405/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

405
ZÁKON
z 20. októbra 2021,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z, zákona č. 242/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 376/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 184/2018 Z. z., zákona č. 91/2019 Z. z., zákona č. 387/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 65/2021 Z. z. a zákona č. 272/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠41a
Farmársky bitúnok
(1)
Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu uvádzať na trh mäso domácich kopytníkov a zveri z farmových chovov, ktoré bolo vyrobené a manipulovalo sa s ním v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov143d) a bola schválená alebo podmienečne schválená (ďalej len „farmársky bitúnok“).
(2)
Na farmárskom bitúnku možno spracovať a získavať mäso zo zveri z farmového chovu alebo hovädzieho dobytka zabitého podľa § 41 ods. 21.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 143d znie:
143d) Napríklad čl. 10 ods. 3 a ods. 4 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1099/2009 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.“.
2.
V § 53 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú slová „a na farmárskom bitúnku“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.