443/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

443
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2020,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 14 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení vyhlášky č. 77/2017 Z. z. a vyhlášky č. 130/2019 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 6 sa za slovom „dane“ vypúšťa čiarka a slová „ak odseky 10 a 11 neustanovujú inak“.
2.
V § 1 ods. 7 úvodnej vete sa za slovami „balenia cigariet“ vypúšťa čiarka a slová „ak odsek 11 neustanovuje inak,“.
3.
V § 1 sa vypúšťajú odseky 10 a 11.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 sa vypúšťajú.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Eduard Heger v. r.