421/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021 do 16.07.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

421
ZÁKON
z 8. decembra 2020,
o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Účel dočasnej ochrany
Účelom dočasnej ochrany podľa tohto zákona je vytvorenie časovo obmedzeného rámca na ochranu pred veriteľmi a nástrojov na podporu podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktoré im majú umožniť pokračovať v podnikaní a zabrániť tak najmä strate pracovných miest, know-how a priniesť vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok veriteľov.
§ 2
Osobná pôsobnosť dočasnej ochrany
(1)
O poskytnutie dočasnej ochrany je oprávnený žiadať podnikateľ, ktorý má na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov.
(2)
Dočasná ochrana sa nepoužije na banku, inštitúciu elektronických peňazí, poisťovňu, zaisťovňu, zdravotnú poisťovňu, správcovskú spoločnosť, obchodníka s cennými papiermi, burzu cenných papierov, centrálny depozitár cenných papierov, subjekt kolektívneho investovania, prevádzkovateľa platobného systému, dôchodkovú správcovskú spoločnosť, doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, platobnú inštitúciu, poskytovateľa platobných služieb v obmedzenom rozsahu, poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte a veriteľa podľa osobitného predpisu o úveroch na bývanie.1)
§ 3
Príslušnosť na poskytnutie dočasnej ochrany
(1)
Na poskytnutie dočasnej ochrany je príslušný
a)
Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
b)
Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline a pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
c)
Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a pre obvod Krajského súdu v Nitre,
d)
Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove a pre obvod Krajského súdu v Košiciach.
(2)
Príslušnosť na poskytnutie dočasnej ochrany sa určuje podľa sídla alebo miesta podnikania podnikateľa v čase podania žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany (ďalej len „žiadosť“).
§ 4
Žiadosť
(1)
Žiadosť musí byť podaná prostredníctvom na to určeného formulára, inak sa na ňu neprihliada.
(2)
Žiadosť sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky príslušného súdu a musí byť autorizovaná2) žiadateľom alebo jeho zástupcom, inak sa na ňu neprihliada.
(3)
Ak žiadosť podáva zástupca žiadateľa, k žiadosti musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie žiadateľa v konaní o poskytnutí dočasnej ochrany. Splnomocnenie musí byť autorizované žiadateľom, inak sa na žiadosť neprihliada.
§ 5
Všeobecné náležitosti žiadosti
Žiadosť musí obsahovať
a)
označenie súdu, ktorému je určená,
b)
označenie žiadateľa v rozsahu
1.
meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
2.
názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
c)
vyhlásenie, že údaje a vyhlásenia uvedené v žiadosti sú pravdivé,
d)
dátum podania žiadosti.
§ 6
Osobitné náležitosti žiadosti
(1)
Žiadateľ je povinný v žiadosti vyhlásiť, že spĺňa predpoklady pre poskytnutie dočasnej ochrany, a to že
a)
je oprávnený podať žiadosť a podaním žiadosti sleduje účel podľa § 1,
b)
s dočasnou ochranou súhlasí nadpolovičná väčšina jeho veriteľov počítaná podľa výšky ich pohľadávok,
c)
mu nie sú známe dôvody na jeho zrušenie, ak je žiadateľom právnická osoba,
d)
v čase podania žiadosti nemá povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu,
e)
vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky začatia konkurzného konania, vyhlásenia konkurzu, začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
f)
vo vzťahu k nemu neprebieha exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie pre uspokojenie nároku z prevádzky podniku,
g)
vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol začatý výkon záložného práva,
h)
v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje,
i)
v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti neurobil opatrenia ohrozujúce finančnú stabilitu jeho podniku,
j)
vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 alebo ods. 4 Obchodného zákonníka,
k)
v posledných 48 mesiacoch nebol v dočasnej ochrane a
l)
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak je žiadateľom právnická osoba.
(2)
Na účely odseku 1 písm. b) sa vychádza z priebežnej účtovnej závierky, ktorú je na tento účel žiadateľ povinný zostaviť ku dňu, od ktorého v čase podania žiadosti neuplynulo viac ako 60 dní.
(3)
Na účely odseku 1 písm. b) sa pre
a)
počítanie celkového počtu veriteľov neprihliada na veriteľov spriaznených pohľadávok,3)
b)
dosiahnutie potrebnej väčšiny neprihliada na súhlasy
1.
veriteľov spriaznených pohľadávok,
2.
veriteľov, ktorých pohľadávky voči žiadateľovi prevyšujú v úhrne 100 000 eur; to neplatí pre súhlas veriteľa, ktorý je subjektom verejnej správy, subjektom uvedeným v § 2 ods. 2, osobou zapísanou v registri partnerov verejného sektora alebo osobou, pri ktorej by sa v registri partnerov verejného sektora uvádzali ako koneční užívatelia výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora.4)
§ 7
Prílohy žiadosti
(1)
K žiadosti sa musí pripojiť
a)
písomný súhlas podľa § 6 ods. 1 písm. b) nie starší ako 30 dní pred podaním žiadosti,
b)
zoznam majetku žiadateľa spolu s označením tiarch na takomto majetku,
c)
zoznam záväzkov žiadateľa spolu s označením veriteľov spriaznených pohľadávok a s označením zabezpečených veriteľov,
d)
zoznam spriaznených osôb5) žiadateľa,
e)
priebežná účtovná závierka podľa § 6 ods. 2.
(2)
Prílohy žiadosti podľa odseku 1 písm. b) až d) musia byť podané prostredníctvom na to určeného formulára, inak sa na žiadosť neprihliada.
§ 8
Poskytnutie dočasnej ochrany
(1)
Ak žiadosť spĺňa predpísané náležitosti, súd žiadateľovi bezodkladne poskytne dočasnú ochranu, a to tak, že vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany. Potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany sa doručuje uložením v spise.
(2)
Ak žiadateľ nemá sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky, súd poskytne žiadateľovi dočasnú ochranu po tom, ako sa osvedčí, že má na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov; na tento účel môže súd žiadateľa vypočuť a požadovať od neho zloženie preddavku na trovy s tým súvisiace.
(3)
Údaje o žiadateľovi spolu s informáciou, že žiadateľovi bola poskytnutá dočasná ochrana, súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana sa považuje za poskytnutú v deň nasledujúci po dni zverejnenia; účinky dočasnej ochrany však voči tretím osobám pôsobia od okamihu, kedy sa o nej dozvedeli. Po zverejnení sa žiadateľ označuje ako podnikateľ pod dočasnou ochranou (§ 9 ods. 4 Obchodného zákonníka).
(4)
Na späťvzatie žiadosti sa neprihliada.
§ 9
Odmietnutie žiadosti
(1)
Súd bezodkladne vydá potvrdenie o odmietnutí žiadosti, ak
a)
sa na žiadosť neprihliada,
b)
žiadosť nespĺňa náležitosti podľa § 5 až 7, alebo
c)
žiadateľ nezloží preddavok podľa § 8 ods. 2.
(2)
Potvrdenie o odmietnutí žiadosti súd odošle do elektronickej schránky žiadateľa alebo jeho zástupcu aktivovanej na doručovanie.
(3)
Proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti je prípustná námietka v lehote 15 dní od jeho doručenia. Námietka musí byť podaná prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky príslušného súdu, inak sa na námietku neprihliada. Zmeškanie lehoty na podanie námietky nemožno odpustiť.
(4)
Ak je námietka dôvodná, súd bezodkladne vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany podľa § 8 ods. 1.
(5)
Ak námietka nie je dôvodná, je oneskorená alebo žiadateľ námietku vezme späť, súd žiadateľa poučí o možnosti podať žiadosť opätovne. Poučenie sa doručí rovnako ako potvrdenie o odmietnutí žiadosti. Doručením poučenia sa konanie považuje za skončené.
§ 10
Účinky poskytnutia dočasnej ochrany
(1)
Počas dočasnej ochrany nemožno rozhodnúť o začatí konkurzného konania voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou.
(2)
Podnikateľ pod dočasnou ochranou nie je počas trvania dočasnej ochrany povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok; to platí rovnako na osoby, ktoré sú povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jeho mene.
(3)
Počas dočasnej ochrany nemožno pre pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pred poskytnutím dočasnej ochrany, v exekúcii alebo pri výkone rozhodnutia postihnúť podnik, vec, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace podniku podnikateľa pod dočasnou ochranou, ibaže ide o vymáhanie
a)
neoprávnenej štátnej pomoci,
b)
pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie, alebo
c)
plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie.
(4)
Voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nemožno pre pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pred poskytnutím dočasnej ochrany, začať výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku a takéto zabezpečovacie právo vykonať. To platí rovnako pre výkon zabezpečovacieho práva treťou osobou, ktorá nie je veriteľom podnikateľa pod dočasnou ochranou.
(5)
Proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, nie je možné započítať spriaznenú pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pred poskytnutím dočasnej ochrany.
(6)
Pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktoré vzniklo pred poskytnutím dočasnej ochrany, nemôže druhá zmluvná strana počas trvania dočasnej ochrany vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy; na ustanovenia zmlúv s podobným obsahom a účinkami sa neprihliada. To neplatí, ak
a)
druhá zmluvná strana by ohrozila prevádzkovanie svojho podniku,
b)
plnenie, na ktoré je povinná druhá zmluvná strana, nie je plnením, ktoré je nevyhnutné na zachovanie prevádzky podniku,
c)
podnikateľ pod dočasnou ochranou sa dostal do omeškania s úhradou za nepeňažné plnenie, ktoré sa mu poskytlo po poskytnutí dočasnej ochrany,
d)
podnikateľ pod dočasnou ochranou v súvislosti so zmluvou o bežnom účte alebo obdobnou zmluvou je oprávnený požadovať od druhej zmluvnej strany vykonanie príkazov na platby do určitej sumy, aj keď nemá na to potrebné peňažné prostriedky na účte a voči druhej zmluvnej strane je v omeškaní s plnením nepeňažnej povinnosti, ktorá je podstatným porušením zmluvy, a druhá zmluvná strana poskytla podnikateľovi pod dočasnou ochranou dodatočnú primeranú lehotu na plnenie tejto nepeňažnej povinnosti; na peňažné prostriedky, ktoré boli podnikateľovi pod dočasnou ochranou v takom prípade poskytnuté, sa primerane vzťahujú § 12 a 14.
(7)
Lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov počas trvania dočasnej ochrany neplynú.
§ 11
Práva a povinnosti podnikateľa pod dočasnou ochranou
(1)
Záväzky bezprostredne súvisiace s bežnou podnikateľskou činnosťou a s plneniami, ktoré sú potrebné na zachovanie prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou oprávnený uhrádzať pred skôr splatnými záväzkami a prednostne veriteľom, ktorí nie sú spriaznenými osobami.
(2)
Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb; najmä nesmie rozdeliť zisk, iné vlastné zdroje, alebo vrátiť úver alebo obdobné plnenie, ktoré úveru hospodársky zodpovedá, na ktoré sa spriaznenej osobe zaviazal pred poskytnutím dočasnej ochrany.
(3)
Podnikateľ pod dočasnou ochranou sa musí zdržať nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, ak by išlo o podstatnú zmenu v skladbe, využití alebo určení tohto majetku, alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie alebo ak by išlo o úkon mimo rámca bežnej podnikateľskej činnosti.
(4)
Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora počas trvania dočasnej ochrany.
(5)
Podnikateľ pod dočasnou ochranou musí presadzovať povinnosti podľa odsekov 2 až 4 aj v ním ovládaných osobách podľa ustanovení Obchodného zákonníka o ovládanej osobe.
(6)
Povinnosti podľa odsekov 2, 3 a 5 má rovnako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a platia od okamihu, kedy žiadateľ začal s veriteľmi rokovanie o súhlase s poskytnutím dočasnej ochrany.
(7)
Ak je na základe návrhu podaného do jedného roka po zániku dočasnej ochrany vyhlásený konkurz, právny úkon urobený v rozpore s odsekom 1, 2, 3, 4 alebo odsekom 5 sa stáva vyhlásením konkurzu neúčinným voči veriteľom; zodpovednosť za škodu a zákonné ručenie tým nie sú dotknuté. Nároky z porušenia týchto povinností uplatňuje správca.
§ 12
Úverové financovanie
Podnikateľ pod dočasnou ochranou môže na účely zachovania prevádzky podniku uzavrieť za obvyklých podmienok úverové zmluvy alebo iné zmluvy, ktoré úverovej zmluve hospodársky zodpovedajú, vrátane zmlúv, ktoré zabezpečujú plnenia z týchto zmlúv (ďalej len „úverové financovanie“). Prostriedky z úverového financovania možno použiť v súvislosti so zachovaním prevádzky podniku na účel uvedený v zmluvách o úverovom financovaní.
§ 13
Osobitné právo zabezpečených veriteľov
Zabezpečení veritelia podnikateľa pod dočasnou ochranou majú právo, aby sa úverové financovanie poskytlo prednostne nimi a ak sa nedohodnú inak, podľa vzájomného pomeru hodnoty zabezpečenia ich pohľadávok. Ak zabezpečení veritelia alebo aspoň niektorý z nich úverové financovanie neposkytne, môže ho poskytnúť za obvyklých podmienok aj iná osoba.
§ 14
Priorita uspokojenia nárokov z úverového financovania
(1)
V prípade vyhlásenia konkurzu do piatich rokov od zániku dočasnej ochrany platia pre uspokojenie nárokov z úverového financovania rovnako ustanovenia osobitného predpisu o novom úvere.6)
(2)
Na nároky z úverového financovania poskytnutého počas dočasnej ochrany, okrem prípadných zmluvných pokút sa nepoužijú ustanovenia Obchodného zákonníka o kríze a ustanovenia osobitného predpisu o uspokojení spriaznených pohľadávok; na zabezpečenie nárokov z úverového financovania majetkom úpadcu, ktoré sú spriaznenou pohľadávkou, sa v konkurze neprihliada.
(3)
Odseky 1 a 2 sa nepoužijú, ak návrh na uloženie zmluvy o úverovom financovaní do zbierky zákonom ustanovených listín (ďalej len „zbierka listín“) nie je podaný do 30 dní od zániku dočasnej ochrany; to neplatí ak je veriteľom subjekt uvedený v § 2 ods. 2 a v zbierke listín je informácia kto a v akom rozsahu poskytol úverové financovanie.
§ 15
Predĺženie dočasnej ochrany
(1)
Podnikateľ pod dočasnou ochranou môže najskôr 30 dní a najneskôr 10 dní pred uplynutím dočasnej ochrany poskytnutej podľa § 8 ods. 3 žiadať súd o predĺženie dočasnej ochrany o ďalšie 3 mesiace (ďalej len „žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany“). Na žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany, ktorá sa nepodala v lehote podľa prvej vety, sa neprihliada; zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
(2)
Na žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany sa § 4 a 5 použijú rovnako.
(3)
Žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany musí obsahovať vyhlásenie podnikateľa pod dočasnou ochranou o tom, že rokuje s veriteľmi o zmene obsahu záväzkov, o čiastočnom odpustení záväzkov alebo o úverovom financovaní.
(4)
K žiadosti o predĺženie dočasnej ochrany sa musí pripojiť písomný súhlas dvojtretinovej väčšiny veriteľov počítanej podľa § 6 ods. 3, nie starší ako 30 dní pred podaním žiadosti o predĺženie dočasnej ochrany, inak sa na ňu neprihliada. Pre počítanie celkového počtu veriteľov podľa prvej vety sa vychádza z priebežnej účtovnej závierky podľa § 6 ods. 2.
(5)
Na predĺženie dočasnej ochrany na základe žiadosti o predĺženie dočasnej ochrany sa primerane použije § 8 a 9.
§ 16
Zánik dočasnej ochrany
(1)
Dočasná ochrana zaniká deň nasledujúci po dni zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku o podnikateľovi pod dočasnou ochranou spolu s informáciou, že dočasná ochrana sa ukončila. Zánikom dočasnej ochrany zanikajú aj jej účinky.
(2)
Súd bezodkladne zverejní údaje podľa odseku 1, ak
a)
uplynuli tri mesiace od poskytnutia dočasnej ochrany,
b)
uplynuli tri mesiace od predĺženia dočasnej ochrany,
c)
podnikateľ pod dočasnou ochranou požiada o jej ukončenie alebo vstúpi do likvidácie,
d)
právoplatne rozhodol o zrušení dočasnej ochrany alebo
e)
niektorý z veriteľov požiada o ukončenie dočasnej ochrany a pripojí písomný súhlas nadpolovičnej väčšiny veriteľov počítanej podľa § 6 ods. 3; § 15 ods. 4 druhá veta sa použije rovnako.
(3)
Na žiadosť o ukončenie dočasnej ochrany podľa odseku 2 písm. c) alebo písm. e) sa primerane použije § 4.
(4)
K žiadosti podľa odseku 2 písm. c) môže podnikateľ pod dočasnou ochranou priložiť aj dohodu s veriteľmi alebo niektorými z nich, ktorou dochádza k vzniku, zmene alebo zániku práv alebo záväzkov v nej obsiahnutých.
(5)
Ten, koho dočasná ochrana zanikla, nie je oprávnený žiadať o dočasnú ochranu opätovne počas nasledujúcich 48 mesiacov od jej zániku.
§ 17
Povinnosti po zániku dočasnej ochrany
Podnikateľ, ktorý bol v dočasnej ochrane a ktorý je právnickou osobou, je povinný do 30 dní od zániku dočasnej ochrany uložiť do zbierky listín vyhlásenie, že nie je v úpadku (ďalej len „vyhlásenie“); to neplatí ak v tejto lehote podá návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie, na základe ktorého sa neskôr začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie.
§ 18
Zrušenie dočasnej ochrany
(1)
Súd, ktorý rozhodol o poskytnutí dočasnej ochrany, môže z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu rozhodnúť o zrušení dočasnej ochrany, ak na dočasnú ochranu neboli predpoklady, predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany.
(2)
Kvalifikovaný podnet môže podať každý. Kvalifikovaný podnet musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať opis skutočností odôvodňujúcich dôvodnú pochybnosť o skutočnostiach podľa odseku 1. Na podanie, ktoré nie je kvalifikovaným podnetom a ktoré nie je podané na príslušný súd, sa neprihliada; o tom oznamovateľa súd bezodkladne upovedomí.
(3)
Uznesenie o začatí konania o zrušení dočasnej ochrany súd doručí podnikateľovi pod dočasnou ochranou a oznamovateľovi kvalifikovaného podnetu. Súd v uznesení o začatí konania o zrušení dočasnej ochrany vyzve podnikateľa pod dočasnou ochranou, aby najneskôr do piatich pracovných dní doručil súdu písomné vyjadrenie k dôvodom začatia konania o zrušení dočasnej ochrany a osvedčil, že nie sú splnené podmienky pre zrušenie dočasnej ochrany. Podnikateľa pod dočasnou ochranou zároveň poučí, že na skutočnosti a dôkazy predložené neskôr nebude prihliadať.
(4)
Účastníkom konania je podnikateľ pod dočasnou ochranou. Oznamovateľ kvalifikovaného podnetu nie je účastníkom konania, má však v konaní právo nazerať do súdneho spisu, predkladať listiny, z ktorých vyplývajú skutočnosti ním tvrdené, navrhovať dôkazy a byť upovedomený o predložení vyjadrení a dôkazoch podnikateľa pod dočasnou ochranou.
(5)
Súd o zrušení dočasnej ochrany rozhodne do 15 dní od doručenia kvalifikovaného podnetu bez nariadenia pojednávania na základe predložených listín; ak je to potrebné, môže nariadiť vypočutie osoby, ak jej výpoveď môže mať význam pre rozhodnutie alebo postup súdu v konaní.
§ 19
Spoločné ustanovenia
(1)
Na konanie o poskytnutí dočasnej ochrany sa nepoužije Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok; to neplatí o skúmaní procesných podmienok, ktoré súd skúma v rozsahu, v akom ich skúma v konaniach podľa Civilného mimosporového poriadku.
(2)
O poskytnutí dočasnej ochrany a predĺžení dočasnej ochrany, ako aj v prípadoch podľa § 16 ods. 2 koná a rozhoduje vyšší súdny úradník. Sudca koná a rozhoduje o námietke a v konaní podľa § 18.
(3)
Na konanie o zrušení dočasnej ochrany sa primerane použije Civilný mimosporový poriadok; ak sa konanie o zrušení dočasnej ochrany začalo na základe kvalifikovaného podnetu, ustanovenia čl. 6, § 35 a 36 Civilného mimosporového poriadku sa nepoužijú.
(4)
Proti rozhodnutiu súdu vydaného podľa tohto zákona je prípustný opravný prostriedok, len ak tak ustanovuje tento zákon.
(5)
Zabezpečovacím právom sa na účely tohto zákona rozumie záložné právo, zádržné právo, zabezpečovací prevod práva a zabezpečovací prevod pohľadávky vrátane iných práv, ktoré majú podobný obsah a účinky. Pohľadávka zabezpečená zabezpečovacím právom sa na účely tohto zákona považuje do výšky jej zabezpečenia za zabezpečenú pohľadávku a jej veriteľ za zabezpečeného veriteľa.
(6)
Vzory elektronických formulárov žiadosti vrátane príloh žiadosti, žiadosti o predĺženie dočasnej ochrany, námietok a žiadosti o ukončenie dočasnej ochrany zverejní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.
(7)
Informácia o poskytnutí dočasnej ochrany v priebehu účtovného obdobia sa uvádza v poznámkach riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky. V účtovnom období, v ktorom bola poskytnutá dočasná ochrana, sa uvádza v poznámkach účtovnej závierky suma záväzkov po lehote splatnosti viac ako 120 dní, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
(8)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov upravujúcich poskytovanie štátnej pomoci.7)
(9)
O poskytnutie dočasnej ochrany možno žiadať do 31. decembra 2022.
§ 20
Prechodné ustanovenia
(1)
Ak bola podnikateľovi poskytnutá dočasná ochrana podľa osobitného predpisu,8) ktorá trvá k 31. decembru 2020, predlžuje sa do 31. januára 2021, vrátane trvania jej účinkov. Predĺženie dočasnej ochrany podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na podnikateľov, ktorí k 31. decembru 2020 vstúpili do likvidácie alebo sa k 31. decembru 2020 nachádzajú v likvidácii.
(2)
Podaniu žiadosti podľa tohto zákona nebráni okolnosť, že žiadateľ je podnikateľom pod dočasnou ochranou podľa osobitného predpisu;8) ak na základe podanej žiadosti súd poskytne dočasnú ochranu podľa tohto zákona, dočasná ochrana podľa osobitného predpisu8) zaniká.
(3)
Na žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany podľa osobitného predpisu8) podanú od 1. januára 2021 sa neprihliada. Konanie o žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany podľa osobitného predpisu,8) ktorá sa nevybavila do 31. decembra 2020, sa zastavuje.
(4)
Konanie o primeranom zadosťučinení podľa osobitného predpisu8) začaté do 31. decembra 2020 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020.
Čl. II
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 423/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 275/2017 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 363/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z. a zákona 198/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 16 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Pri zmene malého konkurzu podľa osobitného predpisu21aa) účtovná jednotka zostaví priebežnú účtovnú závierku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21aa znie:
21aa) § 106j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 421/2020 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 462/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z. a zákona č. 420/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 80aaa znie:
80aaa) § 23 a 106c zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 421/2020 Z. z.“.
2.
V § 41 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak ide o daňovníka, na ktorého bol vyhlásený malý konkurz,80aaa) daňové priznanie podáva osoba oprávnená podľa osobitného predpisu.132d) Za zdaňovacie obdobie podľa odseku 6, počas ktorého dochádza k zrušeniu malého konkurzu a vyhláseniu konkurzu podľa osobitného predpisu,132e) daňové priznanie podáva správca.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 132d a 132e znejú:
132d) § 106f ods. 1 a 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 421/2020 Z. z.
132e) § 106j zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 421/2020 Z. z.“.
3.
V § 41 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa u daňovníka ruší malý konkurz a vyhlasuje konkurz podľa osobitného predpisu,132e) nedochádza z tohto dôvodu k zmene zdaňovacieho obdobia ku dňu vyhlásenia konkurzu podľa osobitného predpisu.132e)“.
Čl. IV
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 377/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z. a zákona č. 343/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11a ods. 2 znie:
„(2)
Na účel uplatnenia zodpovednosti podľa odseku 1 sa predpokladá, že návrh na vyhlásenie konkurzu nebol podaný včas aj vtedy, ak konkurz na majetok dlžníka nebol pre nedostatok majetku vyhlásený, bol z takéhoto dôvodu zrušený, ak exekúcia alebo obdobné vykonávacie konanie vedené voči dlžníkovi bolo z takéhoto dôvodu ukončené, alebo ak podnikateľ pod dočasnou ochranou poruší povinnosť uložiť do zbierky listín vyhlásenie podľa osobitného predpisu.3d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3d znie:
3d) § 17 zákona č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak v konkurznom konaní, ktoré sa začalo na základe návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu podľa tejto hlavy, súd zistí, že veriteľ doložil pohľadávku spôsobom podľa § 12 ods. 2 a okrem prípadných pochybností o dlžníkovej majetnosti sú splnené aj ostatné predpoklady na vyhlásenie konkurzu a zároveň, že sú splnené predpoklady podľa § 106c ods. 1 písm. b), c), f), g) a h) a nie je zložený preddavok na úhradu nákladov konkurzu podľa § 20 ods. 2, súd vyhlási na majetok dlžníka malý konkurz podľa desiatej hlavy prvého oddielu. Predbežného správcu v takom prípade neustanovuje. Zložený preddavok súd poukáže správcovi ustanovenému podľa § 106c a tento preddavok slúži ako záloha na činnosť správcu v malom konkurze.“.
3.
V § 20 ods. 2 a 4 sa za slová „na úhradu nákladov konkurzu“ vkladajú slová „vyhlasovaného podľa tejto hlavy“.
4.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Účastníkom konkurzného konania je aj poverená osoba podľa osobitného predpisu,8aa) s ktorou účastník konkurzného konania uzavrel zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu;8ab) ustanovenia § 25 a 26 sa nepoužijú.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8aa a 8ab znejú:
8aa) § 14 ods. 2 zákona 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.
8ab) § 15 zákona č. 374/2014 Z. z.“.
5.
V § 43 ods. 2 sa za slovo „splatná“ vkladá čiarka a slová „ak zabezpečil, aby v registri úpadcov boli zapísané údaje, ktoré sa v registri úpadcov zverejňujú, vrátane príloh,“.
6.
Nad § 106 sa vkladá označenie prvého oddielu, ktoré vrátane nadpisu znie:
„Prvý oddiel
Osobitné ustanovenia o malom konkurze“.
“.
7.
§ 106 vrátane nadpisu znie:
㤠106
Malý konkurz
(1)
Malý konkurz je konkurz vyhlásený podľa tohto oddielu.
(2)
Konkurzné konanie smerujúce k vyhláseniu malého konkurzu sa začína doručením návrhu dlžníka na vyhlásenie malého konkurzu na príslušný súd a končí zrušením malého konkurzu alebo iným ukončením konkurzného konania. Konkurzné konanie smerujúce k vyhláseniu malého konkurzu a malý konkurz, bez ohľadu či bol vyhlásený na návrh dlžníka alebo z dôvodu podľa § 19 ods. 4, sa vedie podľa ustanovení prvého oddielu tejto hlavy.
(3)
Návrh na vyhlásenie malého konkurzu podáva dlžník vrátane osôb oprávnených ho podať v mene dlžníka prostredníctvom na to určeného formulára. Ustanovenie § 12 ods. 1 a 4 prvá veta sa použije primerane. Dlžník je povinný pripojiť k návrhu na vyhlásenie malého konkurzu účtovné závierky vyhotovené počas uplynulých piatich kalendárnych rokov, ak ich mal povinnosť vyhotoviť.
(4)
Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na vyhlásenie malého konkurzu zaplatiť na účet súdu preddavok na úhradu nákladov malého konkurzu.“.
8.
Za § 106 sa vkladajú § 106a až § 106k, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠106a
Zánik funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu
Po začatí konkurzného konania funkcia štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu dlžníka nezanikne skôr ako ukončením tohto konkurzného konania, iba ak jediný štatutárny orgán alebo aj posledný člen štatutárneho orgánu dlžníka zomrie alebo zanikne; to platí primerane aj na funkciu likvidátora.
§ 106b
Správca
(1)
Na postavenie správcu a jeho pôsobnosť v malom konkurze sa § 166i a § 166j ods. 1 až 5 použijú primerane.
(2)
Ak sa konkurzné konanie začalo na základe návrhu likvidátora ustanoveného súdom zo zoznamu správcov, súd ho ustanoví za správcu; náhodný výber pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom sa v takom prípade nepoužije.
§ 106c
Vyhlásenie malého konkurzu
(1)
Súd do 15 dní od doručenia návrhu na vyhlásenie malého konkurzu vyhlási na majetok dlžníka malý konkurz, ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky, ak zistí, že
a)
návrh na vyhlásenie malého konkurzu podal dlžník, ktorý je právnickou osobou,
b)
dlžník má ustanovený štatutárny orgán,
c)
štatutárny orgán dlžníka alebo členovia štatutárneho orgánu sú osoby, ktoré nepôsobia ako štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu vo viac ako desiatich právnických osobách zapísaných v obchodnom registri,
d)
bol zložený preddavok na náklady malého konkurzu,
e)
dlžník neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 alebo ods. 4 Obchodného zákonníka,
f)
podľa posledných piatich účtovných závierok nemal dlžník záväzky v sume vyššej ako 1 000 000 eur,
g)
podľa posledných piatich účtovných závierok nemal dlžník majetok v hodnote vyššej ako 1 000 000 eur,
h)
vo vzťahu k dlžníkovi nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu podľa prvej hlavy a
i)
návrh na vyhlásenie malého konkurzu je úplný a je autorizovaný osobou oprávnenou konať v mene dlžníka.
(2)
Ak nie sú splnené podmienky na vyhlásenie malého konkurzu, súd v lehote 15 dní od doručenia návrhu na vyhlásenie malého konkurzu takýto návrh podľa povahy odmietne alebo konanie zastaví.
(3)
Vyhlásením malého konkurzu sa začína malý konkurz; vo výroku uznesenia o vyhlásení malého konkurzu súd uvedie, že ide o malý konkurz. Malý konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení malého konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením malého konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.
§ 106d
Vyvolané a súvisiace konania
V konaniach týkajúcich sa zistenia rozsahu konkurznej podstaty, ako aj v konaniach týkajúcich sa uspokojovania nárokov z konkurznej podstaty, vrátane sporov ohľadom právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva prihlásených pohľadávok, koná a rozhoduje sudca, ktorý koná vo veci malého konkurzu. Ustanovenia o náhodnom prideľovaní veci prostredníctvom programových a technických prostriedkov schválených ministerstvom sa nepoužijú.
§ 106e
Konkurzná podstata v malom konkurze
(1)
Malému konkurzu podlieha majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia malého konkurzu a majetok, ktorý úpadca nadobudol počas malého konkurzu.
(2)
Majetok úpadcu, na ktorom viaznu zabezpečovacie práva, podlieha malému konkurzu, ak to ustanovuje tento zákon (§ 167k). Majetok tretej osoby, na ktorom viaznu zabezpečovacie práva, malému konkurzu nepodlieha.
(3)
Výkonu zabezpečovacieho práva na majetku, ktorý malému konkurzu nepodlieha, nebráni skutočnosť, že prebieha konkurz alebo že konkurz bol zrušený, a ani skutočnosť, že dlžník v súvislosti so zrušením konkurzu zanikol. Písomnosti súvisiace s výkonom zabezpečovacieho práva sa namiesto dlžníka, ktorý v súvislosti so zrušením konkurzu zanikol, doručujú ich uložením do zbierky listín.
§ 106f
Pôsobnosť štatutárneho orgánu v malom konkurze
(1)
Štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu úpadcu počas malého konkurzu
a)
zabezpečuje vedenie účtovníctva úpadcu vrátane zostavenia účtovnej závierky úpadcu a uloženia účtovnej závierky úpadcu v registri účtovných závierok,
b)
koná za úpadcu voči orgánom finančnej správy, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a iným orgánom verejnej moci,
c)
koná za úpadcu v pracovnoprávnych vzťahoch,
d)
zabezpečuje plnenie povinností súvisiacich s archivovaním dokumentácie úpadcu,
e)
plní v rozsahu svojich možností a schopností povinnosti uložené správcom súvisiace so zabezpečením správy konkurznej podstaty v malom konkurze
f)
je povinný zostaviť priebežnú účtovnú závierku, ak súd zmení malý konkurz podľa § 106j ods.1 alebo ods. 2.
(2)
Náklady spojené s výkonom pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu nie je možné uspokojovať z výťažku určeného na uspokojenie veriteľov.
(3)
Odseky 1 a 2 platia primerane aj na likvidátora, to neplatí ak za likvidátora bola náhodným výberom ustanovená osoba zo zoznamu správcov.
§ 106g
Odporovanie právnym úkonom
(1)
Právo odporovať právnemu úkonu dlžníka, na ktorého majetok bol vyhlásený malý konkurz, patrí iba veriteľovi. Veriteľ má právo odporovať právnemu úkonu aj vtedy, ak sú splnené predpoklady, za ktorých by bol v konkurze vyhlásenom podľa prvej hlavy inak oprávnený odporovať správca podľa piatej hlavy druhého oddielu.
(2)
Veriteľ má právo odporovať právnemu úkonu aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná, nevykonateľná alebo neprihlásená, alebo ak bol malý konkurz zrušený, alebo dlžník zanikol.
(3)
Ak pri odporovaní právnemu úkonu bolo úspešných viac veriteľov, najprv sa uspokojí veriteľ, ktorý podal žalobu skôr.
(4)
Odseky 1 až 3 sa použijú aj v prípade, ak konkurz nemohol byť pre nedostatok majetku vyhlásený alebo bol z tohto dôvodu zrušený.
§ 106h
Použitie ustanovení z oddlženia v malom konkurze
Ustanovenia § 167b až 167g, § 167j až 167n, § 167p, § 167q, § 167s až 167v sa použijú primerane.
§ 106i
Podnikanie a iná činnosť úpadcu v malom konkurze
Všetky oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti a inej činnosti úpadcu vyhlásením malého konkurzu zanikajú.
§ 106j
Zmena malého konkurzu
(1)
Súd na návrh prihláseného veriteľa zruší malý konkurz a vyhlási konkurz podľa prvej hlavy, ak prihlásený veriteľ do šiestich mesiacov od vyhlásenia malého konkurzu zložil na účet súdu preddavok na úhradu nákladov konkurzu vyhlasovaného podľa prvej hlavy; za správcu súd ustanoví správcu z malého konkurzu. Úkony vykonané správcom počas malého konkurzu tým nie sú dotknuté.
(2)
Pri splnení predpokladov podľa odseku 1 súd vyhlási konkurz podľa prvej hlavy aj vtedy, ak bol malý konkurz zrušený a dlžník nebol vymazaný z obchodného registra alebo iného zákonom určeného registra, do ktorého sa zapisuje.
(3)
Veriteľ, ktorý sa prihlásil v malom konkurze, sa považuje za prihláseného veriteľa aj v konkurze vyhlásenom podľa prvej hlavy; takémuto veriteľovi nepatrí právo popierať pohľadávky už zistené v malom konkurze.
(4)
Veritelia, ktorým vznikli pohľadávky týkajúce sa úhrady nákladov malého konkurzu sa do konkurzu vyhláseného podľa prvej hlavy neprihlasujú a správca ich nároky uspokojí v poradí zodpovedajúcom povahe ich nárokov ako pohľadávky proti podstate.
§ 106k
Zodpovednosť
(1)
Ak dlžník pred vyhlásením malého konkurzu vykazoval záporné vlastné imanie a po zrušení malého konkurzu ostali neuspokojené pohľadávky prihlásených veriteľov prevyšujúce v úhrne 50 000 eur, sudca, ktorý konal a rozhodoval v malom konkurze, na podnet prihláseného veriteľa, správcu alebo aj bez návrhu uloží osobe, ktorá vykonávala funkciu štatutárneho orgánu úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu, pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur.
(2)
Pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 súd prihliada na dĺžku obdobia, v ktorom dlžník vykazoval záporné vlastné imanie; súd vychádza z posledných piatich účtovných závierok.
(3)
Zodpovednosť za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa § 11a uložením pokuty podľa odseku 1 nie je dotknutá.
(4)
Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.“.
9.
§ 107 vrátane nadpisu znie:
㤠107
Vylúčenie štatutárneho orgánu
(1)
Súd na návrh prihláseného veriteľa, správcu, zamestnanca úpadcu alebo orgánu verejnej moci určí, že štatutárny orgán úpadcu alebo člen štatutárneho orgánu úpadcu porušil svoje povinnosti počas malého konkurzu ak, bez vážneho dôvodu neposkytoval správcovi súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať alebo riadne nevykonával svoju pôsobnosť počas malého konkurzu.
(2)
Právoplatné rozhodnutie súdu podľa odseku 1 je rozhodnutím o vylúčení.14b)“.
10.
Nad § 107a sa vkladá označenie druhého oddielu, ktoré vrátane nadpisu znie:
„Druhý oddiel
Konkurzné ustanovenia súvisiace s trestným konaním“.
“.
11.
V § 119 ods. 4 sa slovo „ustanovenia“ nahrádza slovami „§ 24 ods. 4 a“.
12.
V § 166h ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Veriteľ má právo odporovať právnemu úkonu aj vtedy, ak by v konkurze vyhlásenom podľa druhej časti prvej hlavy bol inak oprávnený odporovať správca.“.
13.
V § 166j ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Ak je však vyhlásený konkurz alebo sa vedie konanie o určení splátkového kalendára ohľadom manžela dlžníka a táto okolnosť vyplýva z návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, súd druhému z manželov ustanoví totožného správcu.“.
14.
V § 176 ods. 5 sa slová „platobnú inštitúciu,28b)“ nahrádzajú slovami „platobnú inštitúciu, na poskytovateľa platobných služieb v obmedzenom rozsahu, na poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte, ak ide o právnickú osobu,28b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:
28b) § 63 až 79b zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 180 ods. 3 sa slovo „Vyhlásenie“ nahrádza slovami „Dočasná ochrana,32) vyhlásenie“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
32) Zákon č. 421/2020 Z. z.“.
16.
V § 204 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj šetrení v súvislosti s preskúmavaním majetkových pomerov dlžníka“.
17.
Za § 206k sa vkladá § 206l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠206l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)
Ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak, konania vrátane konaní vyvolaných a súvisiacich s konaniami podľa tohto zákona začaté do 31. decembra 2020 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020.
(2)
Ustanovenie § 19 ods. 4 sa použije aj na konania začaté a právoplatne neskončené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020, ak v konkurznom konaní nebol ustanovený predbežný správca.
(3)
Ak poverená osoba uzatvorila zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu8ab) do 31. decembra 2020, stáva sa účastníkom konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania 1. januára 2021; o prípadných návrhoch podľa § 25 a 26 súd nerozhoduje.“.
Čl. V
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z. a zákona č. 416/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 159 sa za slovo „oddlženia“ vkladajú slová „a malého konkurzu“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 93a znie:
93a) § 106 až 107, § 166 až 171c zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 421/2020 Z. z.“.
Čl. VI
Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. a zákona č. 155/2020 Z. z. sa mení takto:
§ 8 až 21 sa vypúšťajú.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r .
1)
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 23 zákona o e-Governmente.
3)
§ 95 ods. 3 až 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 241/2019 Z. z.
5)
§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 141 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. ES C 202,7.6.2016) v platnom znení, zákon o štátnej pomoci.
8)
§ 8 až 21 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii v znení zákona č. 92/2020 Z. z.