387/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2021 do 30.06.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

387
ZÁKON
z 27. novembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 353/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 362/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „únia“)“.
2.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:
„p)
schváleným odosielateľom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 32 odosiela minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely,
q)
schváleným príjemcom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 32a prijíma na podnikateľské účely minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu.“.
3.
V § 4 ods. 9 sa slová „ods. 13“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.
4.
V § 6 ods. 1 písmeno a) znie:
a)
motorový benzín2d) kódu kombinovanej nomenklatúry
2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49


514 eur/1 000 l,“.
“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2d znie:
2d) Napríklad STN EN 228 + A1 Automobilové palivá. Bezolovnatý benzín. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6505).“.5.
V § 6 ods. 1 písmeno d) znie:
d)
plynový olej2f) kódu kombinovanej nomenklatúry
2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11,
2710 20 16 a 2710 20 19368 eur/1 000 l,“.
“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2f znie:
2f) Napríklad STN EN 590 Automobilové palivá. Motorová nafta. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6506).“.
6.
V § 6 ods. 1 písm. e) sa slová „2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 a 2710 20 39“ nahrádzajú slovami „2710 19 66, 2710 19 67, 2710 20 32 a 2710 20 38“.
7.
V § 6 ods. 1 písmeno f) znie:
f)
skvapalnené plynné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry
2711 12 až 2711 19 00


182 eur/1 000 kg,“.
“.
8.
V § 6 ods. 2 druhá veta znie:
„Ak minerálny olej uvedený v odseku 5 je ponúkaný na použitie alebo je použitý ako pohonná látka, uplatní sa sadzba dane podľa odseku 1 písm. f).“.
9.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na minerálny olej uvedený v odseku 1 písm. f) sa ustanovuje znížená sadzba dane vo výške 0 eur/1 000 kg, ak je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako palivo.“.
10.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Normy strát minerálneho oleja
Normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2ea, 2g a 2h sa vypúšťajú.
11.
§ 8 až 9c sa vypúšťajú.
12.
V § 10 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
v pozastavení dane, a to pri zistení chýbajúceho množstva pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, straty pri skladovaní, prepravné straty a na prirodzené úbytky minerálneho oleja, ak sú tieto straty technicky zdôvodnené a uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu; straty uznané colným úradom nemôžu byť vyššie, ako sú normy strát minerálneho oleja podľa § 7,“.
14.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Užívateľský podnik
(1)
Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je osoba oprávnená používať daňovo zvýhodnený minerálny olej. Osoba, ktorá chce používať daňovo zvýhodnený minerálny olej, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja (ďalej len „povolenie na použitie“). Osoba, ktorá chce odoberať daňovo zvýhodnený minerálny olej, musí požiadať o vydanie odberného poukazu, ak odsek 2 písm. b) a c) a odsek 5 neustanovujú inak alebo ak nebude postupovať podľa § 15 ods. 1 písm. b). Užívateľský podnik je oprávnený používať daňovo zvýhodnený minerálny olej len na účel použitia uvedený v povolení na použitie a odoberať tento minerálny olej len na základe odberného poukazu. Povolenie na použitie sa vyžaduje aj pri použití preukázateľne zdaneného minerálneho oleja užívateľským podnikom na účely použitia podľa § 6 ods. 5 alebo § 10 ods. 1 uvedené v tomto povolení, ak užívateľský podnik postupuje podľa § 15 ods. 1 písm. b).
(2)
Užívateľským podnikom je aj osoba
a)
podľa § 21, ak vykonáva činnosť užívateľského podniku v iných ako výrobných a skladovacích priestoroch, ktoré má uvedené v povolení na prevádzkovanie daňového skladu; k žiadosti o vydanie povolenia na použitie nepredkladá prílohy podľa odseku 7 písm. a), e) a f),
b)
oprávnená dodávať letecké pohonné látky podľa § 10 ods. 1 písm. b) priamo do nádrží lietadiel na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1 písm. b); pri odbere a dodaní týchto leteckých pohonných látok v územne vymedzenom priestore letiska sa nevyžaduje odberný poukaz a postup pri preprave podľa § 23 sa neuplatňuje,
c)
oprávnená dodávať v územne vymedzenom priestore letiska letecké pohonné látky podľa § 10 ods. 1 písm. b) priamo do nádrží lietadiel na iné účely ako podľa písmena b), pričom pri
1.
odbere tohto minerálneho oleja sa nevyžaduje odberný poukaz,
2.
odbere a dodaní tohto minerálneho oleja sa postup pri preprave podľa § 23 neuplatňuje,
3.
dodaní tohto minerálneho oleja sa ustanovenie § 42 ods. 1 písm. c) nepoužije,
4.
dodaní tohto minerálneho oleja vzniká podľa § 12 ods. 2 písm. b) tomuto užívateľskému podniku daňová povinnosť; pri vzniku daňovej povinnosti a podaní daňového priznania postupuje tento užívateľský podnik podľa § 14 ods. 2,
d)
oprávnená dodávať minerálny olej uvedený v odseku 3 písm. c) konečnému spotrebiteľovi tohto minerálneho oleja v domácnosti ako palivo na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody,
e)
oprávnená na základe povolenia podľa osobitného predpisu6baa) plniť minerálny olej uvedený v odseku 3 písm. c) do tlakových nádob zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu6bab) a tento minerálny olej dodávať na konečnú spotrebu.
(3)
Daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely tohto zákona je minerálny olej
a)
oslobodený od dane uvedený v § 10 ods. 1,
b)
bez daňovej sadzby podliehajúci postupu pri preprave uvedený v § 4 ods. 8,
c)
uvedený v § 6 ods. 5.
(4)
Daňovo zvýhodnený minerálny olej podľa odseku 3 je zakázané používať bez povolenia na použitie a dodávať alebo odoberať bez odberného poukazu, ak odsek 2 písm. b) a c) a odsek 5 neustanovujú inak.
(5)
Povolenie na použitie a odberný poukaz sa nevyžaduje pri odbere
a)
leteckých pohonných látok zahraničnými leteckými spoločnosťami priamo do nádrží lietadiel na ich vlastný pohon a prevádzku,
b)
lodných prevádzkových látok zahraničnými lodnými spoločnosťami do nádrží lodí na ich vlastný pohon a prevádzku,
c)
minerálneho oleja podľa § 10 ods. 1 písm. b) druhého bodu,
d)
minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 spotrebiteľom tohto minerálneho oleja ako paliva na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody v domácnosti, ktorý je fyzickou osobou,
e)
minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 v tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu6bab) osobou na jeho konečnú spotrebu alebo na predaj konečnému spotrebiteľovi.
(6)
Žiadosť o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu musí okrem údajov podľa osobitného predpisu30b) obsahovať
a)
adresu umiestnenia prevádzkarní, v ktorých sa skladuje alebo používa daňovo zvýhodnený minerálny olej, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
c)
účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v odseku 3 písm. a) a b) a predpokladané množstvo ročnej spotreby tohto minerálneho oleja v litroch alebo kilogramoch,
d)
identifikačné údaje odberateľa minerálneho oleja uvedeného v odseku 3 písm. c) a predpokladané množstvo ročnej spotreby tohto minerálneho oleja týmto odberateľom v kilogramoch, ak žiadateľ chce dodávať minerálny olej uvedený v odseku 3 písm. c) konečnému odberateľovi tohto minerálneho oleja v domácnosti ako palivo na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody,
e)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, od ktorého bude žiadateľ odoberať daňovo zvýhodnený minerálny olej.
(7)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 6 sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
technická dokumentácia a opis miesta použitia a miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,
c)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má daňovo zvýhodnený minerálny olej použiť ako pohonná látka alebo palivo, pričom z technickej dokumentácie musí byť zrejmý druh používaného minerálneho oleja a množstvo jeho spotreby takým zariadením,
d)
technologický postup a údaje o spotrebe daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ak sa má minerálny olej použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese,
e)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 8 písm. e),
f)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(8)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti podľa odseku 6, a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom nemala v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti podľa odseku 6 nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,18)
d)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,19)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie,
g)
má vydané povolenie podľa osobitného predpisu,6baa) ak chce byť užívateľským podnikom podľa odseku 2 písm. e).
(9)
Colný úrad pred vydaním povolenia na použitie alebo odberného poukazu preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 8, colný úrad vydá žiadateľovi povolenie na použitie a odberný poukaz do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad v povolení na použitie uvedie údaje podľa odseku 6 písm. a) a b) a účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa odseku 6 písm. c).
(10)
Colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz pre každého dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, v ktorom uvedie lehotu platnosti odberného poukazu a povolené množstvo odberu daňovo zvýhodneného minerálneho oleja. Pri určení množstva odberu daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v odbernom poukaze colný úrad zohľadní údaje uvedené v odseku 7 písm. c) a d) alebo prihliadne na stav zásob daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a použité množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja za obdobie 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Colný úrad vydá odberný pokaz v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie doručí žiadateľovi a druhé dodávateľovi daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedenému v odbernom poukaze. Ak užívateľský podnik postupuje podľa odseku 14 alebo podľa § 29 ods. 4, vyhotovenie odberného poukazu určené pre dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja colný úrad nevydáva.
(11)
V opakovanej žiadosti o vydanie odberného poukazu, ak sa nezmenili údaje podľa odseku 6, užívateľský podnik uvedie
a)
identifikačné údaje,
b)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
c)
druh a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
d)
predpokladané množstvo minerálneho oleja, ktoré chce odobrať, v litroch alebo kilogramoch.
(12)
Užívateľský podnik je povinný
a)
umiestniť daňovo zvýhodnený minerálny olej bezodkladne po prevzatí v mieste použitia alebo uskladnenia uvedeného v prílohe k žiadosti podľa odseku 7 písm. b), alebo dodať konečnému spotrebiteľovi, ak je užívateľským podnikom podľa odseku 2 písm. b) až d),
b)
používať len daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v povolení na použitie,
c)
používať daňovo zvýhodnený minerálny olej len na účely uvedené v povolení na použitie,
d)
nakupovať alebo inak odoberať daňovo zvýhodnený minerálny olej len od dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v odbernom poukaze; to neplatí, ak použil preukázateľne zdanený minerálny olej na účely použitia uvedené v povolení na použitie, z ktorého si uplatnil vrátenie dane podľa § 15 ods. 1 písm. b),
e)
oznámiť colnému úradu zmenu údajov podľa
1.
odseku 6 písm. a) do 30 dní odo dňa jej zmeny,
2.
odseku 6 písm. b) až e) pred jej zmenou,
3.
odseku 7 písm. a) do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu,
4.
odseku 7 písm. e) a odseku 8 písm. f) do 15 dní odo dňa ich zmeny,
5.
odseku 7 písm. b) až d) najneskôr päť pracovných dní pred ich zmenou,
f)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
g)
viesť evidenciu podľa § 37,
h)
spĺňať podmienky podľa odseku 8 počas celého obdobia platnosti povolenia na použitie.
(13)
Pri zmene údajov oznámených užívateľským podnikom podľa odseku 12 písm. e) colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na použitie. Pri zmene údajov podľa odseku 6 písm. b), c) a e) môže užívateľský podnik použiť daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely, ktoré oznámil, až keď colný úrad doplní povolenie na použitie a vydá nový odberný poukaz.
(14)
Pri odbere minerálneho oleja uvedeného v povolení na použitie z iného členského štátu a na účely uvedené v povolení na použitie postupuje užívateľský podnik podľa § 25 primerane, pričom prijatím tohto minerálneho oleja v užívateľskom podniku a umiestnením v jeho sklade sa tento minerálny olej považuje za daňovo zvýhodnený minerálny olej.
(15)
Bez povolenia na použitie, odberného poukazu a elektronického sprievodného administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému6c) (ďalej len „elektronický dokument“) podľa § 23 alebo zjednodušeného sprievodného administratívneho dokumentu v písomnej forme (ďalej len „sprievodný dokument“) podľa § 27 možno na daňovom území prijímať alebo dodávať minerálny olej uvedený v odseku 3 písm. b) a minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 25 (kerozín), ak sú určené na iné účely ako pohonná látka alebo palivo a len ak sa dodávajú v obaloch, z ktorých ani jeden nemá objem väčší ako desať litrov.
(16)
Užívateľský podnik môže daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v povolení na použitie so súhlasom colného úradu dodať inému užívateľskému podniku, ktorý má vydané povolenie na použitie tohto minerálneho oleja, alebo daňovému skladu, alebo tento minerálny olej vydať na prepracovanie alebo zneškodnenie podľa osobitného predpisu6ca) pod dohľadom colného úradu, ak
a)
vykonáva obmenu daňovo zvýhodneného minerálneho oleja v súvislosti so zabezpečením úloh v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení,6d)
b)
bol daňovo zvýhodnený minerálny olej znehodnotený v procese použitia uvedeného v povolení na použitie alebo
c)
zásoby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja už nemôže použiť na účely uvedené v povolení na použitie.
(17)
Colný úrad odníme povolenie na použitie, ak
a)
daňovo zvýhodnený minerálny olej bol opakovane použitý na iné účely ako na účely uvedené v povolení na použitie a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
b)
užívateľský podnik prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 8 písm. a) až f),
c)
užívateľský podnik prestal spĺňať podmienku uvedenú v odseku 8 písm. g),
d)
užívateľský podnik porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
e)
užívateľský podnik nepoužil daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v povolení na použitie na účely uvedené v povolení na použitie v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu jeho vydania alebo od dátumu posledného odberu daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
f)
užívateľský podnik požiadal o odňatie povolenia na použitie,
g)
colný úrad zaregistroval užívateľský podnik ako prevádzkovateľa daňového skladu a vydal mu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu v mieste umiestnenia jeho prevádzkarní alebo
h)
užívateľský podnik vstúpil do likvidácie.
(18)
Povolenie na použitie zaniká, ak
a)
užívateľský podnik podal žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra, podal žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia, oznámil ukončenie podnikania alebo bol užívateľský podnik zrušený, ak nebol zriadený alebo založený na podnikateľské účely,
b)
osoba nepodala žiadosť podľa písmena a), dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,19a)
c)
užívateľským podnikom je fyzická osoba a táto zomrela alebo nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu, alebo
d)
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie.
(19)
Pri odňatí alebo zániku povolenia na použitie sa použije § 21 ods. 10 písm. a) a ods. 11 rovnako. Dňom odňatia alebo zániku povolenia na použitie zaniká platnosť odberných poukazov vydaných tomuto užívateľskému podniku. Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní odo dňa odňatia alebo zániku povolenia na použitie informuje o týchto skutočnostiach dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v žiadosti podľa odseku 6 písm. e).
(20)
Ak užívateľský podnik končí svoju činnosť a má zásoby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ktorý už nemôže použiť na účely uvedené v povolení na použitie, so súhlasom colného úradu môže daňovo zvýhodnený minerálny olej dodať inému užívateľskému podniku, ktorý má povolenie na použitie tohto minerálneho oleja, daňovému skladu, alebo tento minerálny olej vydať na prepracovanie alebo zneškodnenie podľa osobitného predpisu6ca) pod dohľadom colného úradu. Rovnako postupuje správca konkurznej podstaty užívateľského podniku, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia uvádza do obehu daňovo zvýhodnený minerálny olej.
(21)
Ak sa uplatní postup podľa odsekov 16 a 20, ustanovenia § 42 ods. 1 písm. c) a d) sa nepoužijú. Daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v odsekoch 16 a 20, ktorý bol zneškodnený podľa osobitného predpisu6ca) pod dohľadom colného úradu, sa považuje za oslobodený od dane podľa § 10 ods. 2 písm. f).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6baa, 6bab, 6c a 19 znejú:
6baa) § 7 a 8 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6bab) Zákon č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6c) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 z 15. januára 2020 o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 58, 27. 2. 2020).
19) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.
16.
V § 12 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
použitia, dodania alebo ponúkania na použitie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 ako pohonnej látky,“.
20.
V § 13 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
použila, dodala alebo ponúkala na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5 ako pohonnú látku,“.
24.
V § 14 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.
25.
V § 15 odsek 1 znie:
„(1)
Daň z minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť
a)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal taký minerálny olej alebo má minerálny olej zdanený podľa tohto zákona,
b)
užívateľskému podniku, ktorý má v čase použitia preukázateľne zdaneného minerálneho oleja vydané povolenie na použitie a ktorý použil tento minerálny olej na účely použitia uvedené v povolení na použitie; vrátenie dane z tohto minerálneho oleja si užívateľský podnik uplatní súhrne za celý kalendárny mesiac, v ktorom použil tento minerálny olej na účely použitia uvedené v povolení na použitie,“.
27.
V § 15 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu preukázala colným vyhlásením, v ktorom je colným úradom potvrdený výstup minerálneho oleja z územia Európskej únie, a dokladom o odoslaní alebo preprave minerálneho oleja.“.
28.
V § 15 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.
31.
V § 18 ods. 5 sa za slová „technickými normami13)“ vkladajú slová „alebo s inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 14 znejú:
13) STN 75 3415 Ochrana vody pred ropnými látkami. Objekty na manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie (75 3415).
STN 65 0201 Horľavé kvapaliny. Prevádzky a sklady (65 0201).
STN 92 0800 Požiarna bezpečnosť stavieb. Horľavé kvapaliny (92 0800).
14) Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.“.
32.
V § 19 ods. 6 písm. b) sa slová „2710 20 15, 2710 20 17“ nahrádzajú slovami „2710 20 16“.
33.
V § 19a ods. 3 sa slová „a odseku 2 písm. b) do 15 dní odo dňa jej vzniku“ nahrádzajú slovami „do 15 dní odo dňa jej vzniku a každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. b) najneskôr päť pracovných dní pred jej vznikom“.
34.
V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
identifikačné údaje odberateľa minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5, ak žiadateľ chce dodávať tento minerálny olej konečnému spotrebiteľovi tohto minerálneho oleja v domácnosti ako palivo na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody.“.
35.
V § 21 ods. 6 prvá veta znie:
„Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1 písm. a) a odseku 2 písm. b) a c) najneskôr päť pracovných dní pred ich vznikom a zmenu údajov podľa odseku 2 písm. d) a f) a odseku 4 písm. g) do 15 dní odo dňa ich vzniku.“.
36.
V § 21 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Zmenu skutočností a údajov podľa odseku 2 písm. b) o technickej dokumentácii zariadení na meranie prietoku, teploty, hmotnosti, hustoty minerálneho oleja a v doklade o overení skladovacích zariadení a meracích zariadení je prevádzkovateľ daňového skladu povinný oznámiť do 15 dní odo dňa ich vzniku alebo do 15 dní odo dňa doručenia osvedčenia o overení podľa osobitného predpisu.14)“.
37.
V § 21 ods. 7 písm. d) štvrtom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo navýšená v lehote podľa § 22a ods. 3“.
38.
V § 22 ods. 4 sa vypúšťajú slová „prvého bodu“.
39.
V § 22 ods. 14 písm. d) úvodnej vete sa slová „až m)“ nahrádzajú slovami „až k)“.
40.
V § 23 ods. 1 písm. d) sa za slovami „registrovaný odosielateľ“ vypúšťa čiarka a vkladajú slová „na daňovom území, do daňového skladu na daňovom území alebo“.
41.
V § 23 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
z užívateľského podniku do iného užívateľského podniku alebo do daňového skladu, ak ide o
1.
dodanie leteckých pohonných látok podľa § 11 ods. 2 písm. b),
2.
dodanie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa § 11 ods. 16,
3.
ukončenie činnosti užívateľského podniku podľa § 11 ods. 20,
4.
materiálovú výpomoc so súhlasom colného úradu,“.
42.
V § 23 ods. 4 až 10 a § 25a ods. 6 písm. b) sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
43.
V § 23 ods. 4 druhej vete, § 23 ods. 9, § 24 ods. 2 druhej vete, § 24 ods. 8 a § 30 ods. 2 sa slová „zaručeným elektronickým podpisom20b)“ nahrádzajú slovami „kvalifikovaným elektronickým podpisom20b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:
20b) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).“.
44.
V § 23 ods. 5 a § 24 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
45.
V § 23 ods. 13 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
odosielateľom tohto minerálneho oleja odosielaného podľa § 11 ods. 16 a 20.“.
46.
V § 23 ods. 16 a § 24 ods. 16 sa slovo „prijatí“ nahrádza slovom „dopravení“ a slovo „prijatie“ sa nahrádza slovom „dopravenie“.
48.
V § 24 ods. 1 písm. b) sa za slovo „do“ vkladá slovo „iného“.
51.
V § 25 odsek 14 znie:
„(14)
Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) oznámiť colnému úradu najneskôr päť pracovných dní pred prijatím tohto minerálneho oleja, zmenu údajov podľa odseku 3 písm. b) najneskôr päť pracovných dní pred ich vznikom a zmenu údajov podľa odseku 3 písm. c) a odseku 4 písm. f) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. a) je oprávnený príjemca povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad preverí u oprávneného príjemcu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane alebo vydá nové osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Pri vydaní nového osvedčenia o registrácii a povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane pre toho istého oprávneného príjemcu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo.“.
52.
V § 25 ods. 15 písm. b) sa slová „vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia“ nahrádzajú slovami „vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie“.
54.
V § 25a ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
55.
V § 25a ods. 5 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo o vydanie odberného poukazu“.
56.
V § 25a odsek 8 znie:
„(8)
Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodovanie preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 5 a v prílohách podľa odseku 6. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienku uvedenú v odseku 4, colný úrad vydá žiadateľovi povolenie na obchodovanie do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Obchodovať s vybraným minerálnym olejom je na daňovom území možné len na základe povolenia na obchodovanie vydaného colným úradom.“.
57.
V § 25a sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 až 15 sa označujú ako odseky 9 až 14.
58.
V § 25a ods. 9 písm. a) sa slová „odseku 5 písm. b) a c) a odseku 6 do 15 dní odo dňa jej vzniku“ nahrádzajú slovami „odseku 5 písm. b) a odseku 6 písm. c) do 15 dní odo dňa jej vzniku, zmenu údajov podľa odseku 6 písm. b) najneskôr päť pracovných dní pred ich vznikom a zmenu údajov podľa odseku 6 písm. a) do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu“.
59.
V § 25a ods. 11 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
60.
V § 25a ods. 13 prvej vete sa slová „odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.
61.
V § 25a ods. 14 úvodnej vete sa číslo „14“ nahrádza číslom „13“.
62.
V § 25b sa vypúšťajú slová „alebo v § 7 ods. 1 a 2“ a slová „alebo § 7 ods. 1 a 2“.
63.
V § 25b sa za slovami „§ 6 ods. 1 písm. a)“ vypúšťa čiarka a slová „d) a f)“ sa nahrádzajú slovami „a d)“.
64.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20e znie:
20e) Príloha č. 1 položka 1.3.8 vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.“.

65.
V § 25b ods. 7 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. f) minimálne 150 000 kg“.
66.
V § 25b ods. 8 posledná veta znie: „Ak osoba podľa odsekov 1 a 4 alebo odseku 16 distribuuje, predáva na konečnú spotrebu alebo nakupuje na vlastnú spotrebu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) výlučne v spotrebiteľskom balení na konečnú spotrebu, nemusí mať skladovacie zariadenie, pri príjme a výdaji tohto minerálneho oleja nie je povinná postupovať podľa osobitných predpisov21) a nemusí spĺňať podmienky uvedené v odseku 7 písm. b) a c); spotrebiteľským balením sa na účely tohto zákona rozumie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) vložený do obalu21a) a minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) vložený do obalu s menovitým obsahom od 50 do 210 litrov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21 a 21a znejú:
21) Napríklad zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 157/2018 Z. z. v znení zákona č. 198/2020 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/2019 Z. z.
21a) § 14 zákona č. 157/2018 Z. z.
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby v znení vyhlášky č. 433/2019 Z. z.“.
67.
V § 25b ods. 14 písm. a) sa slová „finančné riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“)“.
68.
V § 25b ods. 14 písm. g) sa za slová „písm. c)“ vkladajú slová „a d)“.
70.
V § 25b ods. 15 písm. e) sa slová „a d)“ nahrádzajú slovami „až e)“.
73.
V § 25b ods. 22 sa vypúšťa písmeno a). Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.
74.
§ 25c sa vypúšťa.
75.
V § 27 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky“, bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.
76.
V § 27 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 9.
77.
V § 27 ods. 3 sa vypúšťajú slová „písomne, faxom alebo elektronicky“, bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.
78.
V § 27 odsek 4 znie:
„(4)
Ak je počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 elektronický systém6c) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) okrem príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 16 ods. 3 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, len ak oznámil colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) informácie spôsobom podľa osobitného predpisu.20a) Odosielateľ (dodávateľ) je povinný požadované informácie zaslať colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) pred zmenou miesta prijatia; odsek 6 sa použije primerane.“.
79.
V § 28 ods. 2 písm. a), § 34 ods. 12 a § 34a ods. 2 písm. a) sa za slovom „havárie“ vypúšťa čiarka a slová „nepredvídateľných okolností“.
80.
V § 29 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
81.
V § 29 odsek 4 znie:
„(4)
Užívateľský podnik pri dovoze minerálneho oleja na účely oslobodené od dane podľa § 6 ods. 5 alebo § 10 ods. 1 je povinný pri prepustení tohto minerálneho oleja do voľného obehu,2a) mať platné povolenia na použitie, platný odberný pokaz a zloženú zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na prepravované množstvo minerálneho oleja. Minerálny olej po jeho prevzatí musí byť bezodkladne umiestnený v sklade užívateľského podniku alebo dodaný konečnému spotrebiteľovi, ak je dovozcom užívateľský podnik podľa § 11 ods. 2 písm. d).“.
82.
V § 29 sa vypúšťa odsek 5.
83.
V § 30a ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky“, bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.
84.
V § 30a sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.
85.
V § 30a ods. 2 sa vypúšťajú slová „písomne, faxom alebo elektronicky“, bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.
86.
V § 30a odsek 3 znie:
„(3)
Ak je počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém6c) nedostupný, podľa § 27 môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu, len ak oznámil colnému úradu vývozu25b) informácie spôsobom podľa osobitného predpisu.20a) Vývozca je povinný požadované informácie zaslať colnému úradu vývozu25b) pred zmenou miesta výstupu; odsek 5 sa použije primerane.“.
92.
V § 34 odsek 4 znie:
„(4)
Platiteľ dane uvedený v odseku 2 je povinný pri vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie colnému úradu odberateľa (dodávateľa) a zaplatiť daň podľa sadzieb dane platných v deň prevzatia minerálneho oleja v lehote podľa § 14 ods. 3. Na daňové priznanie sa použije § 14 primerane.“.
94.
V § 35 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Vydanie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja musí byť doložené odberným poukazom alebo číslom povolenia na obchodovanie. Vydanie minerálneho oleja podľa § 6 ods. 5 v tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu6bab) musí byť doložené identifikačnými údajmi odberateľa.
(4)
Zápisy v evidencii podľa odseku 2 sa musia vykonávať denne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po vzniku udalosti.“.
95.
§ 37 znie:
㤠37
(1)
Užívateľský podnik je povinný viesť evidenciu množstva daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa jednotlivých druhov minerálneho oleja, v ktorej za každý kalendárny mesiac uvedie
a)
počiatočný stav zásob daňovo zvýhodneného minerálneho oleja na začiatku kalendárneho mesiaca,
b)
odobraté množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja od dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v odbernom poukaze v príslušnom kalendárnom mesiaci,
c)
množstvo preukázateľne zdaneného minerálneho oleja, ktoré použil na účely uvedené v povolení na použitie v príslušnom kalendárnom mesiaci, z ktorého žiada o vrátenie dane podľa § 15 ods. 1 písm. b),
d)
množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ktorý použil na účely uvedené v povolení na použitie,
e)
množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c), ak dodáva tento minerálny olej konečnému odberateľovi v domácnosti ako palivo na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody,
f)
množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, z ktorého vykonal obmenu v súvislosti so zabezpečením úloh v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení,6d) ak postupoval podľa § 11 ods. 16 písm. a),
g)
množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ktorý bol znehodnotený v procese jeho použitia na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1 písm. a), ak postupoval podľa § 11 ods. 16 písm. b),
h)
množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ktoré zneškodnil z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 16 písm. c),
i)
množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja dodaného podľa § 11 ods. 20,
j)
množstvo nepoužitého daňovo zvýhodneného minerálneho oleja na konci kalendárneho mesiaca.
(2)
Zápisy v evidencii podľa odseku 1 sa musia vykonávať denne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po vzniku udalosti.“.
97.
V § 39 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
množstva minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 prijatého v tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu6bab) z prijatého minerálneho oleja,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
98.
V § 40 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo v § 7 ods. 1 a 2“.
99.
V § 40 ods. 3 sa vypúšťajú písmená g) až j).
100.
V § 40 ods. 5 sa vypúšťa slovo „evidovaných“.
102.
V § 41 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
identifikačné údaje užívateľského podniku, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom užívateľského podniku, číslo povolenia na použitie, dátum vydania a dátum odňatia povolenia na použitie, číslo odberného poukazu, dátum vydania a dátum odňatia odberného poukazu.“.
105.
V § 41 ods. 3 sa slová „písm. f), i) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. d), f) a i) až k)“.
108.
V § 42a ods. 1 písm. d) sa slová „ods. 1 písm. f) druhom bode“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
109.
V § 43 ods. 2 sa vypúšťajú slová „§ 9,“.
111.
Za § 46s sa vkladajú § 46t až 46z, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠46t
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)
Zaradenie osoby do evidencie dovozcov minerálneho oleja podľa § 9 v znení účinnom do 31. decembra 2020 zaniká 1. januára 2020.
(2)
Platnosť rozhodnutia o určení najviac prípustnej výšky strát minerálneho oleja v daňovom sklade vydaného colným úradom podľa § 40 ods. 3 písm. g) v znení účinnom do 31. decembra 2020 zaniká 1. januára 2021.
(3)
Podľa § 25b ods. 15 písm. g), ods. 16 a ods. 18 písm. a) v znení účinnom prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom finančné riaditeľstvo uverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o začatí označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou, sa postupuje od 1. januára 2021.
(4)
Správneho deliktu sa v období od 1. januára 2021 do 30. júna 2021 dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ak
a)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja oslobodeného od dane,
b)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja bez daňovej sadzby podliehajúceho postupu pri preprave podľa § 4 ods. 8,
c)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely neuvedené v odbernom poukaze,
d)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej bez vydaného odberného poukazu,
e)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku,
f)
použije minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) na iný ako určený účel,
g)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
h)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu minerálneho oleja v súlade s týmto zákonom,
i)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode ako pohonnú látku,
j)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú látku alebo ako palivo,
k)
nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom a colný úrad použije na úhradu dane zábezpeku na daň alebo si uplatní plnenie z bankovej záruky; uvedené sa neuplatní, ak sa postupuje podľa § 25 ods. 9, § 31 ods. 5 alebo § 34 ods. 5,
l)
nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 1,
m)
nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 10 písm. b),
n)
nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 1, 4 alebo ods. 16,
o)
nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 14 písm. a), c) až g), ods. 15 písm. b) až e) a g), ods. 18 písm. a) až d) a f),
p)
prepraví v pozastavení dane minerálny olej na iné miesto, ako je miesto priameho dodania uvedené v elektronickom dokumente.
(5)
Colný úrad uloží pokutu za správny delikt
a)
podľa odseku 4 písm. a) až k) od 500 eur do 1 000 000 eur,
b)
podľa odseku 4 písm. l) až p) od 100 eur do 100 000 eur.
(6)
Ak konanie o správnom delikte podľa § 42 ods. 1 písm. j) a k) v znení účinnom do 31. decembra 2020 nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2020, ukončí sa podľa predpisu účinného do 31. decembra 2020 a na pokutu sa vzťahuje § 42 ods. 2 v znení účinnom do 31. decembra 2020.
(7)
Ak bola v období od 1. januára 2021 do 30. júna 2021 osobe opakovane uložená pokuta za správny delikt podľa odseku 4 písm. o) a colný úrad zistí, že nebola vykonaná náprava, podá podnet na miestne príslušný živnostenský úrad na konanie podľa osobitného predpisu.30aa)
(8)
Ak konanie o správnom delikte podľa odseku 4 v znení účinnom do 30. júna 2021 nebolo právoplatne ukončené do 30. júna 2021, ukončí sa podľa predpisu účinného do 30. júna 2021 a na pokutu sa vzťahuje odsek 5.
§ 46u
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2021
(1)
Užívateľský podnik, ktorý colný úrad zaradil do evidencie užívateľských podnikov podľa § 11 v znení účinnom do 30. júna 2021, sa považuje za užívateľský podnik podľa § 11 v znení účinnom od 1. júla 2021.
(2)
Colný úrad vydá užívateľskému podniku zaradenému do evidencie užívateľských podnikov podľa § 11 v znení účinnom do 30. júna 2021 povolenie na použitie a odberný poukaz podľa § 11 v znení účinnom od 1. júla 2021, ak spĺňa podmienky na vydanie povolenia na použitie a vydanie odberného poukazu podľa § 11 v znení účinnom od 1. júla 2021.
(3)
V povolení na použitie a v odbernom poukaze uvedie colný úrad údaje podľa platného odberného poukazu vydaného podľa § 11 v znení účinnom do 30. júna 2021, ak sa colný úrad a užívateľský podnik nedohodnú inak.
(4)
Odberný poukaz vydaný užívateľskému podniku podľa § 11 v znení účinnom do 30. júna 2021 stráca platnosť 30. júna 2021.
(5)
Osoba, ktorá chce byť od 1. júla 2021 užívateľským podnikom podľa § 11 ods. 2 písm. a) až c) v znení účinnom od 1. júla 2021, musí do 31. marca 2021 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu. Žiadosť o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu musí okrem údajov podľa osobitného predpisu30b) obsahovať
a)
adresu umiestnenia prevádzkarní, v ktorých sa skladuje alebo používa daňovo zvýhodnený minerálny olej, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
c)
účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a predpokladané množstvo ročnej spotreby tohto minerálneho oleja v litroch alebo kilogramoch,
d)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, od ktorého bude odoberať daňovo zvýhodnený minerálny olej.
(6)
Osoba, ktorá chce od 1. júla 2021 odoberať a dodávať na použitie alebo používať minerálny olej podľa § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021, musí do 31. marca 2021 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu. Žiadosť o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu musí okrem údajov podľa osobitného predpisu30b) obsahovať
a)
adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
údaje o predpokladanom množstve ročnej spotreby minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021 v kilogramoch,
c)
identifikačné údaje odberateľa minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021 a predpokladané množstvo ročnej spotreby tohto minerálneho oleja týmto odberateľom v kilogramoch, ak žiadateľ chce dodávať minerálny olej uvedený v § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021 konečnému odberateľovi tohto minerálneho oleja v domácnosti ako palivo na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody,
d)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021.
(7)
Povolenie na použitie a odberný poukaz sa nevyžaduje pri odbere
a)
minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 spotrebiteľom tohto minerálneho oleja ako paliva na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody v domácnosti, ktorý je fyzickou osobou,
b)
minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 v tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu6bab) osobou na jeho konečnú spotrebu alebo na predaj konečnému spotrebiteľovi.
(8)
Prílohami k žiadosti podľa odsekov 5 a 6 sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia a opis miesta použitia a miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,
c)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má daňovo zvýhodnený minerálny olej použiť ako pohonná látka alebo palivo, pričom z technickej dokumentácie musí byť zrejmý druh používaného minerálneho oleja a množstvo jeho spotreby takýmto zariadením,
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 9 písm. e),
e)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(9)
Žiadateľ podľa odsekov 5 a 6 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti, a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom nemala v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,18)
d)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,19)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie,
g)
má vydané povolenie podľa osobitného prepisu,6baa) ak je žiadateľom podľa odseku 6.
(10)
Colný úrad pred vydaním povolenia na použitie a odberného poukazu preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti podľa odsekov 5 a 6 a v prílohách podľa odseku 8. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 9, colný úrad vydá žiadateľovi povolenie na použitie a odberný poukaz do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad v povolení na použitie uvedie údaje podľa odseku 6 písm. a), druh a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021 a účel použitia tohto minerálneho oleja.
(11)
Colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz pre každého dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v odseku 6 písm. d), v ktorom uvedie lehotu platnosti odberného poukazu a povolené množstvo odberu daňovo zvýhodneného minerálneho oleja. Colný úrad vydá odberný pokaz v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie doručí žiadateľovi a druhé dodávateľovi daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedenému v odbernom poukaze. Ak užívateľský podnik postupuje podľa § 29 ods. 4, vyhotovenie odberného poukazu určené pre dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja colný úrad nevydáva.
(12)
Platnosť odberného poukazu vydaného obchodníkovi s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom do 30. júna 2021 zaniká 30. júna 2021.
(13)
Platnosť povolenia na distribúciu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. f) a povolenia na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. f) vydaných podľa § 25b v znení účinnom do 30. júna 2021 zaniká 1. júla 2021.
(14)
Zaradenie do evidencie spotrebiteľov pohonných látok zaniká 1. júla 2021 osobe, ktorá nakupovala alebo inak odoberala v rámci svojej podnikateľskej činnosti v daňovom voľnom obehu podľa § 25b v znení účinnom do 30. júna 2021 minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. f).
(15)
Správneho deliktu sa v období od 1. júla 2021 do 12. februára 2023 dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ak
a)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nemá platný odberný poukaz na odber minerálneho oleja oslobodeného od dane,
b)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nemá platný odberný poukaz na odber minerálneho oleja bez daňovej sadzby podliehajúceho postupu pri preprave podľa § 4 ods. 8 alebo ktorý nemá platný odberný poukaz na odber minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5,
c)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely neuvedené v platnom povolení na použitie,
d)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej bez platného povolenia na použitie,
e)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku,
f)
použije minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) na iný ako určený účel,
g)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
h)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu minerálneho oleja v súlade s týmto zákonom,
i)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5 ako pohonnú látku,
j)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú látku alebo ako palivo,
k)
nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom a colný úrad použije na úhradu dane zábezpeku na daň alebo si uplatní plnenie z bankovej záruky; uvedené sa neuplatní, ak sa postupuje podľa § 25 ods. 9, § 31 ods. 5 alebo § 34 ods. 5,
l)
nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 1,
m)
nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 9 písm. b),
n)
nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 1, 4 alebo ods. 16,
o)
nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 14 písm. a), c) až g), ods. 15 písm. b) až e) a g), ods. 18 písm. a) až d) a f),
p)
prepraví v pozastavení dane minerálny olej na iné miesto, ako je miesto priameho dodania uvedené v elektronickom dokumente.
(16)
Colný úrad uloží pokutu za správny delikt
a)
podľa odseku 15 písm. a) až k) od 500 eur do 1 000 000 eur,
b)
podľa odseku 15 písm. l) až p) od 100 eur do 100 000 eur.
(17)
Ak bola v období od 1. júla 2021 do 12. februára 2023 osobe opakovane uložená pokuta za správny delikt podľa odseku 15 písm. o) a colný úrad zistí, že nebola vykonaná náprava, podá podnet na miestne príslušný živnostenský úrad na konanie podľa osobitného predpisu.30aa)
(18)
Ak konanie o správnom delikte podľa odseku 15 v znení účinnom do 12. februára 2023 nebolo právoplatne ukončené do 12. februára 2023, ukončí sa podľa predpisu účinného do 12. februára 2023 a na pokutu sa vzťahuje odsek 16.
(19)
Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 11 ods. 17, 18 a 19, § 19 ods. 10, § 19a ods. 5, § 21 ods. 8, 9 a ods. 10 písm. d), § 22 ods. 12, § 22a ods. 1, § 23 ods. 3 a 14, § 24 ods. 12 a 13, § 25 ods. 16, 17 a ods. 18 písm. d), § 25a ods. 10, § 25b ods. 11 a 19, § 26 ods. 6, § 28 ods. 10 a § 31 ods. 4 nemožno podať odvolanie.
§ 46v
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2022
(1)
Osoba, ktorá chce byť schváleným odosielateľom a od 13. februára 2023 odosielať minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely, je povinná do 31. decembra 2022 požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia odosielať minerálny olej na podnikateľské účely.
(2)
Žiadosť o registráciu a o vydanie povolenia odosielať minerálny olej na podnikateľské účely musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)
a)
obchodný názov minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme minerálneho oleja odosielaného v daňovom voľnom obehu v litroch alebo kilogramoch.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území, alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území.
(4)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia odosielať minerálny olej na podnikateľské účely preverí skutočnosti a údaje uvedené v odsekoch 2 a 3, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie odosielať minerálny olej na podnikateľské účely do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(5)
Osoba, ktorá chce byť schváleným príjemcom a od 13. februára 2023 prijímať minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na daňovom území na podnikateľské účely, je povinná do 31. decembra 2022 požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia prijímať minerálny olej na podnikateľské účely.
(6)
Žiadosť o registráciu a o vydanie povolenia prijímať minerálny olej na podnikateľské účely musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)
a)
obchodný názov prijímaného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme minerálneho oleja prijímaného v daňovom voľnom obehu v litroch alebo kilogramoch.
(7)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území, alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území.
(8)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia prijímať minerálny olej na podnikateľské účely preverí skutočnosti a údaje uvedené v odsekoch 2 a 3, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie prijímať minerálny olej na podnikateľské účely do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
§ 46z
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 13. februára 2023
(1)
Osoba podľa § 31 v znení účinnom do 12. februára 2023, ktorá chce prepravovať minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na podnikateľské účely podľa § 31 v znení účinnom do 12. februára 2023, môže postupovať podľa § 31 v znení účinnom do 12. februára 2023 najneskôr do 31. decembra 2023.
(2)
Na prepravu minerálneho oleja podľa § 31 v znení účinnom do 12. februára 2023 je možné použiť zjednodušený sprievodný dokument vyhotovený podľa § 32 v znení účinnom do 12. februára 2023 najneskôr do 31. decembra 2023.
(3)
Prepravu minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu na podnikateľské účely, ktorá začala podľa § 31 v znení účinnom do 12. februára 2023 a nebola ukončená do 31. decembra 2023, je možné ukončiť podľa § 31 v znení účinnom do 12. februára 2023.
(4)
Ak konanie o žiadosti o registráciu a o vydanie povolenia odosielať minerálny olej na podnikateľské účely podľa § 46v ods. 2 v znení účinnom od 1. júla 2022 nebolo ukončené do 12. februára 2023, v konaní sa pokračuje podľa § 32 v znení účinnom od 13. februára 2023.
(5)
Ak konanie o žiadosti o registráciu a o vydanie povolenia prijímať minerálny olej na podnikateľské účely podľa § 46v ods. 6 v znení účinnom od 1. júla 2022 nebolo ukončené do 12. februára 2023, v konaní sa pokračuje podľa § 32a v znení účinnom od 13. februára 2023.“.
112.
Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠47a
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. júla 2021
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 318/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja.“.
113.
V prílohe č. 1 druhom bode sa za čísla „31. 10. 2003“ vkladá bodkočiarka a slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1“.
114.
V prílohe č. 1 treťom bode sa za čísla „6. 12. 1995“ vkladá bodkočiarka a slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1“.
115.
Príloha č. 1 sa dopĺňa siedmym a ôsmym bodom, ktoré znejú:
„7.
Smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 336, 30. 12. 2019).
8.
Smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 58, 27. 2. 2020).“.
116.
Slovo „únia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 2 ods. 1 písm. b), § 43 ods. 1 a prílohy č. 1. nahrádza slovami „Európska únia“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová „technických noriem9)“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
9) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení neskorších predpisov.“.
2.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1
k zákonu č. 218/2013 Z. z.
ROPA, ROPNÉ POLOTOVARY A VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY
P. č. Číslo KN37) ROPA, ROPNÉ POLOTOVARY A VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY
ROPA A ROPNÉ POLOTOVARY
1 2709 00 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové
2 2710 12 11 Ľahké oleje a prípravky určené na špecifické spracovanie38)
3 2710 19 11 Stredné oleje určené na špecifické spracovanie38)
4 2710 19 31 Ťažké oleje, plynové oleje určené na špecifické spracovanie38)
5 2710 19 51 Vykurovacie oleje určené na špecifické spracovanie38)
VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY
Motorové a letecké palivá benzínového typu
6 2710 12 31 Letecký benzín
7 2710 12 41 Motorové benzíny – ostatné s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým číslom (RON) menej ako 95
8 2710 12 45 Motorové benzíny – ostatné s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým číslom (RON) 95 alebo viac, ale menej ako 98
9 2710 12 49 Motorové benzíny ostatné s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým číslom (RON) 98 alebo viac
10 2710 12 50 Motorové benzíny ostatné s obsahom olova presahujúcim 0,013 g/liter
Motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje
11 2710 19 21 Kerozín, Letecký petrolej
12 2710 19 25 Kerozín ostatný
13 2710 19 29 Ostatné stredné oleje určené na ostatné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie
14 2710 19 43 Plynové oleje určené na ostatné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie s obsahom síry nepresahujúcim 0,001 hmotnostného %
15 2710 19 46 Plynové oleje určené na ostatné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie s obsahom síry presahujúcim 0,001 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,002 hmotnostného %
16 2710 19 47 Plynové oleje určené na ostatné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie s obsahom síry presahujúcim 0,002 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,1 hmotnostného %
17 2710 19 48 Plynové oleje určené na ostatné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie s obsahom síry presahujúcim 0,1 hmotnostného %
18 2710 20 11 Plynové oleje s obsahom síry nepresahujúcim 0,001 hmotnostného %
19 2710 20 16 Plynové oleje s obsahom síry presahujúcim 0,001 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,1 hmotnostného %
20 2710 20 19 Plynové oleje s obsahom síry presahujúcim 0,1 hmotnostného %
Vykurovacie oleje
21 2710 19 62 Vykurovacie oleje určené na ostatné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie s obsahom síry nepresahujúcim 0,1 hmotnostného %
22 2710 19 66 Vykurovacie oleje, iné ako vyrobené z odpadových olejov, určené na ostatné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie s obsahom síry presahujúcim 0,1 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,5 hmotnostného %
23 2710 19 67 Vykurovacie oleje, iné ako vyrobené z odpadových olejov, určené na ostatné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie s obsahom síry presahujúcim 0,5 hmotnostného %
24 2710 20 32 Vykurovacie oleje s obsahom síry nepresahujúcim 0,5 hmotnostného %
25 2710 20 38 Vykurovacie oleje s obsahom síry presahujúcim 0,5 hmotnostného %
“.
Čl. III
(1)
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 3, 7 až 9, 14, 16, 20, § 15 ods. 1 písm. b) v bode 25, bodov 34, 38, 41, 42, 45, 54 až 61, 63, 65, 73, 81, 94, 95, 97, 100, 102, 108, § 46u ods. 19 v bode 111 a bodu 112, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021, čl. I bodov 13, 15, 19, 29, 30, 47, 49 a 50, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2022, a čl. I bodov 17, 18, 21 až 23, 26, 53, 69, 71, 72, 87 až 91, 93, 96, 101, 103, 104, 106, 107 a 110, ktoré nadobúdajú účinnosť 13. februára 2023.
(2)
Ustanovenie § 46t ods. 9 v čl. I bode 111 stráca účinnosť 30. júna 2021, ustanovenie § 15 ods. 1 písm. c) v čl. I bode 25 stráca účinnosť 1. júla 2021 a ustanovenie § 46u ods. 19 v čl. I bode 111 stráca účinnosť 12. februára 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.