423/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021 do 31.07.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

423
ZÁKON
z 9. decembra 2020,
o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. III
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákon č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 236/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona 161/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 321/2018 Z. z., zákona č. 3/2019 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 214/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z. a zákona č. 312/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
V trestnom stíhaní sudcu pre trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona nemožno pokračovať a musí byť zastavené, ak Súdna rada Slovenskej republiky vysloví nesúhlas s trestným stíhaním sudcu pre tento trestný čin.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
2.
V § 9 ods. 3 sa za slovo „odseku 1“ vkladajú slová „alebo odseku 2“.
3.
§ 207a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Sudca obvinený pre trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona má právo po právoplatnosti uznesenia o vznesení obvinenia písomne navrhnúť Súdnej rade Slovenskej republiky vyslovenie nesúhlasu s trestným stíhaním pre tento trestný čin.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 668/2002 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 598/2006 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 236/2011 Z. z., zákona č. 532/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 97/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z., zákona č. 471/2019 Z. z. a zákona č. 472/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slová „predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky,“.
2.
V nadpise šiestej časti sa na konci pripájajú tieto slová: „a podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky“.
3.
V § 19a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Podpredsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky patrí plat vo výške 1,3 násobku platu poslanca mesačne, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol ustanovený do funkcie, a paušálne náhrady podľa § 4 ods. 1.“.
4.
V § 19a ods. 2 sa za slová „predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a podpredsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky“.
5.
V § 24 ods. 2 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a predsedovi Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky“.
6.
V § 24 ods. 3 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a podpredsedovi Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky“.
7.
Za § 29p sa vkladá § 29q, ktorý znie:
㤠29q
Podpredsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky ustanovenému do funkcie pred 1. januárom 2021 plat a príplatok podľa § 19a v znení účinnom od 1. januára 2021 patrí od 1. januára 2021.“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 510/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z. a zákona č. 241/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3b ods. 2 písm. d) sa za slová „Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky“.
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 399/2015 Z. z., zákona č. 1/2017 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 217/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z. a zákona č. 241/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 20 ods. 1 sa za slová „(ďalej len „predseda najvyššieho súdu“),“ vkladajú slová „predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda najvyššieho správneho súdu“),“.
2.
V § 28 ods. 2 sa za slová „predsedovi najvyššieho súdu,“ vkladajú slová „predsedovi najvyššieho správneho súdu,“.
3.
V § 115 ods. 1 sa slová „nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov“ nahrádzajú slovami „trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov a v novej voľbe a každej ďalšej voľbe aspoň nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov“.
4.
V § 116a ods. 1 prvá veta znie: „Voľbu kandidáta na sudcu ústavného súdu vyhlasuje predseda národnej rady šesť mesiacov pred uplynutím funkčného obdobia sudcu ústavného súdu alebo pred zánikom funkcie sudcu ústavného súdu podľa čl. 138 ods. 3 ústavy a bezodkladne po zániku funkcie sudcu ústavného súdu v ostatných prípadoch; zároveň uvedie náležitosti vyžadované pre kandidáta na sudcu ústavného súdu.“.
5.
Za štrnástu časť sa vkladá pätnásta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„PÄTNÁSTA ČASŤ

NÁVRHY NA VOĽBU A ODVOLANIE
ČLENA SÚDNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
§ 117
(1)
Voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) vyhlasuje predseda národnej rady a zároveň určí termín, dokedy mu poslanci podávajú písomne odôvodnené návrhy na voľbu tohto člena; predseda národnej rady pridelí návrhy na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Súčasťou návrhu na voľbu člena súdnej rady je navrhnutým kandidátom podpísaný životopis, ktorý obsahuje prehľad doterajšej právnej praxe, výsledky vedeckej, publikačnej, pedagogickej, justičnej alebo inej právnej odbornej činnosti. K návrhu sa pripojí súhlas navrhnutého kandidáta s návrhom na voľbu a čestné vyhlásenie o pravdivosti ním uvedených údajov.
(2)
Ústavnoprávny výbor prerokúva návrhy na voľbu členov súdnej rady na verejnej schôdzi, na ktorej umožní každému navrhnutému kandidátovi vystúpiť bez účasti ostatných navrhnutých kandidátov.
(3)
Na schôdzu ústavnoprávneho výboru podľa odseku 2 pozve predseda ústavnoprávneho výboru navrhnutých kandidátov. Navrhnutý kandidát sa v rozprave predstaví, pričom uvedie najmä dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu člena súdnej rady, svoje pracovné skúsenosti, publikačnú činnosť, účasť na prednáškach, seminároch a vedeckých konferenciách a najvýznamnejšie dosiahnuté pracovné výsledky. Po svojom úvodnom vystúpení navrhnutý kandidát odpovedá na otázky poslancov prítomných na schôdzi ústavnoprávneho výboru.
(4)
Po skončení rozpravy ústavnoprávny výbor prijme stanovisko, či navrhnutí kandidáti spĺňajú podmienky uvedené v ústave vyžadované pre výkon funkcie člena súdnej rady.
(5)
Materiály, ktoré sú súčasťou návrhu na voľbu člena súdnej rady, zverejňuje národná rada na svojom webovom sídle najmenej 20 dní pred schôdzou ústavnoprávneho výboru, na ktorej sa prerokujú návrhy na voľbu člena súdnej rady; niektoré osobné údaje možno pred zverejnením anonymizovať.
(6)
Zo schôdze ústavnoprávneho výboru podľa odseku 2 uskutočňuje kancelária verejne dostupný audiovizuálny prenos.
§ 118
(1)
Za člena súdnej rady je zvolený kandidát, ktorý získal vo voľbe nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.
(2)
Ak člen súdnej rady nebol zvolený, vykoná sa opakovaná voľba.
(3)
Na opakovanej voľbe sa zúčastnia dvaja navrhovaní kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov sa na opakovanej voľbe zúčastnia všetci navrhovaní kandidáti, ktorí tento počet získali.
(4)
Ak člen súdnej rady nebol zvolený ani v opakovanej voľbe, vykoná sa nová voľba.
§ 119
(1)
Návrh na odvolanie člena súdnej rady môže písomne podať najmenej pätina poslancov. Návrh sa podáva ústavnoprávnemu výboru, ktorý ho so svojím stanoviskom predloží predsedovi národnej rady. Predseda národnej rady predloží návrh na odvolanie člena súdnej rady so stanoviskom ústavnoprávneho výboru na program najbližšej schôdze národnej rady. Členovi súdnej rady musí byť umožnené vyjadriť sa o návrhu na jeho odvolanie.
(2)
Návrh na odvolanie člena súdnej rady je schválený, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.“.
6.
Za § 150c sa vkladá § 150d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠150d
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. januára 2021
Ustanovenia § 117 a 118 v znení účinnom od 1. januára 2021 sa prvýkrát použijú pri voľbe členov súdnej rady vyhlásenej po 31. decembri 2020.“.
Čl. VII
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 406/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z. a zákona č. 73/2020 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 44 ods. 2 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až s) sa označujú ako písmená h) až r).
2.
V § 44 ods. 2 sa za písmeno m) vkladajú nové písmená n) až p), ktoré znejú:
„n)
vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky,
o)
vedúceho Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
p)
vedúceho Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmená n) až r) sa označujú ako písmená q) až t).“.
Čl. VIII
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 100/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 261/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 40/2019 Z. z., zákona č. 282/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z., zákona č. 459/2019 Z. z. a zákona č. 241/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 3 sa číslo „15“ nahrádza číslom „10“.
2.
V § 5 odsek 6 znie:
„(6)
Predpokladmi sudcovskej spôsobilosti sú morálny štandard, integrita sudcu pre náležitý a zodpovedný výkon jeho funkcie, ako aj to, že sudca nemá obchodné, majetkové alebo finančné vzťahy s osobami z prostredia organizovaného zločinu.“.
3.
V § 11 ods. 1 sa slová „Špecializovaný trestný súd a Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“)“ nahrádzajú slovami „Špecializovaný trestný súd, Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) a Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“)“.
4.
V § 11 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na najvyšší správny súd možno prideliť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax po dobu najmenej desať rokov.“.
6.
V § 14 odsek 2 znie:
„(2)
Na krajský súd a Špecializovaný trestný súd možno preložiť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax najmenej sedem rokov, ak ide o preloženie na krajský súd do správneho kolégia a najmenej desať rokov v ostatných prípadoch. Na najvyšší súd možno preložiť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax najmenej 15 rokov. Na najvyšší správny súd možno preložiť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax najmenej desať rokov.“.
7.
V § 15 ods. 1 sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a predsedu senátu najvyššieho správneho súdu“.
8.
V § 16 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Funkcia predsedu kolégia zaniká zlúčením kolégií.“.
9.
V § 17 sa vypúšťajú písmená d) a e).
Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená d) až g).
10.
V § 17 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
dňom uvedeným v čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
11.
V § 18 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na návrh súdnej rady“.
12.
V § 18 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Prezident môže sudcu odvolať podľa čl. 147 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
(3)
Ak je dôvod na odvolanie z funkcie sudcu podľa odseku 2, súdna rada musí predložiť prezidentovi návrh na odvolanie sudcu. Ak je dôvod na odvolanie z funkcie sudcu podľa odseku 1, minister oznámi túto skutočnosť súdnej rade. Ak je dôvod na odvolanie z funkcie sudcu podľa odseku 2, predseda súdu oznámi túto skutočnosť súdnej rade.“.
13.
V § 20 odsek 2 znie:
„(2)
Sudca zasiela oznámenie podľa čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky na vedomie ministerstvu.“.
14.
V § 21 ods. 1 a § 38 ods. 2 sa vypúšťajú slová „písm. a)“.
15.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak je v čase skončenia výkonu funkcie proti sudcovi vznesené obvinenie za úmyselný trestný čin, odchodné sa vyplatí po právoplatnom skončení trestného stíhania; sudcovi však odchodné nepatrí, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.“.
16.
V § 22a ods. 2 prvá veta znie: „O dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu podľa odseku 1 rozhoduje súdna rada na návrh predsedu súdnej rady alebo ministra, a pri sudcoch najvyššieho súdu aj na návrh predsedu najvyššieho súdu a pri sudcoch najvyššieho správneho súdu aj na návrh predsedu najvyššieho správneho súdu.“.
17.
V § 23 ods. 1 sa za slová „predsedu súdnej rady“ vkladajú slová „a podpredsedu súdnej rady“.
18.
V § 24 ods. 1 písm. c) sa za slová „predsedom súdnej rady“ vkladajú slová „alebo podpredsedom súdnej rady“.
19.
V § 27a ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
v súvislosti s výberovým konaním; to neplatí, ak sa výberovej komisii predloží hodnotenie sudcu nie staršie ako jeden rok,“.
20.
V § 27b ods. 1 sa slová „ktorý má prerušený výkon funkcie podľa § 24 ods. 4“ nahrádzajú slovami „ktorý má prerušený výkon funkcie a poberá príplatok za výkon funkcie sudcu, ako aj ten, komu zanikla funkcia sudcu podľa čl. 146 Ústavy Slovenskej republiky“.
21.
V § 27b ods. 4 sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a sudcu najvyššieho správneho súdu“.
22.
V § 27d ods. 4 sa za slová „najvyššom súde“ vkladajú slová „a na najvyššom správnom súde“ a slovo „tohto“ sa nahrádza slovom „príslušného“.
23.
V § 28 ods. 1 sa slová „voľné miesto sudcu možno“ nahrádzajú slovami „voľné miesto sudcu na okresnom súde a voľné miesto sudcu na krajskom súde možno“.
24.
V § 28 ods. 3 sa slová „Špecializovanom trestnom súde a na najvyššom súde“ nahrádzajú slovami „Špecializovanom trestnom súde, najvyššom súde a najvyššom správnom súde“.
25.
V § 28b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Uchádzač je taktiež povinný spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania predložiť majetkové priznanie, ktoré musí obsahovať údaje podľa tohto zákona.“.
26.
V § 28c ods. 1 prvá veta znie: „Hromadné výberové konanie pozostáva z písomného testu, prípadovej štúdie, vypracovania súdnych rozhodnutí, prekladu z cudzieho jazyka, psychologického posúdenia a z ústnej časti a výberové konanie podľa § 28 ods. 3 pozostáva z prípadovej štúdie, vypracovania súdnych rozhodnutí, prekladu z cudzieho jazyka, psychologického posúdenia a z ústnej časti.“.
27.
V druhej časti prvej hlave deviaty diel vrátane nadpisu znie:
„Deviaty diel
Rozsah imunity sudcov a prísediacich
§ 29a
Sudcovia a prísediaci majú imunitu v rozsahu upravenom v čl. 148 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.“.
28.
V § 30 ods. 7 sa slová „justičných čakateľov“ nahrádzajú slovami „odborných justičných stážistov (ďalej len „stážista“)“.
29.
V § 30 ods. 10 sa slová „ak ide o predsedu najvyššieho súdu, predseda národnej rady“ nahrádzajú slovami „ak ide o predsedu najvyššieho súdu a predsedu najvyššieho správneho súdu, predseda súdnej rady“.
30.
V § 30 sa vypúšťa odsek 11.
Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 11.
31.
V § 32 odsek 5 znie:
„(5)
Údaje o majetkových pomeroch deklarovaných podľa odsekov 1 až 4 sudca oznamuje súdnej rade v elektronickej podobe, pričom súdna rada preverí majetkové pomery sudcu postupom podľa osobitného predpisu.12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
12) Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
32.
V § 32 ods. 6 a § 68 ods. 6 sa slová „predsedu a podpredsedu najvyššieho súdu“ nahrádzajú slovami „predsedu najvyššieho súdu, predsedu najvyššieho správneho súdu, podpredsedu najvyššieho súdu a podpredsedu najvyššieho správneho súdu“.
33.
V § 32 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Predseda a podpredseda najvyššieho správneho súdu sú na účely osobitného predpisu14) verejnými funkcionármi.“.
34.
§ 33 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
35.
V § 34 ods. 8 prvej vete sa za slovo „súdu“ vkladajú slová „a sudcovi, ktorý koná a rozhoduje v agende registra partnerov verejného sektora“ a v tretej vete sa slová „predseda Špecializovaného trestného súdu alebo predseda najvyššieho súdu“ nahrádzajú slovami „predseda príslušného súdu“.
36.
§ 34 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Sudca má právo sa verejne vyjadrovať k svojim rozhodnutiam.“.
37.
V § 35 sa vypúšťa odsek 3.
38.
V § 44 sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a u sudcu preloženého na najvyšší správny súd môže predseda najvyššieho správneho súdu“.
39.
V § 65 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
40.
V § 66 ods. 1 sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladá čiarka a slová „sudcu najvyššieho správneho súdu“ a za slová „najvyšší súd“ sa vkladá čiarka a slová „najvyšší správny súd“.
41.
V § 69 ods. 1 písm. c) sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a predsedovi kolégia najvyššieho správneho súdu“.
42.
V § 69 ods. 1 písm. d) sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a predsedovi senátu najvyššieho správneho súdu“.
43.
V § 69 odsek 5 znie:
„(5)
Funkčný príplatok za výkon funkcie podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) patrí aj predsedovi senátu krajského súdu, predsedovi senátu najvyššieho súdu alebo predsedovi senátu najvyššieho správneho súdu, ktorý je poverený predsedom krajského súdu, predsedom najvyššieho súdu alebo predsedom najvyššieho správneho súdu, aby do zvolenia nového predsedu kolégia plnil úlohy podľa osobitného predpisu.19aa)“.
44.
V § 71 ods. 1 sa slová „sudcov najvyššieho súdu a ostatných sudcov“ nahrádzajú slovom „sudcu“.
45.
§ 78a sa vrátane nadpisu vypúšťa.
46.
V § 81 ods. 1 prvá veta znie: „Predseda najvyššieho súdu, ako aj predseda najvyššieho správneho súdu má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt len vtedy, ak má trvalý pobyt mimo sídla najvyššieho súdu alebo najvyššieho správneho súdu.“.
47.
V § 81 ods. 2 sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a podpredseda najvyššieho správneho súdu“.
48.
V § 82 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
prípravy justičného čakateľa a odbornej justičnej stáže,“.
49.
§ 93 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému patrí sudcovi počas pracovnej neschopnosti, avšak najdlhšie po dobu 60 dní.“.
50.
V § 95 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
podľa § 17 písm. g).“.
51.
V § 114 ods. 2 sa za slová „predsedu najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a predsedu najvyššieho správneho súdu“.
52.
V § 114 ods. 5 sa slová „trestného súdu alebo predseda najvyššieho súdu“ nahrádzajú slovami „trestného súdu, predseda najvyššieho súdu alebo predseda najvyššieho správneho súdu“.
53.
V § 116 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
nesplnenie povinnosti podať majetkové priznanie podľa § 32 ods. 1 ani v dodatočnej lehote určenej súdnou radou,“.
54.
V § 116 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
opakované nesplnenie povinnosti podať majetkové priznanie podľa § 32 ods. 1 ani v dodatočnej lehote určenej súdnou radou, úmyselné uvedenie neúplných údajov alebo nepravdivých údajov v majetkovom priznaní alebo v čestnom vyhlásení podľa § 32,“.
55.
V § 116 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
nespôsobilosť sudcu hodnoverným spôsobom preukázať statočnosť pôvodu majetkového prírastku alebo statočnosť pôvodu samotného majetku v konaní podľa osobitného predpisu,12)“.
56.
V § 116 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
porušenie povinnosti spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti spočívajúce v obchodných, majetkových alebo finančných vzťahoch s osobami z prostredia organizovaného zločinu vyplývajúce zo stanoviska súdnej rady prijatého v rámci dohľadu súdnej rady podľa osobitného predpisu.12)“.
57.
V § 119 ods. 1 druhá veta znie: „Disciplinárne konanie voči predsedovi najvyššieho súdu, predsedovi najvyššieho správneho súdu, podpredsedovi najvyššieho súdu a podpredsedovi najvyššieho správneho súdu vykonáva Ústavný súd Slovenskej republiky.“.
58.
V § 119b ods. 1 sa slová „ktorý má prerušený výkon funkcie podľa § 24 ods. 4“ nahrádzajú slovami „ktorý má prerušený výkon funkcie a poberá príplatok za výkon funkcie sudcu, alebo ten, komu zanikla funkcia sudcu podľa čl. 146 Ústavy Slovenskej republiky“.
59.
§ 139 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Bezúhonnosť prísediaceho sa preukazuje podľa § 5 ods. 5; odpis z registra trestov zabezpečuje predseda súdu.“.
60.
Doterajší text § 145 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Prísediacemu zaniká funkcia posledný deň mesiaca, v ktorom prísediaci dosiahol vek 65 rokov. Funkcia prísediaceho však trvá aj po uplynutí tohto obdobia do právoplatnosti rozhodnutia vo veci, ak je to potrebné na dokončenie veci, v ktorej je prísediacim.“.
61.
V § 148 ods. 1 prvá veta znie: „Stážista je štátny zamestnanec,30) ktorý sa pripravuje na vykonanie výberového konania na voľné miesto sudcu.“.
62.
§ 149 znie:
㤠149
Do funkcie stážistu možno prijať len toho, kto
a)
spĺňa predpoklady na vymenovanie sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d) a f) a g) a ods. 2 a
b)
úspešne absolvoval výberové konanie na funkciu stážistu.“.
63.
V § 149a ods. 1 sa za slovom „sudcu“ vypúšťa čiarka a slová „na výkon ktorej sa justičný čakateľ pripravuje“.
64.
V § 149b ods. 1 sa slová „§ 149 ods. 1 písm. a) b) a ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 149 ods. 1 písm. a) a b)“.
65.
V § 149c ods. 1 sa za slovo „jazyka“ vkladá čiarka a slová „psychologického posúdenia“ a na konci sa pripája táto veta: „Psychologické posúdenie sa vykonáva aplikáciou psychodiagnostických metód určených ministerstvom.“.
66.
§ 149e sa vypúšťa.
67.
V § 149f odsek 1 znie:
„(1)
Odborná justičná stáž trvá jeden rok.“.
68.
V § 149f ods. 2 a § 149k ods. 1 sa slová „odbornej prípravy justičného čakateľa“ nahrádzajú slovami „odbornej justičnej stáže“.
69.
V § 149f ods. 3 a 4 a § 149h sa slová „odborná príprava“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „odborná justičná stáž“ v príslušnom tvare.
70.
§ 149g a 149i sa vypúšťajú.
71.
V § 149j ods. 1 sa slová „vykonaním odbornej justičnej skúšky“ nahrádzajú slovami „ukončením odbornej justičnej stáže“.
72.
V § 149j ods. 2 sa za slovom „súdu“ vypúšťa čiarka a slová „a služobných hodnotení podľa § 149i“.
73.
§ 149j sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na odborného justičného stážistu sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu30) o služobnom hodnotení.“.
74.
V § 149k ods. 1 sa vypúšťajú slová „po zložení sľubu“.
75.
§ 149l sa vypúšťa.
76.
§ 149m znie:
㤠149m
Dočasná štátna služba stážistu trvá najneskôr do skončenia odbornej justičnej stáže (§ 149f ods. 1).“.
77.
V § 149o písm. d) sa za slovo „jazyka“ vkladá čiarka a slová „psychologickom posúdení“.
78.
V § 149o písm. h) znie:
„h)
podrobnosti o záverečnom hodnotení odborného justičného stážistu,“.
79.
Za § 151ze sa vkladá § 151zf, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠151zf
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)
Prvé celkové počty miest sudcov najvyššieho správneho súdu a voľné miesta sudcov najvyššieho správneho súdu určí po prerokovaní so súdnou radou minister do 31. januára 2021.
(2)
Voľné miesta sudcov podľa odseku 1 sa obsadzujú na základe výsledkov výberového konania, ktoré do 31. júla 2021 uskutočňuje súdna rada.
(3)
Výberové konanie podľa odseku 2 pozostáva z verejného vypočutia v súdnej rade a overenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti; výberové konanie vyhlasuje a administratívne a organizačne zabezpečuje predseda súdnej rady.
(4)
Verejné vypočutie podľa odseku 3 sa uskutočňuje podľa pravidiel verejného vypočutia kandidátov na sudcu ústavného súdu;40) ustanovenia osobitného predpisu o organizovaní a priebehu zasadnutí súdnej rady vrátane zverejňovania ich výsledkov41) tým nie sú dotknuté.
(5)
Prvé výberové konanie podľa odseku 2 vyhlási predseda súdnej rady tak, aby sa uskutočnilo do 31. marca 2021.
(6)
Ak odseky 2 až 5 neustanovujú inak, na výberové konanie na voľné miesto sudcu najvyššieho správneho súdu podľa odseku 1 sa použijú § 28 až 29.
(7)
Ustanovenie § 145 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2021 sa nevzťahuje na prísediaceho zvoleného do 31. decembra 2020.
(8)
Ak bol sudca dočasne pridelený podľa predpisov účinných do 31. júla 2021 na výkon funkcie sudcu na súd vyššieho stupňa, toto dočasné pridelenie sudcu sa skončí najneskôr
31. októbra 2021.
(9)
Od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 môže hodnotenie sudcu vykonávať ktorákoľvek hodnotiaca komisia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 40 a 41 znejú:
40) § 116a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
41) § 6 a 7 zákona č. 185/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
80.
Slová „justičný čakateľ“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 30 ods. 7 a § 82 ods. 1 písm. a) nahrádzajú slovami „stážista“ v príslušnom tvare.
Čl. IX
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 372/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 386/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 255/2016 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 50/2018 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 58 ods. 4 písm. e) sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky“.
Čl. X
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 242/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z. a zákona č. 312/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 4 sa slová „Návrh na voľbu jedného kandidáta“ nahrádzajú slovami „Jeden návrh na voľbu kandidáta“.
2.
V § 8 ods. 3 písm. g) sa vypúšťajú slová „Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“)“.
3.
V § 13 ods. 5 sa slová „ústavného súdu“ nahrádzajú slovami „Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“)“.
4.
V § 15 odsek 5 znie:
„(5)
Generálny prokurátor je oprávnený požiadať ústavný súd o vydanie súhlasu na vzatie do väzby sudcu ústavného súdu.“.
5.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Pôsobnosť generálneho prokurátora vo vzťahu
k Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky a Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky
(1)
Generálny prokurátor vykonáva svoju pôsobnosť vo vzťahu k Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) a Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) podľa predpisov o konaní pred súdmi.4a)
(2)
Generálny prokurátor je oprávnený podávať najvyššiemu súdu a najvyššiemu správnemu súdu podnety na zaujatie stanoviska na zabezpečenie jednotného výkladu zákona.
(3)
Generálny prokurátor je oprávnený zúčastniť sa na rokovaní pléna najvyššieho súdu a pléna najvyššieho správneho súdu; na požiadanie mu predseda najvyššieho súdu alebo predseda najvyššieho správneho súdu udelí slovo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) Napríklad Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Trestný poriadok.“.
6.
V § 46 ods. 1 sa za slová „najvyšším súdom“ vkladajú slová „alebo najvyšším správnym súdom“.
Čl. XI
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 242/2019 Z. z., zákona č. 459/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z. a zákona č. 312/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,“.
2.
V § 24a ods. 3 sa slová „Návrh na voľbu jedného kandidáta“ nahrádzajú slovami „Jeden návrh na voľbu kandidáta“.
3.
V § 80 sa vypúšťa odsek 3.
4.
V § 93 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
5.
V § 103 sa vypúšťa odsek 5.
6.
§ 115 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
7.
V § 125 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak je v čase skončenia výkonu funkcie proti prokurátorovi vznesené obvinenie za úmyselný trestný čin, odchodné sa vyplatí po právoplatnom skončení trestného stíhania; prokurátorovi však odchodné nepatrí, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.“.
8.
§ 131 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému patrí prokurátorovi počas pracovnej neschopnosti, avšak najdlhšie po dobu 60 dní.“.
9.
V § 146 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta.
10.
§ 146 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na európskeho delegovaného prokurátora. Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje aj na európskeho delegovaného prokurátora. Poistné na zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie platí za európskeho delegovaného prokurátora generálna prokuratúra vo výške určenej zákonom pre zamestnanca i zamestnávateľa; vymeriavacím základom pre odvod poistného na zdravotné poistenie a na platenie poistného na sociálne poistenie je príjem európskeho delegovaného prokurátora dosiahnutý v rozhodujúcom období určený podľa osobitného predpisu.2)“.
11.
V § 189 ods. 4 sa slová „Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne“ nahrádzajú slovami „v disciplinárnom konaní bolo rozhodnuté“.
Čl. XII
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 305/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z. a zákona č. 340/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom ab), ktoré znie:
„ab)
Súdnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky na účely výkonu pôsobnosti podľa osobitného predpisu.86dk)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86dk znie:
86dk) § 27ha ods. 6 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 423/2020 Z. z.“.
Čl. XIII
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 289/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z. a zákona č. 340/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 99 ods. 19 sa slová „krajským súdom a Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „krajským súdom, Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky a Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky“.
2.
V § 133 ods. 2 sa za slová „Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,“.
Čl. XIV
Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 597/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 495/2010 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 374/2015 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 285/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 40/2019 Z. z., zákona č. 282/2019 Z. z., zákona č. 459/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z. a zákona č. 106/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slová „predsedu súdnej rady“ vkladá čiarka a slová „podpredsedu súdnej rady“.
2.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťa slovo „spravidla“.
3.
V § 3a sa za slová „Ústavy Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „ústava“)“.
4.
V § 3a písmeno d) znie:
„d)
zabezpečuje účasť svojich členov na zasadnutí pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) a pléna Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) a vo výberových komisiách podľa osobitného predpisu,“.
5.
§ 3b vrátane nadpisu znie:
㤠3b
Pôsobnosť v rámci preverovania predpokladov sudcovskej spôsobilosti a majetkových pomerov sudcov
Pri výkone pôsobnosti podľa čl. 141b ústavy súdna rada
a)
koná vo veciach písomného vyhlásenia sudcu a majetkového priznania sudcu a vo veciach majetkových pomerov sudcu,
b)
presadzuje opatrenia zamerané na trvalé spĺňanie predpokladov sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že sudca bude funkciu vykonávať riadne (ďalej len „predpoklady sudcovskej spôsobilosti“),
c)
vykonáva dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti,
d)
overuje spĺňanie predpokladov sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudcu,
e)
prijíma stanoviská podľa tohto zákona,
f)
uplatňuje návrhové oprávnenia vo veciach disciplinárnej zodpovednosti sudcov.“.
6.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
rozhodovať o vyslovení nesúhlasu s trestným stíhaním sudcu pre trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona.“.
7.
V § 4 sa vypúšťa odsek 4.
8.
V § 5 ods. 2 sa konci pripája táto veta: „Predseda súdnej rady môže poveriť aj v iných prípadoch podpredsedu súdnej rady, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností.“.
9.
V § 5 odsek 4 znie:
„(4)
Na voľbu, odvolanie a zánik funkcie podpredsedu súdnej rady sa vzťahujú § 4a a 4b. Návrh na odvolanie podpredsedu súdnej rady môže samostatne podať predseda súdnej rady.“.
10.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
11.
V § 8 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Členovi súdnej rady, ktorý nie je sudcom, patrí mesačne odmena vo výške 1,5 násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlená na celé euro nahor, a to od prvého dňa mesiaca, v ktorom sa ujal výkonu funkcie člena súdnej rady. Členovi súdnej rady odmena nepatrí, ak je zvolený za predsedu súdnej rady alebo podpredsedu súdnej rady. Člen súdnej rady, ktorý je sudcom, má upravenú pracovnú zaťaženosť sudcu podľa osobitného predpisu.4c)“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:
4c) § 50 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 423/2020 Z. z.“.
12.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Náklady spojené s výkonom funkcie člena súdnej rady, ktorý nie je sudcom, sa uhrádzajú z rozpočtovej kapitoly Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky.“.
13.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Právo voliť člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy majú sudcovia najvyššieho súdu a sudcovia najvyššieho správneho súdu, ktorí ku dňu volieb vykonávajú funkciu sudcu. Právo voliť člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy majú sudcovia okresného súdu, krajského súdu alebo Špecializovaného trestného súdu, ktorí ku dňu volieb vykonávajú funkciu sudcu v príslušnom volebnom obvode.“.
14.
V § 10 ods. 4 prvá veta znie: „Zoznam sudcov podľa odseku 2 prvej vety zabezpečuje predseda sudcovskej rady najvyššieho súdu a predseda sudcovskej rady najvyššieho správneho súdu a zoznam sudcov podľa odseku 2 druhej vety zabezpečujú pre príslušný volebný obvod predsedovia sudcovských rád krajských súdov v spolupráci s predsedami sudcovských rád v tomto volebnom obvode.“.
15.
§ 11 znie:
㤠11
(1)
Za člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy môže byť zvolený každý sudca najvyššieho súdu alebo sudca najvyššieho správneho súdu, ktorý ku dňu volieb vykonáva funkciu sudcu. Za člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy môže byť v príslušnom volebnom obvode zvolený každý sudca okresného súdu, krajského súdu alebo Špecializovaného trestného súdu, ktorý ku dňu volieb vykonáva funkciu sudcu v tomto volebnom obvode.
(2)
Kandidáta na člena súdnej rady môže navrhnúť (ďalej len „návrh kandidáta“)
a)
sudcovská rada najvyššieho súdu alebo sudcovská rada najvyššieho správneho súdu, ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy,
b)
sudcovská rada okresného súdu, sudcovská rada krajského súdu alebo sudcovská rada Špecializovaného trestného súdu, pre volebný obvod, v ktorom je zriadená, ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy,
c)
stavovská organizácia sudcov,
d)
najmenej desať sudcov vykonávajúcich funkciu sudcu v tom istom volebnom obvode pre tento volebný obvod, ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy, alebo
e)
najmenej desať sudcov najvyššieho súdu alebo najvyššieho správneho súdu, ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy (ďalej len „navrhovateľ“).“.
16.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Volebné obvody
(1)
Pre voľby členov súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy sa vytvárajú tieto volebné obvody:
a)
západoslovenský volebný obvod, ktorý je štvormandátový a ktorý tvoria obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave, Krajského súdu v Nitre a Krajského súdu v Trenčíne,
b)
stredoslovenský volebný obvod, ktorý je dvojmandátový a ktorý tvoria obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Žiline,
c)
východoslovenský volebný obvod, ktorý je dvojmandátový a ktorý tvoria obvody Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove.
(2)
Sudcovia Špecializovaného trestného súdu sa zaraďujú do volebného obvodu podľa odseku 1 písm. a).“.
17.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Na voľby členov súdnej rady sa zriaďujú
a)
hlavná volebná komisia,
b)
volebná komisia pre najvyšší súd a najvyšší správny súd,
c)
volebné komisie pre volebné obvody podľa § 11a.“.
18.
V § 12 ods. 3 sa slová „Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „najvyššieho súdu, najvyššieho správneho súdu“ a slová „vedúci kancelárie súdnej rady“ sa nahrádzajú slovami „vekom najstarší člen hlavnej volebnej komisie“.
19.
V § 12 ods. 5 sa slová „vedúci kancelárie súdnej rady“ nahrádzajú slovami „vekom najstarší člen volebnej komisie“.
20.
V § 13 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Návrh kandidáta na člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy musí obsahovať aj označenie volebného obvodu, v ktorom má kandidovať.“.
21.
V § 14 odsek 2 znie:
„(2)
Hlavná volebná komisia po preskúmaní návrhov kandidátov zostaví listinu kandidátov pre voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy a listiny kandidátov pre voľbu členov súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy pre jednotlivé volebné obvody. V listine kandidátov sa uvedú podľa abecedného poradia priezviská a mená kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky podľa tohto zákona, s uvedením ich miesta výkonu funkcie sudcu a dňa ich posledného ustanovenia do funkcie sudcu. Takto zostavené listiny kandidátov podpíše predseda hlavnej volebnej komisie a ďalší jej dvaja vekom najstarší členovia.“.
22.
V § 14 ods. 3 sa slovo „listiny“ nahrádza slovom „listín“.
23.
V § 17 ods. 1 prvá veta znie: „Deň a čas konania volieb vyhlasuje predseda súdnej rady najneskôr 60 dní pred ich konaním a súčasne oznámi, či ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) alebo písm. b) ústavy; v prípade voľby podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy oznámi aj volebný obvod alebo volebné obvody, v ktorých sa má uskutočniť voľba člena súdnej rady sudcami, a počet členov súdnej rady, ktorí majú byť zvolení v príslušnom volebnom obvode.“.
24.
V § 17 odsek 2 znie:
„(2)
Voľby sa konajú na zhromaždeniach sudcov. Ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy, zhromaždenie sudcov tvoria sudcovia najvyššieho súdu a sudcovia najvyššieho správneho súdu. Ak ide o voľbu členov súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy, zhromaždenie sudcov vo volebnom obvode tvoria sudcovia tohto volebného obvodu. Ak sa v ten istý deň konajú voľby členov súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) a b) ústavy alebo ak sa v ten istý deň konajú voľby členov súdnej rady v dvoch alebo viacerých volebných obvodoch, konajú sa v tom istom čase.“.
25.
V § 17 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
predseda sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky po dohode s predsedom sudcovskej rady Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky pre zhromaždenie sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,“.
26.
V § 18 ods. 2 druhá veta znie: „Ak ide o voľbu členov súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy, sudca je oprávnený voliť najviac taký počet kandidátov, koľko členov súdnej rady je potrebné zvoliť v príslušnom volebnom obvode.“.
27.
V § 21 odsek 2 znie:
„(2)
Hlavná volebná komisia zráta počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov v jednotlivých volebných obvodoch a zostaví poradie kandidátov pre tieto obvody podľa počtu získaných hlasov; osobitne zostaví poradie kandidátov na člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy.“.
28.
V § 21 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v prípade rovnakého času výkonu funkcie sudcu získa skoršie poradie kandidát určený žrebom; žrebovanie vykoná predseda hlavnej volebnej komisie.“.
29.
V § 22 ods. 2 druhá veta znie: „Ak ide o voľbu členov súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy, v prípade vyhlásenia volieb na obsadenie miest viacerých členov súdnej rady sa v zápisnici uvedie aj poradie kandidátov.“.
30.
V § 23 odsek 1 znie:
„(1)
Ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy je zvolený kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov. Ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy, počet zvolených kandidátov sa rovná počtu neobsadených funkcií členov súdnej rady, ktorých majú zvoliť sudcovia v príslušnom volebnom obvode; za členov súdnej rady sú zvolení kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov.“.
31.
V § 23 ods. 2 druhá veta znie: „V osvedčení sa uvedie meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo, miesto výkonu funkcie sudcu, informácia, či ide o člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) alebo písm. b) ústavy, a ak ide o člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy, aj volebný obvod, v ktorom ho zvolili sudcovia za člena súdnej rady.“.
32.
V § 26 odsek 1 znie:
„(1)
Funkcia člena súdnej rady zaniká uplynutím funkčného obdobia člena súdnej rady. Pred uplynutím funkčného obdobia funkcia člena súdnej rady zaniká
a)
preložením člena súdnej rady, ktorý je sudcom
1.
na súd nižšieho stupňa, ak ide o člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy,
2.
na súd mimo volebného obvodu, za ktorý bol člen súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy zvolený,
b)
vzdaním sa funkcie člena súdnej rady,
c)
odvolaním člena súdnej rady,
d)
smrťou člena súdnej rady alebo dňom vyhlásenia za mŕtveho,
e)
zánikom funkcie sudcu, ak ho za člena súdnej rady zvolili sudcovia,
f)
prerušením výkonu funkcie sudcu, ak ho za člena súdnej rady zvolili sudcovia; to neplatí, ak ide o prerušenie výkonu funkcie sudcu u predsedu súdnej rady alebo u podpredsedu súdnej rady,
g)
neodstránením dôvodov nezlučiteľnosti funkcie člena súdnej rady podľa § 3 ods. 5,
h)
stratou bezúhonnosti,
i)
vymenovaním do funkcie sudcu, ak ide o člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. c), d) alebo písm. e) ústavy.“.
33.
V § 27 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Návrh na odvolanie člena súdnej rady zvoleného sudcami môže podať
a)
nadpolovičná väčšina sudcovských rád v príslušnom volebnom obvode,
b)
najmenej štvrtina sudcov oprávnených voliť v príslušnom volebnom obvode alebo
c)
najmenej štvrtina sudcov oprávnených voliť člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy.
(3)
Odvolanie člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy je platné, ak sa za jeho odvolanie vyslovila nadpolovičná väčšina sudcov oprávnených voliť tohto člena súdnej rady. Odvolanie člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy je platné, ak sa za jeho odvolanie vyslovila nadpolovičná väčšina všetkých sudcov oprávnených voliť v príslušnom volebnom obvode.“.
34.
§ 27a až 27f vrátane nadpisov a nadpisu nad § 27a znejú:
„Postup pri vymenovaní do funkcie predsedu najvyššieho súdu, predsedu najvyššieho správneho súdu, podpredsedu najvyššieho súdu a podpredsedu najvyššieho správneho súdu
§ 27a
(1)
Návrh na vymenovanie predsedu najvyššieho súdu, predsedu najvyššieho správneho súdu, podpredsedu najvyššieho súdu a podpredsedu najvyššieho správneho súdu predkladá súdna rada bezodkladne prezidentovi na základe výsledkov ňou uskutočnených volieb; voľby sa konajú na verejnom zasadnutí súdnej rady.
(2)
Navrhovateľom kandidátov na funkciu podľa odseku 1 môže byť člen súdnej rady, sudcovská rada, stavovská organizácia sudcov alebo minister spravodlivosti. Ak ide o funkciu predsedu najvyššieho súdu alebo funkciu podpredsedu najvyššieho súdu, navrhovateľom môže byť aj plénum najvyššieho súdu alebo sudca najvyššieho súdu. Ak ide o funkciu predsedu najvyššieho správneho súdu alebo funkciu podpredsedu najvyššieho správneho sudu, navrhovateľom môže byť aj plénum najvyššieho správneho súdu alebo sudca najvyššieho správneho súdu.
(3)
Deň a čas konania volieb vyhlasuje predseda súdnej rady najneskôr 45 dní pred ich konaním. Predseda súdnej rady oznámi všetkým navrhovateľom vyhlásenie volieb s výzvou na predloženie kandidátov na funkciu podľa odseku 1 v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o vyhlásení volieb.
(4)
Návrh kandidáta na funkciu podľa odseku 1 obsahuje meno, priezvisko, akademický titul kandidáta, dátum ustanovenia do funkcie sudcu a dátum pridelenia alebo preloženia sudcu na najvyšší súd alebo na najvyšší správny súd. K návrhu sa prikladá vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou.
(5)
Návrh kandidáta na funkciu podľa odseku 1 sa doručí predsedovi súdnej rady; na návrhy doručené predsedovi súdnej rady po uplynutí lehoty podľa odseku 3 a na návrhy, ktoré nemajú všetky náležitosti ustanovené týmto zákonom, sa neprihliada.
(6)
Predseda súdnej rady zabezpečí doručenie zoznamu kandidátov na funkciu podľa odseku 1 členom súdnej rady najneskôr 15 dní predo dňom konania volieb.
(7)
Návrh kandidáta na funkciu podľa odseku 1 možno do začatia volieb vziať písomne späť. Kandidát na funkciu podľa odseku 1 sa môže do začatia volieb písomne vzdať svojej kandidatúry. Späťvzatie návrhu kandidáta a vzdanie sa kandidatúry je účinné doručením predsedovi súdnej rady.
§ 27b
(1)
Kandidáti na funkciu podľa § 27a ods. 1 majú právo zúčastniť sa na zasadnutí súdnej rady, na ktorom sa konajú voľby. Predseda súdnej rady zabezpečí doručenie pozvánky kandidátom na zasadnutie súdnej rady najneskôr sedem dní predo dňom konania volieb.
(2)
Súdna rada vytvorí pre všetkých kandidátov na funkciu podľa § 27a ods. 1 rovnaké podmienky na prezentáciu svojej osoby a svojej predstavy o pôsobení vo funkcii podľa § 27a ods. 1. Počas prezentácie kandidáta na zasadnutí súdnej rady nie sú prítomní ostatní navrhnutí kandidáti.
§ 27c
(1)
O priebehu a výsledkoch volieb sa vyhotoví zápisnica, v ktorej sa uvedie najmä
a)
celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť,
b)
počet hlasov členov súdnej rady odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
c)
poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov členov súdnej rady.
(2)
Výsledky volieb sa vyhlasujú na zasadnutí súdnej rady, na ktorom sa voľba vykonala.
(3)
Ak žiadny z kandidátov na funkciu podľa § 27a ods. 1 nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady a na voľbe sa zúčastnili viac ako dvaja kandidáti, vykoná sa na tom istom zasadnutí súdnej rady opakovaná voľba. Na opakovanej voľbe sa zúčastnia kandidáti, ktorí vo voľbe získali najväčší počet hlasov a druhý najväčší počet hlasov.
(4)
Ak žiadny z kandidátov na funkciu podľa § 27a ods. 1 nezíska vo voľbe alebo v opakovanej voľbe podľa odseku 3 nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady, uskutočnia sa nové voľby.
§ 27d
Nová voľba
(1)
Ak ani v opakovanej voľbe nebol zvolený kandidát na funkciu podľa § 27a ods. 1, vykoná sa do 120 dní na zasadnutí súdnej rady nová voľba.
(2)
Na novej voľbe sa nemôžu zúčastniť kandidáti, o ktorých sa už hlasovalo v predchádzajúcich voľbách.
(3)
Pri novej voľbe sa postupuje primerane podľa § 27a až 27c.
§ 27e
Ďalšia voľba
(1)
Ak ani v novej voľbe nebol zvolený kandidát na funkciu podľa § 27a ods. 1, vyhlási predseda súdnej rady ďalšiu voľbu tak, aby sa uskutočnila do 120 dní, a to aj opakovane, až do zvolenia kandidáta.
(2)
V ďalšej voľbe sa o zvolenie môžu uchádzať aj kandidáti, o ktorých sa hlasovalo v prvej voľbe (§ 27a ods. 2). Z ďalšej voľby sú vylúčení kandidáti, o ktorých sa hlasovalo v bezprostredne predchádzajúcej voľbe.
(3)
Pri ďalšej voľbe sa postupuje primerane podľa § 27a až 27c.
§ 27f
Návrh na odvolanie
(1)
Návrh na odvolanie predsedu najvyššieho súdu, predsedu najvyššieho správneho súdu, podpredsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho správneho súdu podá súdna rada prezidentovi z dôvodov uvedených v čl. 147 Ústavy Slovenskej republiky.
(2)
O návrhu podľa odseku 1 súdna rada rozhodne do 15 dní od zistenia dôvodu.“.
35.
V § 27g ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „zložil odbornú justičnú skúšku, prokurátorskú skúšku, advokátsku skúšku alebo notársku skúšku a“.
36.
V § 27g ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „zložil odbornú justičnú skúšku, advokátsku skúšku, prokurátorskú skúšku alebo notársku skúšku a že“.
37.
§ 27h vrátane nadpisu znie:
„Výkon pôsobnosti v rámci preverovania predpokladov sudcovskej spôsobilosti a majetkových pomerov sudcov
§ 27h
Konanie vo veciach písomného vyhlásenia sudcu a majetkového priznania sudcu
(1)
Ak sudca nepodá včas písomné vyhlásenie12) alebo majetkové priznanie,13) vyzve ho predseda súdnej rady, aby splnil túto povinnosť dodatočne do 30 dní.
(2)
Súdna rada preskúma úplnosť písomného vyhlásenia a majetkového priznania a v prípade potreby vyzve sudcu, aby ich do 30 dní v potrebnom rozsahu spresnil alebo doplnil.
(3)
Ak sudca nesplní niektorú z povinností uvedených v odsekoch 1 a 2, predseda súdnej rady podá návrh na začatie disciplinárneho konania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 13 znejú:
12) § 31 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13) § 32 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
38.
Za § 27h sa vkladajú § 27ha až 27hi, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠27ha
Konanie vo veciach majetkových pomerov sudcu
(1)
Súdna rada preveruje úplnosť majetkových priznaní sudcov. Na tento účel súdna rada spomedzi svojich členov zriaďuje trojčlenné kontrolné komisie (ďalej len „komisia súdnej rady“), ktorých členmi je vždy aspoň jeden člen súdnej rady zvolený sudcami a aspoň jeden člen súdnej rady, ktorý nie je sudcom; predsedu komisie súdnej rady určí súdna rada.
(2)
Ak na základe vyhodnotenia majetkového priznania komisia súdnej rady zistí u sudcu majetkový prírastok prevyšujúci jeho príjmy v súčte aspoň o 5000 eur, alebo nadobudne dôvodné pochybnosti o statočnosti pôvodu samotného majetku, sudca je povinný na základe výzvy komisie súdnej rady preukázať ich pôvod. O svojich zisteniach komisia súdnej rady informuje všetkých členov súdnej rady.
(3)
Komisia súdnej rady je oprávnená na účely podľa odseku 2 vyzvať sudcu, aby
a)
predložil potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo doklad preukazujúci príjmy sudcu alebo nadobudnutie majetku a jeho hodnotu,
b)
preukázal pôvod zdrojov, z ktorých nadobudol majetok uvádzaný v majetkovom priznaní,
c)
preukázal pôvod zdrojov majetku uvádzaného v čestnom alebo inom obdobnom vyhlásení,
d)
objasnil majetkové pomery a pôvod zdrojov majetku svojho plnoletého dieťaťa, ako aj neplnoletého dieťaťa a manžela, ktorý s ním žije v domácnosti, a to aj vtedy, ak manželia uzavreli dohodu o zúžení alebo rozšírení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo o správe spoločného majetku, alebo ak bolo ich bezpodielové spoluvlastníctvo zrušené súdom za trvania manželstva,
e)
objasnil pôvod darov a pôvod zdedeného majetku.
(4)
Na splnenie povinností podľa odsekov 2 a 3 určí komisia súdnej rady sudcovi primeranú lehotu, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 dní. Splnenie povinností podľa odsekov 2 a 3 sa preukazuje komisii súdnej rady. Komisia súdnej rady si sama zaobstará podklady dôležité pre výkon jej pôsobnosti.
(5)
Ak komisia súdnej rady nepovažuje splnenie preukazovaných povinností podľa odsekov 2 a 3 za dostatočné a má dôvodné pochybnosti o statočnosti pôvodu majetkového prírastku sudcu, o hodnovernosti ním preukazovaných skutočností týkajúcich sa pôvodu majetkového prírastku alebo o statočnosti pôvodu samotného majetku, sudcu ústne vypočuje. Ak je to nevyhnutné pre úplne objasnenie veci, komisia súdnej rady môže ústne vypočuť aj ďalšie osoby, najmä blízke osoby sudcu. Komisia súdnej rady pri tom dbá o zachovanie práva na súkromie a ochranu osobných údajov vypočúvaných osôb. Ústne vypočutie je neverejné.
(6)
Ak je to nevyhnutné pre úplné objasnenie veci a na odstránenie pochybností o neprijímaní neoprávnených platieb, môže komisia súdnej rady po ústnom vypočutí sudcu požiadať kanceláriu súdnej rady o zabezpečenie informácií o existencii bankových účtov a o transakciách na týchto účtoch vedených na sudcu. Kancelária súdnej rady zriaďuje na tento účel v rámci svojej organizačnej štruktúry organizačný útvar, ktorého zamestnanci musia disponovať platným osvedčením o bezpečnostnej previerke IV. stupňa pre stupeň utajenia „Prísne tajné“. Kancelária súdnej rady požiada o poskytnutie uvedených informácií postupom podľa osobitného predpisu.14) Kancelária súdnej rady po zaobstaraní informácií poskytne komisii súdnej rady zoznam bankových účtov podľa prvej vety a informácie o transakciách na týchto účtoch prevyšujúcich jednotlivo sumu 266 eur, a to za obdobie predchádzajúcich 60 mesiacov, najviac však za obdobie výkonu funkcie sudcu.
(7)
Komisia súdnej rady umožní sudcovi písomne sa vyjadriť ku zisteným informáciám o bankových účtoch podľa odseku 6 a o transakciách na týchto účtoch a k pochybnostiam súdnej rady. Ak je to potrebné, komisia súdnej rady môže sudcu opätovne ústne vypočuť; ustanovenia § 27ha ods. 5 tretej vety a štvrtej vety platia primerane.
(8)
Ak sudca hodnoverným spôsobom nepreukáže statočnosť pôvodu majetkového prírastku alebo statočnosť pôvodu samotného majetku, predseda súdnej rady podá návrh na začatie disciplinárneho konania. Návrh na začatie disciplinárneho konania podá predseda súdnej rady na základe stanoviska súdnej rady o nespôsobilosti sudcu hodnoverným spôsobom preukázať statočnosť pôvodu majetkového prírastku alebo statočnosť pôvodu samotného majetku prijímaným vo forme uznesenia na návrh komisie, ktorá preverovala úplnosť majetkového priznania sudcu.
§ 27hb
Dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti u sudcu týkajúcich sa obchodných, majetkových alebo finančných vzťahov s osobami z prostredia organizovaného zločinu
(1)
Ak tak ustanovuje tento zákon, alebo ak bol na sudcu podaný návrh na začatie disciplinárneho konania pre nespôsobilosť sudcu hodnoverným spôsobom preukázať statočnosť pôvodu majetkového prírastku alebo statočnosť pôvodu samotného majetku a komisia súdnej rady má dôvodné pochybnosti o dodržiavaní povinnosti spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti týkajúce sa stránenia sa obchodných, majetkových alebo finančných vzťahov s osobami z prostredia organizovaného zločinu, komisia súdnej rady je oprávnená preveriť, či sudca nemá obchodné, majetkové alebo finančné vzťahy s osobami z prostredia organizovaného zločinu.15)
(2)
Komisia súdnej rady na účely podľa odseku 1 dožiada príslušné štátne orgány o vyjadrenia a informácie týkajúce sa obchodných, majetkových alebo finančných vzťahov sudcu s osobami s prostredia organizovaného zločinu, ktorými štátne orgány disponujú. Vyjadrenia a informácie podľa prvej vety sa poskytujú len za podmienky, že ich poskytnutím nedôjde k ohrozeniu plnenia konkrétnej úlohy spravodajskej služby16) alebo k odhaleniu jej zdrojov, prostriedkov, totožnosti jej príslušníkov alebo osôb konajúcich v jej prospech, alebo k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej spolupráce.
(3)
Komisia súdnej rady je povinná pri výkone pôsobnosti podľa odseku 1 si sama zaobstarať aj ďalšie podklady dôležité pre výkon jej pôsobnosti.
(4)
Vyjadrenia a informácie poskytnuté dožiadanými štátnymi orgánmi podľa odseku 2 a podklady podľa odseku 3 komisia súdnej rady sama vyhodnocuje, pričom nimi nie je viazaná.
(5)
Komisia súdnej rady umožní sudcovi vyjadriť sa ku zisteným informáciám vyhodnoteným podľa odseku 4; informácie, ktoré sú utajovanými skutočnosťami sa sudcovi neposkytujú. Komisia súdnej rady sudcu za týmto účelom ústne vypočuje. Komisia súdnej rady pri tom dbá o zachovanie práva na súkromie a ochranu osobných údajov vypočúvanej osoby. Ústne vypočutie je neverejné.
(6)
Súdna rada príjme na základe komisiou súdnej rady vedeného preverovania, ňou zaobstaraných alebo vyžiadaných podkladov a vyjadrenia sudcu uznesením stanovisko, či sudca porušil povinnosť spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti týkajúce sa stránenia sa obchodných, majetkových alebo finančných vzťahov s osobami z prostredia organizovaného zločinu. Ak súdna rada prijme stanovisko, že sudca porušil povinnosť spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti týkajúce sa stránenia sa obchodných, majetkových alebo finančných vzťahov s osobami z prostredia organizovaného zločinu, predseda súdnej rady podá návrh na začatie disciplinárneho konania.
§ 27hc
Dohľad pri výberovom konaní na funkciu predsedu súdu a pri preložení sudcu na iný súd
(1)
Výberová komisia podľa osobitného predpisu17) požiada súdnu radu po ukončení výberového konania o preverenie majetkových pomerov úspešných uchádzačov o funkciu predsedu súdu a o vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Súdna rada postupuje podľa § 27ha a 27hb. O zisteniach a prijatých stanoviskách informuje súdna rada výberovú komisiu a ministra spravodlivosti. Odmietnutie úspešného uchádzača o funkciu predsedu súdu pred vymenovaním do funkcie predsedu súdu nie je dôvodom pre ukončenie dohľadu podľa tohto zákona.
(2)
Súdna rada vykoná u sudcu, ktorý má byť preložený na súd vyššieho stupňa, preverenie majetkových pomerov a vykoná dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Súdna rada postupuje podľa § 27ha a 27hb. O zisteniach a prijatých stanoviskách informuje súdna rada toho, kto preloženie sudcu navrhol. Späťvzatie návrhu na preloženie sudcu, späťvzatie súhlasu sudcu s preložením alebo späťvzatie žiadosti sudcu o preloženie nie je dôvodom pre ukončenie dohľadu podľa tohto zákona.
§ 27hd
Dohľad pri voľbe predsedu a podpredsedu najvyššieho súdu a predsedu a podpredsedu najvyššieho správneho súdu
Súdna rada vykoná po doručení návrhov kandidátov na funkciu podľa § 27a preverenie majetkových pomerov kandidátov a vykoná dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Súdna rada postupuje podľa § 27ha a 27hb. O zisteniach a prijatých stanoviskách informuje súdna rada toho, kto kandidáta navrhol. Späťvzatie návrhu kandidáta alebo vzdanie sa kandidatúry nie je dôvodom pre ukončenie dohľadu podľa tohto paragrafu.
§ 27he
Osobitné ustanovenia o dohľade pri výbere sudcov najvyššieho správneho súdu
(1)
Pri výbere sudcov najvyššieho správneho súdu súdnou radou podľa osobitného predpisu18) vykoná súdna rada preverenie majetkových pomerov kandidátov na funkciu sudcu najvyššieho správneho súdu a vykoná dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Súdna rada postupuje podľa § 27ha a 27hb.
(2)
U kandidáta na funkciu sudcu najvyššieho správneho súdu, ktorý ku dňu podania kandidatúry na funkciu sudcu najvyššieho správneho súdu nevykonával funkciu sudcu, sa ustanovenia § 27ha a 27hb použijú primerane.
(3)
Pri kandidátovi na funkciu sudcu najvyššieho správneho súdu, ktorý ku dňu podania kandidatúry na funkciu sudcu najvyššieho správneho súdu vykonával funkciu sudcu, sa vzdanie kandidatúry nie je dôvodom pre ukončenie dohľadu podľa odseku 1.
§ 27hf
Overovanie spĺňania predpokladov sudcovskej spôsobilosti u kandidáta na funkciu sudcu
Súdna rada pri obsadzovaní voľných miest sudcov a voľných miest hosťujúcich sudcov vykoná preverenie majetkových pomerov kandidátov na funkciu sudcu a vykoná dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti podľa tohto zákona. Súdna rada postupuje podľa § 27ha a 27hb primerane.
§ 27hg
Spoločné ustanovenia o dohľade k výkonu pôsobnosti podľa § 27ha a 27hb
(1)
Súdna rada vykonáva svoju pôsobnosť podľa § 27ha alebo § 27hb aj na základe
a)
odôvodneného podnetu predsedu súdnej rady, predsedu súdu, alebo ministra spravodlivosti,
b)
kvalifikovaného podnetu fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ak sa o jeho dôvodnosti uznesie nadpolovičná väčšina členov súdnej rady.
(2)
Kvalifikovaný podnet podľa odseku 1 písm. b) musí obsahovať identifikáciu a podpis osoby, ktorá ho podáva, musí byť z neho zrejmé, ktorého sudcu sa týka a opis skutočností odôvodňujúcich dôvodnú pochybnosť o pravdivosti majetkového priznania sudcu alebo o dodržiavaní povinnosti spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Na anonymné podanie súdna rada neprihliada.
(3)
Pri odôvodnenom a kvalifikovanom podnete podľa odseku 1 na výkon pôsobnosti podľa § 27hb je súdna rada oprávnená preveriť najskôr majetkové pomery sudcu postupom podľa tohto zákona. Pre následný výkon pôsobnosti podľa § 27hb sa v takom prípade ustanovenia § 27hb ods. 1 nepoužijú.
§ 27hh
Spoločné ustanovenia k pôsobnosti súdnej rady
(1)
Sudcovské rady poskytujú súdnej rade súčinnosť pri výkone jej pôsobnosti. Sudcovské rady poskytnú na požiadanie súdnej rade dokumenty a informácie, ktoré súdna rada potrebuje na rozhodovanie. Člen súdnej rady má právo zúčastniť sa na zasadnutí sudcovskej rady.
(2)
Orgány verejnej moci sú povinné poskytnúť súdnej rade súčinnosť pri výkone jej pôsobnosti v rozsahu, v akom im to umožňujú osobitné predpisy, najmä sú povinné poskytnúť súdnej rade na požiadanie vyjadrenia a informácie, ktorými disponujú a ktoré súdna rada potrebuje na rozhodovanie; to neplatí pre spravodajské služby.
(3)
Podklady vyžiadané súdnou radou na účely výkonu jej pôsobnosti od orgánov verejnej moci sa nesmú použiť pri opätovnom výkone pôsobnosti súdnej rady voči tej istej osobe.
(4)
Po skončení výkonu pôsobnosti voči konkrétnej osobe je súdna rada povinná zabezpečiť, aby ďalším nakladaním s podkladmi vyžiadanými súdnou radou od orgánov verejnej moci nedošlo k zásahu do nezávislosti a nestrannosti súdu pri rozhodovaní alebo k neprimeranému zásahu do práva na súkromie.
(5)
V súvislosti s výkonom pôsobnosti súdnej rady sú poverení členovia súdnej rady oprávnení vykonať úkony potrebné na zistenie skutočností a zabezpečenie dôkazov nevyhnutných na rozhodovanie súdnej rady, súdna rada je najmä oprávnená nahliadnuť do registrov, do spisu orgánu verejnej moci alebo súdneho spisu vrátane spisov v trestnom konaní a robiť si z nich odpisy, výpisy a kópie; to sa netýka registrov a spisov vedených orgánmi verejnej moci plniacimi úlohy ochrany utajovaných skutočností alebo spravodajských služieb. Ustanovenia Trestného poriadku nie sú prvou vetou v časti pred bodkočiarkou dotknuté.
(6)
Ak § 27ha ods. 8 a § 27hb ods. 5 neustanovujú inak, pri výkone pôsobnosti v súvislosti s oprávnením predsedu súdnej rady podať návrh na začatie disciplinárneho konania voči sudcovi je predseda súdnej rady oprávnený požadovať od disciplinárne zodpovedného sudcu stanovisko k disciplinárnemu previneniu a k veciam súvisiacim s disciplinárnym previnením. Na tento účel si predseda súdnej rady môže vyžiadať súdny spis vrátane spisov v trestnom konaní a robiť z neho odpisy, výpisy, kópie a žiadať doplňujúce vyjadrenia, tým nie sú dotknuté ustanovenia Trestného poriadku.
(7)
Orgán činný v trestnom konaní je povinný bezodkladne oznámiť súdnej rade
a)
začatie trestného konania, ktoré môže súvisieť s výkonom pôsobnosti súdnej rady (§ 3b, § 27h až 27hh a tento paragraf),
b)
vznesenie obvinenia voči sudcovi.
(8)
Členovia súdnej rady sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone pôsobnosti súdnej rady; povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení výkonu funkcie a tej ich môže zbaviť len súdna rada. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.19)
(9)
Súdna rada prijíma na účely výkonu jej pôsobnosti zodpovedajúce technické opatrenia a organizačné opatrenia na ochranu súkromia a osobných údajov osôb, o ktorých koná.
§ 27hi
Rozhodovanie o nesúhlase s trestným stíhaním sudcu
(1)
Súdna rada na návrh sudcu obvineného pre trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona rozhodne o tom, či vysloví nesúhlas s trestným stíhaním sudcu pre tento trestný čin; svoje rozhodnutie musí súdna rada odôvodniť.
(2)
Súdna rada rozhoduje o tom, či vysloví nesúhlas s trestným stíhaním sudcu na neverejnom zasadnutí, na ktorom sa môžu zúčastniť len členovia súdnej rady, dotknutý sudca, obhajca sudcu a prokurátor; ďalšie osoby sa ho môžu zúčastniť len so súhlasom súdnej rady.
(3)
O návrhu sudcu podľa odseku 1 musí súdna rada rozhodnúť do 30 dní od jeho doručenia na zasadnutí súdnej rady, na ktorom umožní vyjadriť sa sudcovi, jeho obhajcovi a prokurátorovi.
(4)
Ak súdna rada rozhodla, že nevysloví nesúhlas s trestným stíhaním sudcu podľa odseku 1, nový návrh dotknutého sudcu v tej istej veci je vylúčený.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14 až 19 znejú:
14) § 91 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15) Napríklad § 129 ods. 2 až 7 Trestného zákona.
16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
17) § 29 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18) § 151zf ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení zákona č. 423/2020 Z. z.
19) § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
39.
Za § 33 sa dopĺňa § 34, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)
Členom súdnej rady, ktorí vykonávajú funkciu člena súdnej rady ku dňu účinnosti tohto zákona, patria nároky podľa tohto zákona od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom tento zákon nadobudol účinnosť.
(2)
Sudca zvolený sudcami za člena súdnej rady podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020 a ktorý k 31. decembru 2020 nevykonával funkciu sudcu na najvyššom súde, sa považuje od 1. januára 2021 za člena súdnej rady zvoleného vo volebnom obvode, v ktorom k 31. decembru 2020 vykonával funkciu sudcu.
(3)
Ak po 1. januári 2021 zanikne funkcia člena súdnej rady zvoleného sudcami podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020 a ktorý k 31. decembru 2020 vykonával funkciu sudcu na najvyššom súde, voľby člena súdnej rady sudcami sa vyhlásia pre ten volebný obvod, z ktorého nie je zvolený člen súdnej rady, alebo za ktorý nie je zvolený potrebný počet členov súdnej rady; ak je týchto volebných obvodov viac, určí sa volebný obvod, v ktorom sa vyhlásia voľby člena súdnej rady sudcami žrebom na zasadnutí súdnej rady.
(4)
Voľba člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy v znení účinnom od 1. januára 2021 sa vyhlási po zániku funkcie posledného člena súdnej rady zvoleného sudcami podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020, ktorý k 31. decembru 2020 vykonával funkciu sudcu na najvyššom súde.
(5)
Voľbu prvého predsedu najvyššieho správneho súdu vyhlási predseda súdnej rady do 15. januára 2021.“.
40.
V celom texte zákona okrem § 3a sa slová „Ústava Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „ústava“ v príslušnom tvare.
Čl. XV
Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 319/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 181/2009 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 397/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa za slová „Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „asistentov sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky“.
2.
V § 3 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
súdnych úradníkov, asistentov sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, asistentov sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a asistentov prokurátorov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1a a 2 sa vypúšťajú.
3.
V § 3 ods. 3 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená a) a b).
4.
V § 3 ods. 3 písm. b) sa za slová „asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „asistenta sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,“.
5.
V § 3 ods. 5 sa vypúšťajú slová „justičných čakateľov potrebné na výkon funkcie sudcu a“.
6.
V § 3 ods. 7 sa vypúšťajú slová „osobitne pre justičných čakateľov a osobitne pre právnych čakateľov prokuratúry“.
7.
V § 11 ods. 8 sa vypúšťajú slová „justičný čakateľ,“.
8.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Návrh na vykonanie odbornej justičnej skúšky (ďalej len „skúška“) vyšším súdnym úradníkom predkladá akadémii minister.“.
9.
V § 12 ods. 3, 5 a 6, § 13 a § 14 ods. 1, 2 a 3 sa slová „justičný čakateľ“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „vyšší súdny úradník“ v príslušnom tvare.
10.
V § 14 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 10a.
11.
V § 14 ods. 5 sa vypúšťajú slová „vyššieho súdneho úradníka a“.
12.
V § 14 ods. 6 sa vypúšťajú slová „vyššiemu súdnemu úradníkovi a“.
Čl. XVI
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 327/2005 Z. z., zákona č. 331/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 339/2013 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 36/2019 Z. z. a zákona č. 83/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 6 ods. 2 sa za slová „asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „asistenta sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,“.
Čl. XVII
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 638/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 668/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 261/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 40/2019 Z. z., zákona č. 90/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 364/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 34 ods. 1 písm. e) sa slovo „a“ za slovom „republiky“ nahrádza čiarkou.
2.
V § 34 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
člen Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“).“.
3.
V § 81 ods. 3 sa slová „Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky a Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky“.
Čl. XVIII
Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 336/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 343/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 316/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Najvyšší správny súd Slovenskej republiky
Sídlom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky je mesto Bratislava; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.“.
Čl. XIX
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 352/2016 Z. z., zákona č. 146/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z. a zákona č. 360/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmená g) až n) sa označujú ako písmená h) až o).
2.
V § 9 odsek 5 znie:
„(5)
Návrh rozpočtu kapitoly a návrh záverečného účtu kapitoly predkladá Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v rozsahu a v termínoch určených ministerstvom alebo zákonom aj Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa vyjadruje k návrhu rozpočtu kapitoly a k návrhu záverečného účtu kapitoly Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky; k návrhu rozpočtu kapitoly Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sa Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyjadrí vždy pred predložením návrhu štátneho rozpočtu na rokovanie vlády a na rokovanie národnej rady.“.
Čl. XX
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 374/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 275/2018 Z. z., zákona č. 282/2019 Z. z. a zákona č. 62/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Sústavu súdov Slovenskej republiky tvoria
a)
okresné súdy,
b)
krajské súdy,
c)
Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“),
d)
Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“).“.
2.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
3.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
㤠8a
(1)
Najvyšší správny súd vykonáva súdnictvo rozhodovaním o kasačných sťažnostiach proti rozhodnutiam krajských súdov za podmienok ustanovených Správnym súdnym poriadkom.
(2)
Najvyšší správny súd ďalej vykonáva súdnictvo v prvom stupni vo veciach, ktoré ustanovuje Ústava Slovenskej republiky a Správny súdny poriadok.
(3)
Osobitné predpisy ustanovujú, kedy najvyšší správny súd rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam iných orgánov a kedy rozhoduje o iných otázkach.
(4)
Najvyšší správny súd vo veciach správneho súdnictva dbá o jednotný výklad a jednotné používanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vlastnou rozhodovacou činnosťou a tým, že prijíma stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a zverejňuje svoje právoplatné súdne rozhodnutia zásadného významu v Zbierke stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.“.
4.
V § 11 ods. 2, § 15 ods. 6 a § 53 ods. 3 sa slová „justiční čakatelia“ nahrádzajú slovami „odborní justiční stážisti“.
5.
V § 17 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. d) sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a najvyššieho správneho súdu“.
6.
V § 17 ods. 3 písm. d) a ods. 4 písm. b) a § 72 ods. 4 sa za slová „najvyššiemu súdu“ vkladajú slová „a najvyššiemu správnemu súdu“.
7.
V § 21 ods. 1 prvá veta znie: „Na najvyššom súde sa zriaďuje občianskoprávne kolégium, trestnoprávne kolégium a obchodnoprávne kolégium.“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak je to potrebné pre riadny výkon súdnictva, môže predseda najvyššieho súdu na základe predchádzajúceho súhlasu pléna najvyššieho súdu zlúčiť občianskoprávne kolégium a obchodnoprávne kolégium a ak pominú dôvody pre ich zlúčenie, môže predseda najvyššieho súdu za rovnakých podmienok zlúčené kolégiá opätovne rozdeliť.“.
8.
V druhej časti sa za štvrtú hlavu vkladá nová piata hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
„PIATA HLAVA
NAJVYŠŠÍ SPRÁVNY SÚD
§ 24b
Senát najvyššieho správneho súdu sa skladá z troch sudcov, z ktorých jeden je predsedom senátu. Ak rozhoduje o riadnych alebo mimoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam senátov najvyššieho správneho súdu, skladá sa senát najvyššieho správneho súdu z predsedu a zo štyroch sudcov. Predpis o konaní pred súdmi môže ustanoviť, že senát najvyššieho správneho súdu sa skladá aj z väčšieho počtu sudcov. Senát musí byť vždy zložený z nepárneho počtu sudcov; to neplatí pre disciplinárne konanie. Predseda senátu riadi a organizuje činnosť senátu. Ustanovenie § 16 ods. 2 platí rovnako.
§ 24c
(1)
Sudcovi najvyššieho správneho súdu možno prideliť aspoň jedného asistenta.
(2)
Na asistenta sudcu najvyššieho správneho súdu sa vzťahuje § 19 ods. 2 a 3 rovnako.
§ 24d
Plénum najvyššieho správneho súdu
(1)
Plénum najvyššieho správneho súdu
a)
uznáša sa na rokovacom poriadku najvyššieho správneho súdu a na poriadku pre voľbu a odvolávanie predsedov kolégií, volí a odvoláva členov sudcovskej rady najvyššieho správneho súdu,
b)
prijíma stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v otázkach týkajúcich sa viacerých kolégií alebo v otázkach sporných medzi kolégiami,
c)
prerokúva správy o aplikácii zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a na ich podklade dáva ministrovi podnety na novú právnu úpravu,
d)
prerokúva a schvaľuje správy predsedov kolégií najvyššieho správneho súdu o činnosti týchto kolégií a zaujíma stanoviská k závažným otázkam sporným medzi kolégiami,
e)
prerokúva a schvaľuje správy o výsledkoch prieskumnej činnosti a na ich podklade dáva ministrovi podnety na novú právnu úpravu,
f)
prerokúva iné otázky, ak tak ustanovuje zákon.
(2)
Plénum najvyššieho správneho súdu zvoláva predseda najvyššieho správneho súdu, ktorý navrhuje jeho program a vedie jeho rokovanie. Program rokovania schvaľuje plénum najvyššieho správneho súdu.
(3)
Predseda najvyššieho správneho súdu je povinný zvolať plénum najvyššieho správneho súdu, ak o to požiada najmenej tretina sudcov najvyššieho správneho súdu alebo nadpolovičná väčšina všetkých členov sudcovskej rady najvyššieho správneho súdu s návrhom programu rokovania. Ak predseda najvyššieho správneho súdu nezvolá plénum najvyššieho súdu do desiatich dní od doručenia písomnej žiadosti, zvolá ho predseda sudcovskej rady najvyššieho správneho súdu alebo podpredseda sudcovskej rady najvyššieho správneho súdu.
(4)
Plénum najvyššieho správneho súdu sa môže platne uznášať za prítomnosti najmenej dvoch tretín všetkých svojich členov.
(5)
Na zasadnutí pléna sa môžu zúčastniť členovia súdnej rady, generálny prokurátor a minister; predseda najvyššieho správneho súdu im na požiadanie udelí slovo. Na zasadnutie pléna môže predseda najvyššieho správneho súdu prizvať aj iné osoby. Zasadnutia pléna najvyššieho správneho súdu sú neverejné.
(6)
Podrobnosti o rokovaní pléna a kolégií najvyššieho správneho súdu upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje plénum najvyššieho správneho súdu; rokovací poriadok najvyššieho správneho súdu sa vyhlasuje uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
§ 24e
Kolégiá najvyššieho správneho súdu
(1)
Na najvyššom správnom súde môže predseda súdu zriadiť kolégiá na základe predchádzajúceho súhlasu pléna najvyššieho správneho súdu. Sudca najvyššieho správneho súdu je členom kolégia podľa prevažujúceho obsahu svojej rozhodovacej činnosti určeného rozvrhom práce. Sudca môže byť členom len jedného kolégia; to nevylučuje možnosť konať a rozhodovať vo veciach patriacich do iného kolégia, ak sudcovia príslušného kolégia nemôžu z dôvodu vylúčenia vo veci konať a rozhodnúť. Sudcu možno zaradiť do iného kolégia len s jeho súhlasom alebo za podmienok podľa § 51a aj bez jeho súhlasu.
(2)
Na čele kolégia je predseda kolégia. Predseda kolégia riadi a po odbornej stránke koordinuje činnosť kolégia. Ustanovenie do funkcie a uvoľnenie z funkcie predsedu kolégia upravuje osobitný zákon.7) Ak funkcia predsedu kolégia nie je obsadená, predseda najvyššieho správneho súdu poverí niektorého z predsedov senátov príslušného kolégia s jeho súhlasom, aby do zvolenia nového predsedu kolégia plnil úlohy podľa odsekov 3 až 5.
(3)
Kolégium najvyššieho správneho súdu najmä
a)
na návrh predsedu kolégia, predsedu najvyššieho správneho súdu alebo ministra prijíma stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ak došlo k rozdielnemu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v právoplatných rozhodnutiach veľkého senátu kolégia alebo senátov kolégia; stanovisko kolégia je pre členov kolégia záväzné,
b)
na návrh predsedu kolégia, predsedu najvyššieho správneho súdu alebo ministra prijíma stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ak došlo k výkladovým rozdielnostiam v právoplatných rozhodnutiach správnych súdov,
c)
oboznamuje sa s rozhodovacou činnosťou Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva,
d)
prerokúva a schvaľuje návrhy rozhodnutí na uverejnenie v Zbierke stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,
e)
prerokúva návrh správy najvyššieho správneho súdu o aplikácii zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a podnety na novú právnu úpravu,
f)
prerokúva návrh správy najvyššieho správneho súdu o výsledkoch prieskumnej činnosti a z toho vyplývajúce podnety na novú právnu úpravu,
g)
prerokúva správu o činnosti kolégia a schvaľuje jej predloženie do pléna najvyššieho správneho súdu,
h)
môže zaujímať stanovisko k uchádzačom o funkciu sudcu na najvyššom správnom súde v príslušnom kolégiu; na tento účel si môže uchádzača predvolať a vypočuť ho,
i)
prerokúva iné otázky, ak tak ustanovuje zákon.
(4)
Predseda kolégia najvyššieho správneho súdu
a)
zvoláva rokovanie kolégia, určuje jeho program, vedie rokovanie kolégia, rozhoduje o prizvaní ďalších osôb na rokovanie kolégia; programom rokovania kolégia je len realizácia jeho pôsobnosti podľa odseku 3,
b)
navrhuje kolégiu prijatie stanovísk podľa odseku 3 písm. b) až e),
c)
dáva návrhy predsedovi najvyššieho správneho súdu na prijatie stanoviska pléna najvyššieho správneho súdu k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v otázkach týkajúcich sa viacerých kolégií alebo v otázkach sporných medzi kolégiami,
d)
sleduje rozhodovaciu činnosť senátov a upozorňuje členov kolégia na rozpory v rozhodovaní senátov,
e)
riadi prieskumnú činnosť kolégia,
f)
spolupracuje pri tvorbe rozvrhu práce.
(5)
Predseda kolégia najvyššieho správneho súdu môže poveriť vykonávaním niektorých úloh podľa odseku 4 niektorého z členov tohto kolégia, ak s tým tento člen kolégia súhlasí.
(6)
Ak na najvyššom správnom súde nie je zriadené ani jedno kolégium, plní úlohy kolégia plénum najvyššieho správneho súdu a úlohy predsedu kolégia plní podpredseda najvyššieho správneho súdu.
§ 24f
Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
(1)
Zriaďuje sa Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária najvyššieho správneho súdu“).
(2)
Kancelária najvyššieho správneho súdu plní úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti najvyššieho správneho súdu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.
(3)
Kancelária najvyššieho správneho súdu vo vzťahu k najvyššiemu správneho súdu zabezpečuje aj výkon činností uvedených v § 71 ods. 1 písm. b) prvom a druhom bode, písm. c) druhom a treťom bode, písm. d) prvom, štvrtom a piatom bode, v § 74 ods. 1 písm. a), c) až h) a j) okrem vybavovania personálnych vecí sudcov najvyššieho správneho súdu a výkon činností uvedených v § 78 ods. 1 a 2.
(4)
Kancelária najvyššieho správneho súdu je štátna rozpočtová organizácia. Kanceláriu najvyššieho správneho súdu riadi a v jej mene vystupuje vedúci kancelárie najvyššieho správneho súdu. Vedúceho kancelárie najvyššieho správneho súdu vymenúva a odvoláva predseda najvyššieho správneho súdu, ktorému zodpovedá za jej činnosť.
(5)
Vedúcemu kancelárie najvyššieho správneho súdu určuje plat, paušálnu náhradu výdavkov spojených s výkonom funkcie a ďalšie náležitosti predseda najvyššieho správneho súdu.
(6)
Úlohy kancelárie najvyššieho správneho súdu plnia štátni zamestnanci7a) a zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme.7b)
(7)
Podrobnosti o organizácii a činnosti kancelárie najvyššieho správneho súdu, o postavení štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme upravuje organizačný poriadok, ktorý vydáva vedúci kancelárie najvyššieho správneho súdu.“.
Doterajšia piata a šiesta sa hlava sa označujú ako šiesta a siedma hlava.
9.
V § 35 odsek 1 znie:
„(1)
Predseda súdu zabezpečuje riadenie a správu súdu podľa tohto zákona a podľa osobitných zákonov. Predseda najvyššieho súdu zabezpečuje správu najvyššieho súdu prostredníctvom kancelárie najvyššieho súdu, ak tento zákon neustanovuje inak. Predseda najvyššieho správneho súdu zabezpečuje správu najvyššieho správneho súdu prostredníctvom kancelárie najvyššieho správneho súdu, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
10.
V § 36 sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a predsedu najvyššieho správneho súdu“.
11.
V § 37 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tieto lehoty počas výkonu pôsobnosti súdnej rady podľa osobitného zákona9a) neplynú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
9a) § 27hc ods. 1 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 423/2020 Z. z.“.
12.
V § 37 ods. 8 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Na základe výsledkov výberového konania navrhne výberová komisia súdnej rade preverenie majetkových pomerov úspešných uchádzačov o funkciu predsedu súdu a vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti podľa osobitného zákona.9a)“.
13.
V § 37 ods. 10 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ministerstvo oznámi zverejnenie písomností podľa predchádzajúcej vety spolu s príslušným odkazom na webovom sídle ministerstva, kde boli tieto písomnosti zverejnené, v deň ich zverejnenia aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.“.
14.
V § 37 ods. 10 sa slová „od zverejnenia žiadostí podľa prvej vety“ nahrádzajú slovami „od zverejnenia písomností podľa prvej vety“.
15.
Za § 43 sa vkladá § 44, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠44
Predseda najvyššieho správneho súdu a podpredseda najvyššieho správneho súdu
(1)
Ustanovenie do funkcie a zánik funkcie predsedu najvyššieho správneho súdu a podpredsedu najvyššieho správneho súdu upravuje Ústava Slovenskej republiky a osobitný zákon.13)
(2)
Na predsedu najvyššieho správneho súdu a podpredsedu najvyššieho správneho súdu sa nevzťahujú § 36 až 38, § 39 ods. 2 a 3, § 40 a 41.
(3)
Ak nie je nikto vymenovaný do funkcie predsedu najvyššieho správneho súdu ani do funkcie podpredsedu najvyššieho správneho súdu, alebo ak má podpredseda najvyššieho správneho súdu v čase, keď zastupuje predsedu najvyššieho správneho súdu, dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu, neodkladné úlohy predsedu najvyššieho správneho súdu vykonáva vekom najstarší sudca najvyššieho správneho súdu.“.
16.
V § 45 ods. 1 sa za slová „najvyššom súde“ vkladá čiarka a slová „najvyššom správnom súde“.
17.
V § 50 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Sudca, ktorý je členom súdnej rady, vykonáva súdnictvo v rozsahu najviac jednej polovice zaťaženia sudcu príslušného súdu.“.
18.
V § 51 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
19.
V § 55 ods. 1 písm. a) sa slová „predsedu krajského súdu a predsedu najvyššieho súdu“ nahrádzajú slovami „predsedu krajského súdu, predsedu najvyššieho súdu a predsedu najvyššieho správneho súdu“.
20.
V § 55 ods. 4 sa slová „predsedov krajských súdov a predsedu najvyššieho súdu“ nahrádzajú slovami „predsedov krajských súdov, predsedu najvyššieho súdu a predsedu najvyššieho správneho súdu“.
21.
V § 55 ods. 5 sa slová „Predsedovia krajských súdov a predseda najvyššieho súdu“ nahrádzajú slovami „Predsedovia krajských súdov, predseda najvyššieho súdu a predseda najvyššieho správneho súdu“.
22.
V § 57 ods. 2, § 58 ods. 3, § 59 a 59a sa vypúšťajú slová „a čl. 147 ods. 2 písm. b)“.
23.
V § 58 ods. 1 prvá veta znie: „Revíziu krajského súdu vykonáva revízne oddelenie najvyššieho súdu a ak ide o agendu správneho súdnictva, revízne oddelenie najvyššieho správneho súdu.“.
24.
V § 58 odsek 2 znie:
„(2)
Revízne oddelenie sa skladá z vedúceho revízneho oddelenia a z jedného stáleho člena, ktorých vymenúva predseda najvyššieho súdu alebo predseda najvyššieho správneho súdu na návrh predsedov kolégií na tri roky z radov sudcov najvyššieho súdu alebo najvyššieho správneho súdu. Tú istú osobu možno vymenovať najviac na dve po sebe idúce obdobia. Vedúci revízneho oddelenia a stály člen revízneho oddelenia vykonávajú súdnictvo podľa rozvrhu práce v rozsahu jednej pätiny zaťaženia sudcu najvyššieho súdu alebo sudcu najvyššieho správneho súdu.“.
25.
V § 58 ods. 3 sa za slová „predseda najvyššieho súdu“ vkladajú slová „alebo predseda najvyššieho správneho súdu“.
26.
Doterajší text § 59 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2. ktorý znie:
„(2)
Revíziu na najvyššom správnom súde vykonáva orgán určený rokovacím poriadkom najvyššieho správneho súdu; odsek 1 tretia veta platí rovnako.“.
27.
V § 61 ods. 2 sa za slová „predsedovi najvyššieho súdu,“ vkladajú slová „predsedovi najvyššieho správneho súdu,“.
28.
V § 69 ods. 4 sa slová „predsedu najvyššieho súdu a podpredsedu najvyššieho súdu“ nahrádzajú slovami „predsedu najvyššieho súdu, predsedu najvyššieho správneho súdu, podpredsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho správneho súdu“.
29.
V § 73 ods. 4 sa slová „Špecializovaný trestný súd a najvyšší súd“ nahrádzajú slovami „Špecializovaný trestný súd, najvyšší správny súd a najvyšší súd“.
30.
V § 74 ods. 2 písm. c) a ods. 3 písm. e) sa slová „prípravnú službu justičných čakateľov“ nahrádzajú slovami „odbornú justičnú stáž“.
31.
V § 74 ods. 4 sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a predseda najvyššieho správneho súdu“.
32.
V § 82a ods. 2 sa slová „Kancelária súdnej rady“ nahrádzajú slovami „Kancelária najvyššieho správneho súdu“.
33.
V § 82a ods. 4 druhá veta znie: „Kancelária najvyššieho súdu zverejňuje rozhodnutia najvyššieho súdu aj na webovom sídle najvyššieho súdu a kancelária najvyššieho správneho súdu zverejňuje rozhodnutia najvyššieho správneho súdu aj na webovom sídle najvyššieho správneho súdu.“.
34.
V § 82b ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Kancelária najvyššieho správneho súdu na webovom sídle najvyššieho správneho súdu zverejňuje štatistické údaje o činnosti najvyššieho správneho súdu v rozsahu a spôsobom, ktorý schváli predseda najvyššieho správneho súdu.“.
35.
V § 82ba sa slová „a ak ide o najvyšší súd na webovom sídle najvyššieho súdu,“ nahrádzajú slovami „a ak ide o najvyšší súd a najvyšší správny súd na ich webovom sídle“.
36.
V § 86 sa slová „Ministerstvo a kancelária najvyššieho súdu“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo, kancelária najvyššieho súdu a kancelária najvyššieho správneho súdu“.
37.
Za § 101d sa vkladá § 101e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠101e
Prechodné ustanovenia
v súvislosti so zriadením najvyššieho správneho súdu
(1)
Najvyšší správny súd začne činnosť 1. augusta 2021.
(2)
Výkon súdnictva prechádza od 1. augustu 2021 z najvyššieho súdu na najvyšší správny súd vo všetkých veciach, v ktorých je od 1. augusta 2021 daná právomoc najvyššieho správneho súdu.
(3)
V súvislosti s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 2 prechádzajú od 1. augusta 2021 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich jeho výkon z najvyššieho súdu na najvyšší správny súd. Majetok štátu, ktorý bol k 31. júlu 2021 v správe najvyššieho súdu a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu súdnictva podľa odseku 2, prechádza od 1. augusta 2021 do správy najvyššieho správneho súdu. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi najvyšším súdom a najvyšším správnym súdom, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.“.
Čl. XXI
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 308/2020 Z. z. a zákona č. 312/2020 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 14 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie Národnou radou Slovenskej republiky a na účely voľby kandidátov na funkciu Národnou radou Slovenskej republiky,“.
2.
V § 14 ods. 3 písm. e) sa vypúšťa prvý bod.
Doterajšie body 2 až 12 sa označujú ako body 1 až 11.
3.
V § 14 ods. 3 písm. e) prvom bode sa slová „justičného čakateľa“ nahrádzajú slovami „odborného justičného stážistu, prísediaceho sudcu z radov občanov“.
Čl. XXII
Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 73/2020 Z. z. sa mení takto:
V § 9 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmená g) až n) sa označujú ako písmená h) až o).
Čl. XXIII
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 241/2019 Z. z. a zákona č. 279/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 6 ods. 2 písm. c) sa za slová „sudca najvyššieho súdu,“ vkladajú slová „sudca najvyššieho správneho súdu,“.
Čl. XXIV
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z. a zákona č. 73/2020 Z. z. sa mení takto:
V § 40 ods. 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,“.
Doterajšie písmená i) až l) sa označujú ako písmená j) až m).
Čl. XXVI
Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 217/2018 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení takto:
V § 23 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
Kancelárii Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená g) až i).
Čl. XXVII
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 126/2020 Z. z. a zákona č. 134/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 4 sa za slovo „čakateľov“ vkladá čiarka a slová „odborných justičných stážistov“.
2.
V § 1 ods. 8 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ostatných členov Súdnej rady Slovenskej republiky“.
3.
V § 7 ods. 3 písm. b) šiestom bode sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
4.
V § 7 ods. 2 písm. b) sa za šiesty bod vkladá nový siedmy bod, ktorý znie:
„7.
predsedom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,“.
Doterajší siedmy až deviaty bod sa označuje ako ôsmy až desiaty bod.
5.
V § 7 ods. 2 sa slová „člena vlády alebo pre sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „člena vlády, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo pre sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky“.
6.
V § 7 ods. 7 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „a riaditeľ inšpektorátu životného prostredia vymenovaný podľa osobitného predpisu7b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:
7b) § 9 ods. 4 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 7 ods. 12 sa slovo „siedmeho“ nahrádzajú slovom „ôsmeho“.
8.
V § 10 ods. 2 sa slová „h) a i)“ nahrádzajú slovami „i) a j)“.
9.
V § 15 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária najvyššieho správneho súdu“),“.
Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená g) až j).
10.
V § 15 ods. 4 sa za slová „justičného čakateľa“ vkladajú slová „a odborného justičného stážistu“.
11.
V § 16 ods. 4 sa slová „až i)“ nahrádzajú slovami „až j)“.
12.
V § 17 ods. 5 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a k odborníkovi ústavného činiteľa, ktorý plní úlohy pre sudcu najvyššieho správneho súdu, plní funkciu generálneho tajomníka vedúci kancelárie najvyššieho správneho súdu,“.
13.
V § 18 ods. 5 sa slová „až f)“ nahrádzajú slovami „až g)“.
14.
V § 18 ods. 6 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
kancelária najvyššieho správneho súdu, je vedúci kancelárie najvyššieho správneho súdu,“.
Doterajšie písmená f) až l) sa označujú ako písmená g) až m).
15.
V § 26 ods. 2 sa za slová „kancelária najvyššieho súdu,“ vkladajú slová „kancelária najvyššieho správneho súdu,“.
16.
V § 36 ods. 2 sa slová „justičný čakateľ“ nahrádzajú slovami „odborný justičný stážista“.
17.
V § 37 písm. j) a § 82 ods. 6 sa slová „justičného čakateľa“ nahrádzajú slovami „odborného justičného stážistu“.
18.
V § 47 ods. 2 prvá veta znie: „Ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) a § 40 až 46 sa nevzťahujú na služobný úrad, ktorým je kancelária najvyššieho súdu, na služobný úrad, ktorým je kancelária najvyššieho správneho súdu, a na služobný úrad, ktorým je Špecializovaný trestný súd, krajský súd a okresný súd.“.
19.
V § 47 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
upraví služobný predpis, ktorý vydá
1.
kancelária najvyššieho súdu na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade, ktorým je kancelária najvyššieho súdu,
2.
kancelária najvyššieho správneho súdu na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade, ktorým je kancelária najvyššieho správneho súdu,“.
20.
V § 47 ods. 2 písm. b) sa slová „justičných čakateľov“ nahrádzajú slovami „odborných justičných stážistov“.
21.
V § 51 ods. 1 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a s odborníkom ústavného činiteľa, ktorý plní úlohy pre sudcu najvyššieho správneho súdu, uzatvára služobnú zmluvu vedúci kancelárie najvyššieho správneho súdu“.
22.
V § 78 ods. 2 druhá veta znie: „Štátnozamestnanecký pomer odborníka ústavného činiteľa, ktorý plní úlohy pre sudcu najvyššieho súdu, môže skončiť okamžite aj bez uvedenia dôvodu vedúci kancelárie najvyššieho súdu na návrh sudcu najvyššieho súdu, pre ktorého odborník ústavného činiteľa plní úlohy, a štátnozamestnanecký pomer odborníka ústavného činiteľa, ktorý plní úlohy pre sudcu najvyššieho správneho súdu, môže skončiť okamžite aj bez uvedenia dôvodu vedúci kancelárie najvyššieho správneho súdu na návrh sudcu najvyššieho správneho súdu, pre ktorého odborník ústavného činiteľa plní úlohy.“.
23.
V § 114 ods. 6 sa za slová „kancelária najvyššieho súdu“ vkladá čiarka a slová „kancelária najvyššieho správneho súdu“.
24.
V § 116 ods. 3 a 4 sa za slová „kancelária najvyššieho súdu,“ vkladajú slová „kancelária najvyššieho správneho súdu,“.
25.
V § 150 ods. 3 a 6 sa slová „kancelária súdnej rady a kancelária najvyššieho súdu“ nahrádzajú slovami „kancelária súdnej rady, kancelária najvyššieho súdu a kancelária najvyššieho správneho súdu“.
26.
V § 154 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Odborníkovi ústavného činiteľa, ktorý plní úlohy pre sudcu najvyššieho správneho súdu, určí plat vedúci kancelárie najvyššieho správneho súdu na návrh sudcu najvyššieho správneho súdu, pre ktorého odborník ústavného činiteľa plní úlohy.“.
27.
V § 167 ods. 3 sa slová „až e), h) a i)“ nahrádzajú slovami „až f), i) a j)“ a slová „f) a g)“ sa nahrádzajú slovami „g) a h)“.
28.
Za § 193dc sa vkladá § 193dd, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠193dd
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021
Riaditeľ inšpektorátu životného prostredia vymenovaný podľa osobitného predpisu7b) pred 1. januárom 2021 sa považuje za štatutárny orgán vymenovaný podľa osobitného predpisu podľa tohto zákona.“.
Čl. XXVIII
Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. a zákona č. 415/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 sa vypúšťa odsek 3.
2.
V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „V zložitých veciach môže predseda ústavného súdu alebo predseda senátu ústavného súdu určiť ďalšieho sudcu ústavného súdu ako spoluspravodajcu.“.
3.
V § 7 ods. 1 písm. a) sa za slová „čl. 125b ods. 1,“ vkladajú slová „čl. 126,“.
4.
V § 7 sa vypúšťajú odseky 3 a 5.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
5.
V § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová „v odseku 5 alebo“.
6.
V § 8 ods. 4 druhá veta znie: „Každý sudca ústavného súdu prítomný na rokovaní pléna je povinný hlasovať za niektorý z predložených návrhov, aj keď bol v niektorej predchádzajúcej otázke prehlasovaný; zdržať sa hlasovania nie je prípustné.“.
7.
V § 8 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.
8.
V § 9 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Porada a hlasovanie pléna o rozhodnutí sú vždy neverejné; ak sa vo veci konalo verejné ústne pojednávanie, môže sa na porade a hlasovaní zúčastniť len sudca ústavného súdu, ktorý bol prítomný na pojednávaní. Na začiatku porady o veci referuje sudca spravodajca, po ktorom podá svoje stanovisko prípadný spoluspravodajca; títo zároveň navrhnú, ako má ústavný súd o návrhu na začatie konania rozhodnúť. Potom nasleduje rozprava, v ktorej môže každý zo sudcov ústavného súdu podať iný návrh na rozhodnutie, ktorého dôvody zároveň stručne prednesie. Po skončení rozpravy sa hlasuje.
(4)
Predseda ústavného súdu určí poradie, v akom sa o podaných návrhoch hlasuje; na žiadosť niektorého z prítomných sudcov ústavného súdu o tom rozhodne plénum hlasovaním. Sudca ústavného súdu hlasuje tak, že sa vyjadrí, či je za návrh alebo proti návrhu. Služobne mladší sudcovia ústavného súdu hlasujú pred služobne staršími sudcami ústavného súdu a predseda ústavného súdu hlasuje posledný.“.
9.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak žiaden návrh nezískal podporu potrebnej väčšiny (§ 8 ods. 5), hlasovanie sa opakuje tak, že predseda ústavného súdu na základe priebehu rozpravy rozdelí návrhy na jednotlivé časti alebo jednotlivé sporné otázky, o ktorých sa hlasuje jednotlivo. Rozhodnutie o takejto otázke zaväzuje sudcov ústavného súdu pri hlasovaní o ďalších častiach alebo ďalších sporných otázkach návrhu.“.
10.
V § 10 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
11.
V § 11 odsek 2 znie:
„(2)
Zloženie senátov ústavného súdu a zastupovanie ich členov určuje na obdobie aspoň jedného roka plénum ústavného súdu v rozvrhu práce. Zmenu v zložení senátu ústavného súdu možno počas tohto obdobia vykonať, len ak sa zmení zloženie ústavného súdu. Zloženie všetkých senátov ústavného súdu sa musí po uplynutí troch po sebe nasledujúcich rokov zásadným spôsobom obmeniť.“.
12.
V § 12 sa vypúšťajú slová „ods. 1 až 3“.
13.
V § 14 ods. 1 sa slovo „Sudcov“ nahrádza slovami „Ak čl. 134 ods. 2 ústavy neustanovuje inak, sudcov“.
14.
V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Za bezúhonnú sa nepovažuje fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, a to aj v prípade, ak jej bolo odsúdenie za úmyselný trestný čin zahladené, alebo na ktorú sa hľadí, akoby nebola pre takýto trestný čin odsúdená. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov; tieto údaje oprávnená osoba bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
15.
V § 14 odsek 4 znie:
„(4)
Funkčné obdobie sudcu ústavného súdu začína plynúť dňom zloženia sľubu sudcu ústavného súdu.“.
16.
V § 15 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda najvyššieho správneho súdu“),“.
Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená „h) až k)“.
17.
V § 17 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
k poslednému dňu mesiaca, v ktorom sudca ústavného súdu dosiahol vek 72 rokov, alebo“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
18.
V § 17 ods. 3 sa slová „z dvoch kandidátov, ktorých mu navrhne národná rada“ nahrádzajú slovami „podľa čl. 134 ods. 2 ústavy“.
19.
V § 26 ods. 1 sa slová „po dobu dlhšiu, ako je jedna tretina funkčného obdobia“ sa nahrádzajú slovami „aspoň štyri roky“.
20.
V § 27 ods. 3 sa slová „môžu podať najmenej tri pätiny“ nahrádzajú slovami „môže podať prezident alebo najmenej jedna tretina“.
21.
V piatej časti prvej hlave sa v nadpise prvého dielu za slovo „konania“ vkladá čiarka a slová „vedľajší účastník konania“.
22.
V § 33 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Vedľajším účastníkom konania je osoba, ktorej toto postavenie priznáva tento zákon, ak sa tohto postavenia nevzdá. Vedľajší účastník konania má v konaní rovnaké práva a povinnosti ako účastník konania, ak tento zákon neustanovuje inak; koná však iba sám za seba.“.
Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.
23.
V § 33 ods. 3 sa za slovo „je“ vkladajú slová „vedľajším účastníkom konania alebo“.
24.
V § 36 sa vypúšťa slovo „zvolený“.
25.
V § 42 ods. 2 písm. j) sa za slovami „národnej rady“ vypúšťa čiarka a slová „volieb do orgánov územnej samosprávy“.
26.
V § 42 ods. 2 sa vypúšťa písmeno t).
Doterajšie písmená u) až w) sa označujú ako písmená t) až v).
27.
V § 42 ods. 2 písm. t) sa slová „predsedovi najvyššieho súdu, podpredsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „podpredseda najvyššieho súdu“)“ nahrádzajú slovami „predsedovi najvyššieho súdu, predsedovi najvyššieho správneho súdu, podpredsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „podpredseda najvyššieho súdu“), podpredsedovi Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „podpredseda najvyššieho správneho súdu“),“.
29.
V § 49 ods. 3 sa slová „na príprave, prejednávaní a schvaľovaní“ nahrádzajú slovami „na príprave a prejednávaní“.
30.
V § 56 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
podľa § 42 ods. 2 písm. f), g), q), r), t) alebo písm. v), ktorý je zjavne neopodstatnený.“.
31.
V § 56 ods. 3 sa slová „r) a w)“ nahrádzajú slovami „r) a v)“ a slová „s) až v)“ sa nahrádzajú slovami „s) až u)“.
32.
V § 56 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo ho nezamietne podľa § 57“.
33.
V § 56 ods. 6 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „uvedené sa rovnako vzťahuje aj na konanie, ktoré predchádza prijatiu návrhu na ďalšie konanie.“.
34.
§ 57 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
35.
V § 58 odsek 3 znie:
„(3)
Ústavný súd môže vo veciach podľa odseku 1 písm. d) až h) a k) upustiť od ústneho pojednávania, ak je na základe podaní účastníkov a spisov predložených ústavnému súdu zrejmé, že od ústneho pojednávania nemožno očakávať ďalšie objasnenie veci. Vo veciach podľa odseku 1 písm. a) až c), i) a l) môže ústavný súd za rovnakých podmienok upustiť od ústneho pojednávania, len ak o ústne pojednávanie žiaden z účastníkov nepožiadal najneskôr vo svojom prvom podaní vo veci.“.
36.
§ 61 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ústavný súd môže prerušiť konanie, ak pred ústavným súdom prebieha konanie, ktoré môže mať pre toto konanie význam, alebo ak sa také konanie navrhne podľa čl. 127 ods. 5 ústavy.“.
37.
V § 64 sa vypúšťajú slová „§ 228,“.
38.
§ 65 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak sa rozhodnutie podľa odseku 1 nevyhlasuje ihneď po skončení ústneho pojednávania, vyhlasuje ho len predseda ústavného súdu alebo predseda senátu bez prítomnosti ostatných sudcov.“.
39.
V § 66 ods. 1 sa slová „predbežnom prerokovaní návrhu na začatie konania“ nahrádzajú slovami „čo i len čiastočnom odmietnutí návrhu na začatie konania pri predbežnom prerokovaní“ a slová „ustanovení právneho zástupcu“ sa nahrádzajú slovami „nevyhovení žiadosti o ustanovenie právneho zástupcu“.
40.
V § 66 odsek 2 znie:
„(2)
Písomné vyhotovenie rozhodnutia vypracuje sudca spravodajca. Ak bol ustanovený spoluspravodajca a plénum prijalo rozhodnutie, ktorého návrh predložil, vypracuje písomné vyhotovenie rozhodnutia spoluspravodajca. Ak však plénum prijalo rozhodnutie, ktoré odporuje návrhu sudcu spravodajcu, ako aj návrhu spoluspravodajcu, predseda ústavného súdu môže určiť iného sudcu, ktorý hlasoval za prijaté rozhodnutie, aby vypracoval príslušné časti odôvodnenia rozhodnutia. To platí aj pri rozhodovaní senátu ústavného súdu s tým, že iného sudcu určuje predseda senátu.“.
42.
V § 76 sa na konci pripája táto veta: „Vedľajším účastníkom konania je vláda Slovenskej republiky zastúpená Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“).“.
43.
V § 86 ods. 1 sa slová „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvo spravodlivosti“.
44.
V § 86 ods. 2 a § 97 ods. 1 sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladá čiarka a slová „stanovisko predsedu najvyššieho správneho súdu“.
45.
V piatej časti piatej hlave sa za prvý diel vkladá nový druhý diel, ktorý znie:
„Druhý diel
Kompetenčný spor medzi najvyšším súdom a najvyšším správnym súdom
§ 115a
Na kompetenčné spory medzi najvyšším súdom a najvyšším správnym súdom sa primerane použijú § 110 až 115.“.
Doterajší druhý diel sa označuje ako tretí diel.
46.
V piatej časti nadpis šiestej hlavy znie: „KONANIE O ÚSTAVNEJ SŤAŽNOSTI“.
54.
V piatej časti v nadpise dvadsiatej hlavy sa vypúšťajú slová „A IMUNITNÝCH VECIACH“.
58.
V piatej časti dvadsiatej hlave sa druhý diel vrátane nadpisu vypúšťa. Súčasne sa zrušuje označenie prvého dielu.
59.
Za § 250 sa vkladá § 250a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠250a
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)
Zloženie senátov sa podľa § 11 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2021 prvýkrát obmení v rozvrhu práce na rok 2023.
(2)
Ustanovenie § 49 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2021 sa nevzťahuje na sudcov ústavného súdu vymenovaných do funkcie do 31. decembra 2020.“.
Čl. XXIX
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 134/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 5 ods. 2 písm. d) sa za slová „Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,“.
Čl. XXX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I, čl. II, čl. VIII bodu 5, čl. XI bodu 12, čl. XXV a čl. XXVIII bodov 49 až 53 a 55 až 57, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2021, a čl. XXVIII bodov 28, 41, 47 a 48, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025. Čl. III, čl. XIV bod 6 a § 27hi v bode 38 strácajú účinnosť 1. júla 2024.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.