209/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

209
ZÁKON
zo 4. mája 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 289/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťajú slová „poskytovanie služieb vykazovania údajov,“.
2.
V § 4a ods. 2 sa slová „základného imania“ nahrádzajú slovami „počiatočného kapitálu“.
3.
V § 7 ods. 11 úvodnej vete sa za slovo „prostredníctvom“ vkladajú slová „obchodníkov s cennými papiermi, pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a iných“.
4.
V § 7 sa vypúšťajú odseky 17 až 19 a odsek 23.
Doterajšie odseky 20 až 22 a 24 až 30 sa označujú ako odseky 17 až 26.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18c a 18d sa vypúšťajú.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18h znie:
18h) Čl. 1 a príloha I časti I až XX a XXIV oddiel 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. L EÚ 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
Príloha I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 2013) v platnom znení.“.
6.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 27 až 30, ktoré znejú:
„(27)
Zámenou finančného nástroja je predaj finančného nástroja a nákup iného finančného nástroja alebo uplatnenie práva na zámenu existujúceho finančného nástroja.
(28)
Doložkou o splatení v úplnom rozsahu je doložka zameraná na ochranu investora zabezpečením toho, že pri predčasnom splatení dlhopisu je emitent povinný zaplatiť majiteľovi dlhopisu sumu rovnajúcu sa súčtu čistej súčasnej hodnoty zostávajúcich výplat kupónov očakávaných do splatnosti a istiny dlhopisu, ktorý sa má splatiť.
(29)
Elektronickým formátom je akékoľvek trvanlivé médium iné než v listinnej podobe.
(30)
Prevažne obchodnou skupinou je skupina, pre ktorú nie je hlavným predmetom podnikania poskytovanie investičných služieb podľa tohto zákona, vykonávanie akejkoľvek činnosti uvedenej v osobitnom zákone18i) alebo konanie ako tvorca trhu vo vzťahu ku komoditným derivátom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18i znie:
18i) § 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 8 písmeno c) znie:
„c)
finančnou inštitúciou banka, pobočka zahraničnej banky,15) správcovská spoločnosť,22) poisťovňa,23) doplnková dôchodková poisťovňa alebo doplnková dôchodková spoločnosť,24) centrálny depozitár a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti a dôchodková správcovská spoločnosť,24a) ak osobitný predpis24aaa) neustanovuje inak,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22, 23 a 24aaa znejú:
22) § 27 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23) Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24aaa) Napríklad čl. 4 ods. 1 bod 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 806/2014 (Ú. v. EÚ L 314, 5. 12. 2019) v platnom znení.“.
8.
V § 8 písmeno u) znie:
„u)
kapitálovým testom skupiny splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu24d) materskou spoločnosťou v skupine obchodníkov s cennými papiermi,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24d znie:
24d) Čl. 8 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.“.
9.
V § 8 písm. v) a w) sa za slovo „údajov“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu24e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24e znie:
24e) Čl. 2 ods. 1 bod 36a nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení.“.
10.
§ 8 sa dopĺňa písmenom z), ktoré znie:
„z)
podnikom vedľajších služieb podnik, ktorého hlavným predmetom činnosti je vlastníctvo majetku alebo správa majetku, riadenie služieb spracovania údajov alebo iná podobná činnosť, ktorá je doplnkom hlavnej činnosti jedného alebo viacerých obchodníkov s cennými papiermi.“.
11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47b znie:
47b) § 2 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 54 ods. 3 písmeno g) znie:
„g)
pre osoby, ktoré obchodujú na vlastný účet s komoditnými derivátmi alebo emisnými kvótami alebo ich derivátmi vrátane tvorcov trhu, okrem osôb, ktoré obchodujú na vlastný účet pri vykonávaní pokynov klientov, alebo ktoré poskytujú svojim zákazníkom alebo dodávateľom v rámci svojho hlavného predmetu činnosti iné investičné služby v oblasti komoditných derivátov alebo emisných kvót alebo ich derivátov ako obchodovanie na vlastný účet, ak jednotlivo a aj súhrnne ide o vedľajšiu činnosť týchto osôb k ich hlavnému predmetu činnosti pri posúdení na skupinovom základe, tieto osoby nie sú súčasťou skupiny, ktorej hlavnou činnosťou je poskytovanie investičných služieb podľa tohto zákona, vykonávanie bankových činností podľa osobitného zákona15) alebo činnosť tvorcu trhu v súvislosti s komoditnými derivátmi, tieto osoby nepoužívajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania; tieto osoby sú na žiadosť Národnej banky Slovenska povinné preukázať dôvod, na ktorého základe považujú túto činnosť za vedľajšiu k ich hlavnému predmetu činnosti.“.
13.
V § 54 sa odsek 3 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
pre poskytovateľov služieb hromadného financovania podľa osobitného predpisu.49c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49c znie:
49c) Čl. 2 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 10. 2020).“.
14.
V § 54 ods. 7 prvej vete sa slová „zákona50aaa) a“ nahrádzajú slovami „zákona,50aaa)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ďalších činností, ktoré je obchodník s cennými papiermi oprávnený vykonávať v súlade s osobitným predpisom50aab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50aab znie:
50aab) Napríklad čl. 31 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení.“.
15.
V § 54 odseky 11 až 15 znejú:
„(11)
Počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby alebo vykonáva investičné činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) alebo písm. f), je najmenej 750 000 eur.
(12)
Počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi iného ako uvedeného v odsekoch 11,13 a 14 je najmenej 150 000 eur.
(13)
Počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), d), e) alebo písm. g) a ktorý nie je pri poskytovaní investičných služieb oprávnený držať peňažné prostriedky klienta alebo finančné nástroje klienta, je najmenej 75 000 eur.
(14)
Počiatočný kapitál obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. i), je najmenej 750 000 eur, ak tento obchodník s cennými papiermi obchoduje na vlastný účet.
(15)
Na zloženie počiatočného kapitálu obchodníka s cennými papiermi sa vzťahuje osobitný predpis.50a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:
50a) Čl. 9 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 50ab a 50b sa vypúšťajú.
16.
V § 54 sa vypúšťa odsek 16.
17.
Za § 54a sa vkladajú § 54b až 54e, ktoré znejú:
㤠54b
(1)
Malým a neprepojeným obchodníkom sa rozumie obchodník s cennými papiermi, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.50ca)
(2)
Na malého a neprepojeného obchodníka sa vzťahujú požiadavky podľa osobitného predpisu,50cb) ak Národná banka Slovenska neudelila výnimku podľa osobitného predpisu.50cc)
(3)
Na obchodníka s cennými papiermi, ktorý začne spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu50ca) a tieto podmienky spĺňa nepretržite šesť mesiacov odo dňa začatia plnenia týchto podmienok a túto skutočnosť oznámil Národnej banke Slovenska, sa po uplynutí týchto šiestich mesiacov nevzťahujú § 71 ods. 2, 3, 6 a 7, § 71d až 71dd, § 77 ods. 3 a § 157 ods. 1 druhá veta.
(4)
Ak obchodník s cennými papiermi prestane spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu,50ca) oznámi to Národnej banke Slovenska a zosúladí svoju činnosť s § 71 ods. 2, 3, 6 a 7, § 71d až 71dd, § 77 ods. 3 a § 157 ods. 1 druhou vetou do 12 mesiacov od vykonania hodnotenia.
(5)
Ustanovenia § 71db sa vzťahujú na obchodníka s cennými papiermi, ktorý prestal spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu,50ca) v účtovnom období nasledujúcom po účtovnom období, v ktorom zistil, že prestal spĺňať tieto podmienky.
§ 54c
Na obchodníka s cennými papiermi s osobitnými prudenciálnymi požiadavkami podľa osobitného predpisu50cd) sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o spolupráci v oblasti dohľadu,50ce) významných pobočkách,50cf) vnútornom kapitáli,50cg) organizácii a riadení,50ch) zásadách odmeňovania,50ci) riadení rizík,50cj) prístupe k interným ratingom,50ck) rizikách,50cl) podávaní a zverejňovaní správ,50cm) postupoch výkonu dohľadu,50cn) výkone dohľadu na konsolidovanom základe50co) a tlmiacich rezervách.50cp)
§ 54d
(1)
Národná banka Slovenska môže rozhodnúť v konaní podľa osobitného predpisu,20) že na obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby a vykonáva investičné činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) alebo písm. f), sa vzťahuje osobitný predpis,50cq) ak celková hodnota konsolidovaných aktív obchodníka s cennými papiermi sa rovná alebo prevyšuje 5 000 000 000 eur vypočítaných ako priemer za predchádzajúcich 12 mesiacov a ak platí aspoň jedno z týchto kritérií:
a)
obchodník s cennými papiermi vykonáva tieto činnosti v takej miere, že jeho zlyhanie alebo problémy by mohli viesť k systémovému riziku,
b)
obchodník s cennými papiermi je zúčtovacím členom podľa osobitného predpisu,50cr)
c)
Národná banka Slovenska to považuje za opodstatnené vzhľadom na veľkosť obchodníka s cennými papiermi a povahu, rozsah a zložitosť jeho činností pri zohľadnení zásady proporcionality a aspoň jedného z týchto faktorov:
1.
dôležitosť obchodníka s cennými papiermi pre hospodárstvo Európskej únie alebo hospodárstvo domovského členského štátu,
2.
význam cezhraničných činností obchodníka s cennými papiermi,
3.
prepojenosť obchodníka s cennými papiermi s finančným systémom.
(2)
Odsek 1 sa nevzťahuje na obchodníka s komoditami a emisnými kvótami,50cs) správcovské spoločnosti22) a poisťovne.23)
(3)
Obchodník s cennými papiermi podľa odseku 1 podlieha dohľadu podľa osobitného predpisu.15)
(4)
Národná banka Slovenska je oprávnená rozhodnúť v konaní podľa osobitného predpisu20) o zrušení rozhodnutia podľa odseku 1 a bezodkladne o tom informuje obchodníka s cennými papiermi.
(5)
Rozhodnutie podľa odseku 1 sa prestane uplatňovať, ak obchodník s cennými papiermi prestane spĺňať celkovú hodnotu konsolidovaných aktív podľa odseku 1 vypočítanú za obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
(6)
Národná banka Slovenska bezodkladne informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o uplatňovaní ustanovení odsekov 1, 3 až 5.
§ 54e
Povolenie na poskytovanie investičných služieb udelené obchodníkovi s cennými papiermi podľa § 55, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu50ct) a bolo mu udelené bankové povolenie podľa osobitného predpisu,50cu) nezaniká, pričom sa jeho platnosť pozastavuje na obdobie trvania bankového povolenia udeleného podľa osobitného predpisu.50cu) Po zániku bankového povolenia, ak už nie sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,50ct) sa obchodníkovi s cennými papiermi obnoví platnosť povolenia na poskytovanie investičných služieb, ak sú splnené podmienky na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 55.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 50ca až 50cu znejú:
50ca) Čl. 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
50cb) Nariadenie (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
50cc) Čl. 5 a 6 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
50cd) Čl. 1 ods. 2 a 5 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
50ce) § 6 ods. 13, 28 a 29 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50cf) § 6 ods. 14 až 17 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50cg) § 27 ods. 7 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50ch) § 23 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50ci) § 23a až 23e zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50cj) § 27 ods. 1 až 6 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50ck) § 30 a 31 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50cl) § 6 ods. 31 písm. e), § 31 ods. 4 a § 31a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. októbra 2008 č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely (oznámenie č. 423/2008 Z. z.).
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. marca 2015 č. 4/2015 o ďalších druhoch rizík, o podrobnostiach o systéme riadenia rizík banky a pobočky zahraničnej banky a ktorým sa ustanovuje čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu (oznámenie č. 81/2015 Z. z.).
50cm) § 6 a § 37 ods. 6 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2015 (oznámenie č. 81/2015 Z. z.).
50cn) § 6, § 16, § 27 ods. 9, § 29a až 29c, § 33, § 39, § 46 ods.1 a 4 a § 47 ods. 9 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 (oznámenie č. 423/2008 Z. z.).
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (oznámenie č. 237/2014 Z. z.).
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2015 (oznámenie č. 81/2015 Z. z.).
50co) § 44 až 49 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50cp) § 33a až 33n zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50cq) Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
50cr) Čl. 4 ods. 1 bod 3 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
50cs) Čl. 4 ods. 1 bod 150 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
50ct) Čl. 4 ods. 1 bod 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
50cu) § 7b zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2021 Z. z.“.
18.
V § 55 ods. 2 písm. a) sa slová „splatené základné imanie“ nahrádzajú slovami „počiatočný kapitál“.
19.
V § 55 ods. 2 písm. b) sa za slovo „pôvod“ vkladá slovo „splateného“.
20.
V § 55 ods. 2 písm. i) sa za slová „orgánu finančnej holdingovej spoločnosti“ vkladá čiarka a slová „investičnej holdingovej spoločnosti“, za slová „kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť“ vkladá čiarka a slová „investičnú holdingovú spoločnosť“ a za slová „aj finančná holdingová spoločnosť“ sa vkladajú slová „alebo investičná holdingová spoločnosť“.
21.
V § 55 ods. 10 poslednej vete sa za slová „orgánu finančnej holdingovej spoločnosti“ vkladá čiarka a slová „investičnej holdingovej spoločnosti“.
22.
V § 56 ods. 2 písm. m) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „odseku 14 a“.
23.
V § 56 ods. 14 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Ak sa zahraničný obchodník s cennými papiermi priamo alebo prostredníctvom osoby, ktorá koná v jeho mene alebo ktorá je s ním úzko prepojená, alebo prostredníctvom akejkoľvek inej osoby konajúcej v jej mene, snaží získať klientov alebo potenciálnych klientov, nepovažuje sa to za službu poskytnutú výlučne z vlastného podnetu klienta; tým nie sú dotknuté vzťahy v rámci skupiny.“.
24.
§ 56 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi je povinná raz ročne oznámiť Národnej banke Slovenska tieto informácie:
a)
veľkosť a rozsah investičných služieb a investičných činností podľa § 6 ods. 1 a vedľajších služieb podľa § 6 ods. 2 poskytovaných prostredníctvom pobočky,
b)
mesačnú minimálnu expozíciu, priemernú expozíciu a maximálnu expozíciu voči protistranám z Európskej únie, ak poskytuje investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. c),
c)
celkovú hodnotu finančných nástrojov, ktoré pochádzajú z protistrán z Európskej únie, upísaných alebo umiestnených na základe pevného záväzku za predchádzajúcich 12 mesiacov, ak poskytuje jednu alebo obidve investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. f),
d)
obrat a súhrnnú hodnotu aktív investičných služieb a investičných činností a vedľajších služieb podľa písmena a),
e)
podrobný opis opatrení na ochranu investorov, ktoré sú k dispozícii klientom pobočky vrátane práv týchto klientov vyplývajúcich z Garančného fondu investícií zriadeného podľa § 80 alebo iného obdobného systému náhrad pre investorov zriadeného v inom členskom štáte v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim systém náhrad pre investorov,
f)
politiku riadenia rizík a opatrenia uplatňované pri poskytovaní investičných služieb a investičných činností a vedľajších služieb podľa písmena a),
g)
mechanizmy riadenia a správy vrátane osôb zastávajúcich riadiace funkcie, ak ide o činnosti pobočky,
h)
ďalšie informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za potrebné na výkon riadneho dohľadu podľa § 135.“.
25.
§ 57 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Národná banka Slovenska na požiadanie oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) tieto informácie:
a)
povolenia pre pobočky udelené podľa § 56 a následné zmeny týchto povolení,
b)
veľkosť a rozsah investičných služieb a investičných činností poskytovaných prostredníctvom pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
c)
obrat a celkové aktíva investičných služieb a investičných činností podľa písmena b),
d)
označenie skupiny zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ku ktorej patrí.“.
26.
V § 67 ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
27.
§ 69 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Národná banka Slovenska informuje Komisiu, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o skutočnosti, že je zodpovedná za vykonávanie úloh vyplývajúcich pre orgány dohľadu týkajúcich sa prudenciálnych požiadaviek na obchodníka s cennými papiermi podľa tohto zákona a osobitného predpisu.50cb)
(6)
Národná banka Slovenska každoročne oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) zoznam pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi podľa § 56.“.
28.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55 znie:
55) § 66b Obchodného zákonníka.“.
29.
V § 70 odsek 8 znie:
„(8)
Ak by sa v dôsledku získania podielu podľa odseku 1 písm. a) obchodník s cennými papiermi stal súčasťou konsolidovaného celku podľa § 138 až 141, ktorého súčasťou je aj investičná holdingová spoločnosť, ak by sa stal súčasťou finančného konglomerátu podľa § 143a až 143o, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, alebo konsolidovaného celku podľa osobitného predpisu,50co) ktorého súčasťou je aj finančná holdingová spoločnosť, podmienkou udelenia predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska je aj preukázanie dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu tejto investičnej holdingovej spoločnosti, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti alebo finančnej holdingovej spoločnosti, a vhodnosti akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť.“.
30.
V § 71 ods. 2 sa za slová „zodpovedajú za“ vkladajú slová „stratégie a politiky v oblasti riadenia rizík a všetky ich zmeny, za“.
31.
V § 71 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na účel ktorého musia mať všetky dostupné informácie o rizikách, ktorým je alebo môže byť obchodník s cennými papiermi vystavený.“.
32.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56ab znie:
56ab) Čl. 48 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.“.
33.
V § 71 ods. 15 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 144 ods. 1 písm. u)“.
34.
§ 71b znie:
㤠71b
(1)
Ak sa na obchodníka s cennými papiermi vzťahuje osobitný predpis,24d) obchodník s cennými papiermi uplatňuje požiadavky podľa § 71 ods. 2, 3, 6 a 7, § 71c, § 71d, § 71da, § 71db, § 71dd, § 71de a § 77 ods. 1, 2 a 9 na individuálnom základe.
(2)
Ak sa na obchodníka s cennými papiermi vzťahuje osobitný predpis,56acaa) obchodník s cennými papiermi uplatňuje požiadavky podľa § 71 ods. 2, 3, 6 a 7, § 71c, § 71d, § 71da, § 71db, § 71dd, § 71de a § 77 ods. 1, 2 a 9 na individuálnom základe a na konsolidovanom základe; to neplatí, ak je obchodník s cennými papiermi dcérskou spoločnosťou so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom a ak materská spoločnosť v Európskej únii preukáže nesúlad s právom štátu, ktorý nie je členským štátom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56acaa znie:
56acaa) Čl. 7 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.“.
35.
Za § 71b sa vkladá § 71c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠71c
Riadenie rizík
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný vytvoriť výbor pre riadenie rizík zložený z členov riadiaceho orgánu, ktorí u príslušného obchodníka s cennými papiermi nevykonávajú žiadnu výkonnú funkciu; túto povinnosť nemá obchodník s cennými papiermi, ak priemerná hodnota jeho súvahových aktív a jeho podsúvahových aktív nepresahuje 100 000 000 eur počas štyroch rokov bezprostredne predchádzajúcich príslušnému hospodárskemu roku. Členovia výboru pre riadenie rizík musia mať primerané vedomosti, zručnosti a odborné znalosti na to, aby úplne chápali a monitorovali stratégiu riadenia rizík a ochotu obchodníka s cennými papiermi podstupovať riziká. Výbor pre riadenie rizík plní poradnú funkciu voči riadiacemu orgánu v oblasti stratégie riadenia rizík a spolupracuje pri dohliadaní nad uplatňovaním tejto stratégie. Výbor pre riadenie rizík a dozorná rada musia mať prístup k dostupným informáciám o rizikách, ktorým je alebo môže byť obchodník s cennými papiermi vystavený.
(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný mať zavedené spoľahlivé stratégie, politiky, postupy a systémy na identifikáciu, meranie, riadenie a monitorovanie
a)
významných zdrojov rizík a ich účinkov na klientov a akýkoľvek ich významný vplyv na vlastné zdroje, pričom sa zohľadní právny poriadok štátu, ktorým sa riadi oddelenie peňažných prostriedkov v držbe klienta,
b)
významných zdrojov rizík a ich účinkov na trh a akýkoľvek ich významný vplyv na vlastné zdroje,
c)
významných zdrojov rizík a ich účinkov na obchodníka s cennými papiermi, a to najmä tých, ktoré môžu vyčerpať úroveň vlastných zdrojov, ktoré sú k dispozícii; v odôvodnených prípadoch ide o významné zmeny účtovnej hodnoty aktív, vrátane nárokov voči viazaným sprostredkovateľom, zlyhanie klientov alebo protistrán, pozície vo finančných nástrojoch, zahraničných menách a komoditách a záväzky voči dôchodkovému zabezpečeniu,
d)
rizík likvidity počas primeraného súboru časových horizontov, vrátane vnútrodenného, s cieľom zabezpečiť, aby si obchodník s cennými papiermi udržal primeranú úroveň likvidných zdrojov, a to aj v súvislosti s riešením významných zdrojov rizík podľa písmen a) až c).
(3)
Stratégie, politiky, postupy a systémy podľa odseku 2 musia byť primerané zložitosti, rizikovému profilu, rozsahu činnosti obchodníka s cennými papiermi a tolerancii voči riziku určenej predstavenstvom a zodpovedajú významu obchodníka s cennými papiermi v každom členskom štáte, v ktorom poskytuje investičné služby alebo vykonáva investičné činnosti.
(4)
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb sa považuje za spôsob riadenia rizík na účely podľa odseku 2 písm. a).
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zohľadňovať významné vplyvy na vlastné zdroje, ak nie sú primerane zohľadnené v požiadavkách na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu.56acab)
(6)
Malý a neprepojený obchodník uplatňuje požiadavky podľa odseku 2 písm. a), c) a d).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56acab znie:
56acab) Čl. 11 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.“.
36.
V § 71d ods. 1 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie:
„Obchodník s cennými papiermi je povinný v stanovách upraviť jasnú organizačnú štruktúru s náležite vymedzenou a transparentnou pôsobnosťou a zodpovednosťou jednotlivých orgánov alebo ich jednotlivých členov.“.
37.
V § 71d odsek 4 znie:
„(4)
Požiadavky podľa odsekov 1 až 3 musia byť vhodné a primerané povahe, rozsahu a zložitosti rizík spojených s obchodným modelom a činnosťami obchodníka s cennými papiermi.“.
38.
§ 71da a 71db vrátane nadpisov znejú:
㤠71da
Zásady odmeňovania u obchodníka s cennými papiermi
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný uplatňovať tieto zásady odmeňovania:
a)
odmeňovanie je jednoznačne zdokumentované a primerané veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti činností obchodníka s cennými papiermi,
b)
odmeňovanie je založené na rovnakej odmene pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty,
c)
odmeňovanie je v súlade s riadnym a účinným riadením rizík obchodníka s cennými papiermi a podporuje ho,
d)
odmeňovanie je v súlade s obchodnou stratégiou a cieľmi obchodníka s cennými papiermi a zohľadňuje dlhodobé účinky prijatých investičných rozhodnutí,
e)
odmeňovanie zahŕňa aj opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov a podporuje zodpovedné podnikanie a presadzovanie informovanosti o rizikách a obozretnom podstupovaní rizika,
f)
dozorná rada prijíma a pravidelne skúma zásady odmeňovania a zodpovedá za ich vypracovanie, schválenie a dodržiavanie,
g)
uplatňovanie zásad odmeňovania sa aspoň raz ročne podrobí nezávislému preskúmaniu mechanizmom vnútornej kontroly,
h)
zamestnanci s kontrolným funkciami vykonávajú svoju funkciu nezávisle, majú primerané právomoci a sú odmeňovaní podľa ich dosahovaných výsledkov, a to nezávisle od vyhodnotenia dosahovaných výsledkov obchodníka s cennými papiermi,
i)
na odmeňovanie vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík a vedúcich zamestnancov zodpovedných za funkciu dodržiavania dohliada výbor pre odmeňovanie podľa § 71dd, ak sa zriaďuje alebo dozorná rada,
j)
obchodník s cennými papiermi uplatňuje
1.
zaručenú pevnú zložku celkovej odmeny ako
1a.
základnú zložku mzdy, ak ide o zamestnanca,
1b.
pevnú zložku odmeny, ak ide o člena štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi a člena dozornej rady obchodníka s cennými papiermi,
2.
pohyblivú zložku celkovej odmeny,
k)
zaručená pevná zložka celkovej odmeny predstavuje dostatočne vysoký podiel odmeny, aby bolo možné uplatňovať pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek odmeny vrátane možnosti nevyplatiť žiadne pohyblivé zložky celkovej odmeny.
(2)
Zásady odmeňovania podľa odseku 1 uplatňuje obchodník s cennými papiermi u
a)
všetkých členov štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi,
b)
všetkých členov dozornej rady obchodníka s cennými papiermi,
c)
vrcholového manažmentu,
d)
osôb zodpovedných za podstupovanie rizík,
e)
zamestnancov s kontrolnými funkciami,
f)
všetkých zamestnancov, ktorí nie sú uvedení v písmenách a) až e), ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil obchodníka s cennými papiermi podľa osobitného predpisu56aca) alebo aktíva, ktoré spravuje a ktorí majú nárok na celkovú odmenu rovnajúcu sa aspoň najnižšej odmene osôb podľa písmena c) alebo písmena d).
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný určiť primeraný pomer medzi pevnou zložkou celkovej odmeny a pohyblivou zložkou celkovej odmeny zamestnanca obchodníka s cennými papiermi v súlade s obchodnou stratégiou, súvisiacimi rizikami a vplyvom zamestnancov uvedených v odseku 2 na rizikový profil obchodníka s cennými papiermi.
(4)
Zásady odmeňovania podľa odseku 1 uplatňuje obchodník s cennými papiermi spôsobom, ktorý je primeraný jeho veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti jeho činností.
(5)
Ak obchodníkovi s cennými papiermi bolo poskytnuté stabilizačné opatrenie štátu sledujúce zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy, pohyblivé zložky celkovej odmeny
a)
členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady sa nepriznajú za hodnotené obdobie,
b)
osoby uvedenej v odseku 2 písm. c) až f) sa obmedzia na časť čistých príjmov, ak nie sú v súlade s obchodnou stratégiou obchodníka s cennými papiermi, jeho záujmami a s ukončením poskytnutého stabilizačného opatrenia štátu.
§ 71db
Pohyblivá zložka celkovej odmeny
(1)
Na pohyblivú zložku celkovej odmeny, ktorú obchodník s cennými papiermi prizná a vyplatí osobám uvedeným v § 71da ods. 2, sa uplatňujú okrem zásad podľa § 71da ods. 1 aj zásady podľa odsekov 2 až 14.
(2)
Ak pohyblivá zložka celkovej odmeny závisí od výkonnosti, celková výška pohyblivej zložky celkovej odmeny závisí od kombinácie posúdenia výkonnosti osoby uvedenej v § 71da ods. 2, príslušného obchodného útvaru obchodníka s cennými papiermi a celkových výsledkov obchodníka s cennými papiermi, pričom pri hodnotení výkonnosti osoby uvedenej v § 71da ods. 2 sa zohľadňujú finančné kritériá a nefinančné kritériá.
(3)
Hodnotenie výkonnosti je určené dlhodobou obchodnou stratégiou, ktorá zohľadňuje obchodný cyklus obchodníka s cennými papiermi a riziká priamo súvisiace s obchodnou činnosťou obchodníka s cennými papiermi.
(4)
Určenie pohyblivej zložky celkovej odmeny nesmie mať vplyv na schopnosť obchodníka s cennými papiermi plniť povinnosti podľa § 74.
(5)
Ak obchodník s cennými papiermi plní povinnosti podľa § 74, osobe uvedenej v § 71da ods. 2, ktorá sa pripravuje na samostatnú prácu, možno výnimočne v období odo dňa vzniku pracovného pomeru s obchodníkom s cennými papiermi najdlhšie do uplynutia jedného roka poskytovať pohyblivú zložku celkovej odmeny v zaručenej výške.
(6)
Zmluvné odstupné poskytované osobe podľa § 71da ods. 2 v súvislosti s predčasným skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu musí zohľadňovať výkonnosť tejto osoby za hodnotené obdobie; zlyhanie alebo pochybenie tejto osoby pri plnení svojich úloh je dôvodom na jeho nevyplatenie.
(7)
Vyplatenie kompenzácie v spojitosti s predchádzajúcim zamestnaním osoby uvedenej v § 71da ods. 2 musí byť v súlade s dlhodobou stratégiou obchodníka s cennými papiermi.
(8)
Postup merania výkonnosti na účely výpočtu pohyblivých zložiek celkovej odmeny musí zohľadniť všetky druhy súčasných a budúcich rizík a náklady na kapitál a likviditu podľa osobitného predpisu.56ad)
(9)
Pri určení pohyblivej zložky celkovej odmeny zohľadňuje obchodník s cennými papiermi všetky druhy súčasných a budúcich rizík.
(10)
Najmenej 50 % pohyblivej zložky celkovej odmeny, ktorá nepredstavuje odmenu za vykonanú prácu poskytovanú podľa Zákonníka práce, tvoria tieto nástroje:
a)
akcie alebo rovnocenné majetkové podiely,
b)
akcie alebo rovnocenné bezhotovostné nástroje,
c)
finančné nástroje podľa osobitného predpisu56ae) alebo iné nástroje, ktoré možno plne konvertovať na nástroje kapitálu Tier 1 alebo odpísať, pričom musí byť zabezpečené, že tieto nástroje primerane odrážajú kreditnú kvalitu obchodníka s cennými papiermi pri pokračovaní jeho činnosti,
d)
bezhotovostné nástroje, ktoré zohľadňujú nástroje spravovaných portfólií.
(11)
Ak obchodník s cennými papiermi neemituje nástroje uvedené v odseku 10, Národná banka Slovenska môže na tieto účely schváliť alternatívne opatrenia.
(12)
Obchodník s cennými papiermi osobe podľa § 71da ods. 2 odloží najmenej 40 % pohyblivej zložky celkovej odmeny na obdobie troch až piatich rokov od určenia predpokladanej výšky pohyblivej zložky celkovej odmeny, pričom obdobie odkladu závisí od obchodného cyklu obchodníka s cennými papiermi, povahy jeho obchodnej činnosti, rizík a činnosti osoby uvedenej v § 71da ods. 2. Pri významne vysokej pohyblivej zložke celkovej odmeny, podiel odloženej pohyblivej zložky celkovej odmeny predstavuje najmenej 60 %. Nárok na vyplatenie odloženej pohyblivej zložky celkovej odmeny neuplynie rýchlejšie ako pri pomernom vyplácaní.
(13)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť opatrenia, ktoré mu umožnia odňať priznanie nároku na pohyblivú zložku celkovej odmeny alebo jeho časti a požadovať späť už vyplatenú pohyblivú zložku celkovej odmeny alebo jej časť, ak sa finančná situácia obchodníka s cennými papiermi výrazne zhorší alebo je negatívna; týmto nie sú dotknuté ustanovenia Zákonníka práce o mzde, dojednaní mzdy a o vykonaní zrážok zo mzdy. Kritériá na použitie opatrení podľa prvej vety zahŕňajú situáciu, keď sa osoba uvedená v § 71da ods. 2 podieľala na konaní, ktoré viedlo k významným finančným stratám obchodníka s cennými papiermi alebo bola za také konanie zodpovedná a už sa nepovažuje za odborne spôsobilú a vhodnú.
(14)
Obchodník s cennými papiermi je povinný v rámci zásad odmeňovania určiť kritériá pre dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia v súlade s jeho obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami. Ak obchodník s cennými papiermi poskytuje dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia a osoba uvedená v § 71da ods. 2 ukončí pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah s obchodníkom s cennými papiermi pred vznikom nároku na starobný dôchodok, obchodník s cennými papiermi je povinný počas piatich rokov držať dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia v podobe nástrojov uvedených v odseku 10. Ak obchodník s cennými papiermi poskytuje dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia a osobe uvedenej v § 71da ods. 2 vznikne nárok na starobný dôchodok, dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia sa tejto osobe vyplatia v podobe nástrojov uvedených v odseku 10, a to pri uplatnení päťročného odkladu.
(15)
Osoby uvedené v § 71da ods. 2 nemôžu zabezpečiť nevyplatenie svojej pohyblivej zložky celkovej odmeny hedžingovými stratégiami ani uzatvorením poistenia pre prípad jej nevyplatenia.
(16)
Pohyblivá zložka celkovej odmeny nesmie byť vyplatená formou finančných nástrojov alebo spôsobom, ktorý by umožnil nedodržiavanie tohto zákona alebo osobitného predpisu.50cb)
(17)
Cenné papiere a iné finančné nástroje podľa odseku 10 musia byť počas primeraného obdobia podľa zásad odmeňovania obchodníka s cennými papiermi zadržiavané tak, aby motivácia osôb podľa § 71da ods. 2 bola zosúladená s dlhodobou stratégiou obchodníka s cennými papiermi.
(18)
Ustanovenia odsekov 10,12 a odseku 14 druhej vety a tretej vety sa nevzťahujú na
a)
obchodníka s cennými papiermi, ak priemerná hodnota jeho súvahových aktív a podsúvahových aktív nepresahuje 100 000 000 eur počas štyroch rokov bezprostredne predchádzajúcich príslušnému hospodárskemu roku,
b)
osobu, ktorej ročná pohyblivá zložka celkovej odmeny je nižšia ako 50 000 eur a nie je vyššia ako štvrtina jej celkovej ročnej odmeny.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 56ad a 56ae znejú:
56ad) Tretia a piata časť nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
56ae) Čl. 52 alebo 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
39.
§ 71dc sa vypúšťa.
40.
§ 71dd vrátane nadpisu znie:
㤠71dd
Výbor pre odmeňovanie
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zriadiť výbor pre odmeňovanie alebo určiť osobu zodpovednú za odmeňovanie u obchodníka s cennými papiermi; túto povinnosť nemá obchodník s cennými papiermi, ak priemerná hodnota jeho súvahových aktív a jeho podsúvahových aktív nepresahuje 100 000 000 eur počas štyroch rokov bezprostredne predchádzajúcich príslušnému hospodárskemu roku. Zloženie výboru pre odmeňovanie musí zohľadňovať rovnosť medzi mužmi a ženami. Výbor pre odmeňovanie
a)
zodpovedne a nezávisle posudzuje zásady odmeňovania a ich dopady na riadenie rizika, kapitálu a likvidity,
b)
zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziká a riadenie rizík, ktoré majú byť prijímané predstavenstvom a
c)
zohľadňuje verejný záujem a dlhodobé záujmy akcionárov, investorov a iných zainteresovaných strán obchodníka s cennými papiermi pri príprave svojich rozhodnutí podľa písmena b).
(2)
Predseda a členovia výboru pre odmeňovanie musia byť členmi predstavenstva a nesmú vykonávať výkonnú funkciu u obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Výbor pre odmeňovanie môže byť zriadený na úrovni skupiny.“.
41.
V § 71de ods. 1 prvej vete sa za slová „1 000 000 eur“ vkladajú slová „v príjmovej skupine 1 000 000 eur“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „vrátane informácií o ich pracovných povinnostiach, dotknutej obchodnej oblasti a hlavných zložkách mzdy, prémiách, dlhodobých odmenách a príspevkoch na dôchodkové zabezpečenie“.
42.
V § 71de sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak Národná banka Slovenska požiada obchodníka s cennými papiermi o informácie o celkovej výške odmien každého člena predstavenstva alebo vrcholového manažmentu, obchodník s cennými papiermi je povinný tieto informácie poskytnúť.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
43.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56af znie:
56af) Čl. 51 písm. c) a d) nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.“.
44.
V § 71de ods. 3 sa slová „zamestnancov a zamestnankýň“ nahrádzajú slovami „mužov a žien.“.
45.
V § 71de ods. 4 sa slová „a 2“ nahrádzajú slovami „až 3“.
46.
V § 71dl ods. 1 sa slová „ods. 29 a 30“ nahrádzajú slovami „ods. 30 a 31“ a slová „základného imania“ sa nahrádzajú slovami „počiatočného kapitálu“.
47.
V § 71dl ods. 2 a 3 sa slová „základného imania“ nahrádzajú slovami „počiatočného kapitálu“.
48.
V § 71n ods. 10 sa za slová „vytváranie finančných nástrojov“ vkladajú slová „a ich distribúcie“.
49.
V § 71n ods. 11 sa nad slovo „pravidiel“ umiestňuje odkaz 57d.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57d znie:
57d) Čl. 22 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 v platnom znení.“.
50.
Za § 71n sa vkladá § 71o, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠71o
Výnimky z požiadaviek na vytváranie finančných nástrojov a ich distribúciu
Na obchodníka s cennými papiermi sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v § 71m a 71n, ak sa investičná služba týka dlhopisov, ktoré neobsahujú iný vložený derivát okrem doložky o splatení v úplnom rozsahu alebo ak sa finančné nástroje ponúkajú alebo distribuujú výlučne oprávneným protistranám.“.
51.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58c znie:
58c) Napríklad zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
52.
V § 73b sa za odsek 17 vkladajú nové odseky 18 až 20, ktoré znejú:
„(18)
Poskytovanie investičného prieskumu tretími osobami obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú službu riadenie portfólia alebo iné investičné služby alebo doplnkové služby klientom, sa považuje za plnenie povinností podľa odseku 1, ak
a)
pred vykonaním pokynov alebo poskytnutím prieskumných služieb bola uzavretá dohoda medzi obchodníkom s cennými papiermi a poskytovateľom investičného prieskumu, v ktorej sa určí, ktorá časť kombinovaných poplatkov alebo spoločných platieb za vykonanie pokynov a investičného prieskumu pripadá na investičný prieskum,
b)
obchodník s cennými papiermi informuje svojho klienta o spoločných platbách za vykonanie pokynov a investičný prieskum uhrádzaných poskytovateľom investičného prieskumu,
c)
investičný prieskum, za ktorý sa uhrádzajú kombinované poplatky alebo spoločné platby, sa vzťahuje na emitentov, ktorí nepresiahli trhovú kapitalizáciu vo výške 1 000 000 000 eur počas 36 mesiacov pred uskutočnením investičného prieskumu.
(19)
Na účely tohto paragrafu sa investičným prieskumom rozumie výskumný materiál alebo služby týkajúce sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov alebo iných aktív, alebo emitentov finančných nástrojov alebo potenciálnych emitentov finančných nástrojov alebo výskumný materiál alebo služby úzko súvisiace s konkrétnym odvetvím alebo príslušným trhom, ktorý informuje o finančných nástrojoch, aktívach alebo emitentoch v rámci konkrétneho odvetvia alebo príslušného trhu.
(20)
Investičný prieskum zahŕňa aj materiál alebo služby, ktoré priamo alebo nepriamo odporúčajú alebo navrhujú investičnú stratégiu a poskytujú opodstatnené stanoviská k súčasnej alebo budúcej hodnote alebo cene finančných nástrojov alebo aktív, alebo obsahujú pôvodné poznatky, analýzy a závery založené na nových alebo existujúcich informáciách, ktoré by sa mohli použiť na informovanie o investičnej stratégii a ktoré by boli relevantné a spôsobilé ovplyvniť rozhodnutia obchodníka s cennými papiermi v mene klientov, ktorí uhrádzajú poplatky za takýto investičný prieskum.“.
Doterajšie odseky 18 a 19 sa označujú ako odseky 21 a 22.
53.
§ 73d sa dopĺňa odsekmi 11 až 15, ktoré znejú:
„(11)
Ak sa dohoda o kúpe alebo predaji finančného nástroja uzatvára pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ktoré bránia poskytovaniu informácií o nákladoch a poplatkoch podľa odseku 1 písm. d), obchodník s cennými papiermi môže poskytnúť informácie o nákladoch a poplatkoch v elektronickej podobe bez zbytočného odkladu po uzavretí transakcie, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
obchodník s cennými papiermi umožnil klientovi odložiť uzavretie transakcie, kým klient neprijme tieto informácie,
b)
klient súhlasil s prijatím informácií bez zbytočného odkladu po ukončení transakcie.
(12)
Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytovať informácie podľa tohto zákona klientovi alebo potenciálnemu klientovi v elektronickej podobe; to neplatí, ak klient alebo potenciálny klient ako neprofesionálny klient alebo potenciálny neprofesionálny klient požiadal o prijatie informácií v listinnej podobe, pričom obchodník s cennými papiermi poskytne tieto informácie bezodplatne v listinnej podobe.
(13)
Obchodník s cennými papiermi je povinný ponúknuť klientovi pred uzavretím transakcie možnosť získať informácie podľa odseku 1 vrátane splnenia podmienok podľa odseku 11 telefonicky.
(14)
Obchodník s cennými papiermi je povinný informovať neprofesionálneho klienta alebo potenciálneho neprofesionálneho klienta, že informácie podľa odseku 13 možno poskytnúť v listinnej podobe.
(15)
Obchodník s cennými papiermi je povinný informovať existujúcich neprofesionálnych klientov, ktorí prijímali informácie požadované týmto zákonom v listinnej podobe, o skutočnosti, že tieto informácie sa im zašlú v elektronickej podobe najmenej osem týždňov pred odoslaním týchto informácií v elektronickej podobe. Obchodník s cennými papiermi je povinný informovať existujúcich neprofesionálnych klientov o možnosti pokračovania v prijímaní informácií v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Obchodník s cennými papiermi je tiež povinný informovať existujúcich neprofesionálnych klientov o tom, že ak nepožiadajú o pokračovanie poskytovania informácií v listinnej podobe počas ôsmych týždňov, uskutoční sa automatický prechod na poskytovanie informácií v elektronickej podobe. Existujúcich neprofesionálnych klientov, ktorým sa poskytujú informácie podľa tohto zákona v elektronickej podobe obchodník s cennými papiermi nemusí o tejto skutočnosti informovať.“.
54.
V § 73f ods. 1 sa za slovo „stratu“ vkladá čiarka a slová „jeho odolnosť voči riziku“, slová „so zreteľom na zistenú úroveň jeho znalostí a skúseností“ sa nahrádzajú slovami „a ktoré zodpovedajú jeho odolnosti voči riziku a schopnosti znášať straty58ha)“ a slová „ods. 19“ sa nahrádzajú slovami „ods. 22“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58ha znie:
58ha) Čl. 54 a 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 v platnom znení.“.
55.
§ 73f sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Pri poskytovaní investičného poradenstva alebo investičnej služby riadenie portfólia, ktoré zahŕňajú zámenu finančných nástrojov, je obchodník s cennými papiermi povinný získať potrebné informácie o investícii klienta a analyzovať náklady a prínosy zámeny finančných nástrojov. Pri poskytovaní investičného poradenstva je obchodník s cennými papiermi povinný informovať klienta, či prínosy prevyšujú náklady zámeny finančných nástrojov.“.
56.
V § 73g ods. 1 sa slová „ods. 19“ nahrádzajú slovami „ods. 22“.
57.
V § 73h ods. 1 písm. a) piaty bod a šiesty bod znejú:
„5.
štruktúrovaných vkladov okrem tých, ktoré majú takú štruktúru, ktorá sťažuje klientovi porozumieť riziku návratnosti alebo nákladom spojeným s predčasným ukončením platnosti produktu,
6.
ostatných nekomplexných finančných nástrojov na účely tohto odseku,58hcb)“.
58.
V § 73h ods. 1 písm. a) sa vypúšťa siedmy bod.
59.
V § 73h ods. 1 písm. c) sa slovo „vhodnosť“ nahrádza slovom „primeranosť“.
60.
V § 73u ods. 1 sa za slová „73t“ vkladajú slová „okrem § 73d ods. 13 až 15.“.
61.
Za § 73u sa vkladá § 73v, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠73v
Služby poskytované profesionálnym klientom
(1)
Požiadavky podľa § 73d ods. 1 písm. d) sa nevzťahujú na služby poskytované profesionálnemu klientovi okrem investičného poradenstva a investičnej služby riadenie portfólia.
(2)
Požiadavky podľa § 73f ods. 2 až 7 sa nevzťahujú na služby poskytované profesionálnemu klientovi, ak o to požiada v listinnej podobe alebo elektronickej podobe obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť záznamy o žiadostiach podaných v listinnej podobe podľa odseku 2.“.
62.
§ 74 znie:
㤠74
Obchodník s cennými papiermi je povinný sústavne spĺňať požiadavky na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu.56acab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 58hh, 58hi a 58j sa vypúšťajú.
63.
§ 74b a 74c znejú:
㤠74b
(1)
Rozsah a spôsob zverejňovania informácií obchodníkom s cennými papiermi ustanovuje osobitný predpis.58ja)
(2)
Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať od obchodníka s cennými papiermi, ktorý nie je malým a neprepojeným obchodníkom, a od obchodníka s cennými papiermi podľa osobitného predpisu58jaa)
a)
zverejnenie informácií podľa osobitného predpisu58ja) častejšie ako raz ročne a určiť lehotu na ich zverejnenie,
b)
zverejnenie dokumentov iných ako finančné výkazy prostredníctvom určených médií, najmä na webovom sídle obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať od materského obchodníka s cennými papiermi raz ročne zverejnenie informácií podľa § 71d ods. 1 až 3 a zoznamu akcionárov s kvalifikovanou účasťou v plnom rozsahu alebo formou odkazov na rovnocenné informácie za skupinu obchodníkov s cennými papiermi.
(4)
Obchodník s cennými papiermi, ktorého priemerná hodnota súvahových aktív a podsúvahových aktív presahuje 100 000 000 eur počas štyroch rokov bezprostredne predchádzajúcich príslušnému hospodárskemu roku, je povinný v súlade s osobitným predpisom58ja) zverejniť informácie podľa osobitného predpisu.58jb)
§ 74c
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je malým a neprepojeným obchodníkom, je povinný mať zavedené riadne, účinné a úplné opatrenia, stratégie a postupy na priebežné hodnotenie a udržiavanie výšky, druhov a rozmiestnenia vnútorného kapitálu a likvidných aktív, ktoré považuje za primerané na krytie povahy a úrovne rizík, ktoré môže obchodník s cennými papiermi predstavovať pre iné osoby alebo ktorým je alebo môže byť tento obchodník s cennými papiermi vystavený.
(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný mať zavedené opatrenia, stratégie a postupy podľa odseku 1, ktoré sú vhodné a primerané povahe, rozsahu a zložitosti vykonávaných činností obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je malým a neprepojeným obchodníkom, je povinný pravidelne vykonávať interné preskúmanie opatrení, stratégií a postupov uvedených v odseku 1.
(4)
Malý a neprepojený obchodník je povinný uplatňovať požiadavky podľa odseku 1, ak o to Národná banka Slovenska požiada.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 58ja, 58jaa a 58jb znejú:
58ja) Čl. 46 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
58jaa) Čl. 46 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
58jb) Čl. 52 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58jcaa sa vypúšťa.
64.
§ 74d sa vypúšťa.
65.
§ 74e vrátane nadpisu znie:
㤠74e
Dodatočná požiadavka na vlastné zdroje
(1)
Na základe výsledkov preskúmania a hodnotenia podľa § 135 ods. 8 až 17 a § 144 ods. 1 písm. m) Národná banka Slovenska uloží obchodníkovi s cennými papiermi dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje, ak
a)
obchodník s cennými papiermi je vystavený rizikám alebo prvkom rizík, ktoré sú významné a ktoré nie sú kryté alebo ktoré nie sú dostatočne kryté požiadavkami na vlastné zdroje a najmä požiadavkami podľa osobitného predpisu,58jc) alebo takéto riziká predstavuje pre iné subjekty,
b)
obchodník s cennými papiermi nespĺňa požiadavky podľa § 71d a § 74c ods. 1 a nie je pravdepodobné, že iné opatrenia v oblasti dohľadu by boli dostatočné na splnenie týchto požiadaviek v primeranom čase,
c)
úpravy ocenení podľa § 75 sú nedostatočné na to, aby obchodníkovi s cennými papiermi umožnili za normálnych trhových podmienok v krátkej dobe predať alebo zaistiť (hedžing) svoje pozície bez významnej straty,
d)
neplnenie požiadaviek na používanie interného modelu podľa § 135 ods. 12 až 16 bude mať pravdepodobne za následok nedostatočné požiadavky na vlastné zdroje alebo,
e)
obchodník s cennými papiermi opakovane nezavedie alebo nedodržuje dostatočnú výšku dodatočných vlastných zdrojov podľa § 74f.
(2)
Na účely odseku 1 písm. a) sa riziká alebo prvky rizík považujú za nekryté alebo nedostatočne kryté požiadavkami na vlastné zdroje určenými podľa osobitného predpisu,58jca) ak výška, druh a štruktúra kapitálu, ktorý Národná banka Slovenska považuje za primeraný pri zohľadnení vnútorne určených vlastných zdrojov podľa § 74c ods. 1, sú vyššie ako požiadavka na vlastné zdroje určená podľa osobitného predpisu.58jc)
(3)
Na účely odseku 2 sa vlastné zdroje považujú za primerané, aj ak zahŕňajú niektoré alebo všetky riziká alebo prvky rizík, ktoré sú vylúčené z požiadavky na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu.58jc)
(4)
Národná banka Slovenska určí výšku dodatočnej požiadavky na vlastné zdroje podľa § 144 ods. 1 písm. m) ako rozdiel medzi vlastnými zdrojmi považovanými za primerané podľa odsekov 2 a 3 a požiadavkami na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu.58jc)
(5)
Obchodník s cennými papiermi spĺňa dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje, ktorú mu uložila Národná banka Slovenska podľa § 144 ods. 1 písm. m), vlastnými zdrojmi ktoré spĺňajú tieto podmienky:
a)
najmenej tri štvrtiny dodatočnej požiadavky na vlastné zdroje tvorí kapitál Tier 1,
b)
najmenej tri štvrtiny kapitálu Tier 1 podľa písmena a) tvorí vlastný kapitál Tier 1,
c)
tieto vlastné zdroje sa nepoužijú na splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu.58jb)
(6)
Národná banka Slovenska v odôvodnení rozhodnutia o uložení sankcie podľa § 144 ods. 1 písm. m), ktorým uloží obchodníkovi s cennými papiermi dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje, uvedie presný popis úplného posúdenia všetkých skutočností podľa odsekov 1 až 5. Ak Národná banka Slovenska uloží sankciu podľa § 144 ods. 1 písm. m), ktorou uloží obchodníkovi s cennými papiermi dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje z dôvodu podľa odseku 1 písm. d), odôvodnenie obsahuje dôvody, pre ktoré uloženie odporúčania týkajúceho sa dodatočných vlastných zdrojov podľa § 74f už nie je dostatočné.
(7)
Národná banka Slovenska môže rozhodnúť o uložení dodatočnej požiadavky na vlastné zdroje podľa odsekov 1 až 6 malému a neprepojenému obchodníkovi.
(8)
Ak Národná banka Slovenska uloží podľa § 144 ods. 1 písm. m) obchodníkovi s cennými papiermi dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje a požiadavky týkajúce sa dodatočných vlastných zdrojov podľa § 74f ods. 2, informuje o tom rezolučnú radu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 58jc, 58jca a 58jcb znejú:
58jc) Tretia alebo štvrtá časť nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
58jca) Tretia a štvrtá časť nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
58jcb) Čl. 11 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.“.
66.
Za § 74e sa vkladajú § 74f a 74g, ktoré vrátane nadpisu znejú:
㤠74f
(1)
Národná banka Slovenska môže od obchodníka s cennými papiermi, ktorý nie je malým a neprepojeným obchodníkom, s ohľadom na veľkosť, systémový význam, povahu, rozsah a zložitosť činností, požadovať udržiavanie ním vypočítanej výšky vlastných zdrojov vo výške presahujúcej hodnotu požiadaviek na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu58jd) a podľa tohto zákona vrátane dodatočnej požiadavky podľa § 144 ods. 1 písm. m), s cieľom zabezpečiť, aby hospodárske cykly neviedli k porušeniu týchto požiadaviek alebo neohrozovali schopnosť tohto obchodníka s cennými papiermi postupne ukončiť alebo zastaviť výkon povolených činností riadnym spôsobom.
(2)
Národná banka Slovenska na základe preskúmania vypočítanej výšky vlastných zdrojov podľa odseku 1, oznámi obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý nie je malým a neprepojeným obchodníkom, výsledky tohto preskúmania, ako aj požadovanú úpravu výšky vlastných zdrojov podľa odseku 1 a termín splnenia určenej požiadavky.
§ 74g
Osobitné požiadavky na likviditu
(1)
Na základe výsledkov preskúmania podľa § 135 ods. 8 až 17 a § 144 ods. 1 písm. af) Národná banka Slovenska uloží obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý nie je malým a neprepojeným obchodníkom alebo ktorý je malým a neprepojeným obchodníkom a zároveň tento obchodník nebol vyňatý z uplatňovania požiadavky na likviditu podľa osobitného predpisu,58je) osobitnú požiadavku na likviditu, ak
a)
obchodník s cennými papiermi je vystavený riziku likvidity alebo prvkom rizika likvidity, ktoré sú závažné a nie sú kryté alebo nie sú dostatočne kryté požiadavkou na likviditu podľa osobitného predpisu58jea) alebo
b)
obchodník s cennými papiermi nespĺňa požiadavky podľa § 71d a § 74c ods. 1 a nie je pravdepodobné, že iné opatrenia v oblasti dohľadu by boli dostatočné na zabezpečenie splnenia týchto požiadaviek v primeranom čase.
(2)
Na účely odseku 1 písm. a) sa riziko likvidity alebo prvky rizika likvidity považujú za nekryté alebo nedostatočne kryté požiadavkou na likviditu určenou podľa osobitného predpisu,58jea) len ak výška a druhy likvidity, ktoré Národná banka Slovenska považuje za primerané na základe preskúmania hodnotenia vlastných zdrojov podľa § 74c ods. 1 vykonaného obchodníkom s cennými papiermi, sú vyššie ako požiadavka na likviditu podľa osobitného predpisu.58jea)
(3)
Národná banka Slovenska určí výšku osobitnej požiadavky na likviditu podľa § 144 ods. 1 písm. af) ako rozdiel medzi likviditou považovanou za primeranú podľa odseku 2 a požiadavkou na likviditu podľa osobitného predpisu.58jea)
(4)
Obchodník s cennými papiermi spĺňa osobitné požiadavky na likviditu podľa § 144 ods. 1 písm. af) likvidnými aktívami určenými podľa osobitného predpisu.58jeb)
(5)
Národná banka Slovenska v odôvodnení rozhodnutia o uložení osobitnej požiadavky na likviditu podľa § 144 ods. 1 písm. af) uvedie presný popis úplného posúdenia všetkých skutočností podľa odsekov 1 až 3.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 58jd až 58jeb znejú:
58jd) Tretia časť nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
58je) Čl. 43 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
58jea) Piata časť nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
58jeb) Čl. 43 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.“.
67.
V § 75 ods. 1 sa za slová „vedľajších službách“ vkladá čiarka a slová „systémoch a postupoch podľa tohto zákona a osobitného predpisu50cb)“.
68.
V § 76 ods. 8 sa slová „f) až k)“ nahrádzajú slovami „e) až j)“.
69.
V § 77 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená e) až j).
70.
V § 77 odsek 3 znie:
„(3)
Informácie podľa odseku 2 písm. e) až j) sa členia podľa členského štátu a nečlenského štátu, ak má obchodník s cennými papiermi zriadenú pobočku alebo dcérsku spoločnosť, ktoré sú finančnými inštitúciami podľa osobitného predpisu60aaa) v inom členskom štáte a nečlenskom štáte.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60aaa znie:
60aaa) Čl. 4 ods. 1 bod 26 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
71.
§ 79b znie:
㤠79b
(1)
Činnosť a udelenie povolenia poskytovateľa schváleného mechanizmu zverejňovania (APA) a poskytovateľa schváleného mechanizmu podávania správ (ARM) ustanovuje osobitný predpis.60t)
(2)
Ak Národná banka Slovenska udelí povolenie a vykonáva dohľad podľa osobitného predpisu60u) nad činnosťou poskytovateľa schváleného mechanizmu zverejňovania (APA) a nad činnosťou poskytovateľa schváleného mechanizmu podávania správ (ARM), monitoruje činnosť poskytovateľa schváleného mechanizmu zverejňovania (APA) a poskytovateľa schváleného mechanizmu podávania správ (ARM) a získava informácie s cieľom posúdiť dodržiavanie podmienok podľa osobitného predpisu.60ua)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60t až 60ua znejú:
60t) Čl. 27a až 27i nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení.
60u) Čl. 2 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení.
60ua) Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2175 z 18. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov a nariadenie (EÚ) 2015/847 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov (Ú. v. EÚ L 334, 27. 12. 2019).“.
72.
§ 79c až 79k sa vypúšťajú.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60v až 60x sa vypúšťajú.
73.
V § 84 ods. 5 písm. a) a ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo 14“.
74.
V § 85 ods. 7 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
75.
Poznámka pod čiarou k odkazu 94 znie:
94) § 2 ods. 1 písm. b), c), e) a l) a § 76 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.
76.
V § 135 ods. 1 druhej vete sa za slová „zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou“ vkladá čiarka a slová „investičnou holdingovou spoločnosťou“.
77.
V § 135 odseky 7 až 16 znejú:
„(7)
Národná banka Slovenska úzko spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu subjektov, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny, ku ktorej patria pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ktorým bolo udelené povolenie, s Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) s cieľom zabezpečiť, aby všetky činnosti tejto skupiny v Európskej únii podliehali ucelenému, jednotnému a účinnému dohľadu v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.110f)
(8)
Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad obchodníkom s cennými papiermi preskúmava a hodnotí opatrenia, prijaté stratégie, zavedené systémy a postupy pri výkone povolených činností, pričom zohľadní veľkosť, rizikový profil a obchodný model obchodníka s cennými papiermi. S cieľom zabezpečiť riadenie a krytie rizík, Národná banka Slovenska pri hodnotení zohľadní
a)
riziká podľa § 71c,
b)
geografické umiestnenie expozícií obchodníka s cennými papiermi,
c)
obchodný model obchodníka s cennými papiermi,
d)
systémové riziko a meranie systémového rizika podľa osobitného predpisu,110fa)
e)
riziká pre bezpečnosť informačných sietí a systémov obchodníka s cennými papiermi s cieľom zabezpečiť dôvernosť, integritu a dostupnosť ich procesov, údajov a aktív,
f)
expozíciu obchodníka s cennými papiermi voči úrokovému riziku vyplývajúcemu z činností zaznamenaných v neobchodnej knihe,
g)
organizáciu riadenia obchodníka s cennými papiermi a schopnosť členov predstavenstva plniť svoje povinnosti,
h)
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa § 71c ods. 4.
(9)
Národná banka Slovenska určí frekvenciu a intenzitu preskúmania a hodnotenia podľa odseku 8 primerane k veľkosti, povahe, rozsahu a zložitosti vykonávaných činností obchodníka s cennými papiermi, a ak je to opodstatnené, aj systémovému významu, pričom zohľadní zásadu proporcionality a právny poriadok štátu, ktorým sa riadi oddelenie peňažných prostriedkov v držbe klienta.
(10)
Národná banka Slovenska môže rozhodnúť o vykonaní preskúmania a hodnotenia podľa odseku 8 u malého a neprepojeného obchodníka, ak to považuje za potrebné vzhľadom na veľkosť, povahu, rozsah a zložitosť vykonávaných činností malého a neprepojeného obchodníka.
(11)
Na účely preskúmania a hodnotenia podľa odseku 8 písm. g) je obchodník s cennými papiermi povinný sprístupniť Národnej banke Slovenska program, zápisnice a sprievodné dokumenty zo zasadnutí predstavenstva ako aj výborov zriadených predstavenstvom a výsledky interného alebo externého hodnotenia výkonnosti predstavenstva.
(12)
Podmienky, za ktorých bol obchodníkovi s cennými papiermi udelený predchádzajúci súhlas na používanie interných modelov podľa osobitného predpisu,110g) je obchodník s cennými papiermi povinný dodržiavať počas celej doby platnosti predchádzajúceho súhlasu. Národná banka Slovenska preskúma aspoň každé tri kalendárne roky plnenie podmienok, za ktorých bol obchodníkovi s cennými papiermi udelený predchádzajúci súhlas na používanie interných modelov podľa osobitného predpisu110g) s prihliadnutím najmä na nové druhy obchodov, pričom posúdi správnosť, vhodnosť a aktuálnosť vypracovaných techník a postupov pre interné modely obchodníka s cennými papiermi.
(13)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v krytí rizika v rámci interných modelov obchodníka s cennými papiermi, uloží obchodníkovi s cennými papiermi opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo na zmiernenie ich následkov vrátane požiadavky navýšiť kapitál alebo navýšiť multiplikačné koeficienty.
(14)
Ak obchodník s cennými papiermi prekračuje viaceré hodnoty multiplikačného koeficientu110h) v takom rozsahu, že sú pochybnosti o presnosti interných modelov, Národná banka Slovenska môže obchodníkovi s cennými papiermi odobrať udelený predchádzajúci súhlas na používanie interných modelov alebo uložiť opatrenia na ich úpravu.
(15)
Ak obchodník s cennými papiermi nespĺňa podmienky, za ktorých mu bol udelený predchádzajúci súhlas na používanie interných modelov podľa osobitného predpisu,110g) Národná banka Slovenska požiada obchodníka s cennými papiermi, aby preukázal, že účinok nesplnenia podmienok je nepodstatný alebo aby predložil plán a určil primeranú lehotu na zosúladenie s podmienkami, za ktorých mu bol udelený predchádzajúci súhlas. Ak predložený plán nie je v súlade s podmienkami, za ktorých mu bol udelený predchádzajúci súhlas podľa prvej vety alebo ak určená lehota nie je dostatočná na zosúladenie s podmienkami, Národná banka Slovenska požiada o prepracovanie predloženého plánu.
(16)
Ak je predpoklad, že obchodník s cennými papiermi nesplní podmienky podľa odseku 15, Národná banka Slovenska odoberie udelený predchádzajúci súhlas na používanie interných modelov podľa osobitného predpisu110g) alebo udelený predchádzajúci súhlas obmedzí na oblasti, v ktorých obchodník s cennými papiermi spĺňa určené podmienky alebo obmedzí tento predchádzajúci súhlas na oblasti, v ktorých obchodník s cennými papiermi môže splniť určené podmienky v primeranej lehote.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 110f až 110g znejú:
110f) Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
110fa) Nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
110g) Čl. 22 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 110j sa vypúšťa.
78.
§ 135 sa dopĺňa odsekmi 17 a 18, ktoré znejú:
„(17)
Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle
a)
všeobecne záväzné právne predpisy, metodické usmernenia a odporúčania súvisiace s dohľadom nad finančným trhom vydané v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie uvedeným v prílohe bode 25.,
b)
spôsob uplatňovania národnej voľby v súvislosti s preberaním právne záväzných aktov Európskej únie a možností výberu, ktoré vyplývajú pre obchodníka s cennými papiermi z právne záväzného aktu Európskej únie uvedeného v prílohe bode 25. a podľa osobitného predpisu,50cb)
c)
všeobecné hodnotiace kritériá a metodiku, ktoré Národná banka Slovenska používa pri preskúmaní a hodnotení podľa odseku 8,
d)
súhrnné štatistické údaje podľa § 144 ods. 26.
(18)
Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle informácie podľa odseku 17 v jednotnom formáte podľa osobitného predpisu,110i) ktoré sú úplné, pravdivé a aktuálne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 110i znie:
110i) Čl. 15 nariadenia (EÚ) 1093/2010 v platnom znení.“.
79.
§ 135a sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19)
Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o
a)
postupe preskúmania a hodnotenia podľa § 135 ods. 8 až 11,
b)
metodike používanej na prijímanie rozhodnutí podľa § 74e, § 74f a § 144,
c)
výške sankcií podľa § 144.“.
80.
§ 135d znie:
㤠135d
(1)
Národná banka Slovenska spolupracuje s orgánmi dohľadu iných členských štátov na účely tohto zákona a osobitného predpisu50cb) týkajúceho sa prudenciálnych požiadaviek na obchodníkov s cennými papiermi. Národná banka Slovenska môže upozorniť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ak bola jej žiadosť o spoluprácu, najmä o výmenu informácií, zamietnutá alebo nebola vybavená v primeranej lehote. Na účely dohľadu nad pobočkou obchodníka s cennými papiermi zriadenou v inom členskom štáte Národná banka Slovenska poskytuje príslušnému orgánu dohľadu v inom členskom štáte najmä informácie o
a)
štruktúre riadenia a vlastníckej štruktúre obchodníka s cennými papiermi,
b)
plnení požiadaviek na vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi,
c)
plnení požiadaviek týkajúcich sa rizika koncentrácie a požiadaviek na likviditu obchodníka s cennými papiermi,
d)
administratívnych postupoch a účtovných postupoch a mechanizmoch vnútornej kontroly obchodníka s cennými papiermi,
e)
faktoroch, ktoré môžu ovplyvniť riziko obchodníka s cennými papiermi.
(2)
Národná banka Slovenska poskytuje príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu informácie a zistenia týkajúce sa nedostatkov a rizík, ktoré obchodník s cennými papiermi predstavuje pre ochranu klientov alebo stabilitu finančného systému v hostiteľskom členskom štáte, v ktorom má obchodník s cennými papiermi pobočku. Dôverné informácie od príslušných orgánov dohľadu iných členských štátov môže Národná banka Slovenska zverejniť len so súhlasom orgánov dohľadu, ktoré tieto informácie poskytli. Poskytnuté dôverné informácie od orgánov dohľadu iných členských štátov možno použiť len pri výkone povinností Národnej banky Slovenska a na účely
a)
dohľadu nad dohliadanými subjektmi pri kontrole a monitorovaní dodržiavania podmienok týkajúcich sa prudenciálnych požiadaviek podľa tohto zákona a osobitného predpisu,50cb)
b)
uplatňovania sankcií podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,110k)
c)
konaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Národnej banky Slovenska,
d)
súdnych konaní o preskúmavaní rozhodnutí Národnej banky Slovenska alebo iných súdnych konaní súvisiacich s dohliadanými subjektmi alebo s dohľadom nad dohliadanými subjektmi.
(3)
Ak príslušný orgán dohľadu členského štátu poskytne informácie a zistenia Národnej banke Slovenska týkajúce sa prudenciálnych požiadaviek na obchodníkov s cennými papiermi a pobočku obchodníka s cennými papiermi pri výkone jeho činnosti na území tohto členského štátu, Národná banka Slovenska oznámi a na požiadanie vysvetlí príslušnému orgánu dohľadu členského štátu aké opatrenia na nápravu prijala. Ak príslušný orgán dohľadu členského štátu z dôvodu nesúhlasu s postupom Národnej banky Slovenska prijme vlastné opatrenia na nápravu a Národná banka Slovenska nesúhlasí s týmito opatreniami na nápravu, môže vec predložiť na vyjadrenie Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) podľa osobitného predpisu.110l)
(4)
Ak Národná banka Slovenska poskytne informácie a zistenia príslušnému orgánu dohľadu členského štátu týkajúce sa prudenciálnych požiadaviek na obchodníkov s cennými papiermi a pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi pri výkone jeho činnosti na území Slovenskej republiky, na základe ktorých je potrebné vykonať opatrenia na nápravu a tento orgán dohľadu neprijme primerané opatrenia, Národná banka Slovenska môže po informovaní tohto príslušného orgánu dohľadu, Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) prijať náležité opatrenia na zabránenie ďalším porušeniam s cieľom chrániť záujmy vkladateľov, investorov a ostatných subjektov, ktorým sa poskytujú služby, alebo chrániť stabilitu finančného systému.
(5)
Národná banka Slovenska môže požiadať príslušný orgán zúčtovacieho člena domovského členského štátu o poskytnutie informácií o modeli marží a parametrov použitých na výpočet maržovej požiadavky obchodníka s cennými papiermi podľa osobitného predpisu.110laa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 110laa znie:
110laa) Čl. 23 ods. 1 prvý pododsek písm. c) nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.“.
81.
§ 138 až 142 znejú:
㤠138
(1)
Dohľadom na konsolidovanom základe sa rozumie dohľad na základe konsolidovanej situácie podľa osobitného predpisu.110lb)
(2)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
materským obchodníkom s cennými papiermi v Európskej únii materský obchodník s cennými papiermi podľa osobitného predpisu,110lc)
b)
materskou investičnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii materská investičná holdingová spoločnosť podľa osobitného predpisu,110ld)
c)
materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť podľa osobitného predpisu,110le)
d)
investičnou holdingovou spoločnosťou investičná holdingová spoločnosť podľa osobitného predpisu,110lf)
e)
zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou materská spoločnosť iná ako regulovaná osoba, ktorá spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami, z ktorých aspoň jedna je regulovanou osobou so sídlom v členskom štáte, a spolu s ostatnými ovládanými osobami tvorí finančný konglomerát,
f)
holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou materská spoločnosť iná ako finančná holdingová spoločnosť, investičná holdingová spoločnosť, banka, obchodník s cennými papiermi alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, pričom aspoň jedna jej dcérska spoločnosť je obchodníkom s cennými papiermi,
g)
finančnou holdingovou spoločnosťou finančná holdingová spoločnosť podľa osobitného predpisu,110lg)
h)
materskou finančnou holdingovou spoločnosťou materská finančná holdingová spoločnosť podľa osobitného predpisu,110lg)
i)
materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii materská finančná holdingová spoločnosť podľa osobitného predpisu.110lg)
(3)
Ak skupinu obchodníkov s cennými papiermi110lh) riadi materský obchodník s cennými papiermi v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike, dohľad na konsolidovanom základe alebo dohľad nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny vykonáva Národná banka Slovenska.
(4)
Ak materskou spoločnosťou obchodníka s cennými papiermi je materská investičná holdingová spoločnosť v Európskej únii alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii, dohľad na konsolidovanom základe alebo dohľad nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny vykonáva Národná banka Slovenska.
(5)
Ak materskou spoločnosťou dvoch alebo viacerých obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, je rovnaká materská investičná holdingová spoločnosť v Európskej únii alebo rovnaká materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii, dohľad na konsolidovanom základe alebo dohľad nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny vykonáva Národná banka Slovenska, ak má investičná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť sídlo v Slovenskej republike.
(6)
Ak materskými spoločnosťami dvoch alebo viacerých obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničných obchodníkov s cennými papiermi je viac ako jedna investičná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť s ústrediami aspoň v dvoch členských štátoch a ak v každom z týchto členských štátov pôsobí obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, dohľad na konsolidovanom základe alebo dohľad nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny vykonáva Národná banka Slovenska, ak najvyššiu celkovú hodnotu aktív má obchodník s cennými papiermi.
(7)
Ak materskou spoločnosťou dvoch alebo viacerých obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničných obchodníkov s cennými papiermi je rovnaká investičná holdingová spoločnosť v Európskej únii alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii, a žiadnemu obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi nebolo vydané povolenie v členskom štáte, v ktorom bola zriadená investičná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, dohľad na konsolidovanom základe alebo dohľad nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny vykonáva Národná banka Slovenska, ak najvyššiu celkovú hodnotu aktív má obchodník s cennými papiermi.
(8)
Ak sa Národná banka Slovenska dohodne s príslušnými orgánmi iných členských štátov, môže na základe spoločnej dohody neuplatňovať ustanovenia odsekov 5 až 7, ak by ich uplatňovanie nebolo primerané vzhľadom na efektívny dohľad na konsolidovanom základe alebo dohľad nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny s prihliadnutím na obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a význam ich činností v Slovenskej republike a iných členských štátoch, a určiť iný príslušný orgán na vykonávanie dohľadu na konsolidovanom základe alebo dohľadu nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny. Národná banka Slovenska pred prijatím takého rozhodnutia môže umožniť materskej investičnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii alebo obchodníkovi s cennými papiermi s najvyššou celkovou hodnotou aktív, aby sa vyjadrila k návrhu rozhodnutia pripravovaného v spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov.
(9)
Na základe spoločnej dohody s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov môže byť Národná banka Slovenska určená ako príslušný orgán na vykonávanie dohľadu na konsolidovanom základe alebo dohľadu nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny, ak príslušný orgán iného členského štátu nevykonáva dohľad na konsolidovanom základe alebo dohľad nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny.
(10)
Rozhodnutie podľa odseku 8 oznámi Národná banka Slovenska Európskej komisii a Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).
(11)
Dohľad nad dodržiavaním súladu s kapitálovým testom skupiny sa vykonáva aj nad investičnou holdingovou spoločnosťou a zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou.
(12)
Národná banka Slovenska môže na účely dohľadu nad obchodníkom s cennými papiermi, ktorého materskou spoločnosťou je holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou, požadovať predloženie informácií touto holdingovou spoločnosťou so zmiešanou činnosťou.
(13)
Ak materskou spoločnosťou obchodníka s cennými papiermi je holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou, Národná banka Slovenska môže vykonávať dohľad nad transakciami medzi obchodníkom s cennými papiermi a holdingovou spoločnosťou so zmiešanou činnosťou a jej dcérskymi spoločnosťami. Obchodník s cennými papiermi, ktorého materskou spoločnosťou je holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou, je povinný zaviesť primerané postupy na riadenie rizika a mechanizmy vnútornej kontroly vrátane spoľahlivých postupov podávania správ a postupy účtovania na účely identifikácie, merania, monitorovania a kontroly transakcií podľa prvej vety.
(14)
Národná banka Slovenska na požiadanie príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu zodpovedného za výkon dohľadu na konsolidovanom základe preverí informácie potrebné na výkon dohľadu na konsolidovanom základe o osobe, na ktorú sa uvedený dohľad vzťahuje a ktorej sídlo je na území Slovenskej republiky, umožní preveriť tieto informácie príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu, ktorý žiadosť podal, alebo preverí tieto informácie prostredníctvom audítora alebo znalca.
(15)
Príslušný orgán dohľadu iného členského štátu je oprávnený zúčastniť sa preverovania vykonávaného Národnou bankou Slovenska alebo preverovania podľa odseku 14 vykonávaného audítorom alebo znalcom.
§ 139
(1)
Ak dvaja alebo viacerí obchodníci s cennými papiermi alebo zahraniční obchodníci s cennými papiermi, sú dcérskymi spoločnosťami rovnakej materskej spoločnosti, ktorá má ústredie v štáte, ktorý nie je členským štátom, a nepodliehajú účinnému dohľadu na úrovni skupiny, Národná banka Slovenska preverí, či obchodník s cennými papiermi podlieha dohľadu, ktorý je rovnocenný dohľadu na konsolidovanom základe podľa tohto zákona a osobitného predpisu.110li)
(2)
Ak Národná banka Slovenska podľa odseku 1 zistí, že nad obchodníkom s cennými papiermi sa nevykonáva dohľad na konsolidovanom základe rovnocenný dohľadu na konsolidovanom základe podľa tohto zákona a osobitného predpisu,110li) zahrnie po konzultácii s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov tohto obchodníka s cennými papiermi do výkonu dohľadu na konsolidovanom základe alebo uplatní iné primerané postupy dohľadu, ktoré zabezpečia ciele takéhoto dohľadu, najmä môže vyžadovať zriadenie investičnej holdingovej spoločnosti so sídlom v Európskej únii alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti so sídlom v Európskej únii na účel jeho zahrnutia do výkonu dohľadu na konsolidovanom základe podľa osobitného predpisu.110li) Tieto postupy oznámi Národná banka Slovenska ostatným príslušným orgánom dohľadu členských štátov, Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) a Komisii.
§ 140
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe a vznikne kritická situácia vrátane situácie uvedenej v osobitnom predpise110lj) alebo vrátane nepriaznivého vývoja na finančných trhoch, ktorá potenciálne ohrozuje likviditu trhu a stabilitu finančného systému v členskom štáte, v ktorom bolo subjektom skupiny obchodníkov s cennými papiermi udelené povolenie, Národná banka Slovenska bezodkladne upozorní, s prihliadnutím na povinnosť zachovávania mlčanlivosti, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), Európsky výbor pre systémové riziká, príslušné orgány dohľadu iného členského štátu, ministerstvo a iné orgány verejnej moci a osoby, ktorých činnosť súvisí s dohľadom nad dohliadanými subjektmi, a oznámi im všetky informácie, ktoré sú dôležité na výkon ich úloh.
§ 141
(1)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe podľa § 138, zriadi kolégium orgánov dohľadu (ďalej len „kolégium“) na účely zjednodušenia výkonu úloh uvedených v odseku 3 a s prihliadnutím na povinnosť zachovávania mlčanlivosti zabezpečí koordináciu a spoluprácu na účely osobitného predpisu110lk) aj s príslušnými orgánmi dohľadu v štátoch, ktoré nie sú členským štátom, s cieľom výmeny a aktualizácie informácií o modeli marží s orgánmi dohľadu kvalifikovaných centrálnych protistrán.
(2)
Národná banka Slovenska zriadi a zabezpečuje fungovanie kolégia podľa odseku 1 na základe písomných dohôd podľa § 136 ods. 2 a 3. Ako členov kolégia Národná banka Slovenska zapojí príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad dcérskymi spoločnosťami skupiny obchodníkov s cennými papiermi, ktorú riadi materský obchodník s cennými papiermi v Európskej únii, materská investičná holdingová spoločnosť v Európskej únii alebo materská zmiešaná finančná spoločnosť v Európskej únii a podľa potreby príslušné orgány dohľadu štátov, ktoré nie sú členským štátom, s prihliadnutím na povinnosť zachovávania mlčanlivosti. Národná banka Slovenska
a)
vedie zasadnutia kolégia,
b)
vopred úplne informuje každého člena kolégia a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o termíne, mieste uskutočnenia a programe zasadnutia kolégia,
c)
včas podáva všetkým členom kolégia úplné informácie o rozhodnutiach prijatých na zasadnutiach alebo o vykonaných opatreniach,
d)
prihliada pri svojom rozhodovaní na dôležitosť činnosti dohľadu, ktorá sa má plánovať alebo koordinovať, pre tieto orgány, najmä na možné dôsledky na stabilitu finančného systému v dotknutých členských štátoch a na povinnosti podľa § 135d.
(3)
Národná banka Slovenska prostredníctvom kolégia zabezpečuje
a)
plnenie úloh podľa § 140,
b)
koordináciu žiadosti o informácie na uľahčenie dohľadu na konsolidovanom základe v súlade s osobitným predpisom,56acaa)
c)
koordináciu žiadostí o informácie, ak viaceré príslušné orgány obchodníkov s cennými papiermi, ktorí sú súčasťou tej istej skupiny, požiadajú príslušný orgán domovského členského štátu zúčtovacieho člena alebo príslušný orgán kvalifikovanej centrálnej protistrany o informácie týkajúce sa modelu marží a parametrov použitých na výpočet maržovej požiadavky príslušných obchodníkov s cennými papiermi,
d)
výmenu informácií medzi Národnou bankou Slovenska, Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) podľa osobitného predpisu,110ll) Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) podľa osobitného predpisu110lm) a ostatnými príslušnými orgánmi dohľadu,
e)
dosiahnutie prípadnej dohody o dobrovoľnom zverení úloh a dobrovoľnom delegovaní povinností medzi Národnou bankou Slovenska a ostatnými príslušnými orgánmi dohľadu,
f)
zvýšenie efektívnosti dohľadu zabránením zbytočnej duplicite požiadaviek dohľadu.
(4)
Národná banka Slovenska môže zriadiť kolégium, ak dcérske spoločnosti skupiny obchodníkov s cennými papiermi, ktoré riadi materský obchodník s cennými papiermi v Európskej únii, materská investičná holdingová spoločnosť v Európskej únii alebo materská zmiešaná finančná spoločnosť v Európskej únii, majú sídlo v štáte, ktorý nie je členským štátom.
(5)
Ak je Národná banka Slovenska členom kolégia zriadeného príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu, úzko spolupracuje s príslušným orgánom dohľadu, ktorý kolégium zriadil, ako aj s ostatnými členmi kolégia a Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). Ak Národná banka Slovenska nesúhlasí s rozhodnutím kolégia, môže sa obrátiť na Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) podľa osobitného predpisu.110ln)
§ 142
(1)
Národná banka Slovenska v rámci výkonu dohľadu na konsolidovanom základe spolupracuje s príslušnými orgánmi uvedenými v § 141 ods. 2 a v rámci tejto spolupráce podľa potreby poskytuje alebo prijíma informácie, vrátane informácií o
a)
právnej štruktúre, štruktúre správy a riadenia skupiny obchodníkov s cennými papiermi a organizačnej štruktúre skupiny obchodníkov s cennými papiermi vrátane informácií o všetkých regulovaných subjektoch a neregulovaných subjektoch, neregulovaných dcérskych spoločnostiach a neregulovaných materských spoločnostiach a príslušných orgánov dohľadu regulovaných osôb v skupine obchodníkov s cennými papiermi,
b)
postupoch získavania a overovania informácií od obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v skupine obchodníkov s cennými papiermi,
c)
akomkoľvek nepriaznivom vývoji u obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo v inom subjekte skupiny obchodníkov s cennými papiermi, ktorý by mohol ovplyvniť tohto obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
d)
všetkých uložených závažných sankciách a opatreniach prijatých v súlade s týmto zákonom alebo s príslušným právnym predpisom iného členského štátu,
e)
uložení osobitnej požiadavky na vlastné zdroje podľa § 144 ods. 1 písm. m) alebo podľa príslušného právneho predpisu iného členského štátu.
(2)
Národná banka Slovenska sa môže obrátiť na Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ak jej neboli poskytnuté informácie podľa odseku 1, ak bola zamietnutá žiadosť o spoluprácu, najmä o výmenu podstatných informácií alebo sa táto žiadosť nevybavila v primeranej lehote.
(3)
Národná banka Slovenska je pred vydaním svojho rozhodnutia povinná rokovať s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov vždy, ak sa rozhodnutie týka obchodníka s cennými papiermi zahrnutého do konsolidovaného celku, ktorého súčasťou sú aj osoby, nad ktorými vykonáva dohľad príslušný orgán dohľadu iného členského štátu, a ak § 138 ods. 8 neustanovuje inak. Táto povinnosť viesť rokovania sa týka rozhodnutí vydaných obchodníkovi s cennými papiermi zahrnutému do konsolidovaného celku, ktorými sa
a)
povoľuje zmena akcionárskej štruktúry obchodníka s cennými papiermi alebo zmena riadiacej štruktúry obchodníka s cennými papiermi alebo zmena organizačnej štruktúry obchodníka s cennými papiermi,
b)
udeľuje závažná sankcia podľa § 144,
c)
ukladá osobitná požiadavka na vlastné zdroje podľa § 144 ods. 1 písm. m).
(4)
Národná banka Slovenska pri postupe podľa odseku 3 spolupracuje vždy s príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu, ak sa rozhodnutie podľa odseku 3 písm. b) týka osoby, ktorá je zahrnutá do dohľadu na konsolidovanom základe vykonávanom týmto príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu, to neplatí, ak ide o naliehavú vec alebo ak by takéto rozhodnutie bránilo efektívnemu postupu pri vydávaní rozhodnutia, o čom bezodkladne informuje príslušné orgány dohľadu iných členských štátov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 110lb až 110ln znejú:
110lb) Čl. 4 ods. 1 bod 11 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
110lc) Čl. 4 ods. 1 bod 56 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
110ld) Čl. 4 ods. 1 bod 57 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
110le) Čl. 4 ods. 1 bod 58 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
110lf) Čl. 4 ods. 1 bod 23 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
110lg) § 33a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
110lh) Čl. 4 ods. 1 bod 25 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
110li) Čl. 1 až 8 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
110lj) Čl. 18 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
110lk) Čl. 23 ods. 1 prvý pododsek písm. c) a čl. 23 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/2033 v platnom znení.
110ll) Čl. 21 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
110lm) Čl. 21 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 v platnom znení.
110ln) Čl. 19 ods. 1 druhý pododsek nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 109a až 109f sa vypúšťajú.
82.
V § 143b písm. b) prvom bode sa nad slová „finančná inštitúcia“ umiestňuje odkaz 60aaa a vypúšťajú sa slová „podľa osobitného zákona110a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 110a sa vypúšťa.
83.
V § 143e ods. 13 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „alebo osobitného predpisu110bb)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 110bb znie:
110bb) § 29 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
84.
V § 143i ods. 5 sa slová „§ 138 ods. 4“ nahrádzajú slovami „osobitný predpis110daa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 110daa znie:
110daa) § 44 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
85.
V § 144 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „činností obchodníka s cennými papiermi“ vkladajú slová „alebo, ak je preukázané, že obchodník s cennými papiermi počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pravdepodobne nedodrží ustanovenia tohto zákona alebo osobitného predpisu,50cb)“.
86.
V § 144 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi predložiť plán na jeho ozdravenie do jedného roka a určiť lehotu na jeho realizáciu, vrátane úprav tohto plánu, ak ide o rozsah a lehotu,“.
87.
V § 144 ods. 1 písmeno m) znie:
„m)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje podľa § 74e alebo upraviť vlastné zdroje a likvidné aktíva, ak dôjde k významným zmenám v jeho obchodnej činnosti,“.
88.
V § 144 ods. 1 písmeno o) znie:
„o)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi znížiť riziká spojené s činnosťami, produktmi a systémami obchodníka s cennými papiermi vrátane externe zabezpečovaných činností,“.
89.
V § 144 ods. 1 písm. p) a q) sa vypúšťajú slová „ods. 4 a 5“.
90.
V § 144 ods. 1 písmeno ac) znie:
„ac)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi uplatňovať osobitné postupy tvorby rezerv alebo zaobchádzania s aktívami pri požiadavkách na vlastné zdroje,“.
91.
V § 144 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ae) až ag), ktoré znejú:
„ae)
obmedziť alebo zakázať rozdeľovanie výnosov alebo vyplácanie úrokov akcionárom obchodníka s cennými papiermi alebo držiteľom nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1, ak sa na toto obmedzenie alebo zákaz nevzťahuje osobitný predpis,47i)
af)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť splniť osobitné požiadavky na likviditu podľa § 74g,
ag)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť znížiť riziko bezpečnosti sietí a informačných systémov s cieľom zabezpečiť dôveryhodnosť, integritu a dostupnosť ich procesov, údajov a aktív.“.
92.
V § 144 ods. 3 prvej vete sa za slová „poskytovateľa služieb vykazovania údajov“ vkladajú slová „podľa § 79b ods. 2“ a slová „a) až ab)“ sa nahrádzajú slovami „a) až e) a h) až ag) alebo pozastaviť činnosť alebo odňať povolenie pre tohto poskytovateľa služieb vykazovania údajov podľa § 79b ods. 2“.
93.
V § 144 ods. 7 sa vypúšťajú slová „podľa § 138 ods. 3“ a za slová „§ 143c ods. 1 písm. b) až e)“ sa vkladajú slová „alebo investičná holdingová spoločnosť“ v príslušnom tvare.
94.
V § 144 ods. 14 sa slová „až 33“ nahrádzajú slovami „až 34“.
95.
V § 144 sa za odsek 28 vkladá nový odsek 29, ktorý znie:
„(29)
Informácie o uložených opatreniach na nápravu a pokutách podľa odseku 27 za nedodržanie prudenciálnych požiadaviek na obchodníkov s cennými papiermi podľa tohto zákona a osobitného predpisu50cb) sa zverejnia anonymne, ak ide o
a)
fyzickú osobu a zverejnenie osobných údajov je neprimerané,
b)
odôvodnené riziko ohrozenia stability finančných trhov alebo prebiehajúceho vyšetrovania podľa osobitného predpisu,114g)
c)
odôvodnené riziko spôsobenia neprimeranej škody obchodníkovi s cennými papiermi alebo fyzickým osobám alebo právnickým osobám.“.
Doterajšie odseky 29 až 35 sa označujú ako odseky 30 až 36.
96.
§ 144 sa dopĺňa odsekmi 37 a 38, ktoré znejú:
„(37)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) informáciu o uložení každej sankcie, o každom opravnom prostriedku uplatnenom proti rozhodnutiu o uložení týchto sankcií a o rozhodnutí o opravnom prostriedku v oblasti prudenciálneho dohľadu nad obchodníkom s cennými papiermi.
(38)
Sankcie podľa odseku 1 môže Národná banka Slovenska uložiť investičnej holdingovej spoločnosti, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti a holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou alebo ich vrcholovému manažmentu.“.
97.
V § 145 ods. 1 písm. d) sa slová „§ 140 ods. 1 alebo 3“ nahrádzajú slovami „§ 138 až 142“.
98.
V § 146a ods. 2 sa slová „poskytovateľ služieb vykazovania údajov“ nahrádzajú slovami „schválený mechanizmus zverejňovania (APA) a schválený mechanizmus podávania výkazov (ARM), ktorým v súlade s osobitným predpisom60u) udelila povolenie Národná banka Slovenska“.
99.
V § 147 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.
100.
V § 156 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená a) až e).
101.
V § 156 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).
102.
V § 156 ods. 2 písm. f) sa nad slovo „pokuty“ umiestňuje odkaz 121a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 121a znie:
121a) § 38 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
103.
V § 156 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
obchodník s cennými papiermi závažne a systematicky porušuje ustanovenia tohto zákona alebo osobitných predpisov.121ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 121ab znie:
121ab) Nariadenie (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení.“.
104.
V § 156 sa vypúšťa odsek 3.
105.
V § 157 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Obchodník s cennými papiermi je povinný prihliadať na požiadavky a potrebné zdroje, ktoré sú založené na reálnom časovom rozvrhu a udržiavaní vlastných zdrojov a likvidity pri zohľadnení udržateľnosti obchodných modelov a stratégií.“.
106.
V § 158 sa vypúšťa odsek 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 123 sa vypúšťa.
107.
Za § 173ze sa vkladá § 173zf, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠173zf
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 26. júna 2021
(1)
Povolenia udelené Národnou bankou Slovenska podľa § 54 ods. 12 druhej vety v znení účinnom do 25. júna 2021 zanikajú 26. júna 2021.
(2)
Ustanovenie § 56 ods. 13 sa uplatňuje najneskôr do 31. decembra 2021.“.
108.
V prílohe pätnástom bode sa vypúšťajú slová „a investičnými spoločnosťami“.
109.
Príloha sa dopĺňa dvadsiatym piatym bodom až dvadsiatym siedmym bodom, ktoré znejú:
„25.
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 314, 5. 12. 2019).
26.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2177 z 18. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 334, 27. 12. 2019).
27.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1504 zo 7. októbra 2020, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi (Ú. v. EÚ L 347, 20. 10. 2020).“.
Čl. II
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 305/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1ab sa vypúšťajú slová „a investičné spoločnosti“.
2.
V § 2 ods. 2 sa úvodná veta nahrádza vetami, ktoré znejú: „Banka môže prijímať vklady a poskytovať úvery alebo, ak spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,1ac) môže poskytovať investičné služby a investičné činnosti podľa osobitného predpisu.1ad) Banka môže okrem činností podľa prvej vety vykonávať, ak ich má uvedené v bankovom povolení, tieto ďalšie bankové činnosti:“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1ac a 1ad znejú:
1ac) Čl. 4 ods. 1 bod 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
1ad) § 6 ods. 1 písm. c) a f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:
„(16)
Banka, ktorá spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu1ac) a má bankové povolenie len na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa osobitného predpisu,1a) sa označuje ako investičná banka. Označenie „investičná banka“ alebo jeho cudzojazyčný preklad môže používať v obchodnom mene iba banka podľa prvej vety.
(17)
Na investičnú banku sa použijú ustanovenia tohto zákona v rozsahu k činnostiam, ktoré má uvedené v bankovom povolení.“.
4.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Bez bankového povolenia nemôže nikto, kto spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,1ac) poskytovať investičné služby, investičné činnosti a vedľajšie služby podľa osobitného predpisu,1a) ak § 7b ods. 2 neustanovuje inak.“.
5.
Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý znie:
㤠7b
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu1ac) a ktorý má udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa osobitného predpisu,24aad) predloží Národnej banke Slovenska žiadosť o udelenie bankového povolenia podľa § 7 najneskôr v deň, kedy priemerná výška jeho celkových mesačných aktív vypočítaná za obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov je
a)
rovná alebo vyššia ako 30 000 000 000 eur alebo
b)
nižšia ako 30 000 000 000 eur a tento obchodník s cennými papiermi je súčasťou skupiny, v ktorej celková hodnota konsolidovaných aktív všetkých spoločností v skupine, ktoré jednotlivo majú celkové aktíva nižšie ako 30 000 000 000 eur a vykonávajú niektorú z činností podľa osobitného predpisu,1ad) je rovná alebo vyššia ako 30 000 000 000 eur; obe hodnoty aktív sa vypočítajú ako priemer za obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
(2)
Obchodník s cennými papiermi podľa odseku 1 môže ďalej vykonávať činnosti podľa osobitného predpisu1ac) až do udelenia bankového povolenia.
(3)
Ak bolo podľa § 63 ods. 1 písm. h) odobraté bankové povolenie a obchodník s cennými papiermi spĺňa podmienky podľa odseku 1, takýto obchodník s cennými papiermi je povinný opätovne požiadať o udelenie bankového povolenia. Národná banka Slovenska zabezpečí, aby konanie o udelení bankového povolenia na základe žiadosti podľa prvej vety bolo čo najjednoduchšie a aby sa zohľadnili všetky informácie a doklady prikladané k žiadosti o udelenie predchádzajúceho bankového povolenia, ak sú použiteľné na udelenie takéhoto povolenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24aad znie:
24aad) § 54 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
§ 20c sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Na účely tohto paragrafu a § 122yd ods. 2 sa za inštitúciu považuje aj obchodník s cennými papiermi a investičná spoločnosť podľa osobitného predpisu,24j) ktorej bolo udelené povolenie v súlade s právnymi predpismi iného členského štátu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24j znie:
24j) Čl. 4 ods. 1 bod 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
7.
V § 33e ods. 3 prvá veta znie: „Národná banka Slovenska určí vankúš na krytie systémového rizika na všetky expozície alebo podsúbory expozícií podľa odseku 2 pre všetky banky alebo pre jednu alebo viacero podskupín bánk postupne na základe úprav o 0,5 percentuálneho bodu alebo jeho násobku.“.
8.
V § 33g ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „a“ vkladajú slová „primeranosť miery proticyklického kapitálového vankúša a podľa potreby“.
9.
V § 50 ods. 7 úvodnej vete sa za slovo „ustanovení“ vkladajú slová „§ 2 ods. 16 druhej vety,“.
10.
V § 50 ods. 8 sa slová „2 alebo 7“ nahrádzajú slovami „2, 7 alebo odseku 23“.
11.
§ 50 sa dopĺňa odsekom 23, ktorý znie:
„(23)
Ak ide o obchodníka s cennými papiermi, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 7b ods. 1 a nepožiadal Národnú banku Slovenska o udelenie bankového povolenia podľa § 7 alebo nepožiadal Národnú banku Slovenska o udelenie bankového povolenia podľa § 7 v ustanovenej lehote, môže Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov uložiť opatrenia podľa odseku 1 písm. c) a d).“.
12.
V § 63 ods. 1 písm. c) sa slovo „uvádzacej“ nahrádza slovom „prvej“.
13.
V § 63 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
investičná banka využíva svoje bankové povolenie výlučne na vykonávanie činností podľa osobitného predpisu1a) a priemerná výška jej celkových aktív za obdobie päť po sebe nasledujúcich rokov je nižšia ako prahová hodnota podľa osobitného predpisu.1ac)“.
14.
V § 114b ods. 3 sa vypúšťajú slová „a investičné spoločnosti“.
15.
V prílohe siedmom bode sa vypúšťajú slová „a investičnými spoločnosťami“.
16.
V prílohe sa za ôsmy bod vkladá nový deviaty bod, ktorý znie:
„9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (prepracované znenie) (Ú.v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v znení nariadenia (EÚ) č. 909/2014 (Ú.v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) a smernice (EÚ) 2016/1034 (Ú.v. EÚ L 175, 30. 6. 2016).“.
Doterajšie body 9 až 11 sa označujú ako body 10 až 12.
Čl. III
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 8/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 206/2014 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z. a zákona č. 340/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 15 sa slová „Národnú banku Slovenska“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu16aab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16aab znie:
16aab) § 79b zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2021 Z. z.“.
2.
V § 57a ods. 1 prvá veta, druhá veta a úvodná veta znejú:
„Národná banka Slovenska je povinná zaviesť a uplatňovať obmedzenia na veľkosť čistej pozície, ktorú môže osoba držať v poľnohospodárskych komoditných derivátoch a kritických derivátoch alebo významných komoditných derivátoch, s ktorými sa obchoduje na obchodných miestach, a v ekonomicky rovnocenných mimoburzových derivátových zmluvách v súlade s metodikou výpočtu ustanovenou v osobitnom predpise.67) Komoditné deriváty sa považujú za kritické alebo významné, ak súčet všetkých čistých pozícií držiteľov koncových pozícií predstavuje veľkosť ich otvoreného záujmu minimálne 300 000 lotov v priemere za jeden rok. Obmedzenia sa určia na základe všetkých pozícií držaných osobou a pozícií držaných v jej mene na úrovni celej skupiny s cieľom“.
3.
V § 57a odsek 2 znie:
„(2)
Obmedzenia pozícií sa nevzťahujú na
a)
pozície držané nefinančným subjektom alebo v jeho mene a ktoré sú objektívne merateľné ako znižujúce riziká priamo súvisiace s obchodnou činnosťou tohto nefinančného subjektu,
b)
pozície držané finančným subjektom alebo v jeho mene, ktorý je súčasťou prevažne obchodnej skupiny a koná v mene nefinančného subjektu tejto prevažne obchodnej skupiny, a ktoré sú objektívne merateľné ako znižujúce riziká priamo spojené s obchodnou činnosťou tohto nefinančného subjektu,
c)
pozície držané finančnými protistranami a nefinančnými protistranami pre pozície, ktoré sú objektívne merateľné ako dôsledok transakcií uzavretých s cieľom splniť povinnosti zabezpečiť likviditu na obchodnom mieste pre komoditné deriváty a emisné kvóty, ak takéto povinnosti požadujú príslušné orgány dohľadu,
d)
cenné papiere uvedené v § 8 písm. m) treťom bode týkajúce sa komodity alebo podkladového aktíva, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 11 písm. j).“.
4.
V § 57a odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Národná banka Slovenska určí obmedzenia pozícií podľa odseku 1 pre kritické deriváty alebo významné komoditné deriváty obchodované na obchodných miestach postupom podľa osobitného predpisu.67) Uvedené obmedzenie pozície zahŕňa ekonomicky rovnocenné mimoburzové derivátové zmluvy.
(5)
Národná banka Slovenska preskúma obmedzenia pozícií vždy, ak dôjde k významnej zmene na trhu vrátane významnej zmeny doručiteľnej ponuky alebo čistých otvorených pozícií, a to na základe zistenej doručiteľnej ponuky alebo čistej otvorenej pozície, a určí nové obmedzenie pozícií v súlade s metodikou výpočtu ustanovenou v osobitnom predpise.67)“.
5.
V § 57a odseky 8 až 10 znejú:
„(8)
Ak sa s poľnohospodárskymi komoditnými derivátmi a kritickými derivátmi alebo významnými komoditnými derivátmi založenými na rovnakom podklade a zdieľajúcimi rovnaké charakteristiky obchoduje vo významných objemoch na obchodných miestach vo viac ako jednom štáte, centrálny orgán dohľadu, ktorým je orgán dohľadu obchodného miesta s najväčším objemom obchodov, určí jednotné obmedzenie pozícií, ktoré sa bude uplatňovať na každé obchodovanie s týmito derivátmi. Ak Národná banka Slovenska nesúhlasí s určeným jednotným obmedzením pozícií, ktoré sa má uplatniť alebo zmeniť, písomne o tom informuje centrálny orgán dohľadu, ktorý určil jednotné obmedzenia pozícií a úplne a podrobne odôvodní, že požiadavky uvedené v odseku 1 nie sú splnené.
(9)
Národná banka Slovenska ako príslušný orgán dohľadu nad obchodnými miestami, na ktorých sa obchoduje s poľnohospodárskymi komoditnými derivátmi a kritickými derivátmi alebo významnými komoditnými derivátmi, ktoré sú založené na rovnakom podkladovom aktíve a majú rovnaké znaky, uzavrie dohody o spolupráci vrátane vzájomnej výmeny príslušných údajov s cieľom umožniť monitorovanie a presadzovanie jednotného obmedzenia pozícií s príslušnými orgánmi držiteľov pozícií v týchto derivátoch.
(10)
Burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci obchodné miesto, na ktorom sa obchoduje s komoditnými derivátmi, sú povinní uplatňovať mechanizmy kontroly nad riadením pozícií, pričom sú oprávnení
a)
monitorovať čisté otvorené pozície osôb,
b)
získavať informácie, vrátane všetkých príslušných dokumentov, od osôb o veľkosti a účele pozície alebo expozície, do ktorej vstúpili, k informáciám o konečných vlastníkoch alebo o vlastníkoch podkladových aktív, dohodách o konaní v zhode a súvisiacich aktívach alebo o záväzkoch na trhu s podkladovým aktívom, a ak je to vhodné aj o pozíciách držaných v komoditných derivátoch, ktoré sú založené na rovnakom podkladovom aktíve a majú rovnaké znaky s inými derivátmi obchodovanými na iných obchodných miestach a mimoburzových transakciách prostredníctvom členov a účastníkov,
c)
požadovať, aby osoba uzavrela alebo znížila pozíciu, a to dočasne alebo trvalo podľa toho, ako si to vyžaduje konkrétna situácia, a jednostranne prijať vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť uzavretie alebo zníženie pozície, ak príslušná osoba požiadavke nevyhovie,
d)
požadovať, aby osoba dočasne dodala likviditu trhu späť pri dohodnutej cene a objeme so zámerom zmierniť vplyv veľkej pozície alebo dominantnej pozície, ak je to potrebné.“.
6.
V § 57b ods. 1 písm. b) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „poskytovanie zoznamu pozícií sa nevzťahuje na cenné papiere uvedené v § 8 písm. m) treťom bode týkajúce sa komodity alebo podkladových aktív uvedených v § 5 ods. 11 písm. j).“.
7.
V § 57b odsek 3 znie:
„(3)
Obchodník s cennými papiermi obchodujúci s komoditnými derivátmi alebo s emisnými kvótami alebo s ich derivátmi mimo obchodného miesta je povinný poskytovať úplný zoznam svojich pozícií držaných v komoditných derivátoch alebo v emisných kvótach alebo v ich derivátoch, s ktorými sa obchoduje na obchodnom mieste, a v ekonomicky rovnocenných mimoburzových derivátových zmluvách, ako aj pozícií svojich klientov a klientov svojich klientov až po konečného klienta najmenej za jednotlivé dni v súlade s osobitným predpisom68a) centrálnemu orgánu dohľadu podľa § 57a ods. 8.“.
8.
V § 58 ods. 1 sa nad slovo „údajov“ umiestňuje odkaz 69b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 69b znie:
69b) § 79b ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2021 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 214/2018 Z. z. a zákona č. 373/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 806/2014 (Ú. v. EÚ L 314, 5. 12. 2019) v platnom znení.“.
2.
V § 1 ods. 3 písm. h) sa za slová „(ďalej len „zahraničný orgán dohľadu“),“ vkladajú slová „s Európskou komisiou,“.
3.
V § 1 ods. 3 písmeno i) znie:
„i)
predkladá Národnej rade Slovenskej republiky3) a vláde Slovenskej republiky dvakrát ročne správy o finančnej stabilite3a) do konca príslušného kalendárneho polroka a zverejňuje tieto správy,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
3a) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.“.
4.
V § 37 ods. 1 písm. a) sa slová „priebežné polročné správy o stave a vývoji finančného trhu a ročné správy o stave a vývoji finančného trhu“ nahrádzajú slovami „správy o finančnej stabilite3a)“.
5.
V prílohe sa vypúšťajú body 1, 2, 4, 6, 7, 10 a 12.
Doterajšie body 3, 5, 8, 9, 11 a 13 až 18 sa označujú ako body 1 až 11.
6.
Príloha sa dopĺňa dvanástym bodom, ktorý znie:
„12.
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 314, 5. 12. 2019).“.
Čl. V
Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 281/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z. a zákona č. 343/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 písm. a) sa slová „so základným imaním“ nahrádzajú slovami „s počiatočným kapitálom“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
5) § 54 ods. 11 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
Príloha sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 314, 5. 12. 2019).“.
Čl. VI
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 282/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 214/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 281/2019 Z. z. a zákona č. 340/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).
2.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Ak Národná banka Slovenska rozhoduje o udelení povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti poisťovni, z ktorej obchodno-finančného plánu vyplýva, že časť činností bude vykonávaná v inom členskom štáte a tieto činnosti budú pravdepodobne relevantné pre trh hostiteľského členského štátu, oznámi túto skutočnosť Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej len „Európsky orgán dohľadu“) a príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského štátu.“.
3.
V § 9 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).
4.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Ak Národná banka Slovenska rozhoduje o udelení povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti zaisťovni, z ktorej obchodno-finančného plánu vyplýva, že časť činností bude vykonávaná v inom členskom štáte a tieto činnosti budú pravdepodobne relevantné pre trh hostiteľského členského štátu, oznámi túto skutočnosť Európskemu orgánu dohľadu a príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského štátu.“.
5.
V § 16 ods. 6 druhej vete sa slová „Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej len „Európsky orgán dohľadu“)“ nahrádzajú slovami „Európsky orgán dohľadu“.
6.
§ 16 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:
„(9)
Národná banka Slovenska je povinná oznámiť Európskemu orgánu dohľadu a príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu skutočnosť, že zistila zhoršujúci sa finančný stav alebo iné vznikajúce riziká, ktoré predstavuje poisťovňa alebo zaisťovňa vykonávajúca poisťovaciu činnosť alebo zaisťovaciu činnosť na území hostiteľského členského štátu prostredníctvom pobočky.
(10)
Národná banka Slovenska môže Európskemu orgánu dohľadu predložiť žiadosť o vytvorenie platformy spolupráce, ak
a)
oznámila skutočnosti podľa § 7 ods. 9 alebo § 9 ods. 9,
b)
oznámila skutočnosti podľa odseku 9 alebo § 17 ods. 11,
c)
požiadala o pomoc podľa § 21 ods. 9,
d)
orgán dohľadu iného členského štátu ju informoval, že poisťovňa z iného členského štátu alebo zaisťovňa z iného členského štátu plánuje vykonávať poisťovaciu činnosť alebo zaisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky alebo
e)
orgán dohľadu iného členského štátu ju informoval, že zistil zhoršujúci sa finančný stav alebo iné vznikajúce riziká, ktoré predstavuje poisťovňa z iného členského štátu alebo zaisťovňa z iného členského štátu vykonávajúca poisťovaciu činnosť alebo zaisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky.
(11)
Národná banka Slovenska poskytne Európskemu orgánu dohľadu všetky potrebné informácie na účely riadneho posúdenia potreby vytvorenia platformy spolupráce podľa odseku 10. Oznámenie podľa odseku 9, § 7 ods. 9, § 9 ods. 9, § 17 ods. 11 a § 21 ods. 8 a 9 musí byť dostatočne presné na jeho riadne posúdenie. Národná banka Slovenska zároveň poskytne Európskemu orgánu dohľadu a príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu všetky informácie potrebné na riadne fungovanie platformy spolupráce.“.
7.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Národná banka Slovenska je povinná oznámiť Európskemu orgánu dohľadu a príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu skutočnosť, že zistila zhoršujúci sa finančný stav alebo iné vznikajúce riziká, ktoré predstavuje poisťovňa alebo zaisťovňa vykonávajúca poisťovaciu činnosť alebo zaisťovaciu činnosť v hostiteľskom členskom štáte na základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky.“.
8.
§ 21 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Ak má Národná banka Slovenska vážne a odôvodnené obavy, že poisťovňa z iného členského štátu pri vykonávaní poisťovacej činnosti alebo zaisťovňa z iného členského štátu pri vykonávaní zaisťovacej činnosti porušuje práva týkajúce sa ochrany spotrebiteľa, môže oznámiť túto skutočnosť orgánu dohľadu domovského členského štátu.
(9)
Národná banka Slovenska môže požiadať o pomoc pri náprave zistených nedostatkov Európsky orgán dohľadu, ak nebolo dohodnuté spoločné riešenie s príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu.“.
9.
V § 70 ods. 1 úvodnej vete a ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „Poisťovňa“ vkladá čiarka a slová „poisťovňa z iného členského štátu“.
10.
V § 72 ods. 3 písm. d) sa slová „daňového konania,35) ak je účastníkom konania“ nahrádzajú slovami „správy daní,35) ak osobou zúčastnenou na správe daní je“.
11.
V § 73 ods. 1 sa slová „z hľadiska personálneho a organizačného“ nahrádzajú slovami „z organizačného hľadiska“.
12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45 znie:
45) § 28 ods. 12 písm. a) až d) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 77 ods. 1 písm. e) sa slová „osobitnými predpismi“ nahrádzajú slovami „osobitným predpisom18)“.
14.
V § 77 sa odsek 1 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„v)
prevod poistného kmeňa alebo jeho časti alebo na prevod zaistného kmeňa alebo jeho časti.“.
15.
V § 77 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
odseku 1 písm. v) platia podmienky uvedené v § 7 ods. 2 písm. i) až l), § 9 ods. 2 písm. i) až k) alebo § 10 ods. 2 písm. e) až g).“.
16.
V § 77 odsek 3 znie:
„(3)
Ak súčasťou predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. b) a c) je aj prevod poistného kmeňa alebo prevod zaistného kmeňa, na vydanie predchádzajúceho súhlasu sa primerane vzťahujú § 156 a 157. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. v) sa vzťahujú § 156 a 157.“.
17.
V § 77 ods. 7 prvej vete sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 až 5“.
18.
V § 77 sa odsek 9 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
odseku 1 písm. v) podáva odovzdávajúca poisťovňa, zaisťovňa, zahraničná poisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa.“.
19.
§ 77 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:
„(20)
Osoba alebo osoby konajúce v zhode,45) ktoré nadobudli kvalifikovanú účasť alebo zvýšili kvalifikovanú účasť na poisťovni alebo zaisťovni spôsobom uvedeným v odseku 1 písm. a) bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska, nemôžu vykonávať hlasovacie práva spojené s takto nadobudnutou kvalifikovanou účasťou, a to do udelenia predchádzajúceho súhlasu Národnou bankou Slovenska. Osoby podľa prvej vety sú zároveň povinné bez zbytočného odkladu požiadať Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a).“.
20.
V § 79 ods. 26 písm. b) sa vypúšťa slovo „členských“.
21.
V § 79 sa odsek 26 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
orgánom štátnej správy v oblasti daní a poplatkov vo veciach správy daní,35) ak o to orgán štátnej správy v oblasti daní a poplatkov písomne požiada.“.
22.
V § 97 ods. 1 piata veta znie:
„Orgán dohľadu nad skupinou bez zbytočného odkladu informuje o prijatí žiadosti príslušné orgány dohľadu členských štátov vrátane Európskeho orgánu dohľadu a postúpi im úplnú žiadosť vrátane dokumentácie.“.


23.
§ 143 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Národná banka Slovenska informuje v súlade s osobitným predpisom70a) Európsky orgán dohľadu o všetkých žiadostiach týkajúcich sa využívania alebo zmeny vnútorného modelu. Národná banka Slovenska môže Európsky orgán dohľadu požiadať o technickú pomoc.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70a znie:
70a) Čl. 35 ods.1 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 v platnom znení.“.
24.
V § 156 ods. 1 sa slová „písm. c) predávajúcej poisťovne alebo predávajúcej pobočky zahraničnej poisťovne“ nahrádzajú slovami „písm. b), c) alebo písm. v)“.
25.
V § 157 ods. 1 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b), c) alebo písm. v)“.
26.
V § 168 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 26. júna 2021 okrem čl. VI ktorý nadobúda účinnosť 30. júna 2021, čl. I bodu 13, ktorý nadobúda účinnosť 10. novembra 2021, čl. I bodov 1, 4, 9, 71, 72 a 104 a čl. III bodov 1 a 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022, čl. I bodov 5, 6, 12, 50, 52, 53, 60, 61 a 98 a čl. III bodov 2 až 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.