257/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.07.2021 do 31.07.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

257
ZÁKON
z 22. júna 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 222/2019 Z. z., zákona č. 89/2020 Z. z. a zákona č. 417/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
4.
V § 9b sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny na úhradu výdavkov uvedených v odseku 2 písm. g) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý má vlastnícke právo k nehnuteľnosti, nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti z dotácie podľa odseku 2 písm. g) alebo má právo užívať nehnuteľnosť na základe nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke a v zmluve o poskytnutí dotácie sa zaviaže, že toto právo nezmení najmenej päť rokov od podania žiadosti o poskytnutie dotácie.“.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.
5.
V § 10 ods. 8 písm. c) a d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 9b ods. 2 písm. g)“.
6.
V § 10 ods. 8 písm. e) sa vypúšťajú slová „alebo utváranie priestoru podľa § 9b ods. 1 písm. e)“.
7.
V § 11 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Žiadosť o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny na účel podľa § 9b ods. 1 písm. e) sa predkladá ministerstvu aj v termíne od 1. júla do 15. augusta príslušného rozpočtového roka; to neplatí, ak ministerstvo na svojom webovom sídle do 30. júna príslušného rozpočtového roka zverejní informáciu, že z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny na účel podľa § 9b ods. 1 písm. e) na príslušný rozpočtový rok nebude prijímať žiadosti predložené v termíne od 1. júla do 15. augusta príslušného rozpočtového roka.“.
8.
Za § 16e sa vkladá § 16f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16f
Prechodné ustanovenie účinné odo dňa vyhlásenia
Žiadosť o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny na účel podľa § 9b ods. 1 písm. e) na rozpočtový rok 2021 možno predložiť ministerstvu v termíne do 15. augusta 2021.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodu 1 a 3 a čl. II bodu 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2021 a čl. I bodu 2 a čl. II bodu 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.