106/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

106
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 22. marca 2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 3, § 98 ods. 2, § 99 ods. 2, § 104 ods. 3 a § 466 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, § 86 ods. 3, § 117 ods. 2, § 118 ods. 2 a § 487 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z., vyhlášky č. 105/2013 Z. z., vyhlášky č. 428/2013 Z. z., vyhlášky č. 334/2014 Z. z., vyhlášky č. 366/2014 Z. z., vyhlášky č. 84/2015 Z. z., vyhlášky č. 222/2015 Z. z., vyhlášky č. 449/2015 Z. z., vyhlášky č. 206/2016 Z. z., vyhlášky č. 8/2017 Z. z., vyhlášky č. 171/2017 Z. z., vyhlášky č. 407/2019 Z. z., vyhlášky č. 47/2020 Z. z., vyhlášky č. 108/2020 Z. z. a vyhlášky č. 440/2020 Z. z sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 163 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
konania o potvrdení vydržania Vyd.“.
2.
V prílohe č. 1 časti I „PREHĽAD SÚDNYCH REGISTROV A POUŽÍVANÉ SKRATKY SÚDNYCH REGISTROV“ znie:
„OKRESNÝ SÚD
T C Cb K P D E Er Up U UL Vyd JP
T C Cb K P D Em Er Up U UL Vyd JP
Tk Cpr CbPv R PPOm Dd Ed Ek
Tv Cr Cbcud Pc Dcud Ecud Erd
Nt Csr CbR NcKR Ps Ercud
Ntd Csp Cbd OdK Po
Pp Ca CbBu OdS Pu
Td Cd CbHs Odi Pd
Tp Ccud Cbi Pcud
Tcud CbZm
Pr CbVO
M CbVyl
Ntt
“.
3.
V prílohe č. 1 sa časť II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ dopĺňa písmenom M, ktoré znie:
„M.
Súdny register vecí v konaní o potvrdení vydržania
Do súdneho registra „Vyd“ sa zapisuje návrh na začatie konania o potvrdení vydržania.“.
4.
V prílohe č. 1 časti III „SÚDNE REGISTRE ODVOLACEJ AGENDY“ písmene A prvom bode sa slová „„C“ a „Ca““ nahrádzajú slovami „„C“, „Ca“ a „Vyd““.
5.
V prílohe č. 10 sa na konci vecnej skupiny „D Občianskoprávna agenda“ pripájajú tieto slová:
„DG Vydržanie Vyd
01 Veci vydržania Vyd 75.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2021.
Mária Kolíková v. r.