214/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.08.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

214
ZÁKON
zo 4. mája 2021
o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
minimálny percentuálny podiel ekologických vozidiel (ďalej len „minimálny podiel“) pri zadávaní nadlimitnej zákazky pri verejnom obstarávaní1) a zabezpečovaní poskytovania služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave,2)
b)
dohľad nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom,
c)
zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Rozsah pôsobnosti
(1)
Tento zákon sa vzťahuje na
a)
nadlimitnú civilnú zákazku zadávanú verejným obstarávateľom3) a obstarávateľom,4) ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa na splátky alebo prenájom vozidla podľa odseku 3,
b)
nadlimitnú civilnú zákazku zadávanú verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predmetom je služba podľa prílohy č. 1, ak sa poskytuje vozidlom podľa odseku 3,
c)
zmluvu o službách vo verejnom záujme uzavretú podľa osobitného predpisu2) objednávateľom, ktorý zabezpečuje poskytovanie služby vo verejnom záujme (ďalej len „objednávateľ“), ak sa táto služba poskytuje vozidlom podľa odseku 3 a priemerná ročná hodnota služby alebo jej rozsah vyjadrený počtom najazdených kilometrov za rok presiahne hodnotu podľa osobitného predpisu.5)
(2)
Za nadlimitnú civilnú zákazku podľa odseku 1 sa na účely tohto zákona považuje aj zákazka zadaná na základe rámcovej dohody alebo zadaná v rámci dynamického nákupného systému, ak predpokladaná hodnota rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému je rovnaká alebo vyššia ako predpokladaná hodnota pre nadlimitnú civilnú zákazku.
(3)
Tento zákon sa vzťahuje na
a)
vozidlo kategórie M1, M2, M3, N1, N2 alebo N36) okrem
1.
vozidla navrhnutého a vyrobeného alebo prispôsobeného len na použitie ozbrojenými silami,
2.
vozidla navrhnutého a vyrobeného na použitie najmä na stavenisku, v kameňolome, v prístave alebo na letisku,
3.
vozidla navrhnutého a vyrobeného alebo prispôsobeného na použitie Policajným zborom alebo iným orgánom verejnej moci zodpovedným za udržiavanie verejného poriadku podľa osobitných predpisov,7) Hasičským a záchranným zborom alebo inou hasičskou jednotkou alebo civilnou ochranou,
4.
pancierového vozidla určeného na ochranu prepravovaných osôb alebo nákladu,8)
5.
sanitného vozidla určeného na prepravu chorých osôb alebo ranených osôb,9)
6.
pohrebného vozidla určeného na prepravu zosnulých osôb,10)
7.
vozidla určeného na prepravu osôb na invalidnom vozíku,11)
8.
samohybného žeriava,12)
9.
pásového vozidla,
10.
poľnohospodárskeho vozidla alebo lesného vozidla,13)
11.
dvojkolesového vozidla alebo trojkolesového vozidla a štvorkolky,14)
12.
vozidla s vlastným pohonom, ktoré je osobitne navrhnuté a vyrobené na vykonávanie práce, ktoré z dôvodu jeho konštrukčných vlastností nie je vhodné na prepravu osôb alebo tovaru a ktoré nie je strojovým zariadením upevneným na podvozku motorového vozidla,
13.
vozidla kategórie M3, ktoré nie je vozidlom triedy I alebo triedy A,15)
b)
trolejbus.16)
§ 3
Vymedzenie pojmov
(1)
Na účely tohto zákona je
a)
referenčným obdobím obdobie pre vykazovanie minimálneho podielu od
1.
2. augusta 2021 do 31. decembra 2025,
2.
1. januára 2026 do 31. decembra 2030,
b)
ekologickým vozidlom
1.
vozidlo kategórie M1, M2 alebo N1, ktoré
1a.
do 31. decembra 2025 nepresahuje emisný limit CO2 vo výške 50 g/km a 80 % emisných limitov pre látky znečisťujúce ovzdušie v reálnych podmienkach jazdy17) alebo
1b.
od 1. januára 2026 nemá žiadne emisie CO2,
2.
vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3, ktoré využíva alternatívne palivo,
3.
vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3 bez spaľovacieho motora alebo so spaľovacím motorom, ktoré emituje menej ako 1 g CO2/kWh, merané podľa osobitného predpisu,18) alebo ktoré emituje menej ako 1 g CO2/km, merané podľa osobitného predpisu;19) také vozidlo je súčasne vozidlom s nulovými emisiami,
4.
trolejbus, ktorý
4a.
je poháňaný len elektrickou energiou alebo v čase, keď nie je pripojený do siete, používa len hnaciu sústavu s nulovými emisiami; také vozidlo je súčasne vozidlom s nulovými emisiami,
4b.
nespĺňa vymedzenie podľa podbodu 4a,
c)
alternatívnym palivom palivo alebo iný zdroj energie, ktoré je určené aspoň čiastočne ako náhrada fosílnych zdrojov ropy v dodávkach energie pre dopravu a znižuje emisie uhlíka a zlepšuje environmentálne vplyvy odvetvia dopravy, najmä elektrická energia, vodík (H2), syntetické a parafinické palivo, stlačený zemný plyn (CNG), skvapalnený zemný plyn (LNG), skvapalnený ropný plyn (LPG) a biopalivo; alternatívnym palivom nie je palivo vyrobené zo surovín s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, ktoré podľa osobitného predpisu20) spôsobuje významné rozširovanie výroby na pôdu s vysokými zásobami uhlíka a kvapalné biopalivo, syntetické a parafinické palivo, ak je zmiešané s fosílnym palivom,
d)
biopalivom kvapalné palivo alebo plynné palivo určené pre dopravu, ktoré je vyrobené z biomasy.
(2)
Maximálna hodnota emisií látok znečisťujúcich ovzdušie v reálnych podmienkach jazdy podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu je množstvo tuhých častíc (PN) v #/km a oxidy dusíka (NOX) v mg/km podľa položky 48.2 osvedčenia o zhode COC21) pre celú skúšobnú jazdu a skúšobnú jazdu v obci.
§ 4
Minimálny podiel
(1)
Pri uzatváraní zmlúv podľa § 2 ods. 1 je verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo objednávateľ povinný dodržať minimálny podiel podľa odsekov 4 a 5 na celkovom počte vozidiel podľa § 2 ods. 3 za referenčné obdobie.
(2)
Pri zmluvách podľa § 2 ods. 1 písm. a) sa minimálny podiel určí ako podiel ekologických vozidiel na celkovom počte vozidiel uvedených v § 2 ods. 3, ktoré boli predmetom zmlúv za referenčné obdobie.
(3)
Pri zmluvách podľa § 2 ods. 1 písm. b) a c) sa minimálny podiel určí ako podiel ekologických vozidiel na celkovom počte vozidiel uvedených v § 2 ods. 3, ktoré sú využívané na poskytovanie služieb za referenčné obdobie.
(4)
Minimálny podiel pre referenčné obdobie podľa § 3 ods. 1 písm. a) prvého bodu je
a)
22 % pre vozidlo kategórie M1, M2 a N1,
b)
8 % pre vozidlo kategórie N2 a N3,
c)
34 % pre vozidlo kategórie M3 a trolejbus.
(5)
Minimálny podiel pre referenčné obdobie podľa § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu je
a)
22 % pre vozidlo kategórie M1, M2 a N1,
b)
9 % pre vozidlo kategórie N2 a N3,
c)
48 % pre vozidlo kategórie M3 a trolejbus.
(6)
Polovicu minimálneho podielu pre vozidlo podľa odseku 4 písm. c) a odseku 5 písm. c) verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo objednávateľ splní vozidlom s nulovými emisiami podľa § 3 ods. 1 písm. b) tretieho bodu alebo štvrtého bodu podbodu 4a.
(7)
Na výpočet minimálneho podielu pre referenčné obdobie je rozhodujúci dátum uzavretia zmluvy.
§ 5
Alternatívne plnenie
Do minimálneho podielu podľa § 4 ods. 4 a 5 je možné započítať vozidlo, ktoré spĺňa vymedzenie ekologického vozidla podľa § 3 ods. 1 písm. b) po prestavbe na ekologické vozidlo v priebehu referenčného obdobia; pre započítanie do výpočtu minimálneho podielu je rozhodujúci dátum zápisu zmeny údajov v časti II osvedčenia o evidencii.
§ 6
Súhrnná správa
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zasiela Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) elektronicky každoročne do 30. januára na formulári zverejnenom na webovom sídle úradu súhrnnú správu o zmluvách podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b), ktoré uzatvoril za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka, v ktorej uvedie
a)
identifikáciu oznámenia o výsledku verejného obstarávania podľa Vestníka verejného obstarávania ku každej zmluve podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b),
b)
celkový počet vozidiel podľa kategórií uvedených v § 4 ods. 4 a 5, na ktoré sa vzťahuje tento zákon a boli predmetom zmlúv podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b), a
c)
celkový počet ekologických vozidiel podľa kategórií uvedených v § 4 ods. 4 a 5, ktoré boli predmetom zmlúv podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) s uvedením výrobcu, modelu ekologického vozidla a údaja o pohone ekologického vozidla vrátane vozidiel podľa § 5, pri ktorých uvedie identifikáciu vozidla, ktoré bolo predmetom prestavby, a uvedie popis technických zmien uskutočnených na vozidle.
(2)
Objednávateľ je povinný zaslať úradu elektronicky na formulári zverejnenom na webovom sídle úradu súhrnnú správu o splnení povinnosti podľa § 4 ods. 1, v ktorej uvedie zoznam zmlúv podľa § 2 ods. 1 písm. c) uzavretých v referenčnom období podľa § 3 ods. 1 písm. a)
a)
prvého bodu do 31. januára 2026,
b)
druhého bodu do 31. januára 2031.
(3)
Objednávateľ v súhrnnej správe podľa odseku 2 uvedie
a)
názov zmluvy,
b)
dátum uzavretia zmluvy,
c)
odkaz na uverejnenie zmluvy na webovom sídle objednávateľa,
d)
celkový počet vozidiel, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, s uvedením ich kategórie podľa § 4 ods. 4 a 5, využívaných na poskytovanie služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave,
e)
celkový počet ekologických vozidiel okrem vozidiel s nulovými emisiami podľa § 3 ods. 1 písm. b) tretieho bodu a štvrtého bodu podbodu 4a s uvedením výrobcu, modelu vozidla a údaja o pohone vozidla,
f)
celkový počet vozidiel s nulovými emisiami podľa § 3 ods. 1 písm. b) tretieho bodu a štvrtého bodu podbodu 4a s uvedením výrobcu, modelu vozidla a údaja o pohone vozidla.
(4)
Objednávateľ je povinný súhrnnú správu podľa osobitného predpisu22) zaslať úradu do 15 dní po jej zverejnení.
§ 7
Dohľad
(1)
Dohľad nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona verejným obstarávateľom, obstarávateľom a objednávateľom vykonáva úrad. Pri výkone dohľadu môže úrad požiadať o súčinnosť Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v rozsahu jeho vecnej pôsobnosti.
(2)
Úrad je oprávnený vyzvať verejného obstarávateľa, obstarávateľa a objednávateľa na predloženie informácií a dokumentov, ktoré preukazujú plnenie minimálneho podielu podľa § 4 ods. 4 a 5; to neplatí, ak je verejným obstarávateľom spravodajská služba.23) Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a objednávateľ sú povinní do 10 pracovných dní od doručenia výzvy predložiť úradu požadované informácie a dokumenty.
(3)
Ak si to povaha informácií, dokumentov, dokladov alebo vecí vyžaduje a ak to nevylučujú osobitné predpisy,23) úrad môže vykonať dohľad v priestoroch verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo objednávateľa, kde sa tieto informácie, dokumenty, doklady alebo veci nachádzajú. Verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo objednávateľ sú povinní umožniť úradu vstup do týchto priestorov a predložiť úradu požadované informácie, dokumenty, doklady alebo veci a umožniť nazerať do nich, robiť si z nich výpisy, odpisy, kópie alebo získať z nich informácie, ktoré majú význam pre výkon dohľadu.
(4)
Úrad vykonáva dohľad podľa odseku 3 prostredníctvom zamestnanca úradu písomne povereného štatutárnym orgánom na výkon dohľadu. O priebehu výkonu dohľadu sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíše zamestnanec úradu poverený vykonaním dohľadu a poverený zástupca verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo objednávateľa. Zápisnica obsahuje dátum vykonania dohľadu, označenie subjektu, voči ktorému sa dohľad vykonáva, odôvodnenie vykonania dohľadu, zistenia vykonaného dohľadu a závery vykonaného dohľadu. Ak poverený zástupca verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo objednávateľa odmietne podpísať zápisnicu o vykonaní dohľadu, táto skutočnosť sa uvedie v zápisnici. Rovnopis zápisnice sa poskytne poverenému zástupcovi verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo objednávateľa.
(5)
Úrad je povinný vykonať opatrenia, ktorými sa zamedzí prístupu tretích osôb k utajovaným skutočnostiam24) a skutočnostiam chráneným podľa osobitných predpisov,
25) o ktorých sa dozvedel pri výkone dohľadu.
(6)
Zamestnanec úradu, ktorý vykonáva dohľad, je povinný
a)
preukázať sa pri výkone dohľadu poverením podľa odseku 4 prvej vety, pričom rovnopis poverenia predloží pri začatí výkonu dohľadu poverenému zástupcovi verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo objednávateľa,
b)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone dohľadu, aj po vydaní rozhodnutia vo veci, ak ho od tejto povinnosti vo verejnom záujme na účely informovania verejnosti písomne neoslobodí štatutárny orgán úradu; to sa nevzťahuje na utajované skutočnosti
24) a skutočnosti chránené podľa osobitných predpisov.
25) Porušením povinnosti mlčanlivosti nie je
1.
využitie takýchto informácií na účely dohľadu; tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach
24) a skutočnostiach chránených podľa osobitných predpisov,
25)
2.
sprístupnenie takýchto informácií orgánom činným v trestnom konaní alebo súdu; tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach
24) a skutočnostiach chránených podľa osobitných predpisov,
25)
c)
vyhotoviť zápisnicu z vykonaného dohľadu podľa odseku 3, ktorá je verejnou listinou, a rovnopis zápisnice z vykonaného dohľadu odovzdať poverenému zástupcovi verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo objednávateľa.
(7)
Úrad poskytuje Európskej komisii informácie a správy o plnení povinností podľa tohto zákona.
§ 8
Správne delikty
(1)
Úrad uloží verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo objednávateľovi pokutu
a)
do 1 000 000 eur, ak porušil povinnosť dodržať minimálny podiel pre kategóriu vozidiel M3 a trolejbus,
b)
do 500 000 eur, ak porušil povinnosť dodržať minimálny podiel pre kategórie vozidiel M1, M2 a N1,
c)
do 300 000 eur, ak porušil povinnosť dodržať minimálny podiel pre kategórie vozidiel N2 a N3.
(2)
Úrad uloží verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo objednávateľovi pokutu do 100 000 eur, ak porušil povinnosť doručiť úradu súhrnnú správu podľa § 6 ods. 1 alebo ods. 2.
(3)
Úrad uloží verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo objednávateľovi pokutu do 10 000 eur, ak porušil povinnosť podľa § 7 ods. 2 predložiť na základe výzvy úradu informácie a dokumenty preukazujúce plnenie minimálneho podielu. Úrad môže uložiť pokutu aj opakovane.
(4)
Úrad uloží verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo objednávateľovi pokutu do 10 000 eur, ak neposkytol súčinnosť podľa § 7 ods. 3. Úrad môže uložiť pokutu aj opakovane.
(5)
Úrad uloží objednávateľovi pokutu do 10 000 eur, ak porušil povinnosť podľa § 6 ods. 4.
(6)
Pri ukladaní pokuty úrad prihliada najmä na závažnosť, spôsob a následky porušenia povinnosti, na nesplnenú časť minimálneho podielu, ako aj na to, či už bola účastníkovi konania v minulosti uložená pokuta za ten istý správny delikt.
(7)
Ak verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo objednávateľ v rámci rovnakého referenčného obdobia nedodrží minimálny podiel pri viacerých kategóriách vozidiel, úrad uloží pokutu podľa odseku 2 za každú z kategórií vozidiel samostatne.
(8)
Ak úrad v jednom konaní prejednáva správny delikt podľa odseku 1, a zároveň správny delikt podľa odseku 2, uloží pokutu len za správny delikt podľa odseku 1.
(9)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(10)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(11)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje správny poriadok.
§ 9
Prechodné ustanovenia
(1)
Postup zadávania nadlimitnej civilnej zákazky podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b), pri ktorej bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž odoslané na uverejnenie do 1. augusta 2021, sa dokončí podľa predpisov účinných do 1. augusta 2021.
(2)
Postup zadávania nadlimitnej civilnej zákazky podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) preukázateľne začatý do 1. augusta 2021, pri ktorom sa podľa predpisov účinných do 1. augusta 2021 nevyžadovalo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž, sa dokončí podľa predpisov účinných do 1. augusta 2021.
(3)
Zadávanie zákaziek v rámci dynamického nákupného systému, pri ktorom bolo oznámenie o zámere zriadiť dynamický nákupný systém podľa osobitného predpisu26) odoslané na uverejnenie do 1. augusta 2021, sa uskutoční podľa predpisov účinných do 1. augusta 2021.
(4)
Zadávanie zákaziek na základe rámcovej dohody, pri ktorej bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž odoslané na uverejnenie do
1. augusta 2021, sa uskutoční podľa predpisov účinných do 1. augusta 2021.
(5)
Postup zadávania zmluvy o službách vo verejnom záujme v osobnej doprave podľa § 2 ods. 1 písm. c), pri ktorej bola výzva na predkladanie súťažných návrhov27) odoslaná na uverejnenie do
1. augusta 2021, sa dokončí podľa predpisov účinných do 1. augusta 2021.
(6)
Postup zadávania zmluvy o službách vo verejnom záujme v osobnej doprave podľa § 2 ods. 1 písm. c) preukázateľne začatý do 1. augusta 2021, pri ktorom sa podľa predpisov účinných do
1. augusta 2021 nevyžadovalo zverejnenie výzvy na predloženie súťažných návrhov, sa dokončí podľa predpisov účinných do 1. augusta 2021.
§ 10
Transpozičné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 11
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. II
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 352/2016 Z. z., zákona č. 146/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 360/2020 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 26 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Ak štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie obstarávajú osobný automobil podľa prvej vety, ktorý je zároveň ekologickým vozidlom podľa osobitného predpisu,39b) limit výdavkov ustanovený nariadením vlády je vyšší o 50 percent.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39b znie:
39b) § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 55/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 146/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 473/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z. a zákona č. 132/2021 Z. z. sa mení takto:
V § 21 odsek 10 znie:
„(10)
Objednávateľ je pri zadávaní zmluvy o službách,43) ktoré sa poskytujú vozidlom kategórie M1, M2, M3, N1, N2 alebo N3, povinný dodržať minimálny percentuálny podiel ekologických vozidiel podľa osobitného predpisu.44)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 43 a 44 znejú:
43) § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
44) § 4 ods. 1 zákona č. 214/2021 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 269/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 215/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z. a zákona č. 141/2021 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 45 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53 sa vypúšťa.
2.
V § 57 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo § 45“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 2. augusta 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 214/2021 Z. z.
ZOZNAM SLUŽIEB


Kód CPV Opis
60112000-6 Služby verejnej cestnej dopravy
60130000-8 Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
60140000-1 Nepravidelná osobná doprava
90511000-2 Služby na zber odpadu
60160000-7 Cestná doprava poštových zásielok
60161000-4 Doprava balíkov
64121100-1 Služby doručovania poštových zásielok
64121200-2 Služby doručovania balíkov
Príloha č. 2 k zákonu č. 214/2021 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy v záujme nízkoemisnej mobility (Ú. v. EÚ L 120, 15. 5. 2009) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1161 z 20. júna 2019 (Ú. v. EÚ L 188, 12. 7. 2019).
1)
§ 26 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007) v platnom znení.
3)
4)
5)
Čl. 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
6)
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek učených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018).
7)
Napríklad § 1 písm. d) zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, § 4 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
Bod 5.2 časti A prílohy I nariadenia (EÚ) 2018/858.
9)
Bod 5.3 časti A prílohy I nariadenia (EÚ) 2018/858.
10)
Bod 5.4 časti A prílohy I nariadenia (EÚ) 2018/858.
11)
Bod 5.5 časti A prílohy I nariadenia (EÚ) 2018/858.
12)
Bod 5.7 časti A prílohy I nariadenia (EÚ) 2018/858.
13)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení.
14)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení.
15)
Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 107 – Jednotné ustanovenia pre typové schvaľovanie vozidiel kategórie M2 alebo M3 z hľadiska ich celkovej konštrukcie (Ú. v. EÚ L 255, 29. 9. 2010).
16)
§ 20 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
Príloha I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007) v platnom znení.
18)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI), ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009) v platnom znení.
19)
Nariadenie (ES) č. 715/2007 v platnom znení.
20)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/807 z 13. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001, pokiaľ ide o určenie surovín s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, pri ktorých sa pozoruje významné rozšírenie produkčnej plochy na pôdu s vysokými zásobami uhlíka, a o certifikáciu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy (Ú. v. EÚ L 133/1, 21. 5. 2019).
21)
Príloha VIII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/683 z 15. apríla 2020, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858, pokiaľ ide o správne požiadavky na schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a na dohľad nad trhom s nimi (Ú. v. EÚ L 163, 26. 5. 2020).
22)
Čl. 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
23)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26)
27)
Čl. 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.