196/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

196
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. mája 2021,
ktorým sa vyhlasuje prírodná pamiatka Brezovská dolina
Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 1 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Vyhlasuje sa prírodná pamiatka Brezovská dolina (ďalej len „prírodná pamiatka“). Súčasťou prírodnej pamiatky sú dve územia európskeho významu SKUEV0368 Brezovská dolina a SKUEV2368 Brezovská dolina podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Prírodná pamiatka sa nachádza v okrese Ilava v katastrálnom území Červený Kameň. Celková výmera prírodnej pamiatky je 3,5921 ha.
(3)
Hranica prírodnej pamiatky je vymedzená v prílohe č. 1. Hranica prírodnej pamiatky vymedzená geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačuje v katastri nehnuteľností. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica prírodnej pamiatky, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Ilava.
(4)
Ciele starostlivosti o prírodnú pamiatku, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia upravuje program starostlivosti podľa § 54 ods. 5 zákona.
§ 2
Účelom vyhlásenia prírodnej pamiatky je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany prírodnej pamiatky, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Na území prírodnej pamiatky platí štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2021.2)
Eduard Heger v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 196/2021 Z. z.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 196/2021 Z. z.
PREDMET OCHRANY PRÍRODNEJ PAMIATKY
Biotopy európskeho významu:
Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lk5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (6430), Pr3 Penovcové prameniská (*7220), Ra6 Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Tr1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (6210), Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (*91E0).
Biotopy národného významu:
Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí a Lk10 Vegetácia vysokých ostríc.
Biotopy druhov živočíchov európskeho významu:
pimprlík mokraďný (Vertigo=Vertilla angustior), *spriadač kostihojový (Euplagia=Callimorpha quadripunctaria), ohniváčik veľký (Lycaena dispar), priadkovec trnkový (Eriogaster catax), bystruška potočná (Carabus variolosus), kunka žltobruchá (Bombina variegata), rosnička zelená (Hyla arborea), užovka hladká (Coronella austriaca).
Biotopy druhov živočíchov národného významu:
salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), slepúch lámavý (Anguis fragilis).
Biotopy druhov rastlín národného významu:
hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana András), vstavač počerný (Orchis ustulata L.).
Poznámky:
Podľa § 2 ods. 2 písm. t) zákona prioritný biotop je biotop európskeho významu, ktorého ochrana má zvláštny význam vzhľadom na podiel jeho prirodzeného výskytu v Európe. Prioritné biotopy sú označené symbolom *.
Podľa § 2 ods. 2 písm. y) zákona prioritný druh je druh európskeho významu, ktorého ochrana je nevyhnutná vzhľadom na jeho malý prirodzený areál v Európe.
Prioritný druh je označený symbolom *.
Biotopy európskeho významu a biotopy národného významu sú označené v súlade s prílohou č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Druhy živočíchov európskeho významu a národného významu sú označené v súlade s prílohami č. 4 a 6 k vyhláške č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Druhy rastlín národného významu sú označené v súlade s prílohami č. 4 a 5 k vyhláške č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1)
Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 450/2004 Z. z.).
2)
Dňom účinnosti nariadenia vlády strácajú platnosť:
1. nariadenie Okresného výboru v Považskej Bystrici č. 29 o chránenom prírodnom výtvore,
2. tretí bod prílohy k všeobecne záväznej vyhláške Krajského úradu v Trenčíne č. 1/2003, ktorou sa určuje stupeň ochrany niektorých prírodných rezervácií a prírodných pamiatok a národnej prírodnej pamiatky Lánce.