207/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

207
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. mája 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 33/2020 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 10 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 33/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa slová „zákona č. 326/2014 Z. z.“ nahrádzajú slovami „neskorších predpisov“.
2.
V § 3 ods. 1 písm. e) sa za slovo „povinností“ vkladajú slová „podľa zákona alebo“.
3.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
㤠3a
Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona, ktorú obec zasiela Environmentálnemu fondu do 30. júna príslušného kalendárneho roka, obsahuje
a)
názov obce,
b)
identifikačné číslo obce,
c)
kópiu ročného výkazu o komunálnom odpade z obce, ktorý obec podala podľa osobitného predpisu1) za predchádzajúci kalendárny rok,
d)
údaje o množstve zhodnoteného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov za predchádzajúci kalendárny rok,
e)
čestné vyhlásenie, že obci nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie povinností podľa zákona alebo podľa osobitného predpisu2) a že množstvo vyzbieraného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností pochádza z triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 117“ nahrádza citáciou „§ 81 ods. 7 písm. b) a g) a ods. 8“.
5.
§ 4 znie:
㤠4
Environmentálny fond príjmy z poplatkov za uloženie odpadov za príslušný kalendárny rok po odpočítaní príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona poskytne vo výške
a)
60 % z príjmov z poplatkov za uloženie komunálnych odpadov obciam podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona,
b)
15 % z príjmov z poplatkov za uloženie komunálnych odpadov a 15 % z príjmov za uloženie priemyselných odpadov obciam podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona,
c)
25 % z príjmov z poplatkov za uloženie komunálnych odpadov a 40 % z príjmov za uloženie priemyselných odpadov osobám podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona,
d)
45 % z príjmov z poplatkov za uloženie priemyselných odpadov osobám podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona.“.
6.
V prílohe č. 4 tabuľky č. 1 a 2 znejú:
„Tabuľka č. 1 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný odpad
Za rok Výška príjmov (v eurách/t)
2020 5
2021 5
2022 a nasledujúce roky 4
Tabuľka č. 2 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na nebezpečný odpad
Za rok Výška príjmov (v eurách/t)
2020 33
2021 33
2022 a nasledujúce roky 30
“.
7.
Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU PODĽA § 7 ods. 9 písm. c) zákona
Za rok Úroveň vytriedenia
2020 33 %
2021 34 %
2022 a nasledujúce roky 31 %
“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.