485/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2021 do 31.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

485
ZÁKON
z 24. novembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 391/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 124/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 374/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
40.
V § 63 odsek 1 znie:
„(1)
Lekársku posudkovú činnosť na účely tohto zákona vykonáva posudkový lekár. Posudkový lekár na účely tohto zákona je lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v osobitnom predpise.52aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 52aa znie:
52aa) Príloha č. 3 časť A nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 126/2020 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z. a zákona č. 453/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 61 ods. 5 sa za slovo „orgánu,“ vkladajú slová „do 10 dní odo dňa doručenia písomného súhlasu,“.
2.
V § 61 ods. 6 prvej vete sa za slovo „ak“ vkladajú slová „tento zákon alebo“.
3.
V § 61 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Generálny tajomník môže na návrh štatutárneho orgánu podľa § 7 ods. 7 druhej vety odvolať do 10 dní odo dňa doručenia písomného návrhu aj bez uvedenia dôvodu vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi štatutárny orgán podľa § 7 ods. 7 druhej vety.“.
4.
V § 175 ods. 4 sa za slová „ustanovenej v“ vkladajú slová „§ 61 ods. 5 a 6,“.
5.
Za § 193de sa vkladá § 193df, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠193df
Prechodné ustanovenia účinné od 31. decembra 2021
(1)
Trvanie štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca vykonávajúceho lekársku posudkovú činnosť pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti,45a) ktorý by inak skončil podľa § 82 ods. 5, možno opätovne predĺžiť najviac do 31. decembra 2024 dohodou o zmene štátnozamestnaneckého pomeru formou písomného dodatku k služobnej zmluve. Predĺženie štátnozamestnaneckého pomeru podľa prvej vety sa považuje za zmenu štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 55 ods. 1 písm. u).
(2)
Štátnozamestnanecké miesto v stálej štátnej službe alebo štátnozamestnanecké miesto v dočasnej štátnej službe, na ktorom sa vykonáva lekárska posudková činnosť podľa odseku 1, možno do 30. júna 2024 obsadiť aj prijatím občana, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, do dočasnej štátnej služby, bez výberového konania. Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca podľa prvej vety trvá po dobu dohodnutú v služobnej zmluve, najdlhšie však do 31. decembra 2024. Ustanovenia prvej a druhej vety sa nevzťahujú na štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2021 okrem čl. I bodov 1 až 39 a 41 až 46, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.