437/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.11.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

437
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 25. novembra 2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 24/2021 Z. z. o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 9/2021 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 24/2021 Z. z. o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu v znení vyhlášky č. 91/2021 Z. z., vyhlášky č. 108/2021 Z. z. a vyhlášky č. 159/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa slová „aj v ostatných veciach“ nahrádzajú slovami „vo všetkých agendách“.
2.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia podľa odsekov 1 a 2 sa v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu zároveň vykonávajú pri zabezpečení nasledovných opatrení:
a)
vstup a pobyt v pojednávacej miestnosti umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami v zmysle príslušného opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom verejného zdravotníctva vydaných na základe osobitného predpisu,
b)
vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
c)
hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
d)
zaistiť pri vstupe do pojednávacej miestnosti dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
e)
ak to umožňujú priestorové kapacity zabezpečiť v pojednávacej miestnosti dodržiavanie rozostupov 2m medzi osobami a miestami na sedenie; to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti a pre účastníkov konania a ich právnych zástupcov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Mária Kolíková v. r.