470/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

470
ZÁKON
z 25. novembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z. a zákona č. 354/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 17 ods. 3 písm. b) sa za slová „stavby užívané na účely sociálnej pomoci20a)“ vkladá čiarka a slová „stavby a nebytové priestory alebo ich časti užívané na šport20b)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo niektoré druhy z nich“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:
20b) § 43a ods. 3 písm. o) a § 43c ods. 1 písm. i) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Kód 19 prílohy č. 7 a kód 10 prílohy č. 10 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 37 sa za slová „prechodné ubytovanie“ vkladajú slová „fyzickej osoby“, za slovom „liečební,“ sa vypúšťa slovo „turistická“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a iné zariadenie poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe“.
3.
§ 38 vrátane nadpisu znie:
㤠38
Osoby zúčastnené na plnení daňovej povinnosti
(1)
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(2)
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe poskytuje. Ak nemožno určiť prevádzkovateľa zariadenia, platiteľom dane je vlastník nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe poskytuje. Ak je nehnuteľnosť alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie, vo vlastníctve viacerých osôb, platiteľom dane je každý z nich a za daň ručia spoločne a nerozdielne.
(3)
Zástupca platiteľa dane je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sprostredkuje odplatné prechodné ubytovanie medzi platiteľom dane a daňovníkom prostredníctvom prevádzkovania digitálnej platformy22d) s ponukou zariadení na území obce poskytujúcich odplatné prechodné ubytovanie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22d znie:
22d) § 2 písm. ag) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 344/2017 Z. z.“.
4.
V § 39 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najviac však 60 prenocovaní u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom roku.“.
5.
§ 41 vrátane nadpisu znie:
㤠41
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom poskytnutia odplatného prechodného ubytovania fyzickej osobe a zaniká dňom ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania fyzickej osobe.“.
6.
Za § 41 sa vkladajú § 41a až 41d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠41a
Oznamovacia povinnosť
(1)
Platiteľ dane je povinný obci oznámiť najneskôr v deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania ubytovaciu kapacitu zariadenia a ukončenie poskytovania odplatného prechodného ubytovania je platiteľ dane povinný obci oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania. Platiteľ dane je povinný obci oznámiť všetky zmeny skutočností rozhodujúcich pre určenie dane do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.
(2)
Platiteľ dane je povinný na účely tejto dane viesť podrobnú evidenciu fyzických osôb, ktorým bolo odplatné prechodné ubytovanie poskytované. Evidenciu fyzických osôb vedie v listinnej podobe alebo elektronickej podobe formou evidenčnej knihy, ktorá obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, číslo a druh preukazu totožnosti, ktorým môže byť občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný doklad preukazujúci totožnosť daňovníka, dĺžku pobytu (počet prenocovaní) a ďalšie záznamy potrebné pre správne určenie dane. Evidenčnú knihu je povinný viesť prehľadne a zápisy usporadúvať postupne z časového hľadiska podľa vzniku daňovej povinnosti.
(3)
Platiteľ dane je povinný obci oznámiť, že namiesto neho daň z časti alebo úplne vyberá zástupca platiteľa dane, ktorý na seba preberá plnenie daňovej povinnosti za platiteľa dane. Platiteľ dane vedie podrobnú evidenciu podľa odseku 2 za všetky fyzické osoby, ktorým bolo odplatné prechodné ubytovanie poskytnuté.
(4)
Platiteľ dane oznamuje obci základ dane podľa § 39 v lehote a spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným nariadením.11) Ak časť povinnosti alebo celú daňovú povinnosť plní za platiteľa dane zástupca platiteľa dane, základ dane podľa § 39 sa znižuje o základ dane, ktorý za platiteľa dane prebral jeho zástupca.
§ 41b
Určenie dane podľa pomôcok
(1)
Obec písomne vyzve platiteľa dane, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
(2)
Ak platiteľ dane nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok. Základom dane pri určovaní dane podľa pomôcok je súčin ubytovacej kapacity zariadenia (počet lôžok) v čase určenia dane podľa pomôcok a počtu dní v kalendárnom roku, za ktoré si platiteľ dane nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa § 41a. Na určovanie dane podľa pomôcok nemá vplyv vznik a zánik daňovej povinnosti podľa § 41.
(3)
Obec oznámi platiteľovi dane určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
(4)
Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.37a)
§ 41c
Osobitné ustanovenia pre zástupcu platiteľa dane
Obec môže so zástupcom platiteľa dane uzavrieť dohodu o náležitostiach rozsahu a spôsobu vedenia evidencie podľa § 41a ods. 2 na účely platenia dane, spôsobe vyberania dane, náležitostiach potvrdenia o zaplatení dane, lehotách a spôsobe odvodu dane obci. Zástupca platiteľa dane oznamuje obci základ dane podľa § 39 v lehote a spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným nariadením.11) Zástupca platiteľa dane vyberá daň od daňovníka v mene platiteľa dane, ktorú odvádza na účet správcu dane. Platba na účet správcu dane sa považuje za odvedenú daň. Postup podľa osobitného predpisu vzťahujúci sa na neoznačenú platbu22e) sa nepoužije, ak zástupca platiteľa dane preukáže, že k odvedeniu dane došlo v dôsledku chyby v písaní, počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti.
§ 41d
Paušálna daň
(1)
Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením11) paušálnu sadzbu dane. Paušálna sadzba dane je sadzba dane na jedno lôžko z ubytovacej kapacity zariadenia na kalendárny rok.
(2)
Paušálna daň sa vypočíta ako súčin paušálnej sadzby dane a najväčšej ubytovacej kapacity zariadenia za posledný rok; na zmeny ubytovacej kapacity počas kalendárneho roka sa neprihliada. Paušálna daň sa uplatní, ak s ňou platiteľ dane súhlasí; na platiteľa dane sa v tomto prípade nevzťahuje ustanovenie § 41a odsek 2.
(3)
Obec vyrubí paušálnu daň rozhodnutím. Obec môže v rozhodnutí určiť platenie paušálnej dane v splátkach. Splátky sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí; platiteľ dane môže vyrubenú daň zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22e znie:
22e) § 55 ods. 11 druhá a tretia veta zákona č. 563/2009 Z. z.“.
7.
§ 43 vrátane nadpisu znie:
㤠43
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) najmä náležitosti oznamovacej povinnosti podľa § 41a, sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa § 40 ods. 2, paušálnu daň podľa § 41d, spôsob a lehoty platenia dane, oslobodenia od dane alebo zníženia dane.“.
8.
V § 99d odsek 4 znie:
„(4)
Vzor tlačiva priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani z vonkajšej reklamy určí Ministerstvo financií Slovenskej republiky a uverejní ho na svojom webovom sídle s vyznačením dátumu uverejnenia. V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné priznanie.“.
9.
Za § 104k sa vkladá § 104l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Platiteľ dane za ubytovanie je povinný v zdaňovacom období roku 2022 pri plnení si oznamovacej povinnosti podľa § 41a ods. 1 oznámiť ubytovaciu kapacitu zariadenia do 31. decembra 2022.
(2)
Vzor tlačiva priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje ustanovený podľa § 99d ods. 4 v znení účinnom do nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostáva v platnosti pre príslušné zdaňovacie obdobie.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.