258/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.07.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

258
ZÁKON
z 22. júna 2021,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 58/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a 134/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až p), ktoré znejú:
„h)
registrovaný sociálny podnik,8c)
i)
Slovenský Červený kríž,
j)
registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky,8d)
k)
právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
l)
záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky,
m)
rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,
n)
škola alebo školské zariadenie,8e)
o)
vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky,8f)
p)
obchodná spoločnosť alebo družstvo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8c až 8f znejú:
8c) Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8d) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
8e) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8f) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.