346/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

346
ZÁKON
z 21. septembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 4 písm. d) sa za slovo „sa“ vkladajú slová „v spolupráci s vysokou školou“.
2.
V § 2 ods. 3 písm. d) druhom bode sa vypúšťajú slová „a vnútorné predpisy zakladateľa podľa § 38 ods. 1“.
3.
V § 2 ods. 3 písm. d) sa vypúšťa tretí bod.
Doterajší štvrtý bod a piaty bod sa označujú ako tretí bod a štvrtý bod.
4.
V § 2 odsek 4 znie:
„(4)
Verejná výskumná inštitúcia nesprístupní informácie z materiálov, ktoré sú predmetom rokovania správnej rady, vedeckej rady alebo dozornej rady, alebo zo zápisníc zo zasadnutí týchto orgánov, ak by v dôsledku ich sprístupnenia mohla vzniknúť ujma na právach alebo právom chránených záujmoch verejnej výskumnej inštitúcie. Tým nie je dotknuté sprístupňovanie informácií podľa osobitného predpisu.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
5a) § 3 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 628/2005 Z. z.“.
5.
V § 3 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
zverejňuje na svojom webovom sídle svoje vnútorné predpisy podľa § 38 ods. 1 vrátane ich úplného znenia a vzorové vnútorné predpisy verejnej výskumnej inštitúcie,“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
6.
V § 4 ods. 2 písm. a) sa za slovo „číslo“ vkladajú slová „organizácie5b) (ďalej len „identifikačné číslo“)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:
5b) § 9 ods. 1 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
V § 4 ods. 2 písmená d) až f) znejú:
„d)
predmet prevažujúcej hlavnej činnosti a ďalších hlavných činností,
e)
určenie orgánov verejnej výskumnej inštitúcie a počet členov správnej rady, dozornej rady a vedeckej rady, ak je zriadená,
f)
skutočnosť, či členovia správnej rady, ktorí sú zamestnancami verejnej výskumnej inštitúcie, a členovia vedeckej rady, ak je zriadená, sú volení alebo vymenovaní, ak ide o verejnú výskumnú inštitúciu, ktorej zakladateľom je ústredný orgán štátnej správy, alebo o verejnú výskumnú inštitúciu, ktorej prevažujúcou hlavnou činnosťou je činnosť podľa § 1 ods. 4 písm. b) alebo písm. c),“.
8.
V § 4 ods. 3 písm. a), § 8 ods. 1 písm. a), § 9 ods. 4, § 17 ods. 8 písm. d) prvom bode v celom texte, § 18 ods. 7 úvodnej vete, § 20 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. a), § 27 ods. 1 a 3 a § 44 ods. 2 písm. d) piatom bode sa za slová „vedecká rada“ vo všetkých tvaroch vkladá čiarka a slová „ak je zriadená,“.
9.
V § 4 ods. 3 písm. b), § 8 ods. 1 písm. b), § 20 ods. 2 písm. c) a ods. 3 písm. b) a § 22 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak je zriadená.“.
10.
V § 9 ods. 3 písm. a) sa za slová „vedeckej rady“ vkladá čiarka a slová „ak je zriadená,“ a za slová „vedeckých rád“ sa vkladá čiarka a slová „ak sú zriadené,“.
11.
V § 9 ods. 3 písm. b) sa slová „správnej rady a vedeckej rady príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie a správnych rád, vedeckých rád“ nahrádzajú slovami „správnej rady príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie a vedeckej rady príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie, ak je zriadená, a správnych rád, vedeckých rád, ak sú zriadené,“.
12.
Doterajší text § 15 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak ide o verejnú výskumnú inštitúciu, ktorej prevažujúcou hlavnou činnosťou je činnosť podľa § 1 ods. 4 písm. b) alebo písm. c), vedecká rada sa zriaďuje, ak tak zakladateľ určí v zakladacej listine.“.
13.
V § 16 odsek 4 znie:
„(4)
Riaditeľa môže zakladateľ odvolať
a)
na návrh správnej rady,
b)
na návrh dozornej rady a po predchádzajúcom písomnom vyjadrení správnej rady a vedeckej rady, ak je zriadená,
c)
na návrh vedeckej rady, ak je zriadená, a po predchádzajúcom písomnom vyjadrení správnej rady a dozornej rady,
d)
na návrh najmenej polovice oprávnených voličov podľa § 23 ods. 2 alebo
e)
z vlastného podnetu; zakladateľ vyzve správnu radu, vedeckú radu, ak je zriadená, a dozornú radu na vyjadrenie k takému podnetu a predloží im jeho písomné odôvodnenie.“.
14.
V § 17 ods. 2 písm. b) sa slová „štyria členovia volení“ nahrádzajú slovami „najmenej štyria členovia“.
15.
V § 17 ods. 3 písm. c) sa slová „najviac traja členovia volení“ nahrádzajú slovami „najmenej traja členovia“.
16.
V § 17 ods. 5 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o verejnú výskumnú inštitúciu, ktorej zakladateľom je ústredný orgán štátnej správy, alebo o verejnú výskumnú inštitúciu, ktorej prevažujúcou hlavnou činnosťou je činnosť podľa § 1 ods. 4 písm. b) alebo písm. c), členstvo vzniká voľbou alebo vymenovaním zakladateľom.“.
17.
V § 17 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.
18.
V § 17 ods. 7 úvodnej vete a § 38 ods. 4 písm. a) sa za slovo „volebný“ vo všetkých tvaroch vkladajú slová „a nominačný“.
19.
V § 18 odsek 2 znie:
„(2)
Členmi vedeckej rady sú významní odborníci z oblastí, v ktorých verejná výskumná inštitúcia uskutočňuje hlavnú činnosť, alebo z príbuzných oblastí. Najmenej jedna tretina členov vedeckej rady sú zástupcovia hospodárskej praxe alebo zástupcovia užívateľov výsledkov výskumu, ktorí nie sú zamestnancami žiadnej verejnej výskumnej inštitúcie; najmenej jeden z týchto členov vedeckej rady zároveň nie je zamestnancom žiadnej vysokej školy, ak zakladateľ neurčí v zakladacej listine inak.“.
20.
V § 18 ods. 4 sa za slovo „rade“ vkladajú slová „vzniká voľbou; ak ide o verejnú výskumnú inštitúciu, ktorej zakladateľom je ústredný orgán štátnej správy, alebo o verejnú výskumnú inštitúciu, ktorej prevažujúcou hlavnou činnosťou je činnosť podľa § 1 ods. 4 písm. b) alebo písm. c), členstvo“.
21.
V § 19 ods. 10 sa slová „mandátnej zmluve, ak z príslušnej mandátnej“ nahrádzajú slovami „príkaznej zmluve, ak z príslušnej príkaznej“.
22.
V § 20 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Vedúceho organizačnej zložky vymenúva a odvoláva riaditeľ. Riaditeľ o vymenovaní alebo o odvolaní vedúceho organizačnej zložky vopred písomne informuje zakladateľa. Ak zakladateľ v lehote do 20 pracovných dní odo dňa doručenia informácie riaditeľa podľa druhej vety doručí riaditeľovi svoj odôvodnený písomný nesúhlas s vymenovaním alebo s odvolaním vedúceho organizačnej zložky, riaditeľ vedúceho organizačnej zložky nevymenuje alebo neodvolá. Ak zakladateľ doručí riaditeľovi svoj odôvodnený písomný nesúhlas s vymenovaním vedúceho organizačnej zložky, riaditeľ môže do 10 pracovných dní odo dňa jeho doručenia informovať zakladateľa o vymenovaní iného z úspešných uchádzačov vo výberovom konaní za vedúceho organizačnej zložky; ak riaditeľ v tejto lehote zakladateľa neinformuje, vyhlási zakladateľ bezodkladne nové výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho organizačnej zložky. Zakladateľ môže svoj odôvodnený písomný nesúhlas s vymenovaním vedúceho organizačnej zložky doručiť v lehote podľa tretej vety, aj ak ide o vymenovanie iného z úspešných uchádzačov na základe príslušného výberového konania alebo o úspešného uchádzača na základe nového výberového konania.“.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 10.
23.
V § 20 ods. 6 a § 38 ods. 4 písm. d) sa číslo „2“ nahrádza číslom „3“.
24.
V § 20 ods. 7 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak odsek 11 neustanovuje inak,“.
25.
V § 20 ods. 9 úvodnej vete sa slovo „zakladateľ“ nahrádza slovom „riaditeľ“.
26.
V § 20 ods. 9 písm. a) sa za slová „vedeckej rady“ vkladá čiarka a slová „ak je zriadená,“.
27.
V § 20 ods. 9 písm. c) sa za slová „vedeckej rady“ vkladá čiarka a slovo „alebo“ sa nahrádza slovami „ak je zriadená,“.
28.
V § 20 ods. 9 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
na návrh najmenej polovice osôb, ktoré sú organizačne zaradené do príslušnej organizačnej zložky a zároveň sú oprávnenými voličmi podľa § 23 ods. 2, alebo“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
29.
V § 20 ods. 9 písm. e) sa za slová „vedeckú radu“ vkladá čiarka a slová „ak je zriadená,“.
30.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Zakladateľ môže na návrh všetkých vedúcich organizačných zložiek určiť v zakladacej listine verejnej výskumnej inštitúcie, že funkcia riaditeľa je zlučiteľná s funkciou vedúceho organizačnej zložky. Ak je zlučiteľnosť týchto funkcií určená a funkcia vedúceho príslušnej organizačnej zložky nie je obsadená, osoba, ktorá je vymenovaná za riaditeľa, sa zároveň stáva aj vedúcim organizačnej zložky, do ktorej je organizačne zaradená. Funkciu riaditeľa a funkciu vedúceho organizačnej zložky nie je možné obsadiť tou istou osobou, ak by došlo k prekročeniu príslušného počtu po sebe nasledujúcich funkčných období riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky.“.31.
V § 21 odsek 1 znie:
„(1)
Riaditeľa vymenúva zakladateľ na základe výsledkov výberového konania. Vedúceho organizačnej zložky vymenúva riaditeľ na základe výsledkov výberového konania okrem ustanovenia do funkcie podľa § 20 ods. 11.“.
32.
V § 21 ods. 2 písm. d) sa slovo „trojročnú“ nahrádza slovom „päťročnú“.
33.
V § 21 odseky 4 až 6 znejú:
„(4)
Pracovnú zmluvu s riaditeľom uzatvára zakladateľ. Pracovnú zmluvu s vedúcim organizačnej zložky uzatvára riaditeľ. Pracovnú zmluvu s riaditeľom, ktorý sa zároveň stáva vedúcim organizačnej zložky, uzatvára zakladateľ.
(5)
Ak je za riaditeľa vymenovaný zamestnanec príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie, zakladateľ s ním uzatvorí dohodu o zmene pracovných podmienok na čas zodpovedajúci funkčnému obdobiu. Ak je za vedúceho organizačnej zložky vymenovaný zamestnanec príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie, riaditeľ s ním uzatvorí dohodu o zmene pracovných podmienok na čas zodpovedajúci funkčnému obdobiu. Ak je za riaditeľa, ktorý sa zároveň stáva vedúcim organizačnej zložky, vymenovaný zamestnanec príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie, zakladateľ s ním uzatvorí dohodu o zmene pracovných podmienok na čas zodpovedajúci funkčnému obdobiu riaditeľa.
(6)
O odmeňovaní riaditeľa rozhoduje zakladateľ. O odmeňovaní vedúceho organizačnej zložky rozhoduje riaditeľ. O odmeňovaní riaditeľa, ktorý je zároveň vedúcim organizačnej zložky, rozhoduje zakladateľ. O odmeňovaní riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky sa rozhoduje pri jeho vymenovaní do funkcie.“.
34.
V § 22 ods. 5 prvej vete sa za slovo „orgán“ vkladajú slová „alebo, ak ide o výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho organizačnej zložky, ako poradný orgán riaditeľa,“.
35.
V § 22 ods. 7 druhej vete sa za slovo „zakladateľa“ vkladajú slová „alebo pre riaditeľa“.
36.
V § 23 odsek 2 znie:
„(2)
Volených členov správnej rady a volených členov vedeckej rady volia oprávnení voliči, ktorými sú
a)
zamestnanci verejnej výskumnej inštitúcie, ktorí
1.
majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa,
2.
vykonávajú vo verejnej výskumnej inštitúcii niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 a
3.
sú v pracovnom pomere s verejnou výskumnou inštitúciou v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času a
b)
študenti študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia po vykonaní dizertačnej skúšky, ktorí vykonávajú vedeckú časť doktorandského štúdia v príslušnej verejnej výskumnej inštitúcii na základe zmluvy podľa osobitného predpisu.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a) § 54 ods. 22 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2018 Z. z.“.
37.
V § 23 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak zamestnanec verejnej výskumnej inštitúcie spĺňa podmienky podľa odseku 2 súčasne vo viacerých verejných výskumných inštitúciách založených rovnakým zakladateľom, voliť môže iba v jednej z nich, podľa vlastného výberu. Zamestnanec je povinný riaditeľovi každej z dotknutých verejných výskumných inštitúcií bezodkladne oznámiť skutočnosti podľa prvej vety.“.
Doterajšie odseky 3 až 13 sa označujú ako odseky 4 až 14.
38.
V § 23 ods. 8 sa za slová „vedeckej rady“ vkladá čiarka a slová „ak je zriadená,“.
39.
V § 23 ods. 10 druhej vete sa za slovo „rady“ vkladajú slová „alebo člen správnej rady“.
40.
V § 23 ods. 14 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak je zriadená.“.
41.
V § 24 ods. 7 sa slovo „zabezpečenia“ nahrádza slovami „financovania výskumnej činnosti a vývojovej činnosti alebo“.
42.
V § 24 odsek 10 znie:
„(10)
Verejná výskumná inštitúcia môže uzatvoriť zmluvu o úvere. Ak je výška úveru viac ako päťdesiatnásobok rozhodujúcej sumy alebo ak by úver zvýšil celkovú výšku úverov verejnej výskumnej inštitúcie na viac ako päťdesiatnásobok rozhodujúcej sumy, verejná výskumná inštitúcia môže uzatvoriť zmluvu o úvere a meniť ju len s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva financií. Ak je výška úveru najviac päťdesiatnásobok rozhodujúcej sumy, verejná výskumná inštitúcia je povinná najneskôr 15 dní pred uzatvorením zmluvy o úvere písomne oznámiť ministerstvu financií predpokladanú výšku úveru, podrobnosti jeho čerpania a splácania a písomne informovať aj o dohodnutých zmenách v zmluve o úvere najneskôr 15 dní pred uzatvorením dodatku k zmluve o úvere. Tým nie je dotknutá povinnosť získať predchádzajúci súhlas podľa § 35.“.
43.
V § 26 odsek 6 znie:
„(6)
Verejná výskumná inštitúcia je povinná zabezpečiť najmenej raz za štyri roky overenie ročnej účtovnej závierky štatutárnym audítorom.12)“.
44.
V § 27 odsek 2 znie:
„(2)
Verejná výskumná inštitúcia je povinná po prerokovaní správnou radou, dozornou radou a vedeckou radou, ak je zriadená, výročnú správu každoročne uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok13) do 31. júla spolu so správou audítora, ak sa k ročnej účtovnej závierke za príslušný rok vyhotovuje.“.
45.
V § 27 ods. 4 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak je zriadená,“.
46.
V § 27 ods. 4 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak sa k ročnej účtovnej závierke za príslušný rok vyhotovuje správa audítora,“.
47.
V § 31 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Prioritným majetkom sú
a)
nehnuteľné veci, ktorých vlastníkom pred ich
1.
vkladom do majetku verejnej výskumnej inštitúcie alebo pred ich zámenou bola Slovenská republika,
2.
darovaním alebo pred ich zámenou bola iná verejná výskumná inštitúcia v pôsobnosti rovnakého zakladateľa a v jej majetku tvorili prioritný majetok,
3.
zámenou bola iná verejná výskumná inštitúcia v pôsobnosti rovnakého zakladateľa alebo ktorých vlastníkom pred ich zámenou bola Slovenská republika a ich správcom bol zakladateľ, a nehnuteľnosť, ktorú verejná výskumná inštitúcia zámenou dáva, tvorila v jej majetku prioritný majetok, alebo
4.
zámenou bola iná osoba ako právnická osoba uvedená v prvom bode až treťom bode, ak nehnuteľná vec, ktorú verejná výskumná inštitúcia zámenou dáva, tvorila v jej majetku prioritný majetok,
b)
nehnuteľné veci nadobudnuté z finančných prostriedkov získaných predajom alebo zámenou iného prioritného majetku,
c)
finančné prostriedky získané predajom alebo zámenou prioritného majetku.
(2)
Finančné prostriedky získané predajom prioritného majetku alebo zámenou prioritného majetku vedie verejná výskumná inštitúcia na samostatnom účte; tieto finančné prostriedky môže verejná výskumná inštitúcia použiť len na nadobudnutie nehnuteľnej veci alebo na zhodnotenie prioritného majetku.
(3)
Prioritný majetok môže byť predmetom
a)
kúpnej zmluvy,
b)
nájomnej zmluvy,
c)
zmluvy o výpožičke,
d)
darovania verejnej výskumnej inštitúcii v pôsobnosti rovnakého zakladateľa alebo zámeny s verejnou výskumnou inštitúciou v pôsobnosti rovnakého zakladateľa,
e)
darovania svojmu zakladateľovi alebo zámeny so svojím zakladateľom alebo s inou osobou podľa § 33 ods. 4,
f)
koncesnej zmluvy alebo
g)
zaťaženia vecným bremenom zriadeným zmluvou.“.
48.
V § 31 ods. 4 sa slová „d) a e)“ nahrádzajú slovami „e) a f)“.
49.
§ 32 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Obmedzenia, ktoré sa týkajú postupov nakladania s majetkom verejnej výskumnej inštitúcie podľa § 33 a § 35 ods. 1 písm. d) a ods. 3 písm. a), sa nevzťahujú na nakladanie s majetkom verejnej výskumnej inštitúcie, ktorý netvorí prioritný majetok a pri ktorom dochádza k plneniu záväzkov v rámci predmetu jej hlavnej činnosti alebo jej oprávnení podľa § 2 ods. 1.“.
50.
V § 33 odseky 3 až 8 znejú:
„(3)
Verejná výskumná inštitúcia môže zameniť, darovať alebo predať len svoj trvalo nepotrebný majetok; ak ide o zámenu nehnuteľnej veci, môže ju zameniť len za inú nehnuteľnú vec. Verejná výskumná inštitúcia môže prenajať alebo vypožičať len svoj dočasne nepotrebný majetok.
(4)
Verejná výskumná inštitúcia je povinná svoj trvalo nepotrebný majetok najskôr ponúknuť na zámenu verejným výskumným inštitúciám v pôsobnosti rovnakého zakladateľa a zakladateľovi. Ak verejná výskumná inštitúcia ani zakladateľ neprejaví záujem o zámenu do 30 dní od zverejnenia ponuky na webovom sídle zakladateľa, ak ponúkajúca verejná výskumná inštitúcia nemá záujem o majetok ponúknutý záujemcom alebo ak záujemca neuzatvorí zámennú zmluvu do 30 dní od doručenia návrhu zámennej zmluvy, verejná výskumná inštitúcia môže ponúknuť tento majetok na zámenu iným osobám uverejnením ponuky na svojom webovom sídle. Ak iná osoba neprejaví záujem o zámenu do 30 dní od zverejnenia ponuky na webovom sídle verejnej výskumnej inštitúcie, ak ponúkajúca verejná výskumná inštitúcia nemá záujem o majetok ponúknutý záujemcom alebo ak záujemca neuzatvorí zámennú zmluvu do 30 dní od doručenia návrhu zámennej zmluvy, verejná výskumná inštitúcia postupuje podľa odseku 5. Hodnota veci spolu s prípadným peňažným doplatkom, ktoré verejná výskumná inštitúcia zámenou prijíma, nesmú byť nižšie ako hodnota veci, ktorú verejná výskumná inštitúcia zámenou dáva; hodnotou veci je cena obvyklá v danom mieste a čase za rovnaký majetok alebo za porovnateľný majetok, ktorou je spravidla hodnota zistená znaleckým posudkom. Ak je súčasťou protiplnenia v prospech verejnej výskumnej inštitúcie aj peňažný doplatok, verejná výskumná inštitúcia dohodne v zámennej zmluve, že tento peňažný doplatok musí byť uhradený najneskôr v deň uzatvorenia zámennej zmluvy; za úhradu peňažného doplatku sa považuje aj preukázanie jednej zo skutočností podľa odseku 7 písm. a) až c). Ak je viac záujemcov, verejná výskumná inštitúcia uprednostní záujemcu, ktorý ponúka vyššiu protihodnotu.
(5)
Verejná výskumná inštitúcia je povinná svoj trvalo nepotrebný majetok, ktorý nezamenila podľa odseku 4, ponúknuť ako dar inej verejnej výskumnej inštitúcii v pôsobnosti rovnakého zakladateľa alebo zakladateľovi. Ak verejná výskumná inštitúcia ani zakladateľ neprejaví záujem o majetok podľa prvej vety do 30 dní od uverejnenia ponuky na webovom sídle zakladateľa alebo ak záujemca neuzatvorí darovaciu zmluvu do 30 dní od doručenia návrhu darovacej zmluvy, verejná výskumná inštitúcia postupuje podľa odseku 6. Ak o majetok podľa prvej vety prejaví záujem
a)
verejná výskumná inštitúcia aj zakladateľ, darujúca verejná výskumná inštitúcia uzatvorí darovaciu zmluvu s verejnou výskumnou inštitúciou,
b)
viac verejných výskumných inštitúcií, darujúca verejná výskumná inštitúcia uzatvorí darovaciu zmluvu s tou verejnou výskumnou inštitúciou, ktorá písomne prejavila záujem o ponúkaný majetok ako prvá.
(6)
Verejná výskumná inštitúcia môže predať svoj trvalo nepotrebný majetok, len ak ho nezamenila podľa odseku 4 alebo nedarovala podľa odseku 5. Predať trvalo nepotrebný majetok verejnej výskumnej inštitúcie možno len na základe obchodnej verejnej súťaže18) a tomu, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Kúpna cena nesmie byť nižšia ako cena obvyklá v danom mieste a čase za rovnaký majetok alebo porovnateľný majetok, ktorou je hodnota zistená znaleckým posudkom.
(7)
Ak ide o nakladanie s nehnuteľným majetkom alebo o nakladanie s majetkom verejnej výskumnej inštitúcie podľa § 35 ods. 1, verejná výskumná inštitúcia je povinná v kúpnej zmluve dohodnúť, že kúpnu cenu je kupujúci povinný zaplatiť najneskôr v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Na tento účel sa za úhradu kúpnej ceny najneskôr v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy považuje, aj ak kupujúci ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy vo výške kúpnej ceny preukáže
a)
zriadenie notárskej úschovy peňazí v prospech predávajúceho,
b)
otvorenie neodvolateľného akreditívu v prospech predávajúceho alebo
c)
vznik právneho vzťahu medzi bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a verejnou výskumnou inštitúciou, ktorý napĺňa obdobné pojmové znaky ako otvorenie neodvolateľného akreditívu v prospech predávajúceho a ktorý poskytuje obdobnú mieru právnej istoty verejnej výskumnej inštitúcii.
(8)
Ak verejná výskumná inštitúcia svoj trvalo nepotrebný majetok nepredala ani v rámci opakovanej obchodnej verejnej súťaže podľa odseku 6, môže ho darovať v tomto poradí len
a)
verejnej výskumnej inštitúcii v pôsobnosti iného zakladateľa,
b)
Slovenskej republike do správy štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie, ktorej predmetom činnosti je uskutočňovanie výskumu,
c)
verejnoprávnej inštitúcii,
d)
obci,
e)
samosprávnemu kraju.“.


51.
V § 33 ods. 9 prvej vete sa za slovo „súťaže“ vkladajú slová „najviac na päť rokov“ a na konci sa pripája táto veta: „Verejná výskumná inštitúcia môže opätovne uzavrieť nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je ten istý majetok, len na základe obchodnej verejnej súťaže.“.
52.
V § 33 ods. 12 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „najviac na päť rokov“.
53.
V § 33 ods. 12 písm. d) treťom bode sa za slovo „získala“ vkladá slovo „väčšinovú“.
54.
V § 33 sa za odsek 12 vkladajú nové odseky 13 a 14, ktoré znejú:
„(13)
Verejná výskumná inštitúcia môže na svoj majetok zriadiť záložné právo alebo ho inak použiť na zabezpečenie svojich záväzkov okrem
a)
prioritného majetku a
b)
iného majetku, ktorý nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii, nie je súčasťou konkurznej podstaty, predmetom reštrukturalizácie a ani predmetom likvidácie.
(14)
Verejná výskumná inštitúcia môže poskytnúť na účely združenia podľa § 829 Občianskeho zákonníka svoj majetok okrem
a)
prioritného majetku a
b)
iného majetku, ktorý nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii, nie je súčasťou konkurznej podstaty, predmetom reštrukturalizácie a ani predmetom likvidácie.“.
Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 15.
55.
V § 35 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem právnych úkonov týkajúcich sa nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v písmene e) alebo podmienky uvedené v odseku 3 písm. d)“.
56.
V § 37 odsek 1 znie:
„(1)
Verejná výskumná inštitúcia vydáva
a)
organizačný poriadok,
b)
volebný a nominačný poriadok na funkciu člena správnej rady,
c)
volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady, ak je zriadená,
d)
pracovný poriadok,
e)
pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov.“.
57.
V § 37 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Verejná výskumná inštitúcia môže vydať štatút a pravidlá tvorby rozpočtu.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
58.
V § 37 odsek 4 znie:
„(4)
Verejná výskumná inštitúcia doručuje svoje vnútorné predpisy bezodkladne po ich vydaní zakladateľovi, ktorý posúdi ich súlad s predpismi zakladateľa. Zakladateľ sa môže vyjadriť aj k súladu vnútorného predpisu verejnej výskumnej inštitúcie s týmto zákonom. Ak zakladateľ zistí vo vnútornom predpise verejnej výskumnej inštitúcie nesúlad, vráti ho verejnej výskumnej inštitúcii na dopracovanie.“.
59.
V § 39 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „(§ 20 ods. 5)“.
60.
V § 40 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b) až d).
Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako písmená b) až h).
61.
V § 40 ods. 2 písm. g) piatom bode sa čiarka nahrádza slovom „alebo“.
62.
V § 40 ods. 2 písm. g) sa vypúšťa šiesty bod.
Doterajší siedmy bod sa označuje ako šiesty bod.
63.
V § 40 ods. 2 písm. h) sa slová „písmena j)“ nahrádzajú slovami „písmena g)“.
64.
V § 42 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
65.
V § 42 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „písm. b)“.
66.
V § 43 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Vo verejnej výskumnej inštitúcii ako zamestnanci pôsobia výskumní pracovníci a ostatní zamestnanci.
(4)
Pracovný pomer výskumného pracovníka verejnej výskumnej inštitúcie uzatvorený na neurčitý čas sa skončí uplynutím posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom výskumný pracovník dovŕšil 70 rokov veku, ak sa jeho pracovný pomer neskončí skôr. Ak výskumný pracovník verejnej výskumnej inštitúcie s pracovným pomerom na neurčitý čas v čase dovŕšenia 70. roku veku vykonáva funkciu riaditeľa alebo funkciu vedúceho organizačnej zložky, jeho pracovný pomer sa skončí uplynutím funkčného obdobia, ak sa jeho pracovný pomer neskončí skôr.
(5)
Verejná výskumná inštitúcia môže s výskumným pracovníkom, ktorý dovŕšil 70 rokov veku, uzatvoriť pracovný pomer najviac na päť rokov, ak je to potrebné na plnenie úlohy v oblasti výskumu a vývoja alebo na dobu trvania projektu výskumu a vývoja, na ktorého riešení sa zúčastňuje; takto možno uzatvoriť pracovný pomer aj opakovane.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 6 až 8.
67.
Za siedmu časť sa vkladá ôsma časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ÔSMA ČASŤ
PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 45
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2021
Pracovný pomer výskumného pracovníka verejnej výskumnej inštitúcie, ktorý dovŕšil vek 70 rokov do 31. októbra 2021, sa skončí najneskôr
a)
31. decembra 2022, ak ide o výskumného pracovníka verejnej výskumnej inštitúcie v pracovnom pomere na neurčitý čas, ktorý nevykonáva funkciu riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky, alebo
b)
uplynutím funkčného obdobia, ak ide o výskumného pracovníka verejnej výskumnej inštitúcie, ktorý vykonáva funkciu riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky.“.
Čl. II
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 381/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 149/2020 Z. z. a zákona č. 314/2020 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 6 ods. 3 písm. a) a § 7 ods. 1 a 3 sa slová „k) a l)“ nahrádzajú slovami „k), l) a n)“.
2.
V § 8a ods. 1 sa slová „c) a h)“ nahrádzajú slovami „c), h) a n)“.
Čl. III
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 268/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 297/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 323/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 369/2018 Z. z., zákona č. 317/2019 Z. z., zákona č. 318/2019 Z. z., zákona č. 368/2019 Z. z., zákona č. 344/2020 Z. z. a zákona č. 186/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 48 ods. 2 písmeno i) znie:
„i)
zvieratá určené na výskum pre subjekty, ktoré poskytujú vzdelávanie alebo uskutočňujú vedecký výskum, ak sú poskytnuté bezodplatne,“.
2.
V § 48 ods. 2 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
biologické látky alebo chemické látky určené na výskum pre subjekty, ktoré poskytujú vzdelávanie alebo uskutočňujú vedecký výskum,“.
Doterajšie písmená j) až aa) sa označujú ako písmená k) až ab).
Čl. IV
Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 40/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 194/2014 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 93/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 12 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Agentúra môže spolupracovať s ministerstvom školstva, ním zriadenými právnickými osobami a Slovenskou akadémiou vied pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.16a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
16a) Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení zákona č. 214/2013 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
verejná výskumná inštitúcia.“.
2.
V § 4 ods. 5 písmeno c) znie:
„c)
doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke,23) pobočke zahraničnej banky24) alebo v Štátnej pokladnici,“.
3.
V § 4 ods. 6 písmeno e) znie:
„e)
číslo účtu v banke,23) pobočke zahraničnej banky24) alebo v Štátnej pokladnici, na ktorý sa dotácia poukazuje,“.
4.
V prílohe položke Údaje o žiadateľovi sa slová „Bankové spojenie (obchodné meno banky alebo obchodné meno pobočky zahraničnej banky, číslo účtu, kód banky alebo kód pobočky zahraničnej banky):“ nahrádzajú slovami „Bankové spojenie (obchodné meno banky, obchodné meno pobočky zahraničnej banky alebo slová „Štátna pokladnica“, číslo účtu, kód banky, kód pobočky zahraničnej banky alebo kód Štátnej pokladnice):“.
Čl. VI
Zákon č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. v znení zákona č. 274/2017 Z. z. a zákona č. 125/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
verejná výskumná inštitúcia.“.
2.
V § 5 ods. 2 písm. e) sa slová „banke alebo v pobočke zahraničnej banky“ nahrádzajú slovami „banke, pobočke zahraničnej banky alebo v Štátnej pokladnici“.
Čl. VII
Zákon č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v znení zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 134/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
digitalizácie a digitálnej transformácie spoločnosti a hospodárstva.“.
2.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Dotáciu podľa § 2 písm. d) možno poskytnúť na
a)
podporu projektov zameraných na napĺňanie priorít uvedených v Stratégii digitálnej transformácie Slovenska 2030, príslušných akčných plánoch a vykonávacích dokumentoch,
b)
podporu projektov zameraných na aplikovaný výskum, vývoj a inovácie v oblasti digitálnych technológií,
c)
podporu projektov zameraných na prevenciu a boj proti dezinformáciám a nepravdivým správam na internete,
d)
podporu využívania moderných technológií a rozvoj vysokokapacitných informačno-komunikačných sietí pre komunity,
e)
predfinancovanie alebo dofinancovanie projektov z priamo riadených programov Európskej únie alebo projektov, ktoré získali označenie „známka excelentnosti“,
f)
podporu projektov zameraných na získavanie digitálnych zručností, zvyšovanie mediálnej gramotnosti, povedomia o kybernetickej bezpečnosti a podielu žien v sektore informačno-komunikačných technológií,
g)
podporu projektov z oblastí uvedených v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky,
h)
podporu digitalizácie malých podnikov a stredných podnikov.“.
3.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami m) až p), ktoré znejú:
„m)
verejná výskumná inštitúcia,3a)
n)
registrovaný sociálny podnik,3b)
o)
registrovaná cirkev alebo registrovaná náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky,3c)
p)
právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo registrovanej náboženskej spoločnosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a až 3c znejú:
3a) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 346/2021 Z. z.
3b) Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3c) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 5 ods. 7 písm. d) sa slová „banke alebo pobočke zahraničnej banky“ nahrádzajú slovami „banke, pobočke zahraničnej banky alebo v Štátnej pokladnici“.
5.
V § 7 ods. 1 písm. c) úvodnej vete sa slová „dva mesiace“ nahrádzajú slovami „jeden mesiac“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.