419/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

419
ZÁKON
z 1. decembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2019 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) Napríklad STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky.“.
2.
§ 2 sa dopĺňa písmenami p) až s), ktoré znejú:
„p)
spoločnými priestormi budovy miestnosti alebo súbor miestností budovy, ktoré sú vybavené vykurovacími telesami a sú určené na spoločné užívanie konečnými spotrebiteľmi,
q)
faktorom primárnej energie na účel vykazovania úspor podiel celkovej primárnej energie použitej na výrobu elektriny a dodanej elektriny; do dodanej elektriny sa nezapočítava energia súvisiaca s distribúciou a prenosom elektriny,
r)
primárnou energiou energia, ktorá neprešla procesom premeny,
s)
súborom údajov pre monitorovací systém energetickej efektívnosti súbor údajov potrebný pre monitorovanie, vyhodnocovanie a overovanie cieľov a príspevku podľa § 5 ods. 1.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
6) Príloha I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.“ .“.
4.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Faktor primárnej energie na účel vykazovania úspor
Ministerstvo určuje a každoročne na svojom webovom sídle zverejňuje faktor primárnej energie na účel vykazovania úspor, pričom zohľadní energetický mix dodávky elektriny17) za predchádzajúci kalendárny rok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
17) § 2 písm. b) tridsiaty piaty bod zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.“.
5.
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:
„d)
indikatívny národný príspevok18) k cieľu energetickej efektívnosti (ďalej len „národný príspevok“) vo forme absolútnej hodnoty primárnej energetickej spotreby a absolútnej hodnoty konečnej energetickej spotreby s orientačnou trajektóriou,
e)
národný cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa vo výške ročnej úspory energie 0,8 % konečnej energetickej spotreby určenej ako priemer troch najaktuálnejších rokov pred rokom 2019,
f)
národný kumulatívny cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa, ktorý je paťdesiatpäťnásobkom cieľa podľa písmena e).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
18) Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 21. 12. 2018).“.
6.
V § 5 odseky 2 až 4 znejú:
„(2)
Pri určení a úprave národného cieľa a národného príspevku ministerstvo zohľadní
a)
cieľ energetickej efektívnosti Európskej únie pre rok 2020 vo výške 1483 miliónov ton ropného ekvivalentu primárnej energetickej spotreby a 1086 miliónov ton ropného ekvivalentu konečnej energetickej spotreby,
b)
ciele u konečného spotrebiteľa podľa odseku 1 písm. a) a b),
c)
cieľ úspor energie budov podľa § 10 ods. 3 písm. a),
d)
opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti,
e)
energetickú politiku Slovenskej republiky,19)
f)
environmentálnu politiku Slovenskej republiky, národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky a politiku na ochranu klímy Slovenskej republiky,
g)
rozvoj energetickej decentralizácie a zvyšovanie miery energetickej sebestačnosti regiónov,
h)
potenciál nákladovo efektívnych úspor energie národného hospodárstva,
i)
vývoj a prognózu hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky,
j)
zmeny v dovoze a vývoze energie,
k)
rozvoj obnoviteľných zdrojov energie,
l)
jadrovú energetiku,
m)
predchádzajúce opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti,
n)
energetickú bezpečnosť a znižovanie závislosti Slovenskej republiky od dovozu energetických zdrojov a palív,
o)
energetickú chudobu domácností v Slovenskej republike,
p)
znižovanie energetickej náročnosti hospodárstva Slovenskej republiky,
q)
iné opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti,
r)
integrovaný národný energetický a klimatický plán,
s)
možnosti na ďalšie zlepšovanie energetickej efektívnosti po roku 2030,
t)
opatrenia na zlepšovanie energetickej efektívnosti na úrovni Európskej únie,
u)
vývoj a prognózu zachytávania a ukladania uhlíka,
v)
cieľ energetickej efektívnosti Európskej únie pre rok 2030,
w)
národný cieľ úspory energie u konečného spotrebiteľa podľa odseku 1 písm. e).
(3)
Dosiahnutú úsporu energie je možné započítať do národného cieľa, národného príspevku, národného cieľa úspory energie u konečného spotrebiteľa a cieľa úspor energie budov podľa § 10 ods. 3 len raz.
(4)
Ministerstvo vykonáva opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti podľa osobitného predpisu.19a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
19a) Nariadenie (EÚ) 2018/1999.“.
7.
V § 5 sa vypúšťa odsek 5.
8.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo vypracúva a na žiadosť Európskej komisie aktualizuje a zverejňuje na svojom webovom sídle komplexné posúdenie potenciálu efektívneho vykurovania a chladenia a tepelnú mapu Slovenskej republiky.“.
9.
V § 6 sa vypúšťajú odseky 2, 5 a 6.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20 až 25 a 28 až 31 sa vypúšťajú.
10.
V § 8 ods. 2 úvodnej vete sa slová „cieľa u konečného spotrebiteľa do roku 2020“ nahrádzajú slovami „národného cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa“.
11.
V § 8 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
12.
§ 9 sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 41, 43 a 45 sa vypúšťajú.
13.
V § 10 ods. 1 sa za slovo „dopravy“ vkladajú slová „a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“)“.
14.
V § 10 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „Slovenskej republiky“.
15.
V § 11 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v spoločných priestoroch budovy pri výmene zariadenia na výrobu tepla alebo rozvod tepla, ak je to funkčne uskutočniteľné a technicky a nákladovo primerané“.
16.
V § 11 ods. 2 sa slová „o celkovej spotrebe energie a o opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti za predchádzajúci kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „pre monitorovací systém energetickej efektívnosti“.
17.
V § 11 ods. 5 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 4 a 8“.
18.
§ 11 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:
„(8)
Ak je to funkčne uskutočniteľné a technicky a nákladovo primerané, vlastník nebytovej budovy57a) s celkovým účinným menovitým tepelným výkonom57b) vykurovacieho systému vyšším ako 290 kW a vlastník nebytovej budovy s celkovým účinným menovitým chladiacim výkonom57c) klimatizačného systému vyšším ako 290 kW, je povinný vybaviť nebytovú budovu systémom automatizácie a riadenia budovy, ktorý umožňuje
a)
priebežne monitorovať, zaznamenávať, analyzovať a upravovať spotrebu energie,
b)
porovnávať energetickú efektívnosť nebytovej budovy s referenčnými hodnotami energetickej efektívnosti budovy podľa § 25 písm. w), zisťovať straty v energetickej účinnosti technických systémov nebytovej budovy a informovať o možnostiach zvýšenia energetickej účinnosti a
c)
zabezpečiť komunikáciu s prepojenými technickými systémami nebytovej budovy a inými spotrebičmi v nebytovej budove a interoperabilitu s technickými systémami nebytovej budovy zahŕňajúcimi rôzne typy výrobcom chránených technológií a zariadení alebo technológie a zariadenia od rôznych výrobcov.
(9)
Vyhodnotenie funkčnej uskutočniteľnosti a technickej a nákladovej primeranosti podľa odseku 1 písm. b) a odseku 8 sa preukazuje energetickým auditom alebo správou podľa osobitného predpisu.57d)
(10)
Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu70) a ktorá dodáva teplo pre budovu s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 500 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním, sú povinní zabezpečiť, aby určené meradlo a pomerový rozdeľovač tepla57e) boli vybavené funkciou diaľkového odpočtu; to neplatí, ak vlastník budovy preukáže, že inštalácia funkcie diaľkového odpočtu nie je nákladovo primeraná alebo technicky možná.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 57a až 57e znejú:
57a) § 43c ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
57b) § 2 písm. e) zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 419/2020 Z. z.
57c) § 2 písm. f) zákona č. 314/2012 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z.
57d) § 6 ods. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
57e) § 18 ods. 4 písm. a) prvý bod a druhý bod zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 100/2014 Z. z.“.
19.
V § 12 odsek 4 znie:
„(4)
Podmienkou na zápis do zoznamu energetických audítorov je úspešné absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora v inom členskom štáte Európskej únie alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorej rozsah zodpovedá rozsahu ustanovenému všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 31 ods. 1 písm. f).“.
20.
V § 12 odseky 9 až 14 znejú:
„(9)
Ministerstvo alebo ním určená organizácia zapíše fyzickú osobu do zoznamu energetických audítorov a vydá jej o tom potvrdenie do 30 dní odo dňa
a)
úspešného absolvovania skúšky odbornej spôsobilosti podľa odseku 4,
b)
doručenia žiadosti energetického audítora, ktorý bol vyčiarknutý zo zoznamu energetických audítorov podľa odseku 13 písm. a), a v čase podania žiadosti neuplynula lehota podľa odseku 10, alebo
c)
doručenia žiadosti fyzickej osoby, ktorá predloží
1.
doklad o ukončení vzdelania podľa odseku 6,
2.
doklad o odbornej praxi podľa odseku 7 a
3.
osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa odseku 8 alebo doklad o úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora v inom členskom štáte Európskej únie alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorej rozsah zodpovedá rozsahu ustanovenému všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 31 ods. 1 písm. f).
(10)
Energetický audítor je povinný zúčastniť sa aktualizačnej odbornej prípravy najneskôr v piatom kalendárnom roku odo dňa
a)
vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
b)
absolvovania predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy.
(11)
Energetický audítor je povinný každoročne do 31. marca zaslať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému súbor údajov pre monitorovací systém energetickej efektívnosti z každého ním vykonaného
a)
energetického auditu na území Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 a 9 za dva predchádzajúce kalendárne roky,
b)
energetického auditu, ktorý bol vykonaný na účel poskytnutia príspevku z verejných prostriedkov alebo z podporných programov financovaných z prostriedkov medzinárodných finančných inštitúcií.
(12)
Energetický audítor je povinný vykonávať energetický audit riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou a postupom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 31 ods. 1 písm. g).
(13)
Ministerstvo alebo ním určená organizácia vyčiarkne energetického audítora zo zoznamu energetických audítorov do 30 dní, ak
a)
energetický audítor o to písomne požiadal,
b)
energetický audítor nesplnil povinnosť zúčastniť sa aktualizačnej odbornej prípravy, a to ani v kalendárnom roku nasledujúcom po uplynutí lehoty podľa odseku 10,
c)
vyčiarknutie navrhol orgán dozoru podľa § 27 ods. 1 písm. e) a bolo preukázané, že energetický audítor pri výkone energetického auditu porušil povinnosti podľa odseku 12,
d)
energetický audítor ani na výzvu prevádzkovateľa monitorovacieho systému nezaslal súbor údajov pre monitorovací systém energetickej efektívnosti podľa odseku 11,
e)
energetický audítor zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
(14)
Ministerstvo alebo ním určená organizácia zapíše fyzickú osobu, ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu energetických audítorov podľa odseku 13 písm. b) alebo písm. c), do zoznamu energetických audítorov po úspešnom opätovnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti.“.
21.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Porušenie povinností, na základe ktorého bola fyzická osoba vyčiarknutá zo zoznamu energetických audítorov podľa odseku 13 písm. c), sa považuje za osobitne závažné porušenie tohto zákona na účely zrušenia živnostenského oprávnenia.58)“.
22.
V § 13 odsek 3 znie:
„(3)
Energetický audit môže vykonať aj osoba, ktorá je držiteľom oprávnenia na výkon činnosti energetického audítora podľa právnych predpisov iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 12 ods. 11.“.
23.
§ 13 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Energetický audit môže vykonať aj organizácia určená ministerstvom.
(5)
Ak sa na vykonaní energetického auditu podieľajú viacerí energetickí audítori, v písomnej správe z energetického auditu sa určí jeden energetický audítor, ktorý zodpovedá za splnenie povinností podľa § 12 ods. 11 a 12.“.


24.
V § 14 odseky 1 až 10 znejú:
„(1)
Veľký podnik je povinný
a)
zabezpečiť vykonanie energetického auditu aspoň raz za štyri roky,
b)
zaviesť certifikovaný systém energetického manažérstva60) alebo
c)
zaviesť certifikovaný systém environmentálneho manažérstva,61) ktorého rozsah zodpovedá rozsahu podľa § 31 ods. 1 písm. g) druhého bodu.
(2)
Výstupom z energetického auditu podľa odseku 1 písm. a) je písomná správa z energetického auditu v rozsahu podľa § 31 ods. 1 písm. g) druhého bodu a súbor údajov pre monitorovací systém energetickej efektívnosti v elektronickej podobe a v rozsahu podľa § 31 ods. 1 písm. g) tretieho bodu.
(3)
Veľký podnik, ktorý zaviedol certifikovaný systém podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c), je povinný
a)
oznámiť túto skutočnosť do jedného roka prevádzkovateľovi monitorovacieho systému a
b)
aspoň raz za štyri roky zaslať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému elektronicky súbor údajov pre monitorovací systém energetickej efektívnosti v rozsahu podľa § 31 ods. 1 písm. g) štvrtého bodu.
(4)
Pri energetickom audite musí byť dodržaný princíp prvoradosti energetickej efektívnosti.
(5)
Písomná správa z energetického auditu nesmie obsahovať ustanovenia zamedzujúce jej poskytnutie poskytovateľovi energetickej služby.
(6)
Veľký podnik je povinný uchovávať písomnú správu z energetického auditu a podklady použité pri energetickom audite do vykonania ďalšieho energetického auditu podľa odseku 1.
(7)
Ak energetický audítor nezaslal prevádzkovateľovi monitorovacieho systému súbor údajov pre monitorovací systém energetickej efektívnosti podľa § 12 ods. 11, veľký podnik je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému súbor údajov pre monitorovací systém energetickej efektívnosti elektronicky do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti prevádzkovateľa monitorovacieho systému.
(8)
Veľký podnik je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému písomnú správu z energetického auditu na účel overenia postupu pri výkone energetického auditu a obsahu písomnej správy z energetického auditu do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti prevádzkovateľa monitorovacieho systému.
(9)
Mikropodnik, malý podnik a stredný podnik,6) ktorý zabezpečil vykonanie energetického auditu spolufinancovaného z verejných prostriedkov alebo z podporných programov financovaných z prostriedkov medzinárodných finančných inštitúcií, je povinný
a)
uchovávať písomnú správu z energetického auditu po dobu určenú poskytovateľom verejných prostriedkov alebo prostriedkov medzinárodných finančných inštitúcií,
b)
poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému písomnú správu z energetického auditu na účel overenia postupu pri výkone energetického auditu a obsahu písomnej správy z energetického auditu do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti prevádzkovateľa monitorovacieho systému.
(10)
Ministerstvo alebo ním určená organizácia posúdi postup pri výkone energetického auditu a obsah písomnej správy z energetického auditu na základe písomnej správy z energetického auditu poskytnutej prevádzkovateľovi monitorovacieho systému podľa odseku 8 alebo odseku 9 písm. b). Informáciu o výsledku posúdenia zverejní ministerstvo alebo ním určená organizácia na svojom webovom sídle.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60 a 61 znejú:
60) Napríklad STN EN ISO 50001 Systém energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na používanie (ISO 50001) (38 0005).
61) Napríklad STN EN ISO 14001 Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001) (83 9001).“.
25.
V § 15 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 67 sa vypúšťa.
26.
V § 19 odsek 8 znie:
„(8)
Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby je povinný zúčastňovať sa aktualizačnej odbornej prípravy najneskôr v piatom kalendárnom roku odo dňa
a)
vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
b)
absolvovania predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy.“.
27.
V § 19 ods. 12 úvodnej vete sa za slovo „Ministerstvo“ vkladajú slová „alebo ním určená organizácia“.
28.
V § 20 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane nahradenia zdrojov tepla efektívnejšími alternatívami“.
29.
V § 21 ods. 1 písmená c) a d) znejú:
„c)
bezodplatne priebežnú informáciu o dodávke tepla a vyúčtovaciu faktúru v elektronickej podobe, ak je to technicky možné,
d)
informácie o možnostiach odčítania informácií z určeného meradla, ak je to nákladovo primerané a technicky možné.“.
30.
V § 21 ods. 3 písmená c) a d) znejú:
„c)
bezodplatne priebežnú informáciu o dodávke alebo výrobe tepla a vyúčtovaciu faktúru v elektronickej podobe, ak je to technicky možné,
d)
informácie o možnostiach odčítania informácií z určeného meradla a pomerového rozdeľovača tepla alebo priebežnú informáciu o dodávke tepla za predchádzajúce fakturačné obdobie na základe údajov z diaľkového odpočtu meradiel,70a) ak je to nákladovo primerané a technicky možné.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70a znie:
70a) § 17 ods. 1 písm. a) a b) a §18 ods. 1 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 99/2007 Z. z.“.
31.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Dodávateľ tepla, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla na vykurovanie, na chladenie alebo v teplej vode konečnému spotrebiteľovi tepla, koncový odberateľ tepla, ktorý rozpočítava dodané teplo na vykurovanie, na chladenie, alebo v teplej vode konečnému spotrebiteľovi tepla, alebo osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu,70) sú povinní poskytnúť na požiadanie konečného spotrebiteľa dostupné údaje o vyúčtovaní dodaného tepla a o histórii spotreby tepla alebo údaje z odpočtov pomerového rozdeľovača tepla na vykurovanie konečných spotrebiteľov poskytovateľovi energetických služieb, ktorého určil konečný spotrebiteľ.“.
32.
V § 24 ods. 1 sa za slovo „cieľa“ vkladajú slová „a národného príspevku“.
33.
V § 24 ods. 2 sa slová „o svojej celkovej spotrebe energie“ nahrádzajú slovami „pre monitorovací systém energetickej efektívnosti“.
34.
V § 24 odsek 3 znie:
„(3)
Poskytovateľom údajov do monitorovacieho systému je
a)
orgán štátnej správy a organizácia v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti okrem subjektov uvedených v § 26,
b)
obec nad 500 obyvateľov, vyšší územný celok a organizácia v ich zakladateľskej pôsobnosti alebo zriaďovateľskej pôsobnosti,
c)
dodávateľ energie,
d)
prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete a distribútor energie,
e)
vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2,
f)
spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo správca,54)
g)
zúčastnený subjekt,
h)
energetický audítor, ktorý vykonáva energetický audit na území Slovenskej republiky,
i)
veľký podnik.“.
35.
V § 24 odsek 5 znie:
„(5)
Zúčastnený subjekt zašle každoročne do 31. marca prevádzkovateľovi monitorovacieho systému súbor údajov pre monitorovací systém energetickej efektívnosti o ním vykonaných opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti a o dosiahnutých úsporách energie.“.
36.
V § 25 písm. k) sa slovo „Komisiou“ nahrádza slovami „Európskou komisiou“.
37.
§ 25 sa dopĺňa písmenami w) a x), ktoré znejú:
„w)
sleduje, vyhodnocuje a zverejňuje na svojom webovom sídle referenčné hodnoty energetickej efektívnosti budov,
x)
vykonáva energetický audit podľa § 13 ods. 4.“.
38.
V § 27 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 12 ods. 14“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 15“.
39.
V § 28 ods. 1 písm. a) piatom bode a § 29 ods. 1 písm. e) piatom bode sa slová „o celkovej spotrebe energie a o opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti za predchádzajúci kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „pre monitorovací systém energetickej efektívnosti“.
40.
V § 29 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
energetický audítor
1.
nesplní povinnosť zúčastniť sa aktualizačnej odbornej prípravy podľa § 12 ods. 10,
2.
nezašle súbor údajov z každého ním vykonaného energetického auditu podľa § 12 ods. 11,
3.
vypracuje písomnú správu z energetického auditu, ktorá obsahuje ustanovenie podľa § 14 ods. 5,
4.
neuvedie v písomnej správe z energetického auditu náležitosti podľa § 31 ods. 1 písm. g) druhého bodu,“.
41.
V § 29 ods. 1 písm. g) treťom bode a písm. h) prvom bode sa vypúšťajú slová „alebo súhrnný informačný list“.
42.
V § 29 ods. 1 písm. h) sa vypúšťa tretí bod.
43.
V § 31 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
rozsah komplexného posúdenia potenciálu efektívneho vykurovania a chladenia a tepelnej mapy Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 1,“.
44.
V § 31 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
postup pri výpočte národného príspevku, postup pri výpočte národného cieľa úspory energie u konečného spotrebiteľa a postup pri výpočte úspor energie z opatrení prispievajúcich k plneniu národného cieľa úspory energie u konečného spotrebiteľa,“.
45.
V § 31 ods. 1 písm. g) tretí bod a štvrtý bod znejú:
„3.
súbor údajov pre monitorovací systém energetickej efektívnosti, ktorý je výstupom z energetického auditu podľa § 14 ods. 1 písm. a),
4.
súbor údajov pre monitorovací systém energetickej efektívnosti, ktorý je výstupom z certifikovaného systému podľa § 14 ods. 1 písm. b) a c),“.
46.
Za § 32a sa vkladá § 32b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)
Vlastník nebytovej budovy alebo správca nebytovej budovy sú povinní splniť povinnosť podľa § 11 ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2021 do 1. januára 2025.
(2)
Veľký podnik, ktorý zaviedol systém podľa § 14 ods.1 písm. b) alebo písm. c) v znení účinnom od 1. januára 2021 pred 1. januárom 2021, oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému do 30. septembra 2021.
(3)
Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu70) sú povinní zabezpečiť, aby určené meradlo a pomerový rozdeľovač tepla57e) boli vybavené funkciou diaľkového odpočtu podľa § 11 ods. 10 v znení účinnom od 1. januára 2021 do 1. januára 2027.
(4)
Ak energetický audítor nesplnil povinnosť zúčastniť sa aktualizačnej odbornej prípravy podľa § 12 ods. 10 v znení účinnom do 31. decembra 2020 a orgán dozoru podľa § 27 ods. 1 písm. e) nepredložil ministerstvu alebo ním určenej organizácii návrh na vyčiarknutie energetického audítora zo zoznamu energetických audítorov, ministerstvo alebo ním určená organizácia vyčiarkne energetického audítora zo zoznamu energetických audítorov
do 31. januára 2021.“.
47.
V prílohe k zákonu sa doterajší text nahrádza textom:
„Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady 2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5. 2013) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2018/844/EÚ z 30. mája 2018 (Ú. v. EÚ L 156, 19.6.2018) v znení smernice Európskeho parlamentu a 2018/2002/EÚ z 11. decembra 2018 (Ú. v. EÚ L 328, 21. 12. 2018) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2018/1999/EÚ z 11. decembra 2018 (Ú. v. EÚ L 328, 21. 12. 2018) a v znení delegovaného nariadenia Komisie 2019/826/EÚ zo 4. marca 2019 (Ú. v. EÚ L 137, 23. 5. 2019).“.
Čl. II
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 184/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 100/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 439/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 293/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 175/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (Ú. v. EÚ L 328, 21. 12. 2018).“.
Čl. III
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 Z. z., zákona č. 136/2011 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 373/2012 Z. z., zákona č. 30/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 173/2015 Z. z., zákona č. 181/2017 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 377/2018 Z. z., zákona č. 362/2019 Z. z., zákona č. 277/2020 Z. z. a zákona č. 395/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
Príloha č. 2 sa dopĺňa šiestym bodom a siedmym bodom, ktoré znejú:
„6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (Ú. v. EÚ L 328, 21. 12. 2018).
7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ (Ú. v. EÚ L 158, 14. 6. 2019).“.
Čl. IV
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 164/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 297/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 276/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe sa vypúšťa prvý bod.
Doterajší druhý bod až štvrtý bod sa označujú ako prvý bod až tretí bod.
2.
Príloha sa dopĺňa štvrtým bodom až šiestym bodom, ktoré znejú:
„4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/692 zo 17. apríla 2019, ktorou sa mení smernica 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom (Ú. v. EÚ L 117, 3. 5. 2019).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ (Ú. v. EÚ L 158, 14. 6. 2019).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (Ú. v. EÚ L 328, 21. 12. 2018).“.
Čl. V
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 162/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 309/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa prvý bod.
Doterajší druhý bod až šiesty bod sa označujú ako prvý bod až piaty bod.
2.
Príloha č. 2 sa dopĺňa šiestym bodom až ôsmym bodom, ktoré znejú:
„6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/692 zo 17. apríla 2019, ktorou sa mení smernica 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom (Ú. v. EÚ L 117, 3. 5. 2019).
7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ (Ú. v. EÚ L 158, 14. 6. 2019).
8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (Ú. v. EÚ L 328, 21. 12. 2018).“.
Čl. VI
Zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Tento zákon sa vzťahuje na
a)
vykurovací systém s celkovým účinným menovitým tepelným výkonom väčším ako 70 kW, ktorý je určený na vykurovanie vnútorných priestorov budovy,
b)
klimatizačný systém s celkovým účinným menovitým chladiacim výkonom väčším ako
70 kW.
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na vykurovací systém alebo klimatizačný systém, ktorý je
a)
umiestnený v budove podľa osobitného predpisu,1)
b)
predmetom zmluvy o energetickej efektívnosti,2)
c)
súčasťou technického systému nebytovej budovy3) vybavenej systémom automatizácie a riadenia budovy podľa osobitného predpisu3a) alebo
d)
súčasťou technického systému bytovej budovy3b) vybavenej
1.
funkciou priebežného elektronického monitorovania energetickej účinnosti vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému, ktorá vlastníkovi bytovej budovy, spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzatvoria zmluvu o výkone správy,3c) poskytuje informácie o poklese energetickej účinnosti vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému a o potrebe jeho údržby a
2.
funkciou zabezpečujúcou kontrolu optimálnej výroby, distribúcie, uskladňovania a spotreby energie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3c znejú:
1) § 2 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 300/2012 Z. z.
2) § 17 ods. 3 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) § 43c ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
3a) § 11 ods. 8 zákona č. 321/2014 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z.
3b) § 43b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
3c) § 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 158/1998 Z. z.“.
2.
§ 2 znie:
㤠2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
zariadením na výrobu tepla časť vykurovacieho systému, ktorou sa vyrába teplo s využitím
1.
spaľovania palív,
2.
elektrického odporového vykurovania,
3.
aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie prostredníctvom tepelného čerpadla,
b)
vykurovacím systémom teplovodný vykurovací systém alebo teplovzdušný vykurovací systém alebo ich kombinácia, vrátane integrovaného riadenia vetrania budovy, ktorý pozostáva z prvkov potrebných na zabezpečenie zvýšenia teploty vzduchu,
c)
klimatizačným systémom súbor prvkov potrebných na zabezpečenie úpravy vzduchu, pri ktorej sa reguluje maximálna teplota vzduchu alebo minimálna teplota vzduchu; klimatizačný systém môže zahŕňať aj prvky potrebné na zabezpečenie regulácie vetrania, vlhkosti a čistoty vzduchu,
d)
účinným menovitým tepelným výkonom najvyšší nepretržitý tepelný výkon zariadenia na výrobu tepla vyjadrený v kilowattoch, ktorý možno dosiahnuť pri dodržiavaní účinnosti garantovanej výrobcom zariadenia na výrobu tepla za bežných podmienok alebo prevádzkových podmienok,
e)
celkovým účinným menovitým tepelným výkonom súčet účinných menovitých tepelných výkonov všetkých zariadení na výrobu tepla v budove,
f)
celkovým účinným menovitým chladiacim výkonom najvyšší nepretržitý chladiaci výkon klimatizačného systému vyjadrený v kilowattoch, ktorý možno dosiahnuť pri dodržiavaní účinnosti garantovanej výrobcom klimatizačného systému za bežných podmienok alebo prevádzkových podmienok,
g)
vnútorným rozvodom tepla zariadenie na rozvod tepla na vykurovanie budovy alebo rozvod teplej vody v budove, ktoré pozostáva z potrubí a všetkých komponentov potrebných na distribúciu tepla v budove,
h)
vetraním proces prívodu vzduchu do priestoru v budove alebo do budovy alebo odvodu vzduchu z priestoru v budove alebo z budovy, a to prirodzeným spôsobom alebo núteným spôsobom.“.
3.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „menovitého výkonu kotla,“ a slová „a kategórie budovy3)“.
4.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Vykurovací systém musí byť schopný optimalizovať výrobu, distribúciu, uskladňovanie a spotrebu energie za bežných podmienok alebo prevádzkových podmienok.“.
5.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Pravidelná kontrola vykurovacieho systému zahŕňa najmä
a)
hodnotenie a kontrolu vykurovacieho systému ako celku v rozsahu podľa typu vykurovacieho systému,
b)
hodnotenie a kontrolu samostatných prístupných častí vykurovacieho systému, a to najmä zariadenia na výrobu tepla, prístupných vnútorných rozvodov tepla a riadiacich systémov vykurovacieho systému,
c)
hodnotenie schopnosti vykurovacieho systému optimalizovať výrobu, distribúciu, uskladňovanie a spotrebu energie za bežných podmienok alebo prevádzkových podmienok,
d)
návrh opatrení zameraných na účinnosť, spoľahlivosť a účel využitia vykurovacieho systému a hodnotenie nákladovej efektívnosti navrhovaných opatrení.
(4)
Pravidelná kontrola sa nevykonáva pre prvky vykurovacieho systému alebo prvky klimatizačného systému, ktorých pravidelná kontrola je súčasťou energetického auditu podľa osobitného predpisu3d) alebo overovania hospodárnosti podľa osobitného predpisu.3e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3d a 3e znejú:
3d) § 14 ods. 1 zákona č. 321/2014 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z.
3e) § 25 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 5 ods. 1 sa slová „v závislosti od menovitého výkonu klimatizačného systému je uvedený v prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „je päť rokov“.
7.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Klimatizačný systém musí byť schopný optimalizovať výrobu, distribúciu, uskladňovanie a spotrebu energie za bežných podmienok alebo prevádzkových podmienok.“.
8.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Pravidelná kontrola klimatizačného systému zahŕňa najmä
a)
hodnotenie a kontrolu klimatizačného systému ako celku v rozsahu podľa typu klimatizačného systému,
b)
hodnotenie a kontrolu samostatných prístupných častí klimatizačného systému,
c)
hodnotenie schopnosti klimatizačného systému optimalizovať výrobu, distribúciu, uskladňovanie a spotrebu energie za bežných podmienok alebo prevádzkových podmienok,
d)
návrh opatrení zameraných na účinnosť, spoľahlivosť a účel využitia klimatizačného systému a hodnotenie nákladovej efektívnosti navrhovaných opatrení.“.
9.
V § 6 ods. 4 sa za slová „§ 3 ods. 2“ vkladajú slová „a prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti4a)“ a vypúšťa sa druhá veta a tretia veta.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) § 24 ods. 1 a § 25 písm. a) zákona č. 321/2014 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z.“.
10.
V § 6 ods. 5 sa za slovo „Ministerstvo“ vkladajú slová „hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
11.
V § 6 odsek 7 znie:
„(7)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví
a)
postup pre odborne spôsobilú osobu pri pravidelnej kontrole vykurovacieho systému, obsah správy z pravidelnej kontroly vykurovacieho systému a podrobnosti o rozsahu pravidelnej kontroly vykurovacieho systému vrátane posúdenia jeho účinnosti a výkonu vzhľadom na potrebu tepla budovy,
b)
podrobnosti o schopnosti vykurovacieho systému optimalizovať výrobu, distribúciu, uskladňovanie a spotrebu energie za bežných podmienok alebo prevádzkových podmienok a návrhu opatrení zameraných na účinnosť, spoľahlivosť a účel využitia vykurovacieho systému,
c)
postup pre odborne spôsobilú osobu pri pravidelnej kontrole klimatizačného systému, obsah správy z pravidelnej kontroly klimatizačného systému a podrobnosti o rozsahu pravidelnej kontroly klimatizačného systému vrátane posúdenia jeho účinnosti a výkonu vzhľadom na potrebu chladu budovy,
d)
podrobnosti o schopnosti klimatizačného systému optimalizovať výrobu, distribúciu, uskladňovanie a spotrebu energie za bežných podmienok alebo prevádzkových podmienok a návrhu opatrení zameraných na účinnosť, spoľahlivosť a účel využitia klimatizačného systému.“.
12.
V § 8 ods. 2 sa vypúšťa slovo „písomnej“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „doručenej ministerstvu alebo osobe poverenej podľa § 13 ods. 3 v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Vzor žiadosti zverejňuje ministerstvo alebo osoba poverená podľa § 13 ods. 3 na svojom webovom sídle“.
13.
V § 8 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a vydá o tom potvrdenie“.
14.
V § 9 ods. 1 sa slová „podľa osobitného predpisu.8)“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu8) a vydá o tom potvrdenie.“.
15.
V § 9 odsek 2 znie:
„(2)
Ministerstvo organizuje najmenej raz za kalendárny rok aktualizačnú odbornú prípravu. Odborne spôsobilá osoba je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu najneskôr v piatom kalendárnom roku po
a)
vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti podľa § 8 ods. 1,
b)
absolvovaní predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy.“.
16.
V § 9 ods. 3 sa za slovo „prípravy“ vkladajú slová „a spôsobe jej vykonania“.
17.
V § 9 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
odborne spôsobilá osoba nesplnila povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu, a to ani v kalendárnom roku nasledujúcom po uplynutí lehoty podľa odseku 2,“.
18.
V 9 ods. 5 sa za slová „po úspešnom vykonaní skúšky“ vkladajú slová „a vydá o tom potvrdenie“.
19.
V § 10, § 11 ods. 2 a § 12 ods. 1 a 3 sa slová „Štátna energetická“ nahrádzajú slovami „Slovenská obchodná“ a v § 12 ods. 4 sa slová „Štátnou energetickou“ nahrádzajú slovami „Slovenskou obchodnou“.
20.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)
Lehota na uplatňovanie intervalu pravidelnej kontroly vykurovacieho systému uvedeného v prílohe č. 1 v znení účinnom od 1. januára 2021 a lehota na uplatňovanie intervalu pravidelnej kontroly klimatizačného systému podľa § 5 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2021 začína plynúť 1. januára 2021 pre vykurovací systém alebo klimatizačný systém, ktorý bol uvedený do prevádzky do 31. decembra 2020 a na ktorom nebola vykonaná pravidelná kontrola podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020.
(2)
Pravidelná kontrola vykurovacieho systému a pravidelná kontrola klimatizačného systému vykonaná podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020 sa považuje za pravidelnú kontrolu podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2021.
(3)
Doklad o vykonaní skúšky vydaný do 31. decembra 2020 sa považuje za potvrdenie o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti pravidelnej kontroly vykurovacieho systému alebo pravidelnej kontroly klimatizačného systému podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2021.“.
21.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1
k zákonu č. 314/2012 Z. z.
INTERVAL PRAVIDELNEJ KONTROLY VYKUROVACIEHO SYSTÉMU

Zariadenie na výrobu tepla alebo dodávku tepla Interval pravidelnej kontroly
[rok]
spaľovacie zariadenie na zemný plyn 4
spaľovacie zariadenie na tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu 3
elektrické odporové zariadenie určené na vykurovanie priestoru 5
tepelné čerpadlo 5
“.
22.
Príloha č. 2 sa vypúšťa.
23.
Doterajší text prílohy č. 3 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/844 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (Ú. v. EÚ L 156, 19. 6. 2018).“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.