177/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

177
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 6. mája 2021,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 422/2011 Z. z. o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 5 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 422/2011 Z. z. o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku sa dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. i) sa za slová „podľa písmen a) až h)“ vkladajú slová „a l)“.
2.
V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
farmako-ekonomický model lieku, v ktorom je možné zobraziť a upravovať všetky parametre, vzorce a zdrojový kód, ktoré sa podieľajú na správnom fungovaní tohto modelu.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2021.
Vladimír Lengvarský v. r.