96/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.04.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

96
ZÁKON
z 22. apríla 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa za slovo „priznania“ vkladá čiarka a slová „kontrolného výkazu a súhrnného výkazu“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a preddavkov na daň“.
2.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Prerušenie daňovej kontroly
(1)
Daňová kontrola sa prerušuje na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti do skončenia obdobia pandémie.
(2)
V doteraz prerušených daňových kontrolách sa pokračuje, ak neboli prerušené na žiadosť daňového subjektu alebo ak pominuli dôvody, pre ktoré sa daňové kontroly prerušili podľa osobitného predpisu.5) Právne účinky úkonov vykonaných počas daňových kontrol doteraz prerušených podľa tohto zákona zostávajú zachované.
(3)
Ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňovej kontroly podľa odseku 1, pri úkonoch v daňovej kontrole sa odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 neuplatní. Lehoty na vykonanie úkonov začnú plynúť odznova.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) § 61 daňového poriadku v znení zákona č. 440/2012 Z. z.“.
3.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Prerušenie daňového konania
(1)
Daňové konanie sa prerušuje na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti do skončenia obdobia pandémie.
(2)
V doteraz prerušených daňových konaniach sa pokračuje, ak neboli prerušené na žiadosť daňového subjektu alebo ak pominuli dôvody, pre ktoré sa daňové konania prerušili podľa osobitného predpisu.5) Právne účinky úkonov vykonaných počas daňových konaní doteraz prerušených podľa tohto zákona zostávajú zachované.
(3)
Ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňového konania podľa odseku 1, pri úkonoch v daňovom konaní sa odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 neuplatní. Lehoty na vykonanie úkonov začnú plynúť odznova.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.
4.
V § 10 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ustanovenia osobitného predpisu o zodpovednosti za porušenie povinností8a) tým nie sú dotknuté.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a) § 154 až 157 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.“.
5.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Daňové preplatky
Daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý si daňový subjekt uplatní v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom počas obdobia pandémie, správca dane daňovému subjektu vráti do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z príjmov. Daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý si daňový subjekt uplatnil v daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019, podanom od 1. januára 2020 do začatia obdobia pandémie, správca dane daňovému subjektu vráti do 40 dní od 31. marca 2020. Ustanovenia osobitného predpisu o použití daňového preplatku8b) tým nie sú dotknuté.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:
„8b) § 55 ods. 6 a 7 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 12 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo odvedie“ a slová „vybraný preddavok na daň,11) daň vybranú zrážkou,11) alebo zrazenú sumu na zabezpečenie dane,11)“.
7.
§ 12 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Za správny delikt, ktorého sa dopustí ten, kto uvedie v daňovom priznaní k dani z príjmov podľa § 10a daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý je vyšší ako daňový preplatok, ktorý mal v daňovom priznaní k dani z príjmov uviesť, správca dane uloží pokutu vo výške 100 % z uvedeného rozdielu. Tento rozdiel je daňový subjekt povinný vrátiť.
(5)
Pokuta podľa odseku 4 sa neuloží, ak daňový subjekt podá daňové priznanie k dani z príjmov, ktorým si zníži daňový preplatok na dani z príjmov pred jeho vrátením podľa § 10a.“.
8.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:
㤠18a
Preddavky na daň z motorových vozidiel17a) splatné počas obdobia pandémie počnúc mesiacom apríl 2020 daňovník nie je povinný platiť. Daňovník, ktorý nezaplatí preddavky podľa prvej vety, vyrovná daň z motorových vozidiel v lehote na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.17b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17a a 17b znejú:
„17a) § 10 ods. 3 až 5 a 11 zákona č. 361/2014 Z. z v znení zákona č. 364/2019 Z. z.
17b) § 9 ods. 2 zákona č. 361/2014 Z. z.“.
9.
V § 22 ods. 3 sa za slová „obdobia pandémie“ vkladajú slová „až do konca roka 2021“.
10.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2019 možno v súvislosti s pandémiou použiť na účely podľa osobitného predpisu33a) do konca roka 2021, pričom tento prijímateľ je povinný zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2019 podľa osobitného predpisu33b) do konca mája 2022.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33a a 33b znejú:
„33a) § 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33b) § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
11.
Za § 24 sa vkladajú § 24a a 24b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠24a
Preddavky na daň z príjmov
(1)
Preddavky na daň z príjmov za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov vypočítané podľa osobitného predpisu40a) a splatné počas obdobia pandémie, sa neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka. Neplatenie preddavkov podľa prvej vety uplatňuje daňovník predložením vyhlásenia o tom, že spĺňa podmienky podľa prvej vety, príslušnému správcovi dane40b) najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na daň z príjmov,40a) pričom na lehotu na predloženie tohto vyhlásenia sa odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 neuplatní. Takýto spôsob platenia preddavkov na daň z príjmov sa prvýkrát uplatní na preddavky na daň z príjmov splatné v mesiaci máj 2020.
(2)
Postup podľa odseku 1 môže uplatniť aj daňovník, ktorý má určené platenie preddavkov na daň z príjmov rozhodnutím správcu dane o platení preddavkov inak. Ak sa neplatenie preddavkov na daň z príjmov podľa odseku 1 týka obdobia, pre ktoré určil rozhodnutím správca dane platenie preddavkov na daň z príjmov inak, neuplatní sa platenie preddavkov podľa tohto rozhodnutia za to obdobie, za ktoré sa uplatňuje postup podľa odseku 1.
(3)
Tržbou sa na účely odseku 1 rozumejú
a)
výnosy podľa osobitného predpisu40c) u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva a u daňovníka, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke40d) podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo,
b)
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, u daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu,40e) a u daňovníka, ktorý vedie evidenciu.40f)
§ 24b
Odpočet daňovej straty
(1)
Neuplatnené daňové straty vykázané podľa osobitného predpisu11) za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 môže najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000 eur odpočítať od základu dane z príjmov daňovník, ktorý je právnickou osobou, alebo odpočítať od základu dane z príjmov (čiastkového základu dane z príjmov) z príjmov40g) daňovník, ktorý je fyzickou osobou, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie uplynie v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.
(2)
Odpočet daňovej straty podľa odseku 1 môže daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, uplatniť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie končiace najskôr 31. októbra 2019.
(3)
Daňová strata podľa odseku 1 sa odpočítava postupne od najskoršej vykázanej daňovej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11 a 40a až 40g znejú:
„11) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
40a) § 34 a 42 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40b) Daňový poriadok v znení neskorších predpisov.
40c) § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z.
40d) § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40e)§ 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v zákona č. 463/2013 Z. z.
40f) § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40g) § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12.
Druhá časť sa dopĺňa ôsmou až dvanástou hlavou, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„ÔSMA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI POUŽÍVANIA REGISTRAČNÝCH POKLADNÍC
§ 24c
Plnenie oznamovacích povinností
Povinnosť oznámiť zmenu obchodného mena, predajného miesta, ak je odlišné od miesta podnikania alebo sídla, alebo zmenu hlavného predmetu činnosti podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, pri ktorej sa pokladnica e-kasa klient používa, ktorej posledný deň lehoty na splnenie40h) uplynie počas obdobia pandémie, sa považuje za splnenú, ak sa tieto skutočnosti oznámia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
§ 24d
Pokuta uložená na mieste
Pokuta uložená na mieste40i) je počas obdobia pandémie splatná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
DEVIATA HLAVA
OPATRENIA V COLNEJ OBLASTI A PRI PRESADZOVANÍ PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA COLNÝMI ORGÁNMI
§ 24e
Doručovanie
Ak sa rozhodnutie vydané v konaní podľa osobitného predpisu40j) doručuje počas obdobia pandémie prostredníctvom poštového podniku, použije sa § 5.
§ 24f
Odloženie vymáhania nedoplatkov
Vymáhanie nedoplatkov v colnom exekučnom konaní podľa osobitného predpisu40k) sa počas obdobia pandémie odkladá. Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémie do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované.
§ 24g
Zánik zodpovednosti
Zodpovednosť za colný priestupok alebo colný delikt, ktorý bol spáchaný tým, že osoba nedodržala podmienky, ktoré sú ustanovené na tovar,40l) zaniká, ak osoba, ktorá ich mala dodržať, preukáže, že k nedodržaniu podmienok došlo výlučne z dôvodu negatívnych následkov pandémie.
§ 24h
Zmeškanie lehoty pre splatnosť nákladov v súvislosti s presadzovaním
práv duševného vlastníctva colnými orgánmi
Pri rozhodovaní o zrušení rozhodnutia, ktorým bola schválená žiadosť o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri tovare, ktorý sa nachádza na domácom trhu,40m) z dôvodu, že držiteľ rozhodnutia opakovane v lehote splatnosti neuhradil náklady v súvislosti s prijatím takéhoto opatrenia,40n) finančné riaditeľstvo neprihliadne na omeškanie od začatia obdobia pandémie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, ak tieto náklady boli uhradené do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
DESIATA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI DANE Z PRIDANEJ HODNOTY A SPOTREBNÝCH DANÍ
§ 24i
Osobitná úprava k zverejňovaniu v niektorých zoznamoch týkajúcich sa dane z pridanej hodnoty
Ak počas obdobia pandémie platiteľ dane z pridanej hodnoty opakovane nesplní povinnosť podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty alebo kontrolný výkaz alebo opakovane nezaplatí kladný rozdiel medzi celkovou splatnou daňou z pridanej hodnoty okrem tejto dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru a odpočítateľnou daňou z pridanej hodnoty,40o) nezverejní sa v zozname podľa osobitného predpisu,40p) ak tieto povinnosti splní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
§ 24j
Niektoré podmienky vrátenia nadmerného odpočtu
Podmienka vrátenia nadmerného odpočtu týkajúca sa colných nedoplatkov a nedoplatkov na povinných odvodoch poistného40q) sa považuje za splnenú, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty zaplatí alebo odvedie dlžnú sumu cla a dlžnú sumu povinných odvodov poistného splatných počas obdobia pandémie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
§ 24k
Uplatnenie zvýhodnenej sadzby dane
Ak daňový subjekt uplatňuje zvýhodnenú sadzbu spotrebnej dane z minerálneho oleja40r) a počas obdobia pandémie nemôže preukázať splnenie podmienok ustanovených osobitným predpisom,40s) môže uplatniť takúto sadzbu spotrebnej dane, ak preukáže splnenie podmienok podľa osobitného predpisu40s) za každé zdaňovacie obdobie pripadajúce na obdobie pandémie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
§ 24l
Prítomnosť zamestnanca colného úradu
Ak počas obdobia pandémie nie je možné zabezpečiť prítomnosť zamestnanca colného úradu podľa osobitného predpisu,40t) colný úrad určí náhradný spôsob výkonu daňového dozoru.
§ 24m
Odňatie povolenia a vyradenie z evidencie
Ak daňový subjekt počas obdobia pandémie poruší z dôvodu negatívnych následkov pandémie povinnosti ustanovené osobitnými predpismi,40u) colný úrad môže upustiť od povinnosti odňať povolenie vydané podľa osobitných predpisov40v) alebo od povinnosti vyradiť tento daňový subjekt z evidencie vedenej podľa osobitných predpisov.40v)
JEDENÁSTA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI MIESTNEHO POPLATKU ZA ROZVOJ
§ 24n
(1)
Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti k zániku poplatkovej povinnosti a na splnenie oznamovacej povinnosti o výmere podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby podľa osobitného predpisu,40w) ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa podá oznámenie o zániku poplatkovej povinnosti alebo o výmere podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby podľa osobitného predpisu40w) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
(2)
Obec môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2020 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť výnos z miestneho poplatku za rozvoj40x) na úhradu bežných výdavkov, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.40x)
DVANÁSTA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI MIESTNYCH DANÍ A MIESTNEHO POPLATKU
§ 24o
(1)
Lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkového priznania k týmto daniam podľa osobitného predpisu,40y) ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa podá priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkového priznania k týmto daniam podľa osobitného predpisu,40y) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
(2)
Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,40y) ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa podá oznámenie podľa osobitného predpisu,40y) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 40h až 40y znejú:
„40h) § 7a ods. 7 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
40i) § 16b ods. 3 a 4 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40j) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú. v. EÚ, L 181, 29. 6. 2013).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013) v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29. 12. 2015) v platnom znení.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29. 12. 2015) v platnom znení.
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi.
40k) § 61 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40l) § 72 ods. 1 písm. e) zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 360/2015 Z. z.
40m) § 4 ods. 10 písm. d) zákona č. 486/2013 Z. z.
40n) § 10 ods. 1 zákona č. 486/2013 Z. z.
40o) § 78 ods. 1 a 2 a § 78a ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40p) § 69 ods. 15 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40q) § 79 ods. 2 písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2015 Z. z.
40r) § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
40s) § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40t) § 9 ods. 17 a § 42 ods. 2 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.
40u) Napríklad § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
40v) Napríklad § 21 ods. 8 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 19 ods. 8 písm. b) zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 546/2011 Z. z., § 15 ods. 9 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z.
40w) Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
40x)§ 11 zákona č. 447/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40y) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 32 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Objem zdrojov na krytie záväzkov štátu v roku 2020 získaný z emisií štátnych cenných papierov uskutočnených od začatia obdobia pandémie do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie najneskôr do 31. decembra 2020 sa v roku 2020 nezapočítava do limitov podľa osobitných predpisov,40z)najviac do výšky 10 000 000 000 eur.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40z znie:
„40z) § 4 ods. 3 zákona č. 386/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 4 ods. 1 zákona č. 468/2019 Z. z.“.
14.
Za štvrtú časť sa vkladá nová piata a šiesta časť, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„PIATA ČASŤ
OPATRENIA V OBLASTI VNÚTORNÉHO AUDITU, VLÁDNEHO AUDITU A FINANČNEJ KONTROLY
§ 36a
Absolvovanie odborného vzdelávania za kalendárny rok 2020 vnútorným audítorom a vládnym audítorom pred začatím obdobia pandémie a po skončení obdobia pandémie sa považuje za splnenie podmienok odborného vzdelávania podľa osobitného predpisu.59a)
§ 36b
Ak v období pandémie nie je možné z dôvodov hodných osobitného zreteľa získať podpisy zamestnancov, ktorí vykonávali administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste, pri návrhu správy alebo pri návrhu čiastkovej správy podľa osobitného predpisu59b) a pri správe alebo pri čiastkovej správe podľa osobitného predpisu,59c) ich podpis sa nevyžaduje, ak je návrh správy alebo návrh čiastkovej správy a správa alebo čiastková správa podpísaná štatutárnym orgánom orgánu verejnej správy alebo ním určeným vedúcim zamestnancom.
ŠIESTA ČASŤ
OPATRENIA V OBLASTI MAJETKU VEREJNEJ SPRÁVY
§ 36c
(1)
Ak má osoba, voči ktorej má štát právo na peňažné plnenie (ďalej len „dlžník štátu“), uzavretú dohodu o splátkach podľa osobitného predpisu,59d) ale z dôvodu negatívnych následkov pandémie neuhradí splátku vo výške a v lehote dohodnutej v dohode o splátkach, čím sa stane splatným celý dlh, správca pohľadávky štátu59d) je oprávnený uzavrieť počas obdobia pandémie s dlžníkom štátu novú dohodu o splátkach podľa osobitného predpisu,59d) ak sa v nej dlžník štátu zaviaže, že najneskôr do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie začne uhrádzať splátky podľa podmienok dohodnutých v novej dohode o splátkach. Ak hrozí zánik práva na vymáhanie pohľadávky štátu z dôvodu uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu,59d) správca pohľadávky štátu je v novej dohode o splátkach povinný dohodnúť podmienky splácania pohľadávky štátu tak, aby nezaniklo právo na vymáhanie pohľadávky štátu.
(2)
Ak dlžník štátu uzavrie so správcom pohľadávky štátu novú dohodu o splátkach podľa odseku 1, nie je v omeškaní s úhradou splátok po dobu od začatia obdobia pandémie až do splatnosti prvej splátky dohodnutej v novej dohode o splátkach.
(3)
Počas obdobia pandémie sa na nakladanie s hnuteľným majetkom štátu, ktorý je potrebný na zamedzenie šírenia pandémie, zmiernenie negatívnych následkov pandémie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nepoužije postup podľa osobitného predpisu.59e) Pri takomto nakladaní je správca povinný postupovať účelne, hospodárne a v súlade s verejným záujmom. Na platnosť zmluvy uzavretej počas obdobia pandémie, ktorej predmetom je nakladanie s hnuteľným majetkom štátu podľa prvej vety, sa súhlas podľa osobitného predpisunevyžaduje.59e) Rozhodnutie o prebytočnosti alebo dočasnej prebytočnosti tohto hnuteľného majetku štátu podľa osobitného predpisu59f) sa nevydáva.“.
Doterajšia piata časť sa označuje ako siedma časť.
Poznámky pod čiarou k odkazom 59a až 59f znejú:
„59a) § 14 ods. 5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
59b) § 22 ods. 3 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 372/2018 Z. z.
59c) § 22 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 372/2018 Z. z.
59d) § 7 zákona č. 374/2014 Z. z.
59e) § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
59f) § 3 ods. 3 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.