508/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

508
ZÁKON
z 25. novembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 145/2021 Z. z., zákona č. 146/2021 Z. z., zákona č. 148/2021 Z. z, zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 406/2021 Z. z. a zákona č. 455/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 písm. h) sa za slovo „chodníku,“ vkladajú slová „cyklistov na cestičke pre cyklistov, chodcov a cyklistov“.
2.
V § 4 ods. 2 písm. p) sa za slovo „chodcov“ vkladá čiarka a slová „mieste na prechádzanie“.
3.
V § 15 odsek 3 znie:
„(3)
Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodiča vozidla, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Pri predchádzaní musí vodič zachovávať dostatočný bočný odstup od predchádzaného vozidla; pritom je povinný prihliadať najmä na rýchlosť, druh svojho i predchádzaného vozidla, poveternostné podmienky a stav a povahu vozovky. Dostatočný bočný odstup pri predchádzaní vodiča malého motocykla, cyklistu alebo chodca je spravidla najmenej 1 m pri najvyššej dovolenej rýchlosti do 50 km . h-1 a 1,5 m v ostatných prípadoch.“.
4.
V § 19 ods. 3 tretej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre cyklistu.“.
5.
V § 19 ods. 4 prvej vete sa za slovo „strane“ vkladá čiarka a slová „cyklistom idúcim súbežne s cestou“.
6.
V § 19 ods. 6 sa za slovo „rovno“ vkladajú slová „vrátane cyklistu idúceho súbežne s cestou“.
7.
V § 20 ods. 1 sa slová „okrem chodcov, ktorí neprechádzajú cez križovatku v organizovanom útvare“ nahrádzajú slovami „vrátane cyklistov idúcich súbežne s hlavnou cestou“.
8.
V § 25 ods. 1 písm. k) sa za slová „cestičke pre cyklistov“ vkladá čiarka a slová „cyklistickom pruhu“.
9.
V § 52 odsek 2 znie:
„(2)
Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.“.
10.
V § 55 ods. 1 piata veta znie: „Osoby mladšie ako desať rokov, osoby, ktoré ich sprevádzajú, a osoby, ktoré ich vezú podľa odseku 3, smú jazdiť po pravej strane chodníka, ak tým neohrozujú ani neobmedzujú chodcov.“.
11.
V § 55 ods. 2 prvej vete sa za slovo „cyklistov,“ vkladajú slová „poľnej ceste, lesnej ceste a v obytnej zóne,“.
12.
V § 55 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „V skupine najmenej šiestich cyklistov môžu jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba.“.
13.
V § 55 ods. 8 prvej vete sa za slovo „cyklistov“ vkladá čiarka a slová „ktorý je vyznačený mimo križovatky,“.
14.
V § 55a ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosti vodiča voči chodcovi alebo cyklistovi platia aj voči vodičovi samovyvažovacieho vozidla a vodičovi kolobežky s pomocným motorčekom.“.
15.
Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠59a
Osobitné ustanovenia o cestnej premávke na bicyklovej ceste
(1)
Bicyklovú cestu môžu cyklisti používať v celej šírke určenej pre ich smer jazdy.
(2)
Na bicyklovej ceste vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 30 km . h-1.
(3)
Motorovým vozidlám je jazda na bicyklovej ceste zakázaná, ak dopravnou značkou nie je určené inak.
(4)
Ak je dopravnou značkou umožnená jazda na bicyklovej ceste vodičom vozidiel, cyklisti majú pred nimi prednosť, pričom tí ich nesmú ohroziť a predchádzať ich môžu iba pri dodržaní bočného odstupu najmenej 1,5 m. Zastavenie a státie motorových vozidiel okrem motocyklov je na bicyklovej ceste povolené len na vyznačených miestach.
(5)
Ak v odsekoch 1 až 4 nie je ustanovené inak, platia pre premávku na bicyklovej ceste ostatné ustanovenia tohto zákona.“.
16.
V § 113 ods. 1 sa za slová „zástupcovi výrobcu vozidiel“ vkladá čiarka a za čiarku sa vkladá slovo „advokátovi“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.