186/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.05.2021 do 02.06.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

186
ZÁKON
zo 4. mája 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 353/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 362/2019 Z. z. a zákona č. 387/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22 ods. 14 písm. d) úvodnej vete sa za slová „až k),“ vkladajú slová „§ 46t ods. 4 písm. a), b), e), g), h) až k) alebo podľa § 46u ods. 15 písm. a), b), e), g), h) až k)“.
2.
V § 46u ods. 10 sa vypúšťajú slová „písm. c)“.
3.
§ 46u sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:
„(20)
Daň z minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť užívateľskému podniku podľa § 11 zákona v znení účinnom do 30. júna 2021, ak použil tento minerálny olej do 30. júna 2021 na účely oslobodené od dane uvedené v odbernom poukaze platnom do 30. júna 2021.“.
Čl. III
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 381/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 241/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 296/2016 Z. z., zákona č. 269/2017 Z. z., zákona č. 92/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 390/2020 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 44v ods. 6 prvej vete a tretej vete sa slová „31. mája 2021“ nahrádzajú slovami „31. januára 2022“ a slová „15. júna 2021“ sa nahrádzajú slovami „15. februára 2022“.
2.
V § 44ab ods. 9 prvej vete a druhej vete sa slová „31. júla 2021“ nahrádzajú slovami „31. januára 2022“ a slová „15. augusta 2021“ sa nahrádzajú slovami „15. februára 2022“.
3.
V § 44ab ods. 15 sa slová „1. februára 2021“ nahrádzajú slovami „1. februára 2022“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 a 3 až 7 a čl. VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 3. júna 2021, čl. IV a VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021, a čl. I bodu 2 a čl. V, ktoré nadobúdajú účinnosť 16. júla 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.