211/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

211
ZÁKON
z 5. mája 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 sa za odsek 2 vkladá odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Súd posudzuje vecné odôvodnenie odporu miernejšie, ak je žalovaný spotrebiteľom.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
2.
V § 15 odsek 6 znie:
„(6)
Ak sudca vyhovie sťažnosti v plnom rozsahu, rozhodnutie nemusí obsahovať odôvodnenie.“.
Čl. II
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z., zákona č. 350/2018 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 267 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Súd posudzuje vecné odôvodnenie odporu miernejšie, ak je žalovaný spotrebiteľom.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
2.
V § 267 ods. 4 sa slová „súd zruší platobný rozkaz v celom rozsahu a“ nahrádzajú slovami „platobný rozkaz sa zrušuje v celom rozsahu a súd“.
3.
V § 267 odsek 5 znie:
„(5)
Súd doručí odpor žalobcovi do vlastných rúk.“.
4.
Za § 471a sa dopĺňa § 471b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠471b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2021
Konanie, v ktorom súd vydal uznesenie o zrušení platobného rozkazu do 30. júna 2021, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2021.“.
Čl. III
Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 307/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 396/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a o zrušení platobného rozkazu“.
2.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak sa v konaní podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. f) predpokladá posúdenie spotrebiteľskej zmluvy alebo zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou s ohľadom na existenciu neprijateľných zmluvných podmienok, ktoré ešte neboli posudzované v už právoplatne skončenom konaní, vyšší súdny úradník predloží vec na posúdenie sudcovi určenému rozvrhom práce. Posúdením veci sudcom je vyšší súdny úradník viazaný. Sudca určený rozvrhom práce priebežne kontroluje plnenie povinností vyšším súdnym úradníkom podľa tohto odseku.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.