282/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

282
ZÁKON
z 23. júna 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 184/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 100/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 439/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 293/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 175/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 419/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenami ac) až ae), ktoré znejú:
„ac)
zariadením na rozvod tepla súbor zariadení určený na rozvod tepla, ktorý tvorí potrubie s príslušenstvom pozostávajúcim najmä z meracích, ochranných, riadiacich a informačných zariadení, a pokiaľ sú vybudované, aj odovzdávacie stanice tepla,
ad)
primárnym rozvodom tepla časť zariadenia na rozvod tepla, ktorá slúži na prepravu tepla zo zariadenia na výrobu tepla alebo z odovzdávacej stanice tepla do odovzdávacej stanice tepla,
ae)
sekundárnym rozvodom tepla časť zariadenia na rozvod tepla, ktorá slúži na prepravu tepla z odovzdávacej stanice tepla do zariadenia na spotrebu tepla.“.
2.
V § 12 ods. 9 sa za slovo „sa“ vkladá slovo „primerane“.
3.
V § 12 odsek 10 znie:
„(10)
Pri výstavbe sústavy tepelných zariadení na vymedzenom území držiteľa povolenia na rozvod tepla, ktorý zabezpečuje centralizované zásobovania teplom, je tento držiteľ povolenia v konaní podľa osobitného predpisu13) účastníkom konania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b sa vypúšťajú.
4.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Osvedčenie podľa odseku 1 a záväzné stanovisko obce podľa odseku 8 možno vydať iba v prípade, ak sú splnené podmienky skončenia odberu tepla podľa § 20.“.
5.
§ 20 ods. 2 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
odberateľ splní podmienky podľa odseku 4 a uhradí dodávateľovi ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa.“.


6.
V § 20 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Skončiť odber tepla môže odberateľ aj dohodou s dodávateľom, ak odberateľ splní podmienky podľa odseku 4 a uhradí dodávateľovi ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
7.
V § 20 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta.
8.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Predchádzajúci súhlas podľa odseku 7 a súhlas podľa § 22 ods. 3 sa na účely konania podľa osobitného predpisu13) považujú za záväzné stanoviská.24)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
24) § 140b zákona č. 50/1976 Zb.“.
9.
Za § 38ac sa vkladá § 38ad, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠38ad
Prechodné ustanovenie účinné od 1. augusta 2021
V konaní začatom pred 1. augustom 2021, ktoré nebolo právoplatne skončené a v ktorom ešte nebolo vydané osvedčenie podľa § 12 ods. 1 alebo záväzné stanovisko obce podľa § 12 ods. 8, sa postupuje podľa predpisov účinných od 1. augusta 2021.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.