutočnený na základe všeobecne uznávaných štatistických metód na reprezentatívnej vzorke voličov, v ktorej sú voliči proporčne zastúpení najmä podľa pohlavia, veku, vzdelania alebo adresy trvalého pobytu.
(2)
Volebná anketa je prieskum verejnej mienky, ktorého výsledkom je údaj o aktuálnych volebných preferenciách voličov a ktorý sa neuskutočnil spôsobom podľa odseku 1.
(3)
V čase 48 hodín predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania sa zakazuje zverejňovať výsledky volebných prieskumov podľa odseku 1 a výsledky volebných ankiet podľa odseku 2. Ak sa koná druhé kolo volieb prezidenta, výsledky volebných prieskumov a výsledky volebných ankiet sa zakazuje zverejňovať v čase 48 hodín predo dňom konania druhého kola volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania.
(4)
Prieskum verejnej mienky, ktorý sa uskutočňuje v deň konania volieb, je možné vykonávať len s voličmi, ktorí opustili volebnú miestnosť, a to len tak, aby nemohlo dôjsť k ovplyvňovaniu voličov alebo narušovaniu priebehu hlasovania.
(5)
Zverejňovať výsledky prieskumu verejnej mienky podľa odseku 4 sa zakazuje až do skončenia hlasovania.“.
20.
V § 19 ods. 1 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
21.
V § 19 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
kandidát uvedený na jej kandidátnej listine vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky alebo vo voľbách do Európskeho parlamentu vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2, alebo“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
22.
V § 19 ods. 1 písm. c), ods. 3 písm. b), ods. 5 písm. b), ods. 8 a 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „ods. 3 alebo 5“.
23.
V § 19 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Štátna komisia uloží v rovnakej výške každej z politických strán tvoriacej koalíciu pokutu od 30 000 eur do 300 000 eur, ak kandidát uvedený na kandidátnej listine tejto koalície vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2.“.
Doterajšie odseky 2 až 14 sa označujú ako odseky 3 až 15.
24.
V § 19 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky alebo vo voľbách do Európskeho parlamentu“.
25.
V § 19 ods. 7 písm. a) sa slová „7, 12, 13 alebo 14“ nahrádzajú slovami „8, 13 alebo 14“.
26.
V § 19 ods. 7 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
27.
V § 19 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 až 13, ktoré znejú:
„(11)
Ministerstvo vnútra uloží pokutu od 300 eur do 1 000 eur tomu, kto nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 2. Pokutu možno uložiť opakovane, ak jej uloženie neviedlo k náprave a ak protiprávny stav trvá.
(12)
Okresný úrad uloží pokutu od 300 eur do 1 000 eur tomu, kto nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 2. Pokutu možno uložiť opakovane, ak jej uloženie neviedlo k náprave a ak protiprávny stav trvá.
(13)
Okresný úrad uloží pokutu od 10 000 eur do 100 000 eur politickej strane, ak nesplní povinnosť podľa § 7 ods. 2 alebo § 15 vo voľbách do orgánov územnej samosprávy.“.
Doterajšie odseky 11 až 15 sa označujú ako odseky 14 až 18.
28.
V § 19 odseky 14 a 15 znejú:
„(14)
Pokuty podľa odsekov 1 až 13 možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa štátna komisia, ministerstvo vnútra, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky alebo okresný úrad dozvedel o porušení zákona, najneskôr však do piatich rokov od porušenia zákona.
(15)
Pri rozhodovaní o výške pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a trvanie protiprávneho stavu.“.
29.
V § 19 sa za odsek 16 vkladá nový odsek 17, ktorý znie:
„(17)
O správnom delikte podľa odseku 2 sa vykoná spoločné konanie.“.
Doterajšie odseky 17 a 18 sa označujú ako odseky 18 a 19.
30.
V § 19 ods. 18 sa slová „odsekov 1, 3 a 5“ nahrádzajú slovami „odsekov 1, 2, 4 a 6“.
31.
V § 20 ods. 1 písm. c) na konci sa vypúšťa slovo „alebo“.
32.
V § 20 ods. 1 písm. d) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
33.
V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
ako kandidát podľa § 6 nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 18 alebo § 15.“.
34.
V § 20 odsek 2 znie:
„(2)
Okresný úrad uloží za priestupok
a)
podľa odseku 1 písm. a) alebo b) pokutu od 300 eur do 30 000 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. c) alebo d) pokutu od 300 eur do 3 000 eur,
c)
podľa odseku 1 písm. e) pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur.“.
35.
Za § 24 sa vkladá § 25, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Konanie o uložení pokuty podľa § 19 v znení účinnom do 31. decembra 2021, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. decembra 2021, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2021.“.
36.
Slová „kandidát bez politickej príslušnosti“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „nezávislý kandidát“ v príslušnom tvare.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 70/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 5/2019 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 338/2020 Z. z., zákona č. 345/2020 Z. z. a zákona č. 488/2021 Z. z. sa mení takto:
V § 14 ods. 2 sa slová „poslancov bez politickej príslušnosti“ nahrádzajú slovami „nezávislých poslancov“.
Čl. IV
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 187/2021 Z. z. sa mení takto:
V § 295, § 305 a § 312d sa slová „kandidát bez politickej príslušnosti“ nahrádzajú slovami „nezávislý kandidát“.
Čl. V
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 305/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z. a zákona č. 454/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 27f sa vkladá § 27g, ktorý znie:
㤠27g
Zriadenie a vedenie osobitného účtu na úhradu nákladov na volebnú kampaň
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zriadiť a viesť osobitný platobný účet v rozsahu podľa osobitného predpisu,27fbe) ak o to požiada osoba, ktorá má podľa osobitného predpisu27fbf) povinnosť zriadiť si takýto účet a viesť na ňom finančné prostriedky určené na volebnú kampaň.
(2)
Banka alebo pobočka zahraničnej banky nie je povinná zriadiť osobitný platobný účet podľa odseku 1, ak by jeho zriadenie bolo v rozpore s osobitným predpisom.21a) O dôvodoch takéhoto odmietnutia zriadenia osobitného platobného účtu podľa odseku 1 banka alebo pobočka zahraničnej banky bezplatne a bezodkladne písomne informuje osobu podľa odseku 1.
(3)
Banka alebo pobočka zahraničnej banky je oprávnená zrušiť osobitný platobný účet podľa odseku 1, ak preukázateľne zistí, že osoba podľa odseku 1 používala tento účet v rozpore s osobitným predpisom.21a) Zrušenie osobitného platobného účtu podľa odseku 1 nadobúda účinnosť dňom vyhotovenia výpovede zmluvy o zriadení osobitného platobného účtu podľa odseku 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27fbe a 27fbf znejú:
27fbe) § 3 ods. 2 a 4, § 5 ods. 5 a 6 a § 6 ods. 8 a 9 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
27fbf) § 3, 5 a 6 zákona č. 181/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom ad), ktoré znie:
„ad)
ministerstvu vnútra na účely kontroly vedenia volebnej kampane podľa osobitného predpisu86dl) v rozsahu nevyhnutnom na preverenie vlastníka účtu preukazovaného podľa osobitného predpisu.86dm)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 86dl a 86dm znejú:
86dl) § 3 ods. 2, § 5 ods. 3 a 4 a § 6 ods. 6 a 7 zákona č. 181/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
86dm) § 3 ods. 5, § 5 ods. 7 a § 6 ods. 8 zákona č. 181/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
Za § 122ye sa vkladá § 122yf, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠122yf
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá k 1. januáru 2022 nezriaďuje a nevedie osobitný platobný účet podľa osobitného predpisu,27fbe) je povinná zriaďovať a viesť osobitný platobný účet podľa osobitného predpisu27fbe) najneskôr od 1. januára 2023.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022 okrem čl. I bodu 83, čl. II bodu 36, čl. III a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.