202/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

202
ZÁKON
z 5. mája 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 280/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 154/2019 Z. z., zákona č. 461/2019 Z. z., zákona č. 128/2020 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. f) sa nad slovom „kontrole“ odkaz „11)“ nahrádza odkazom „12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.
2.
V § 5 ods. 5 sa nad slovom „úloh“ vypúšťa odkaz 33 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 33.
3.
V § 10 ods. 1 sa slová „orgánu auditu pre Európsky poľnohospodársky fond“ nahrádzajú slovami „okrem Európskeho poľnohospodárskeho fondu“.
4.
V § 10 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
zverejňuje na webovom sídle ministerstva financií v termínoch do 28. februára a 31. augusta nedostatky a odporúčania z auditov vykonaných podľa osobitného predpisu,14)“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
5.
V § 16a ods. 2 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v zmluve podľa § 16 ods. 1 alebo v rozhodnutí podľa § 16 ods. 2.62da)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 62da znie:
62da) Čl. 67 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.“.
6.
V § 17 odsek 6 znie:
„(6)
Poskytovateľ môže výzvu s určeným dátumom uzavretia zmeniť do vydania prvého rozhodnutia o žiadosti, ak nie je v odseku 8 ustanovené inak. Poskytovateľ môže výzvu s uzavretím na základe skutočnosti, ak nie je v odseku 8 ustanovené inak, zmeniť do vydania prvého rozhodnutia od aktuálne posudzovaného časového obdobia výzvy s účinnosťou aj na všetky nasledujúce posudzované časové obdobia; výzva sa vo vzťahu k skôr posudzovaným časovým obdobiam považuje za nezmenenú. Poskytovateľ nesmie zmenou výzvy zúžiť rozsah podmienok poskytnutia príspevku podľa odseku 3 písm. a) a odseku 4 písm. a).“.
7.
V § 17 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Poskytovateľ umožní žiadateľovi doplniť alebo zmeniť žiadosť podanú do termínu zmeny výzvy, ak ide o takú zmenu výzvy, ktorou môže byť skôr podaná žiadosť dotknutá; poskytovateľ písomne informuje žiadateľa a určí primeranú lehotu na doplnenie alebo zmenu žiadosti, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 pracovných dní. Rozhodnutie podľa tohto zákona vydané na základe výzvy s uzavretím na základe skutočnosti, ktorá bola zmenená podľa odseku 6, zmenou výzvy nie je dotknuté.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
8.
V § 17 odsek 9 znie:
„(9)
Poskytovateľ môže výzvu zrušiť. Rozhodnutie podľa tohto zákona vydané na základe výzvy, ktorá bola zrušená, nie je zrušením výzvy dotknuté. Poskytovateľ predloženú žiadosť podanú do zrušenia výzvy, o ktorej nebolo rozhodnuté podľa § 19, § 20 alebo § 57, žiadateľovi vráti alebo o žiadosti rozhodne.“.
9.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Informáciu o zmene výzvy a zdôvodnenie tejto zmeny a informáciu o zrušení výzvy a zdôvodnenie jej zrušenia zverejní poskytovateľ na svojom webovom sídle.“.
10.
V § 19 ods. 7 sa vypúšťajú slová „platných ku dňu uzavretia výzvy alebo ku dňu predloženia žiadosti, ak sa vzhľadom na priebežný charakter výzvy koná o žiadosti pred jej uzavretím“.
11.
V § 19 odsek 10 znie:
„(10)
Rozhodnutie o žiadosti sa vyhotovuje písomne a obsahuje výrok, odôvodnenie, poučenie o opravnom prostriedku, označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia a označenie žiadosti, ktorá bola predmetom konania. Rozhodnutie v listinnej podobe musí mať odtlačok úradnej pečiatky a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby. Rozhodnutie v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu63a) je poskytovateľom autorizované podľa osobitného predpisu63a) a za dátum vydania rozhodnutia sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu.63b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63b znie:
63b) § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 20 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
13.
V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Poskytovateľ môže zastaviť konanie o žiadosti, ak sú pochybnosti o pravdivosti alebo o úplnosti žiadosti a žiadateľ tieto pochybnosti neodstránil v určenej lehote, hoci bol o možnosti zastavenia konania poučený. Ustanovenie § 19 ods. 5 sa použije primerane.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
14.
V § 21 ods. 5 sa slovo „nechválení“ nahrádza slovom „neschválení“.
15.
V § 22 ods. 7 písmeno a) znie:
„a)
rozhodnutiu o zastavení konania podľa § 20 ods. 1 písm. a), b) a d),“.
16.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Ak v konaní o preskúmaní rozhodnutia o neschválení žiadosti alebo rozhodnutia o zastavení konania mimo odvolacieho konania, ktoré bolo začaté z podnetu podaného žiadateľom, žiadateľ písomne oznámi štatutárnemu orgánu poskytovateľa, že na preskúmaní netrvá, štatutárny orgán poskytovateľa konanie mimo odvolacieho konania zastaví.“.
17.
V § 26 ods. 3 prvej vete sa za slovo „žiadateľa“ vkladajú slová „alebo žiadateľov“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo národných projektov“.
18.
V § 26 ods. 3, § 27 ods. 1 a § 28 ods. 4 sa slová „ods. 5 až 8“ nahrádzajú slovami „ods. 5 až 9“.
19.
V § 28 odsek 1 znie:
„(1)
Poskytovateľ vyzve budúceho žiadateľa alebo žiadateľov písomne alebo zverejnením na svojom webovom sídle na prípravu a predloženie projektu technickej pomoci alebo projektov technickej pomoci. Ak poskytovateľ vyzve budúceho žiadateľa alebo žiadateľov písomne, bezodkladne zverejní vyzvanie na svojom webovom sídle.“.
20.
V § 28 ods. 2 až 4 a § 41 ods. 11 sa slová „riadiaci orgán“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „poskytovateľ“ v príslušnom tvare.
21.
V § 31 ods. 4 sa vypúšťa slovo „mimorozpočtového“.
22.
V § 33 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Partner, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, prijíma prostriedky z nenávratného finančného príspevku alebo jeho časti, ktoré mu v rámci realizácie projektu prevádza prijímateľ, ktorým nie je štátna rozpočtová organizácia, na samostatný účet,76a) z ktorého realizuje partner výdavky projektu.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 76a znie:
76a) § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.“.
23.
V § 37 odseky 3 až 5 znejú:
„(3)
Ak riadiaci orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinný prostredníctvom informačného monitorovacieho systému vypracovať a schváliť správu o zistenej nezrovnalosti. V odôvodnených prípadoch, najmä ak je štatutárny orgán, zamestnanec alebo osoba konajúca v mene a na účet riadiaceho orgánu podozrivá zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu, správa o zistenej nezrovnalosti sa vypracováva a schvaľuje v listinnej podobe a predkladá sa certifikačnému orgánu a orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov Európskej únie.
(4)
Ak certifikačný orgán, platobná jednotka, orgán auditu alebo spolupracujúci orgán z vlastného podnetu alebo iného podnetu zistí nezrovnalosť a nedá podnet riadiacemu orgánu, je povinný prostredníctvom informačného monitorovacieho systému vypracovať a schváliť správu o zistenej nezrovnalosti a informovať o tejto skutočnosti riadiaci orgán. V odôvodnených prípadoch, najmä ak je štatutárny orgán, zamestnanec alebo osoba konajúca v mene a na účet riadiaceho orgánu podozrivá zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu, správa o zistenej nezrovnalosti sa vypracováva a schvaľuje v listinnej podobe a predkladá sa certifikačnému orgánu, ak ju certifikačný orgán nevypracoval, a orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov Európskej únie.
(5)
Ak agentúra zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinná vypracovať správu o zistenej nezrovnalosti a predložiť ju prijímateľovi a v prípade nezrovnalosti podľa osobitného predpisu,87) aj orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov Európskej únie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak je štatutárny orgán, zamestnanec alebo osoba konajúca v mene a na účet agentúry alebo riadiaceho orgánu pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka podozrivá zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu, správa o zistenej nezrovnalosti sa prijímateľovi nepredkladá.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 87 znie:
87) Čl. 122 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1970 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu (Ú. v. EÚ L 293, 10. 11. 2015).
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1971 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006 (Ú. v. EÚ L 293, 10. 11. 2015).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1974 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond a Európsky námorný a rybársky fond (Ú. v. EÚ L 293, 10. 11. 2015).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1975 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky poľnohospodársky záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (Ú. v. EÚ L 293, 10. 11. 2015).“.
24.
V § 37 sa vypúšťajú odseky 6 a 8. Doterajšie odseky 7 a 9 až 15 sa označujú ako odseky 6 a 7 až 13.
25.
V § 37 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v prípade nezrovnalosti podľa osobitného predpisu,87) aj orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov Európskej únie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak je štatutárny orgán, zamestnanec alebo osoba konajúca v mene a na účet agentúry alebo riadiaceho orgánu pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka podozrivá zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu, správa o zistenej nezrovnalosti sa prijímateľovi nepredkladá.“.
26.
V § 37 ods. 7 sa slová „odsekov 3 až 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 až 6“.
27.
V § 37 odsek 8 znie:
„(8)
V odôvodnených prípadoch, najmä ak je prijímateľ, partner, štatutárny orgán, zamestnanec alebo osoba konajúca v mene a na účet prijímateľa alebo partnera podozrivá zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu, sa správa o zistenej nezrovnalosti prijímateľovi nepredkladá.“.
28.
V § 41 ods. 3 sa slová „poskytovateľ podá“ nahrádzajú slovami „poskytovateľ bezodkladne podá“.
29.
V § 41 ods. 4 druhej vete sa za slovo „poskytovateľ“ vkladá slovo „bezodkladne“.
30.
V § 41 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „správny orgán je povinný začať správne konanie do šiestich mesiacov odo dňa doručenia podnetu podľa odseku 3 alebo odseku 4. Úroky z omeškania111a) sa uplatňujú odo dňa právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu.“.
31.
V § 41a odsek 3 znie:
„(3)
Správny orgán na základe podnetu podľa odseku 2 rozhodne o vrátení sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie podľa odseku 1; správny orgán je povinný začať správne konanie do šiestich mesiacov odo dňa doručenia podnetu podľa odseku 2. Úroky z omeškania111a) sa uplatňujú odo dňa právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu.“.
32.
V § 43 ods. 10 poslednej vete sa za slová „§ 45“ vkladajú slová „a ak poskytovateľ nepostupuje podľa § 41 ods. 2 alebo ods. 4 alebo § 41a ods. 2“.
33.
V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
titul, meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, ktorá sa podieľala na vypracovaní projektu; to neplatí pre fyzické osoby v pracovnom pomere alebo služobnom pomere k žiadateľovi.“.
34.
V § 48 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
titul, meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, ktorá sa podieľala na vypracovaní projektu; to neplatí pre fyzické osoby v pracovnom pomere alebo služobnom pomere k žiadateľovi.“.


35.
V § 56 odsek 4 znie:
„(4)
V čase krízovej situácie môže byť zmluva, ktorá sa uzatvára podľa § 3 ods. 2 písm. d), nahradená iným obdobným právnym vzťahom medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom. Právny úkon, ktorý potvrdzuje existenciu iného obdobného právneho vzťahu medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom, musí byť zverejnený na webovom sídle prijímateľa alebo partnera do siedmich pracovných dní od jeho vykonania. Ak to nie je možné, prijímateľ alebo partner rovnakým spôsobom zverejní zoznam užívateľov a výšku príspevku, ktorú užívateľom poskytne.“.
36.
V § 57 sa vypúšťajú odseky 1 až 6 a 8. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 7.
37.
V § 58 odsek 1 znie:
„(1)
Poskytovateľ môže vyzvanie pre národný projekt podľa § 26 ods. 3 zmeniť okrem podmienky poskytnutia príspevku podľa § 17 ods. 3 písm. a). Poskytovateľ nesmie zmenou vyzvania pre národný projekt zúžiť rozsah podmienok poskytnutia príspevku podľa § 17 ods. 4 písm. a). Ustanovenia § 57 ods. 2, 3 a 6 sa použijú primerane; ustanovenia § 17 ods. 6 a 9 a § 26 ods. 2 sa nepoužijú.“.
38.
§ 58 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Na projekty technickej pomoci podľa § 28 sa odseky 2 až 6 vzťahujú primerane.“.
39.
V § 61 ods. 2 sa slová „ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
40.
Za § 61 sa dopĺňa § 62, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠62
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júna 2021
(1)
Povinnosť podľa § 48 ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. e) sa nevzťahuje na žiadosti predložené na základe výziev vyhlásených do 14. júna 2021.
(2)
Konanie podľa § 57 právoplatne neskončené do 14. júna 2021 sa dokončí podľa zákona v znení účinnom do 14. júna 2021; tým nie je dotknuté právo žiadateľa podať odvolanie podľa § 22 v znení účinnom od 15. júna 2021 proti rozhodnutiu vydanému po nadobudnutí účinnosti tohto zákona podľa § 20 alebo § 57 ods. 8 účinných do 14. júna 2021.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.