444/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

444
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. novembra 2021,
ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky z oblasti rastlinolekárskej starostlivosti
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 119/2007 Z. z.,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 68/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na ochranu proti rozširovaniu vybraných druhov obaľovačov,
3.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 69/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na dovoz a premiestňovanie určitých škodlivých organizmov, rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely,
4.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2004 Z. z. o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 113/2007 Z. z.,
5.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 73/2004 Z. z. na ochranu proti šíreniu štítničky nebezpečnej,
6.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 507/2009 Z. z. o opatreniach proti šíreniu rakovinovca zemiakového a háďatka zemiakového.
§ 2
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
Eduard Heger v. r.
Príloha
k nariadeniu vlády č. 444/2021 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23. 11. 2016) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 (Ú. v. EÚ L 95, 7. 4. 2017) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/478 zo 14. januára 2019 (Ú. v. EÚ L 82, 25. 3. 2019), v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2127 z 10. októbra 2019 (Ú. v. EÚ L 321, 12. 12. 2019) a v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1756 zo 6. októbra 2021 (Ú. v. EÚ L 357, 8. 10. 2021).
2.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/829 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa členským štátom povoľuje udeliť dočasné výnimky na účely úradného testovania, na vedecké alebo vzdelávacie účely, na pokusy alebo šľachtenie (Ú. v. EÚ L 137, 23. 5. 2019).