363/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.10.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

363
ZÁKON
z 21. septembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 120/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 350/2011 Z. z., zákona č. 143/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 96/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona 177/2018 Z. z., zákona 308/2018 Z. z., zákona č. 279/2019 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 2 písmene a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem stavby jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) prvého bodu“.
2.
V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
umiestnenie jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) prvého bodu.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa slová „predpisov“ nahrádzajú slovami „predpisov a § 29 alebo § 37a zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
4.
V § 7 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „§ 5 ods. 2“ vkladajú slová „a povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. o)“.
5.
V § 8 ods. 5 písm. b) sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „stavby jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) prvého bodu alebo“.
6.
V § 8 ods. 5 písm. d) sa za slová „do jedného roka,“ vkladajú slová „ak ide o povolenie na umiestnenie jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) prvého bodu,“.
7.
V § 8 odseky 11 až 13 znejú:
„(11)
Úrad je povinný urobiť opatrenie, aby sa pri doručovaní rozhodnutia alebo inej písomnosti, alebo pri nazeraní do spisu nesprístupnila citlivá informácia, utajovaná skutočnosť, obchodné tajomstvo, právo duševného vlastníctva alebo neporušila zákonom ustanovená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti.
(12)
Úrad je povinný upovedomiť žiadateľa, aby označil, ktoré informácie alebo podklady považuje za citlivé informácie, predmet utajovanej skutočnosti, obchodné tajomstvo alebo právo duševného vlastníctva.
(13)
Úrad môže od žiadateľa žiadať písomné odôvodnenie označenia informácií alebo podkladov ako citlivá informácia, utajovaná skutočnosť, obchodné tajomstvo alebo právo duševného vlastníctva. Ak úrad aj napriek odôvodneniu dospeje k záveru, že predložené informácie a podklady nenapĺňajú znaky citlivej informácie, utajovanej skutočnosti, obchodného tajomstva alebo práva duševného vlastníctva, oznámi to žiadateľovi písomne s odôvodnením.“.
8.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Povolenie na umiestnenie jadrového zariadenia
(1)
Úrad vydá povolenie na umiestnenie jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) prvého bodu na základe písomnej žiadosti doloženej dokumentáciou podľa prílohy č. 1 bodu A a potvrdenia o zaplatení administratívnej úhrady nákladov úradu na výkon dozoru v konaní o vydanie povolenia na umiestnenie jadrového zariadenia v sume 950 000 eur žiadateľom. Administratívnu úhradu vyberá úrad.
(2)
Povolenie na umiestnenie jadrového zariadenia podľa odseku 1 nahrádza súhlas na umiestnenie stavby jadrového zariadenia podľa § 17.
(3)
Konanie o vydanie povolenia na umiestnenie jadrového zariadenia podľa odseku 1 sa považuje za konanie o umiestnení podľa osobitného predpisu.21a)
(4)
Podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhodnotenia dokumentácie uvedenej v prílohe č. 1 bode A ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
21a) § 37 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z.“.
9.
V § 18 odsek 3 znie:
„(3)
Úrad rozhodne o vydaní stavebného povolenia na stavbu jadrového zariadenia na základe písomnej žiadosti stavebníka o stavebné povolenie, doloženej dokumentáciou podľa osobitného predpisu,11) ako aj potvrdením o súlade podľa osobitného predpisu23a) a dokumentáciou uvedenou v prílohe č. 1 bode B a pri stavbe jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) prvého bodu aj na základe vyjadrenia Európskej komisie v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.21)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
23a) § 37a zákona č. 24/2006 Z. z. v znení zákona č. 363/2021 Z. z.“.
10.
V § 28 odsek 24 znie:
„(24)
Realizáciu cvičení a hodnotenie priebehu nehôd alebo havárií jadrových zariadení a pri preprave rádioaktívnych materiálov zabezpečuje úrad na svojom pracovisku vybavenom potrebnými technickými prostriedkami. Úrad pripravuje na svojom pracovisku návrh opatrení alebo odporúčaní na ďalší postup v čase hrozby úniku rádioaktívnych látok z jadrového zariadenia alebo počas pretrvávania úniku rádioaktívnych látok z jadrového zariadenia v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.38aa) Návrhy opatrení alebo odporúčaní na ďalší postup úrad zasiela ministerstvu vnútra a obvodným úradom v sídle kraja v oblasti ohrozenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38aa znie:
38aa) § 144 ods. 3 písm. a), b), e) a m) zákona č. 87/2018 Z. z.“.
11.
V § 35 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).
Poznámka pod čiarou k odkazu 45ac sa vypúšťa.
12.
V prílohe č. 1 bode A úvodná veta znie: „Dokumentácia potrebná k písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby jadrového zariadenia podľa § 5 ods. 2 a povolenia na umiestnenie stavby jadrového zariadenia podľa § 5 ods. 3 písm. o)“.
Čl. II
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 448/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 312/2016 Z. z., zákona č. 142/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý znie:
㤠37a
(1)
Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebného konania na stavbu jadrového zariadenia podľa osobitného predpisu26a) zaslať príslušnému orgánu žiadosť o vyhodnotenie súladu návrhu dokumentácie pre stavebné konanie s aktuálnosťou rozhodnutí vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami vo vzťahu k životnému prostrediu, ktorá obsahuje písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku a projektovú dokumentáciu.
(2)
Príslušným orgánom na vyhodnotenie súladu je ministerstvo.
(3)
Ministerstvo vyhodnotí, či v súvislosti so zmenami v životnom prostredí, vzhľadom na časový horizont realizácie navrhovanej činnosti, môže realizácia navrhovanej činnosti mať významné vplyvy na životné prostredie.
(4)
Potvrdenie o súlade vydá ministerstvo do 30 dní od doručenia žiadosti.
(5)
Potvrdenie o súlade nenahrádza záväzné stanovisko podľa § 38.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
26a) § 2 písm. f) prvý bod zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 64 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
vydávania potvrdenia o súlade podľa § 37a.“.
Čl. III
Zákon č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa slová „§ 4 ods. 1 písm. d) a § 5“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 3 písm. b), d), f), g) a j)“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.