279/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

279
ZÁKON
z 2. júla 2021,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z., zákona č. 96/2020 Z. z., zákona č. 120/2020 Z. z., zákona č. 156/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 353/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 47/2021 Z. z., zákona č. 57/2021 Z. z. a zákona č. 115/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 24ab sa vkladá § 24ac, ktorý znie:
㤠24ac
Podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2020 možno v súvislosti s pandémiou použiť na účely podľa osobitného predpisu33a) do konca roka 2022, pričom tento prijímateľ je povinný zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2020 podľa osobitného predpisu33b) do konca mája 2023.“.
2.
Za § 25a sa vkladá § 25b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25b
Finančná pomoc na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií
(1)
Na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií48b) v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie môže ministerstvo financií poskytnúť finančnú pomoc vo forme návratnej finančnej výpomoci za zvýhodnených úrokových podmienok a iných podmienok podľa Oznámenia Komisie Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení a podmienok určených v zmluve o návratnej finančnej výpomoci. Návratná finančná výpomoc sa poskytuje prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. (ďalej len „administrátor pomoci“). Na účely poskytovania návratných finančných výpomocí si ministerstvo financií môže u administrátora pomoci zriaďovať účty, na ktorých budú vedené návratné finančné výpomoci; takýto účet sa považuje za účet, na ktorom je vedený úver podľa osobitného predpisu.48c)
(2)
Na účely preukázania splnenia podmienok podľa odseku 1 je cestovná kancelária povinná predložiť ministerstvu financií a administrátorovi pomoci nimi požadované doklady.
(3)
Ministerstvo financií určí postup poskytovania návratnej finančnej výpomoci a technického zabezpečenia poskytovania návratnej finančnej výpomoci a splácania návratnej finančnej výpomoci v zmluve medzi ministerstvom financií a administrátorom pomoci.
(4)
Ministerstvo financií môže uzavrieť zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu spolu s príslušenstvom podľa osobitného predpisu47) na účely vymáhania pohľadávky štátu z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci, a to ihneď po uplynutí jej splatnosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 48b a 48c znejú:
48b) § 5 ods. 2 zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
48c) § 12 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona č. 291/2002 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.“.
3.
V tretej časti sa za siedmu hlavu vkladá ôsma hlava, ktorá znie:
„ÔSMA HLAVA
FINANČNÁ PODPORA PROTIPANDEMICKÝCH OPATRENÍ
§ 30q
Očkovacia prémia
(1)
Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a zabránenie ďalšieho šírenia pandémie môže ministerstvo financií vyhlásiť súťaž o finančnú odmenu pre fyzické osoby, ktoré absolvovali očkovanie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2 (ďalej len „očkovacia prémia“).
(2)
Do súťaže o očkovaciu prémiu sa môže zaregistrovať fyzická osoba, ktorá absolvovala očkovanie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2, dovŕšila vek aspoň 18 rokov a je registrovaná v databáze Národného centra pre zdravotnícke informácie podľa § 30r ods. 2. Do súťaže o očkovaciu prémiu sa môže zaregistrovať fyzická osoba podľa prvej vety po absolvovaní očkovania každou dávkou očkovacej látky; ak ide o očkovanie jednodávkovou očkovacou látkou, táto osoba sa môže zaregistrovať dvakrát. Vyhlasovateľ súťaže o očkovaciu prémiu podľa odseku 1 (ďalej len „vyhlasovateľ“) zaregistruje do súťaže o očkovaciu prémiu fyzickú osobu podľa prvej vety, ktorá pri registrácii uvedie meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu a súhlas so spracovaním a overením týchto údajov. Štatút súťaže o očkovaciu prémiu (ďalej len „štatút“) môže určiť ďalšie kritériá, najmä vek, pohlavie, miesto trvalého pobytu alebo dávku očkovacej látky, na určenie fyzických osôb, ktoré sa zaradia do žrebovania o očkovaciu prémiu v príslušnom týždni.
(3)
Vyhlasovateľ je oprávnený
a)
zabezpečiť žrebovanie očkovacej prémie prostredníctvom vysielateľa zriadeného zákonom,
b)
vyplácať očkovaciu prémiu,
c)
propagovať alebo zabezpečiť propagáciu súťaže o očkovaciu prémiu v hromadných informačných prostriedkoch.
(4)
Vyhlasovateľ je oprávnený činnosti podľa odseku 3 zabezpečiť prostredníctvom poverenej osoby, ktorou môže byť len právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti vyhlasovateľa. Na účel zabezpečenia činností podľa odseku 3 je vyhlasovateľ oprávnený poskytnúť poverenej osobe preddavok.
§ 30r
Žrebovanie očkovacej prémie a výška očkovacej prémie
(1)
Žrebovanie očkovacej prémie sa uskutočňuje počas obdobia a v rozsahu vymedzenom štatútom. Žrebovanie očkovacej prémie sa uskutočňuje prostredníctvom vysielateľa zriadeného zákonom na základe zmluvy uzatvorenej s vyhlasovateľom. Priebeh žrebovania očkovacej prémie a jeho výsledky osvedčuje notár prítomný pri žrebovaní.
(2)
Na účely overenia skutočnosti, či fyzická osoba absolvovala očkovanie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2 sa použijú údaje z databázy fyzických osôb zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2, ktorú vedie Národné centrum zdravotníckych informácií.
(3)
Výška očkovacích prémií určených na žrebovanie nesmie týždenne presiahnuť v úhrne 2 000 000 eur. Ak sa v príslušnom týždni suma určená na žrebovanie podľa prvej vety úplne nerozdelí medzi výhercov súťaže o očkovaciu prémiu, zostatok tejto sumy možno použiť v súťaži o očkovaciu prémiu v nasledujúcich týždňoch. Štatút upraví podrobnosti určovania výšky jednotlivých očkovacích prémií v príslušnom týždni a spôsob použitia sumy podľa druhej vety.
(4)
Vyhlasovateľ v štatúte určí najmä
a)
trvanie súťaže o očkovaciu prémiu a ďalšie podmienky účasti v súťaži o očkovaciu prémiu,
b)
pravidlá súťaže o očkovaciu prémiu,
c)
technické podmienky žrebovania očkovacej prémie,
d)
spôsob a lehoty vyplácania očkovacej prémie.
§ 30s
Sprostredkovateľský bonus
(1)
Na podporu protipandemických opatrení môže ministerstvo financií poskytovať finančnú odmenu pre fyzickú osobu, ktorá sprostredkuje absolvovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2 (ďalej len „sprostredkovateľský bonus“). Na účely overenia splnenia podmienok na poskytnutie sprostredkovateľského bonusu prideľuje ministerstvo financií bezvýznamový identifikátor fyzickej osobe, ktorá absolvovala očkovanie druhou dávkou očkovacej látky alebo absolvovala očkovanie jednodávkovou očkovacou látkou po overení podľa odseku 3. Tento bezvýznamový identifikátor poskytne fyzická osoba podľa druhej vety svojmu sprostredkovateľovi očkovania na uplatnenie sprostredkovateľského bonusu.
(2)
Sprostredkovateľský bonus pre fyzickú osobu, ktorá sprostredkovala absolvovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2 (ďalej len „sprostredkovateľ očkovania“) možno poskytnúť za týchto podmienok:
a)
sprostredkovateľ očkovania
1.
je plnoletý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
2.
má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky,
3.
dosiahol, že aspoň jedna plnoletá fyzická osoba na území Slovenskej republiky absolvovala očkovanie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2 oboma dávkami očkovacej látky od 1. júla 2021 do 31. októbra 2021 (ďalej len „zaočkovaná osoba“),
4.
sa zaregistruje na webovom sídle ministerstva financií ako sprostredkovateľ očkovania v lehote siedmich dní od poskytnutia bezvýznamového identifikátora zaočkovanou osobou a uvedie svoje údaje v tomto rozsahu:
4a.
meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, telefónne číslo, prípadne e-mailová adresa,
4b.
číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má vyplatiť sprostredkovateľský bonus,
4c.
bezvýznamový identifikátor zaočkovanej osoby,
4d.
súhlas so spracovaním a overením poskytnutých údajov,
b)
zaočkovaná osoba
1.
má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
2.
sa zaregistruje na webovom sídle ministerstva financií ako zaočkovaná osoba v lehote siedmich dní od absolvovania očkovania druhou dávkou očkovacej látky alebo po absolvovaní očkovania jednodávkovou očkovacou látkou a uvedie svoje údaje v tomto rozsahu:
2a.
meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu a rodné číslo,
2b.
telefónne číslo, prípadne e-mailová adresa na účel zaslania bezvýznamového identifikátora,
2c.
dátumy, v ktorých absolvovala očkovania oboma dávkami očkovacej látky,
2d.
súhlas so spracovaním a overením poskytnutých údajov,
3.
poskytne bezvýznamový identifikátor svojmu sprostredkovateľovi očkovania v lehote siedmich dní od jeho pridelenia.
(3)
Na účely overenia skutočnosti, či je fyzická osoba zaočkovanou osobou sa použijú údaje z databázy fyzických osôb zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2, ktorú vedie Národné centrum zdravotníckych informácií.
(4)
Za absolvovanie očkovania oboma dávkami očkovacej látky sa považuje aj absolvovanie očkovania jednodávkovou očkovacou látkou. Na účely registrácie podľa odseku 2 písm. b) druhého bodu sa lehota siedmich dní považuje za dodržanú, ak sa fyzická osoba, ktorá absolvovala očkovanie jednodávkovou očkovacou látkou, zaregistruje do siedmich dní od spustenia registrácie na webovom sídle ministerstva financií.
(5)
Jedna zaočkovaná osoba môže byť na účely poskytovania sprostredkovateľského bonusu uplatnená len raz. Sprostredkovateľský bonus možno poskytnúť jednému sprostredkovateľovi očkovania najviac za 50 zaočkovaných osôb. Výška sprostredkovateľského bonusu pre jedného sprostredkovateľa očkovania je
a)
30 eur za zaočkovanú osobu, ktorá najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky alebo najneskôr v deň absolvovania očkovania jednodávkovou očkovacou látkou nedovŕšila vek 50 rokov,
b)
60 eur za zaočkovanú osobu, ktorá najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky alebo najneskôr v deň absolvovania očkovania jednodávkovou očkovacou látkou dovŕšila vek 50 rokov a nedovŕšila vek 60 rokov,
c)
90 eur za zaočkovanú osobu, ktorá najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky alebo najneskôr v deň absolvovania očkovania jednodávkovou očkovacou látkou dovŕšila vek aspoň 60 rokov.
(6)
Vláda môže nariadením ustanoviť vyššie sumy sprostredkovateľského bonusu ako sú uvedené v odseku 5.
(7)
Sprostredkovateľský bonus vypláca ministerstvo financií sprostredkovateľovi očkovania na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky poskytnutý v rámci registrácie podľa odseku 2 písm. a) štvrtého bodu do 30. novembra 2021.
(8)
Sprostredkovateľský bonus sa považuje za podporu poskytovanú z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu.51ae)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51ae znie:
51ae) § 9 ods. 2 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 36c ods. 3 prvej vete sa za slová „šírenia pandémie“ vkladajú slová „vrátane predaja alebo darovania liekov alebo zdravotníckych pomôcok do zahraničia“.
Čl. II
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 280/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 154/2019 Z. z., zákona č. 461/2019 Z. z., zákona č. 128/2020 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 202/2021 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 58 ods. 1 poslednej vete sa slová „§ 57 ods. 2, 3 a 6 sa použijú primerane; ustanovenia § 17 ods. 6 a 9“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 6“.
2.
V § 58 ods. 7, 10 a 12 sa slová „§ 57 ods. 7 a 8 použijú“ nahrádzajú slovami „§ 57 použijú“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.