453/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

453
ZÁKON
z 23. novembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 126/2020 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z. a zákona č. 395/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V čl. 8 sa slová „z dôvodov ustanovených“ nahrádzajú slovami „spôsobom ustanoveným“.
2.
V § 20 ods. 2 sa za slovo „zamestnancov“ vkladá čiarka a slová „určovať a ukladať im úlohy a dávať pokyny“.
3.
V § 38 sa odsek 11 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
odborná prax podľa prílohy č. 2.“.
4.
V § 61 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Generálny tajomník môže odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi, aj bez uvedenia dôvodu, so súhlasom štatutárneho orgánu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(6)
Generálny tajomník odvolá z funkcie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi štatutárny orgán, aj bez uvedenia dôvodu, na návrh štatutárneho orgánu, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Generálny tajomník odvolá z funkcie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi štátny zamestnanec vo verejnej funkcii, aj bez uvedenia dôvodu, na návrh štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Generálny tajomník odvolá vedúceho zamestnanca podľa prvej vety alebo podľa druhej vety do 10 dní od doručenia návrhu.
(7)
Generálny tajomník, ktorý je štatutárny orgán, môže odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi, aj bez uvedenia dôvodu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 8.
5.
V § 75 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 61 ods. 1 až 4“ nahrádzajú slovami „§ 61 ods. 1 až 7“.
6.
V § 83 ods. 3 sa slová „§ 61 ods. 1, 3 alebo ods. 4 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 61 ods. 1, 3, ods. 4 písm. a), ods. 5, 6 alebo ods. 7“.
7.
V § 83 ods. 5 sa slová „§ 61 ods. 1, 3 alebo ods. 4 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 61 ods. 1, 3, ods. 4 písm. a), ods. 5, 6 alebo ods. 7“.
8.
V § 132 ods. 2 písm. b) sa slová „a c)“ nahrádzajú slovami „alebo písm. c)“.
9.
V § 150 ods. 5 sa za slovo „ministerstvo,“ vkladajú slová „štátnemu tajomníkovi podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo,“.
10.
V nadpise § 193e sa slová „1. februára 2022“ nahrádzajú slovami „1. júla 2023“.
11.
V § 193e sa slová „31. januára 2022“ nahrádzajú slovami „30. júna 2023“.
12.
V čl. XI sa slová „1. februára 2022“ nahrádzajú slovami „1. júla 2023“.
13.
V prílohe č. 1 sa bod 19 dopĺňa riadkom, ktorý znie: „Odborná prax podľa § 38 ods. 11 písm. d):“.
14.
V prílohe č. 1 bode 20 sa slová „Odborná prax:“ nahrádzajú slovami „Odborná prax podľa § 38 ods. 2 písm. d):“.
15.
V prílohe č. 2 siedmej platovej triede časti Kvalifikačné predpoklady sa za slovo „vzdelanie“ vkladajú slová „prvého stupňa a odborná prax najmenej jeden rok a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie“.
16.
V prílohe č. 2 ôsmej platovej triede časti Kvalifikačné predpoklady sa za slovo „vzdelanie“ vkladajú slová „prvého stupňa a odborná prax najmenej tri roky a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie“.
17.
V prílohe č. 2 deviatej platovej triede časti Kvalifikačné predpoklady sa slová „vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom“ nahrádzajú slovami „vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a odborná prax najmenej päť rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom“.
Čl. II
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 406/2015 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 412/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 35 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak si to vyžaduje dôležitý záujem služby, môže minister previesť aj bez uvedenia dôvodu nadriadeného na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby, a ak to nie je možné, preložiť nadriadeného na inú funkciu do iného miesta výkonu štátnej služby alebo do iného služobného úradu, ak v § 33a ods. 6 alebo v § 33f ods. 6 nie je ustanovené inak.“.
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.
2.
V § 109 ods. 4 písm. a) sa slová „§ 35 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 10“.
3.
V § 113 ods. 3 a § 276 ods. 3 sa slová „§ 35 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 7“.
Čl. III
Zákon č. 470/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:
V čl. VI sa slová „1. februára 2022“ nahrádzajú slovami „1. júla 2023“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.