107/2021 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

107
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 22. marca 2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 183/2020 Z. z., o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta v znení vyhlášky č. 320/2020 Z. z.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 183/2020 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta v znení vyhlášky č. 320/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe v nadpise časti A sa na konci pripája čiarka a slová: „v ktorom sa odoberá biologický materiál na vykonanie diagnostického testu RT-PCR“.
2.
V prílohe časti B druhom bode písm. u) piaty bod znie:
„5.
tvárový respirátor FFP2 alebo FFP3 (ak má tvárový respirátor výdychový ventil, musí byť prekrytý chirurgickým rúškom).“.
3.
V prílohe časti C druhom bode sa slovo „štyri“ nahrádza slovom „tri“.
4.
V prílohe časti D druhom bode písm. h) prvom bode písmeno a) znie:
„a)
jednorazový chirurgický plášť,“.
5.
V prílohe časti D druhom bode písm. h) prvom bode písmená d) a e) znejú:
„d)
vonkajší pár rukavíc,
e)
vnútorný pár rukavíc,“.
6.
V prílohe časti D druhom bode písm. h) sa prvý bod dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
jednorazová čiapka na hlavu.“.
7.
V prílohe časti D druhom bode písm. h) druhom bode sa vypúšťajú slová „zdravotníckych osôb a“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2021.
v z. Peter Stachura v. r.