431/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022 do 31.05.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

431
ZÁKON
z 2. novembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 126/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z. a zákona č. 186/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 písm. y) sa na konci pripájajú tieto slová: „pri výkone prác vo verejnom záujme alebo prác na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce na finančnom riaditeľstve, daňových úradoch, colných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy (ďalej len „práce na základe dohôd podľa Zákonníka práce“)“.
2.
V § 4 ods. 3 písm. z) sa slová „zamestnancov finančného riaditeľstva“ nahrádzajú slovami „zamestnancami finančného riaditeľstva pri výkone prác vo verejnom záujme alebo prác na základe dohôd podľa Zákonníka práce“.
5.
V § 6 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
prestáva byť pre vybrané hospodárske subjekty príslušným k 1. januáru
1.
roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol na vybraný hospodársky subjekt vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bola povolená reštrukturalizácia; to neplatí, ak je k tomuto dňu zároveň vybraným hospodárskym subjektom podľa odseku 2 písm. a) až e) alebo písm. f),
2.
roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k zrušeniu rozhodnutia o udelení statusu schváleného hospodárskeho subjektu; to neplatí, ak je vybraný hospodársky subjekt súčasne vybraným hospodárskym subjektom podľa odseku 2 písm. a) až e) alebo písm. g),
3.
druhého roka nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom vybraný hospodársky subjekt prestal spĺňať podmienku podľa odseku 2 písm. g); to neplatí, ak je k tomuto dňu vybraným hospodárskym subjektom podľa odseku 2 písm. a) až e) alebo písm. f),
4.
roka nasledujúceho po roku, v ktorom prestal byť vybraným hospodárskym subjektom podľa odseku 2 písm. a) až e); to neplatí, ak je k tomuto dňu vybraným hospodárskym subjektom podľa odseku 2 písm. f) alebo písm. g).“.
6.
V § 9 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti boja proti nedovolenému dovozu, vývozu a tranzitu predmetov kultúrnej hodnoty,64a) chránených rastlín, chránených živočíchov a exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,65) ak si to vyžaduje zistenie osôb, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na trestných činoch páchaných na úseku kultúrneho dedičstva, chránených rastlín, chránených živočíchov a exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, v súvislosti s ich dovozom, vývozom alebo tranzitom,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 64a znie:
64a) Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 39, 10. 2. 2009), vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 324, 22. 11. 2012), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/880 zo 17. apríla 2019 o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty (Ú. v. EÚ L 151, 7. 6. 2019), § 2, 4 a 5 zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 9 ods. 2 písmeno h) znie:
„h)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti odhaľovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní alebo colných predpisov a v súvislosti s nedovoleným dovozom, vývozom a tranzitom alebo s nedovoleným obchodovaním medzi členskými štátmi s omamnými látkami, psychotropnými látkami, ich prekurzormi, látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, zbraňami a jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi látkami, vysoko rizikovými chemickými látkami a vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi a zisťovania ich páchateľov; pri plnení a zabezpečovaní úloh v oblasti odhaľovania trestných činov v súvislosti s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi látkami, vysoko rizikovými chemickými látkami a vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi bezodkladne o tejto skutočnosti informuje určené pracovisko Policajného zboru,“.
9.
V § 9 ods. 6 sa za slová „v konaní podľa“ vkladajú slová „Trestného poriadku,“ a za slovo „koná“ sa vkladajú slová „pred orgánmi činnými v trestnom konaní a“.
10.
V § 12 ods. 1 sa slová „právne záväznými aktmi Európskej únie,“ nahrádzajú slovami „osobitnými predpismi,72a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 72a znie:
72a) Napríklad nariadenie (ES) č. 515/97 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016) v platnom znení, zákon č. 466/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 12 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „osobitných predpisov72b) alebo na základe dohody zúčastnených strán.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 72b znie:
72b) Napríklad nariadenie (EÚ) 2016/794 v platnom znení.“.
12.
V § 12 ods. 5 písm. a) sa slová „právne záväznými aktmi Európskej únie“ nahrádzajú slovami „osobitnými predpismi72b)“.
13.
Nadpis druhej hlavy druhej časti znie:
„INFORMAČNO-TECHNICKÉ PROSTRIEDKY A OPERATÍVNO-PÁTRACIA ČINNOSŤ“.

“.
14.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Ozbrojení príslušníci finančnej správy zaradení na finančnom riaditeľstve a ozbrojení príslušníci finančnej správy zaradení na Kriminálnom úrade finančnej správy sú oprávnení používať informačno-technické prostriedky75) pri
a)
odhaľovaní zločinov spáchaných v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty alebo spotrebných daní a v súvislosti s dovozom, vývozom a tranzitom alebo s nedovoleným obchodovaním medzi členskými štátmi s omamnými látkami, psychotropnými látkami, ich prekurzormi, látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, zbraňami a jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi látkami, vysoko rizikovými chemickými látkami a vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi,
b)
odhaľovaní úmyselných trestných činov príslušníkov finančnej správy pri výkone štátnej služby a zamestnancov finančného riaditeľstva pri výkone prác vo verejnom záujme alebo prác na základe dohôd podľa Zákonníka práce podľa druhého a tretieho dielu ôsmej hlavy druhej časti Trestného zákona, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej dva roky,
c)
zisťovaní páchateľov trestných činov uvedených v písmene a) alebo písmene b).“.
15.
V § 15 ods. 1, § 16 ods. 2 a § 19 ods. 1 sa slová „§ 9 ods. 2 písm. h) a úmyselnej trestnej činnosti páchanej príslušníkmi finančnej správy pri výkone štátnej služby alebo zamestnancami finančného riaditeľstva pri výkone práce vo verejnom záujme“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 3 písm. y) a § 9 ods. 2 písm. h)“.
16.
V § 21 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „uvedených v“ vkladajú slová „§ 4 ods. 3 písm. y) a“.
17.
V § 30 ods. 3 sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
18.
V § 37 odsek 1 znie:
„(1)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť
a)
k objasneniu skutočností dôležitých na odhalenie colného priestupku,51) colného deliktu53) alebo porušenia daňových predpisov, colných predpisov alebo iných osobitných predpisov,21) podľa ktorých vykonávajú orgány finančnej správy svoje úlohy, ktoré zakladá podozrenie zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu, a na zistenie ich páchateľov, ako aj na vypátranie tovaru a vecí súvisiacich s porušením týchto predpisov,94)
b)
k odhaleniu porušovania povinností príslušníkmi finančnej správy pri výkone štátnej služby a zamestnancami finančného riaditeľstva pri výkone prác vo verejnom záujme alebo prác na základe dohôd podľa Zákonníka práce.“.
19.
V § 37 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak je to potrebné, ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na príslušný orgán finančnej správy na účely spísania zápisnice a podania vysvetlenia.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
20.
V § 37 ods. 5 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“ a slová „odseku 3“ sa nahrádzajú slovami „odseku 4“.
21.
V § 37 ods. 6 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
22.
V § 37 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
23.
§ 38 vrátane nadpisu znie:
㤠38
Oprávnenie požadovať informácie
(1)
Ozbrojený príslušník finančnej správy je oprávnený požadovať potrebné informácie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočnosti dôležitej na odhalenie trestného činu uvedeného v § 4 ods. 3 písm. y) a § 9 ods. 2 písm. h) a na zistenie jeho páchateľa.
(2)
Na oprávnenie požadovať informácie sa primerane použijú ustanovenia § 37 ods. 3 a 4.“.
24.
Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠40a
Oprávnenie na snímanie identifikačných znakov
(1)
Pri plnení úloh finančnej správy na účely trestného konania je ozbrojený príslušník finančnej správy služobne zaradený na Kriminálnom úrade finančnej správy oprávnený osobe zaistenej podľa § 41 ods. 1, osobe zadržanej, osobe zatknutej, osobe podozrivej alebo obvinenej zo spáchania trestného činu uvedeného v § 9 ods. 2 písm. h) odobrať daktyloskopické odtlačky, zisťovať telesné znaky, vykonať meranie tela, vyhotoviť obrazové, zvukové a obdobné záznamy a odobrať vzorky biologických materiálov.
(2)
Ozbrojený príslušník finančnej správy služobne zaradený na Kriminálnom úrade finančnej správy je oprávnený odobrať daktyloskopické odtlačky aj osobe, ktorá o to písomne požiadala.
(3)
Zisťovanie telesných znakov a meranie tela podľa odseku 1 vykonáva ozbrojený príslušník finančnej správy rovnakého pohlavia služobne zaradený na Kriminálnom úrade finančnej správy alebo na jeho písomnú žiadosť odborne spôsobilý zdravotnícky pracovník; odber krvi a odber vzoriek biologických materiálov z intímnych častí ľudského tela vykonáva na základe písomnej žiadosti ozbrojeného príslušníka finančnej správy služobne zaradeného na Kriminálnom úrade finančnej správy len odborne spôsobilý zdravotnícky pracovník. Odber vzorky biologického materiálu môže vykonať aj dotknutá osoba sama za prítomnosti ozbrojeného príslušníka finančnej správy služobne zaradeného na Kriminálnom úrade finančnej správy. Odber vzoriek biologických materiálov sa vykonáva spôsobom, ktorý nesmie ohroziť zdravie osoby.“.
25.
V § 41 ods. 1 písm. d) sa za slová „uvedeného v“ vkladajú slová „§ 4 ods. 3 písm. y) a“.
26.
V § 42 ods. 1 sa slová „ods. 1“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
27.
V § 42 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo na žiadosť orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu podľa Trestného poriadku.“.
28.
V § 42 ods. 5 sa slová „colný orgán alebo zamestnanec správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad“ nahrádzajú slovami „orgán, ktorý o predvedenie požiadal“.
29.
V § 43 ods. 1 sa za slovo „výrobkov,“ vkladajú slová „alkoholických nápojov,“.
30.
V § 44 ods. 1 sa za slovo „úlohy,“ vkladajú slová „alebo s porušením povinností príslušníkmi finančnej správy pri výkone štátnej služby a zamestnancami finančného riaditeľstva pri výkone prác vo verejnom záujme alebo prác na základe dohôd podľa Zákonníka práce“ a číslo „60“ sa nahrádza číslom „90“.
31.
V § 47 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „uvedených v“ vkladajú slová „§ 4 ods. 3 písm. y) a“ a za slovo „je“ sa vkladajú slová „ozbrojený príslušník finančnej správy služobne zaradený na finančnom riaditeľstve a“.
32.
V § 54 prvej vete sa za slovo „zákroku“ vkladajú slová „alebo v súvislosti s ním“ a v druhej vete sa slová „Pri takomto zákroku musí mať zakročujúci“ nahrádzajú slovami „Pri použití ochrannej kukly musí mať“.
33.
V § 56 ods. 1 písm. g) a § 64 ods. 1 písm. e) sa za slovo „hrozba“ vkladajú slová „namierenou strelnou“.
34.
V nadpise § 63 sa za slovo „hrozby“ vkladajú slová „namierenou strelnou“.
35.
V § 63 sa za slovo „Hrozbu“ vkladajú slová „namierenou strelnou“.
36.
V § 65 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
špeciálne výbušné predmety a špeciálne nálože.“.
37.
V § 70 sa slová „telesným postihnutím alebo s duševnou poruchou“ nahrádzajú slovami „zdravotným postihnutím“.
38.
V § 71 ods. 6 a § 84 ods. 7 sa slová „§ 107 ods. 5 alebo § 108“ nahrádzajú slovami „§ 107 ods. 5, § 108, § 113 ods. 6 štvrtej vety alebo § 262 ods. 4“.
39.
V § 71 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 11.
40.
V § 74 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Nad rámec systemizácie je možné na služobné príjmy použiť aj finančné prostriedky z iných zdrojov, ako sú finančné prostriedky schválené podľa odseku 3.“.
41.
V § 74 ods. 6 písm. b) sa za slová „materskej dovolenke podľa § 226 ods. 1“ vkladá čiarka a slová „alebo čerpá dovolenku poskytnutú podľa § 229,“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo čerpá dovolenku poskytnutú podľa § 229, alebo do ktorej je ustanovený príslušník finančnej správy dočasne neschopný na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz.“.
42.
Za § 75 sa vkladá § 75a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠75a
Ochrana súkromia
(1)
Služobný úrad nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe služobných úloh narúšať súkromie príslušníka finančnej správy na pracovisku a v spoločných priestoroch služobného úradu tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými zariadeniami služobného úradu a kontroluje elektronickú poštu odoslanú zo služobnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred písomne upozornil. Ak služobný úrad zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať s príslušným odborovým orgánom rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, dobu jej trvania a informovať o tom príslušníkov finančnej správy.
(2)
Príslušník finančnej správy, ktorý sa domnieva, že jeho súkromie na pracovisku alebo v spoločných priestoroch služobného úradu bolo narušené nedodržaním podmienok podľa odseku 1, sa môže domáhať ochrany na služobnom úrade alebo na súde.106a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 106a znie:
106a) § 11 a 13 Občianskeho zákonníka.“.
43.
V § 77 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
doba, keď príslušník finančnej správy nemôže vykonávať štátnu službu z dôvodov ustanovených v § 156a.“.
44.
V § 78 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a e)“.
45.
V § 79 ods. 2 písm. a) sa za slová „§ 226 ods. 1“ vkladajú slová „alebo čerpajú dovolenku poskytnutú podľa § 229“.
46.
V § 79 ods. 2 písm. b) sa za slová „§ 226 ods. 2“ vkladajú slová „alebo čerpajú dovolenku poskytnutú podľa § 229“.
47.
V § 79 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
dočasné obsadenie funkcie príslušníka finančnej správy dočasne neschopného na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz, občanom, ktorý nie je v stálej štátnej službe podľa tohto zákona.“.
48.
V § 79 ods. 4 sa za slovo „c)“ vkladajú slová „a e)“.
49.
V § 87 ods. 2 písm. a) sa slová „služobný pomer príslušníka finančnej správy vykonávajúceho štátnu službu v tejto funkcii skončí“ nahrádzajú slovami „obsadzovaná funkcia uvoľní“.
50.
V § 87 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a počas čerpania dovolenky poskytnutej príslušníkovi finančnej správy podľa § 229 alebo počas dočasnej neschopnosti príslušníka finančnej správy na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz“.
51.
V § 95 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Pri prvom ustanovení do funkcie so zbraňou môže byť neozbrojený príslušník finančnej správy s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý pred prijatím do služobného pomeru vykonával činnosť v odbore, ktorý zodpovedá tejto funkcii, vymenovaný do hodnosti vyššej ako je hodnosť, do ktorej by bol vymenovaný podľa tretej vety, najvyššie však do plánovanej hodnosti; na tento účel sa doba výkonu odborných činností a doba trvania doterajšieho služobného pomeru spočítavajú.“.
52.
V § 96 ods. 2 sa slová „§ 107 ods. 5 alebo § 108“ nahrádzajú slovami „§ 107 ods. 5, § 108, § 113 ods. 6 štvrtej vety alebo § 262 ods. 4“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „druhej vety“.
53.
V § 97 ods. 5 sa slová „odseku 2 alebo odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 3 alebo odseku 4“ a slová „povýšený podľa odseku 2“ sa nahrádzajú slovami „povýšený do hodnosti podľa odseku 3“.
54.
V § 101 ods. 3 sa slová „schválenia predchádzajúceho služobného hodnotenia“ nahrádzajú slovami „konca obdobia, za ktoré bol príslušník finančnej správy hodnotený v predchádzajúcom služobnom hodnotení“.
55.
V § 101 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
56.
V § 105 ods. 8 sa za slová „materskej dovolenke podľa § 226 ods. 1,“ vkladajú slová „alebo čerpá dovolenku poskytnutú podľa § 229,“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo čerpá dovolenku poskytnutú podľa § 229, alebo príslušník finančnej správy dočasne neschopný na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz.“.
57.
V § 106 ods. 5 sa za slovo „plat,“ vkladajú slová „alebo z dôvodov ustanovených v § 156a,“.
58.
V § 107 ods. 1 písm. i) sa za slovami „finančnej správy“ slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“.
59.
V § 107 ods. 1 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo sa má takémuto príslušníkovi finančnej správy alebo takejto príslušníčke finančnej správy skončiť dovolenka podľa § 229, ak o ňu požiadali“.
60.
V § 107 ods. 1 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo dovolenka poskytnutá podľa § 229, ak o ňu požiadali, alebo dočasná neschopnosť na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz“.
61.
Za § 107 sa vkladá § 107a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠107a
Osobitné ustanovenia o výberovom konaní
(1)
Na výberovom konaní podľa § 87 sa môže zúčastniť aj príslušník finančnej správy, ktorý podal písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania v termíne a na mieste podľa § 87 ods. 3 písm. l); ustanovenia o prijímacom konaní sa na takéhoto príslušníka finančnej správy nevzťahujú, okrem § 87 ods. 4, 5 a 11.
(2)
Ak sa služobný pomer príslušníka finančnej správy, ktorý podal žiadosť o zaradenie do výberového konania podľa odseku 1, skončil pred skončením výberového konania a nevznikol mu pred skončením výberového konania nový služobný pomer, jeho žiadosť o zaradenie do výberového konania sa považuje za žiadosť o prijatie.
(3)
Ak právo na obsadenie funkcie podľa § 87 ods. 5 získa príslušník finančnej správy, takýto príslušník finančnej správy sa prevedie alebo preloží na obsadzovanú funkciu. Žiadosť príslušníka finančnej správy o zaradenie do výberového konania sa na účely § 107 ods. 4 a 8 považuje za jeho písomný súhlas s prevedením alebo preložením.
(4)
Ak je vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie v dočasnej štátnej službe podľa § 79 ods. 1 a právo na obsadenie funkcie podľa § 87 ods. 5 získa príslušník finančnej správy v stálej štátnej službe, takýto príslušník finančnej správy po prevedení alebo preložení na obsadzovanú funkciu zostáva zaradený v stálej štátnej službe.“.
62.
Za § 110 sa vkladá § 110a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠110a
Vykonávanie služobných úloh v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu
príslušníka finančnej správy alebo na inom dohodnutom mieste
Nadriadený môže príslušníkovi finančnej správy umožniť vykonávať služobné úlohy v mieste jeho trvalého pobytu, prechodného pobytu alebo na inom dohodnutom mieste, ak to povaha služobných úloh a podmienky ich vykonávania príslušníkom finančnej správy dovoľujú; takéto vykonávanie služobných úloh sa nepovažuje za služobnú cestu. Podrobnosti o podmienkach vykonávania služobných úloh v mieste trvalého pobytu, prechodného pobytu alebo na inom dohodnutom mieste ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident.“.
63.
§ 112 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na účely § 102 ods. 1 a § 123 ods. 5 sa príslušník finančnej správy poverený podľa odseku 1 považuje za príslušníka finančnej správy ustanoveného do riadiacej funkcie, ktorej sa poverenie podľa odseku 1 týka.“.
64.
V § 113 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ozbrojeného príslušníka finančnej správy možno ustanoviť do funkcie bez zbrane aj na jeho vlastnú žiadosť o vykonávanie štátnej služby ako neozbrojený príslušník finančnej správy alebo s jeho písomným súhlasom s výkonom štátnej služby ako neozbrojený príslušník finančnej správy; týmto ustanovením sa príslušník finančnej správy stáva neozbrojeným príslušníkom finančnej správy. Ustanovenie štvrtej vety sa nepoužije, ak má takýto príslušník finančnej správy nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.111)“.
65.
V § 114 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane vyslania na výkon štátnej služby do medzinárodnej organizácie“.
66.
V § 115 ods. 1 písm. i) sa za slová „§ 226 ods. 1“ vkladajú slová „alebo dovolenka poskytnutá podľa § 229, ak o ňu požiadali, alebo dočasná neschopnosť na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz“.
67.
V § 115 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
sa má do ním obsadenej funkcie ustanoviť podľa § 226 ods. 6 prvej vety príslušník finančnej správy alebo príslušníčka finančnej správy, ktorým sa skončila rodičovská dovolenka podľa § 226 ods. 2, alebo sa má takémuto príslušníkovi finančnej správy alebo takejto príslušníčke finančnej správy skončiť dovolenka podľa § 229, ak o ňu požiadali, a nemožno ho ustanoviť do inej funkcie.“.
68.
V § 115 odsek 5 znie:
„(5)
Po dobu zaradenia v zálohe pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy podľa odsekov 1 a 4 má príslušník finančnej správy nárok na služobný plat vo výške 80 % naposledy priznaného služobného platu.“.
69.
V § 115 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy sa zaradí aj príslušník finančnej správy v stálej štátnej službe, ktorý bol so svojím súhlasom vyslaný na plnenie úloh podľa medzinárodnej zmluvy do medzinárodnej organizácie, vyslaný do operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami, ktorých je Slovenská republika členom, alebo Európskou úniou alebo vyslaný do mierových pozorovateľských misií. Doba vyslania je najmenej šesť mesiacov a najviac päť rokov. Po dobu zaradenia do zálohy podľa prvej vety príslušníkovi finančnej správy patrí služobný plat, ktorý sa určí rovnako, ako by sa určil služobný plat takého príslušníka finančnej správy, ak by bol ustanovený do funkcie s opisom služobnej činnosti, ktorý zodpovedá charakteru a náročnosti úloh plnených počas jeho vyslania do zahraničia alebo je s nimi porovnateľný; ustanovenie § 183 tým nie je dotknuté.“.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.
70.
V § 115 odsek 9 znie:
„(9)
Do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy podľa odsekov 1 a 4 nemožno zaradiť príslušníka finančnej správy, ktorý môže byť prepustený zo služobného pomeru podľa § 258 ods. 2.“.
71.
V § 116 ods. 2 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „nezlučiteľnej s vykonávaním štátnej služby, ktorou je funkcia“.
72.
V § 116 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
poslanca Európskeho parlamentu,“.
Doterajšie písmená c) až p) sa označujú ako písmená d) až q).
73.
V § 117 ods. 5 sa za slovo „minima“ vkladajú slová „pre jednu plnoletú fyzickú osobu“.
74.
V § 117 ods. 10 sa slová „§ 154 až 157“ nahrádzajú slovami „§ 154 až 156 a § 157“.
75.
V § 119 ods. 1 písm. d) sa za slovo „prešetrovanie,“ vkladá slovo „vybavovanie,“.
76.
V § 119 ods. 2 písm. s) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „príslušník finančnej správy je povinný dodržiavať nariadené karanténne opatrenie,“.
77.
V § 119 ods. 2 písm. u) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „príslušník finančnej správy je povinný podrobiť sa opakovanému psychologickému vyšetreniu, o ktoré požiadal podľa § 120 ods. 3,“.
78.
V § 119 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný podrobiť sa opakovanému psychologickému vyšetreniu, o ktoré požiadal podľa § 120 ods. 4. Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný sa pravidelne zúčastňovať výcviku a previerok za podmienok a v termínoch ustanovených vnútorným predpisom, ktorý vydá prezident. Povinnosť podrobiť sa previerke fyzickej zdatnosti sa nevyžaduje u ozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý dosiahol 50 rokov veku, a u ozbrojenej príslušníčky finančnej správy, ktorá dosiahla 40 rokov veku.“.
79.
V § 119 ods. 10 prvej vete sa slová „lekárskej služby prvej pomoci v štátnych zdravotníckych zariadeniach alebo v neštátnych zdravotníckych zariadeniach“ nahrádzajú slovami „pracovných činností s prevahou fyzickej práce, s ktorými nadriadený vyslovil predchádzajúci písomný súhlas, na výkon záchrannej zdravotnej služby“, za slovo „predpisu135)“ sa vkladá čiarka, za slová „prekladateľskú činnosť,“ sa vkladajú slová „znaleckú činnosť, činnosť odborného konzultanta podľa § 151 Trestného poriadku, tlmočnícku činnosť,“, za slovo „kraja,“ sa vkladajú slová „na činnosť člena komisie zriadenej orgánmi územnej samosprávy,“ a vypúšťa sa druhá veta.
86.
V § 123 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak od podania posledného majetkového priznania uplynulo päť rokov.“.
87.
V § 143 ods. 5 sa za slovo „úraz,“ vkladajú slová „počas nariadeného karanténneho opatrenia“.
88.
V § 146 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a 156a“.
89.
V § 147 ods. 5 sa za slovo „úraz,“ vkladajú slová „počas nariadeného karanténneho opatrenia,“.
90.
V § 147 odsek 8 znie:
„(8)
Ak príslušník finančnej správy nemohol dovolenku vyčerpať v kalendárnom roku a ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka z dôvodu dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz alebo z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia, nevyčerpaná dovolenka sa príslušníkovi finančnej správy poskytne po skončení dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz alebo po skončení nariadeného karanténneho opatrenia.“.
91.
V § 148 ods. 1 sa za slovo „úraz“ vkladá čiarka a slová „je mu nariadené karanténne opatrenie“.
92.
V § 153 ods. 1 sa za slovo „nemôže“ vkladajú slová „z osobitných dôvodov uvedených v § 153a,“, slovo „alebo“ sa nahrádza čiarkou a za slová „študijné prekážky“ sa vkladajú slová „alebo pre prekážky na strane služobného úradu“.
93.
Za § 153 sa vkladá § 153a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠153a
Služobné voľno z osobitných dôvodov
Ak zo záverov psychologického vyšetrenia podľa § 120 ods. 1 vyplýva, že príslušník finančnej správy nie je duševne spôsobilý na výkon štátnej služby alebo že ozbrojený príslušník finančnej správy nie je duševne spôsobilý na výkon funkcie so zbraňou, poskytne sa takémuto príslušníkovi finančnej správy služobné voľno s nárokom na služobný plat odo dňa nasledujúceho po dni, keď mu boli oznámené závery psychologického vyšetrenia, až do uplynutia lehoty na podanie žiadosti o opakované psychologické vyšetrenie, alebo až do dňa, keď mu boli oznámené závery opakovaného psychologického vyšetrenia, ak oň príslušník finančnej správy požiadal podľa § 120 ods. 3 alebo ods. 4.“.
94.
V § 155 ods. 1 písm. d) druhý bod znie:
„2.
dieťaťa so zdravotným postihnutím do zariadenia sociálnych služieb, školy alebo do školského zariadenia a späť sa služobné voľno poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 15 dní v kalendárnom roku,“.
95.
V § 155 ods. 2 písm. b) úvodnej vete sa slovo „desať“ nahrádza číslom „11“, v prvom bode sa slová „detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je“ nahrádzajú slovami „materská škola alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje dieťaťu starostlivosť“ a v druhom bode sa slová „v starostlivosti detského výchovného zariadenia“ nahrádzajú slovami „v materskej škole alebo zariadení sociálnych služieb, v ktorom sa mu poskytuje starostlivosť,“.
96.
V § 155 ods. 2 písm. c) sa slovo „nemocnici“ nahrádza slovami „zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti“.
97.
V § 155 ods. 3 sa slovo „trvalej“ nahrádza slovom „osobnej“.
98.
V § 155 ods. 4 sa slová „z dôvodu podľa odseku 2“ nahrádzajú slovami „na dobu, počas ktorej má neozbrojený príslušník finančnej správy nárok na ošetrovné podľa osobitného predpisu107)“.
99.
V § 155 ods. 9 sa za slovo „úraz,“ vkladajú slová „nariadeného karanténneho opatrenia,“.
100.
V § 156 ods. 1 písm. d) sa za slovami „druhého stupňa“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo vysokoškolskom štúdiu tretieho stupňa“.
101.
V § 156 ods. 6 sa za slová „ktorí sa“ vkladá slovo „osobne“.
102.
V § 156 ods. 9 sa slovo „karantény“ nahrádza slovami „karanténneho opatrenia“.
103.
Za § 156 sa vkladá § 156a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠156a
Prekážky na strane služobného úradu
Ak príslušník finančnej správy nemôže vykonávať štátnu službu z vážnych prevádzkových dôvodov na strane služobného úradu, nadriadený mu poskytne služobné voľno s nárokom na služobný plat.“.
104.
Za § 157 sa vkladá § 157a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠157a
Neospravedlnená neprítomnosť v službe
(1)
Príslušníkovi finančnej správy nepatrí služobný plat za čas jeho neospravedlnenej neprítomnosti v službe; ak neospravedlnená neprítomnosť v službe trvá menej ako jeden deň, čas neospravedlnenej neprítomnosti v službe sa sčítava za obdobie jedného kalendárneho mesiaca.
(2)
Za neospravedlnenú neprítomnosť v službe podľa odseku 1 sa považuje aj doba od zistenia výkonu služby príslušníka finančnej správy pod vplyvom omamných látok alebo psychotropných látok a prípravkov alebo alkoholických nápojov do konca jeho času služby v tento deň, alebo ak má príslušník finančnej správy určený pružný čas služby, do skončenia povinného času služby v týždni v tento deň.“.
105.
V § 167 ods. 3 sa za slovo „od“ vkladajú slová „množstva a“.
106.
V § 171 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Ak má príslušník finančnej správy uzavretú dohodu o prechodnom používaní služobného motorového vozidla ustanovenú vnútorným predpisom, ktorý vydá prezident, patrí mu príplatok vo výške 10 eur mesačne.
(5)
Ak má príslušník finančnej správy uzavretú dohodu o prechodnom používaní jednostopového služobného motorového vozidla, špeciálneho vozidla alebo služobného motorového člnu ustanovenú vnútorným predpisom, ktorý vydá prezident, patrí mu príplatok vo výške 10 eur mesačne.“.
107.
V § 173 ods. 4 sa slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“.
108.
Nadpis § 183 znie:
„Služobný príjem počas vyslania do zahraničia“.

“.
109.
V § 183 ods. 1 sa za slovami „služby v zahraničí“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „(ďalej len „denné štúdium v zahraničí“),“ sa vkladajú slová „alebo bol vyslaný do zahraničia na plnenie úloh podľa medzinárodnej zmluvy do medzinárodnej organizácie,“.
110.
V § 183 ods. 3 sa za slovami „služby v zahraničí“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „štúdium v zahraničí“ sa vkladajú slová „alebo bol vyslaný do zahraničia na plnenie úloh podľa medzinárodnej zmluvy do medzinárodnej organizácie“.
111.
V § 183 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a 7“ a slová „§ 154 až 156“ sa nahrádzajú slovami „§ 153a až 156a“.
112.
V § 183 ods. 5 tretia veta znie: „Pri skončení vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí, vyslania na denné štúdium v zahraničí alebo vyslania do zahraničia na plnenie úloh podľa medzinárodnej zmluvy do medzinárodnej organizácie je príslušník finančnej správy povinný vrátiť poskytnutý preddavok alebo jeho pomernú časť najneskôr do piatich kalendárnych dní po návrate zo zahraničia.“.
113.
V § 183 odsek 7 znie:
„(7)
Ustanovenie odseku 1 neplatí pre príslušníka finančnej správy, u ktorého je vyslanie na výkon štátnej služby v zahraničí, vyslanie na denné štúdium v zahraničí alebo vyslanie do zahraničia na plnenie úloh podľa medzinárodnej zmluvy do medzinárodnej organizácie kratšie ako šesť mesiacov; takému príslušníkovi finančnej správy patria náhrady ako pri zahraničnej služobnej ceste.“.
114.
V § 183 ods. 8 prvej vete sa slová „výkon štátnej služby“ nahrádzajú slovami „plnenie úloh“ a vypúšťajú sa slová „(ďalej len „medzinárodná organizácia“)“ a v druhej vete sa slová „výkonu štátnej služby“ nahrádzajú slovami „plnenia úloh“.
115.
V § 183 ods. 9 sa slová „výkon štátnej služby“ nahrádzajú slovami „plnenie úloh“.
116.
V § 183 odsek 10 znie:
„(10)
Príspevok podľa odseku 8 nepatrí
a)
ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy za čas, keď má pri dočasnej neschopnosti na plnenie úloh pre chorobu alebo úraz nárok na služobný plat, nárok na náhradu služobného platu, nárok na nemocenské,143) počas preventívnej rehabilitácie, za čas prvých dvoch týždňov kúpeľnej starostlivosti, počas doby trvania dôležitých osobných prekážok v štátnej službe podľa § 155 ods. 2 a počas nariadeného karanténneho opatrenia,
b)
neozbrojenému príslušníkovi finančnej správy za čas, keď má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,144) nárok na nemocenské,145) nárok na ošetrovné145) a počas preventívnej rehabilitácie.“.
117.
V § 183 ods. 11 sa za slovom „služby“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo v mieste plnenia úloh podľa medzinárodnej zmluvy v medzinárodnej organizácii“.
118.
V § 184 odsek 4 znie:
„(4)
Príslušníkovi finančnej správy, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí, alebo ktorý je vyslaný na plnenie úloh podľa medzinárodnej zmluvy do medzinárodnej organizácie, patria náhrady pri výkone práce v zahraničí podľa osobitného predpisu.167)“.
119.
V § 184 ods. 5 a 6 sa slová „výkon štátnej služby“ nahrádzajú slovami „plnenie úloh“.
120.
V § 192 sa za slovo „rehabilitácii“ vkladajú slová „formou liečebno-preventívnej starostlivosti a formou výkonu fyzickej práce v prospech služobného úradu“ a na konci sa pripája táto veta: „Pri preventívnej rehabilitácii formou aktívneho odpočinku príslušníkovi finančnej správy náhrada preukázaných cestovných výdavkov ako pri služobnej ceste nepatrí.“.
121.
V § 203 ods. 1 sa za slovom „súčastí“ vypúšťa čiarka a slová „osobných ochranných pracovných prostriedkov a ďalšieho materiálu nevyhnutného na výkon štátnej služby“.
122.
V § 203 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
123.
V § 203 ods. 11 sa slová „a príslušníkovi finančnej správy“ nahrádzajú slovami „a za dobu, počas ktorej je príslušník finančnej správy“.
124.
V § 204 ods. 7 sa slová „služobný plat“ nahrádzajú slovami „služobný príjem“.
125.
§ 204 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Ak sa v priebehu kalendárneho roka skončí príslušníkovi finančnej správy služobný pomer a vznikne mu nový služobný pomer, takémuto príslušníkovi finančnej správy patrí po opätovnom vzniku služobného pomeru nárok na služobné voľno podľa § 155 ods. 1 v rozsahu jeho zostatku nevyčerpaného v tomto kalendárnom roku počas trvania predchádzajúceho služobného pomeru.“.
126.
V § 209 ods. 2 písm. d) sa slová „služobných prostriedkov“ nahrádzajú slovami „pracovných prostriedkov a ďalšieho materiálu nevyhnutného na výkon štátnej služby“.
127.
V § 220 odsek 7 znie:
„(7)
Preventívna rehabilitácia sa neposkytuje príslušníkovi finančnej správy v kalendárnom roku, v ktorom mu bola poskytnutá kúpeľná starostlivosť.181) Ak bola príslušníkovi finančnej správy poskytnutá preventívna rehabilitácia predtým, ako mu bola poskytnutá kúpeľná starostlivosť, príslušníkovi finančnej správy nepatrí preventívna rehabilitácia v nasledujúcom kalendárnom roku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 181 znie:
181) Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
128.
V § 221 ods. 1 sa vypúšťajú slová „všetkým príslušníčkam finančnej správy,“.
129.
V § 229 sa za slová „príslušník finančnej správy“ vkladajú slová „najmenej jeden mesiac pred predpokladaným dňom skončenia materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky“.
130.
V § 242 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Nadriadený môže v dohode s príslušníkom finančnej správy dohodnúť alebo v rozhodnutí povoliť náhradu škody v splátkach; ustanovenia § 304 ods. 9 až 11 sa použijú primerane.“.
131.
V § 257 ods. 4 sa slová „je o nej rozhodnuté“ nahrádzajú slovami „mu bolo rozhodnutie oprávneného orgánu o skončení služobného pomeru uvoľnením oznámené“.
132.
V § 258 ods. 1 písm. p) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
133.
V § 258 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ak ozbrojený príslušník finančnej správy nedal písomný súhlas s výkonom štátnej služby ako neozbrojený príslušník finančnej správy.“.
134.
V § 261 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
nariadeného karanténneho opatrenia.“.
135.
V § 262 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Príslušníka finančnej správy, ktorý bol pred nezákonným skončením služobného pomeru ozbrojeným príslušníkom finančnej správy, možno podľa odseku 2 ustanoviť do funkcie bez zbrane aj na jeho vlastnú žiadosť o vykonávanie štátnej služby ako neozbrojený príslušník finančnej správy alebo s jeho písomným súhlasom s výkonom štátnej služby ako neozbrojený príslušník finančnej správy; týmto ustanovením sa príslušník finančnej správy stáva neozbrojeným príslušníkom finančnej správy. Ustanovenie prvej vety sa nepoužije, ak má takýto príslušník finančnej správy nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.111)“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
136.
V § 264 odsek 2 znie:
„(2)
Dočasná štátna služba príslušníka finančnej správy podľa § 79 ods. 2 písm. a), b) alebo písm. e) sa skončí dňom, keď dôvod na dočasné obsadenie funkcie podľa § 79 ods. 2 písm. a), b) alebo písm. e) odpadol.“.
137.
V § 270 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na účely prvej vety sa za naposledy priznaný služobný plat podľa odseku 1 považuje služobný plat podľa § 107 ods. 11, ak neozbrojenému príslušníkovi finančnej správy takýto služobný plat patrí.“.
138.
V § 271 ods. 8 sa za slovo „určenia“ vkladajú slová „a podmienky určenia“ a slovo „upraví“ sa nahrádza slovom „ustanoví“.
139.
V § 278 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
konanie, v ktorom sa prejednáva disciplinárne previnenie príslušníka finančnej správy podľa § 127 ods. 1 alebo priestupok spáchaný príslušníkom finančnej správy podľa § 127 ods. 2,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
140.
V § 278 písm. e) sa vypúšťajú piaty bod a šiesty bod.
Doterajšie body 7 až 17 sa označujú ako body 5 až 15.
141.
V § 278 písm. e) šiestom bode sa vypúšťajú slová „alebo o jeho inej vhodnej úprave“.
142.
V § 278 písm. e) sa vypúšťa desiaty bod.
Doterajšie body 11 až 15 sa označujú ako body 10 až 14.
143.
V § 278 písm. e) bode 13 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a § 213 ods. 8 a 9.“.
144.
V § 278 písm. e) sa vypúšťa bod 14.
145.
V § 283 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ukladania disciplinárneho opatrenia alebo“ a slová „alebo p)“ sa nahrádzajú slovami „alebo písm. p) alebo konanie, v ktorom sa prejednáva disciplinárne previnenie príslušníka finančnej správy podľa § 127 ods. 1 alebo priestupok spáchaný príslušníkom finančnej správy podľa § 127 ods. 2“.
146.
V § 289 sa slová „Konanie sa zastaví“ nahrádzajú slovami „Oprávnený orgán konanie zastaví“ a za slovo „orgánu“ sa vkladá čiarka a slová „ak sa v tej istej veci právoplatne rozhodlo“.
147.
V § 293 ods. 7 sa slovo „podania“ nahrádza slovom „doručenia“.
148.
V § 294 ods. 1 sa slová „podania odvolania“ nahrádzajú slovami „doručenia odvolania oprávnenému orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal“.
149.
V § 296 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Pri preskúmavaní rozhodnutia vychádza nadriadený z právneho stavu a skutkových okolností v čase vydania rozhodnutia. Nemôže preto zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie alebo zrušiť rozhodnutie a vrátiť vec na nové konanie, ak sa po jeho vydaní dodatočne zmenili rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné rozhodnutie vychádzalo.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
150.
V § 303 ods. 1 sa slovo „rozhodnutím“ nahrádza slovom „dohodou“.
151.
§ 308 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Lehota podľa § 293 ods. 2, 4 alebo ods. 5 je zachovaná, ak sa v posledný deň lehoty odvolanie doručí oprávnenému orgánu alebo ak sa odvolanie odovzdá na poštovú prepravu. Lehota podľa § 295 ods. 3 je zachovaná, ak sa v posledný deň lehoty návrh na obnovu konania doručí nadriadenému príslušnému na konanie podľa § 295 ods. 1 alebo ak sa návrh na obnovu konania odovzdá na poštovú prepravu.“.
152.
Za § 320 sa vkladá § 320a, ktorý znie:
㤠320a
(1)
Za predchádzajúci služobný pomer podľa tohto zákona sa na účely § 78 ods. 3 a § 79 ods. 4 považuje aj
a)
služobný pomer colníka podľa predpisu účinného do 30. júna 2019,
b)
štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu7) alebo podľa právnych predpisov účinných pred 1. júnom 2017 v služobnom úrade finančné riaditeľstvo vrátane jeho právnych predchodcov.
(2)
Za predchádzajúci služobný pomer podľa tohto zákona sa na účely § 96 ods. 1 považuje aj služobný pomer colníka podľa predpisu účinného do 30. júna 2019.
(3)
Na účely § 78 ods. 3 písm. a) a § 79 ods. 4 sa za
a)
odborné profesijné vzdelanie považuje aj
1.
absolvovanie odborného colného kurzu a zloženie odbornej colnej skúšky podľa predpisu účinného do 30. júna 2019,
2.
absolvovanie kompetenčného vzdelávania podľa osobitného predpisu196) v rozsahu minimálne troch odborných daňových kurzov ukončené záverečnou skúškou, ktoré boli organizované finančným riaditeľstvom,
b)
základné profesijné vzdelanie považuje aj absolvovanie základného colného kurzu a zloženie nižšej colnej skúšky podľa predpisu účinného do 30. júna 2019.
(4)
Ak príslušník finančnej správy nebol od 1. júla 2019 služobne hodnotený podľa tohto zákona, na účely § 78 ods. 3 písm. b) sa za posledné služobné hodnotenie počas predchádzajúceho služobného pomeru, ktorým bol príslušník finančnej správy hodnotený ako spôsobilý vykonávať zastávanú funkciu, považuje
a)
posledné služobné hodnotenie colníka podľa predpisu účinného do 30. júna 2019, ak v ňom bol hodnotený ako spôsobilý vykonávať zastávanú funkciu,
b)
posledné služobné hodnotenie štátneho zamestnanca podľa osobitného predpisu,7) ktorého služobným úradom bolo finančné riaditeľstvo, ak v ňom dosiahol aspoň štandardné výsledky.
(5)
Na účely § 78 ods. 3 a § 79 ods. 4 sa do doby trvania služobného pomeru príslušníka finančnej správy,
a)
ktorý bol ustanovený do funkcie podľa § 322 ods. 2, započíta aj doba trvania služobného pomeru colníka, ktorý sa mu skončil 30. júna 2019,
b)
ktorého služobný pomer vznikol podľa § 325 ods. 10 alebo ods. 11, započíta aj doba trvania štátnozamestnaneckého pomeru v služobnom úrade finančné riaditeľstvo, ktorý sa skončil podľa § 325 ods. 16.
(6)
Na účely § 96 ods. 1 sa do doby trvania služobného pomeru príslušníka finančnej správy, ktorý bol ustanovený do funkcie podľa § 322 ods. 2, započíta aj doba trvania služobného pomeru colníka, ktorý sa mu skončil 30. júna 2019.“.
153.
Za § 331a sa vkladá § 331b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠331b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)
Na vec zaistenú pred 1. januárom 2022 sa vzťahuje § 44 ods. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2021.
(2)
Na príslušníka finančnej správy vyslaného do zahraničia podľa § 12 ods. 3 a 4 pred 1. januárom 2022 sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2021 až do ukončenia vyslania.
(3)
Na konanie podľa § 278 začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2022 sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2021.“.
154.
V prílohe č. 4 tabuľke „Colné úrady“ sa za riadok „Zástupca vedúceho stanice colného úradu“ vkladá nový riadok, ktorý znie:
Zástupca vedúceho oddelenia 5 % až 17 %
“.
155.
V prílohe č. 4 sa tabuľka „Daňové úrady“ dopĺňa riadkom, ktorý znie:

Zástupca vedúceho oddelenia 5 % až 20 %

“.
Čl. II
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 305/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 91 ods. 4 písm. s) úvodnej vete sa za slovo „správy“ vkladajú slová „a Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 86db sa citácia „§ 5 ods. 3 písm. h), i) a l) zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení zákona č. 441/2012 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 4 ods. 3 písm. y) a § 9 ods. 2 písm. h), i) a l) zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2021 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 190/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 153/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 221/2021 Z. z. a zákona č. 283/2021 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 106 ods. 1 sa vypúšťa slovo „nanovo“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47d znie:
47d) § 108, § 113 ods. 6 štvrtá veta a § 262 ods. 4 zákona č. 35/2019 Z. z. v znení zákona č. 431/2021 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z. z., zákona č. 130/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 265/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 355/2021 Z. z., zákona č. 397/2021 Z. z. a zákona č. 412/2021 Z. z. sa mení takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39e znie:
39e) § 71 ods. 9 zákona č. 35/2019 Z. z. v znení zákona č. 431/2021 Z. z.“.
2.
V § 20 ods. 1 sa vypúšťa slovo „nanovo“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42d znie:
42d) § 108, § 113 ods. 6 štvrtá veta a § 262 ods. 4 zákona č. 35/2019 Z. z. v znení zákona č. 431/2021 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 9 ods. 3 písm. b) sa za slová „policajným pridelencom,“ vkladajú slová „pridelencom finančnej správy,“.
Čl. VI
Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 287/2020 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 81 ods. 11 sa za slovom „zbor“ vypúšťa čiarka a slová „Kriminálny úrad finančnej správy alebo colný úrad“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 51 sa vypúšťajú citácie „§ 9 ods. 3 písm. x) zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. § 5 ods. 3 písm. p) zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VII
Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V čl. VIII sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „čl. IV bodu 5 § 20b ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra 2021,“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2021 okrem čl. I bodov 1, 2, 5 až 7, 9 až 79 a 86 až 155 a čl. II až VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022, a čl. I bodov 3, 4, 8, 80 až 85, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.