212/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

212
ZÁKON
z 5. mája 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z., zákona č. 244/2017 Z. z., zákona č. 65/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 230/2019 Z. z., zákona č. 465/2019 Z. z., zákona č. 476/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z. a zákona č. 359/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
obstaranie zariadenia sociálnych služieb
1.
výstavbou zariadenia sociálnych služieb, prístavbou alebo nadstavbou zariadenia sociálnych služieb alebo stavebnou úpravou bytovej budovy alebo nebytovej budovy, ktorou vznikne zariadenie sociálnych služieb (ďalej len „výstavba zariadenia sociálnych služieb“),
2.
kúpou zariadenia sociálnych služieb,“.
2.
V § 6 ods. 3 sa za slová „písm. b) druhého bodu“ vkladá čiarka a slová „kúpu zariadenia sociálnych služieb podľa odseku 1 písm. d) druhého bodu“.
3.
V § 7 ods. 7 sa slovo „výstavbu“ nahrádza slovom „obstaranie“.
4.
V § 8 ods. 1 písm. f) sa slovo „výstavbu“ nahrádza slovom „obstaranie“.
5.
V § 8 ods. 1 písm. h) za sa slovo „miestnosti“ vkladá čiarka a slová „príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov“.
6.
V § 8 ods. 3 sa slová „výstavby zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „obstarania zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d) prvého bodu“ a v poslednej vete sa za slová „písm. b)“ vkladá čiarka a slová „obstarania zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d)“.
7.
V § 8 ods. 4 sa za slová „písm. b) druhého bodu“ vkladá čiarka a slová „obstarania zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d) druhého bodu“ a v poslednej vete sa za slová „nájomného bytu“ vkladá čiarka a slová „obstarania zariadenia sociálnych služieb“.
8.
V § 9 ods. 7 sa slová „písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. c), písm. d) prvého bodu, písm. e)“.
9.
V § 9 ods. 9 sa za slová „bytu, ktorý vznikol stavebnou úpravou ostatnej budovy na bývanie alebo nebytovej budovy,“ vkladajú slová „alebo podľa § 6 ods. 1 písm. d) druhého bodu, ak ide o kúpu zariadenia sociálnych služieb, ktoré vzniklo stavebnou úpravou bytovej budovy alebo nebytovej budovy,“.


10.
§ 10 odsek 13 znie:
„(13)
Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) možno poskytnúť len vtedy, ak žiadateľ podľa § 7 ods. 1
a)
písm. b) a c) obstaráva nájomný byt na svojom území,
b)
písm. f) a g) obstaráva nájomný byt na území Slovenskej republiky.“.
11.
V nadpise § 14 a odsekoch 1 a 3 sa slovo „výstavbu“ nahrádza slovom „obstaranie“.
12.
V § 14 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Podporu na obstaranie toho istého zariadenia sociálnych služieb je možné poskytnúť iba raz.
(5)
Podporu na obstaranie zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d) druhého bodu možno poskytnúť aj vtedy, ak žiadateľ uzavrel so zhotoviteľom zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a kúpnu zmluvu uzavrie najneskôr do konca mesiaca december v druhom kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola uzavretá zmluva.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 6 a 7.
13.
V § 14a ods. 1 sa slovo „výstavbu“ nahrádza slovom „obstaranie“.
14.
V § 14a ods. 2 sa slovo „výstavbou“ nahrádza slovom „obstaraním“.
15.
V § 14a ods. 5 sa slovo „výstavba“ nahrádza slovom „obstaranie“ a slovo „výstavbu“ sa nahrádza slovom „obstaranie“.
16.
V § 14b ods. 1 sa slovo “výstavbu“ nahrádza slovom „obstaranie“.
17.
V § 14b ods. 2 sa slovo „výstavbou“ nahrádza slovom „obstaraním“ a za slová „písm. b)“ sa vkladá čiarka a slová „§ 6 ods. 1 písm. d)“.
18.
V § 14b odseku 3 sa slovo „výstavbu“ nahrádza slovom „obstaranie“.
19.
V § 18 ods. 2 písm. e) sa slovo „výstavbu“ nahrádza slovom „obstaranie“.
20.
V § 18 ods. 4 sa slová „10 %“ nahrádzajú slovami „20 %“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.