146/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

146
ZÁKON
z 31. marca 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z. a zákona č. 145/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 139a ods. 7 sa za slová „orgán Policajného zboru“ vkladajú slová „alebo obec“.
2.
V § 139b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Správny delikt podľa § 139a ods. 7 možno prejednať aj vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva obec alebo obecná polícia.“.
3.
V § 139b ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem pokút uložených obcou, ktoré sú príjmom obce“.
4.
V § 139c ods. 1 sa za slová „Orgán Policajného zboru“ vkladajú slová „alebo obec“.
5.
V § 139c ods. 3 sa za slová „Policajného zboru“ vkladajú slová „alebo obec“, slová „fotografiu alebo videozáznam o porušení povinnosti podľa § 6a a“ sa nahrádzajú slovom „dostupné“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „dôkaz môže byť nahradený uvedením spôsobu, ktorým je možné sa s ním oboznámiť.“.
6.
V § 139d ods. 1 sa v prvej vete za slová „podľa § 6a“ vkladajú slová „alebo ak obec zistí porušenie podľa § 6a písm. e)“, slovo „vydá“ sa nahrádza slovom „vydajú“ a v tretej vete sa slovo „fotografia“ nahrádza slovom „dôkaz“.
7.
V § 139d ods. 3 sa za slová „Orgán Policajného zboru“ vkladajú slová „alebo obec“.
8.
V § 139d ods. 5 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o rozkaz vydaný obcou, v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla pokračuje obec, ak v odseku 6 alebo odseku 7 nie je ustanovené inak.“.
9.
V § 139d ods. 6 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „príslušný orgán Policajného zboru“ sa vkladajú slová „alebo obec“.
10.
V § 139d ods. 7 sa za slová „meno, priezvisko“ vkladá čiarka a slová „dátum narodenia“, za slová „orgán Policajného zboru podľa odseku 1“ sa vkladajú slová „alebo obec“ a slová „orgánu Policajného zboru podľa odseku 1, ktorý pokračuje“ sa nahrádzajú slovami „orgánu Policajného zboru podľa odseku 1 alebo obci, ktorí pokračujú“.
11.
V § 139d ods. 8 sa za slová „orgán Policajného zboru“ vkladajú slová „alebo obec“, za slová „uhradiť štátu“ sa vkladajú slová „alebo obci“ a bodka na konci tretej vety sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak povinnosť uhradiť trovy konania uložila obec, ich úhrada je príjmom obce.“.
12.
§ 139d sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Odvolacím orgánom proti rozhodnutiu obce podľa tohto ustanovenia je príslušný orgán Policajného zboru.“.
13.
§ 139d sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Konanie a rozhodnutie o správnom delikte držiteľa vozidla alebo len jednotlivé úkony súvisiace s jeho zaznamenávaním a prejednávaním môže obec uskutočniť aj prostredníctvom obecnej polície.“.
14.
V § 139f odsek 3 znie:
„(3)
Orgán Policajného zboru alebo obec, ktorí rozhodli o uložení pokuty za správny delikt držiteľa vozidla, bezodkladne evidujú údaje a úkony podľa odseku 1 v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel.“.
15.
V § 141 ods. 6 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
„p)
odloženie veci podľa § 139c,“.
Doterajšie písmená p) až r) sa označujú ako písmená q) až s).
16.
Za § 143h sa vkladá § 143i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠143i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2021
Obec eviduje údaje a úkony v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel podľa § 139f ods. 3 až po zavedení elektronickej služby na tento účel. Ministerstvo vnútra najneskôr 60 dní pred zavedením elektronickej služby zverejní na svojom webovom sídle dátum zavedenia elektronickej služby a hardvérové a softvérové požiadavky na pripojenie sa k elektronickej službe.“.
17.
Za § 143i sa vkladá § 143j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠143j
Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2021
Psychickú spôsobilosť môže do 31. decembra 2022 posudzovať u vodičov v pôsobnosti ministerstva vnútra aj služobný psychológ alebo psychológ Hasičského a záchranného zboru, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie, psychológ Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie, a u vodičov v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby aj psychológ Slovenskej informačnej služby, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 135/1961 Zb., zákona č. 524/1990 Zb., zákona č. 266/1992 Zb., zákona č. 295/1992 Zb., zákona č. 511/1992 Zb., zákona č. 27/1993 Z. z., zákona č. 237/1993 Z. z., zákona č. 42/1994 Z. z., zákona č. 248/1994 Z. z., zákona č. 249/1994 Z. z., zákona č. 250/1994 Z. z., zákona č. 202/1995 Z. z., zákona č. 207/1995 Z. z., zákona č. 265/1995 Z. z., zákona č. 285/1995 Z. z., zákona č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z .z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 31/2013 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., 397/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z. a zákona č. 338/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 ods. 4 sa za slovo „obcou“ vkladajú slová „alebo obecnou políciou“.
2.
V § 86 písm. b) sa slová „obce priestupky“ nahrádzajú slovami „obce a obecné polície priestupky“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.