359/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

359
ZÁKON
z 25. novembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z., zákona č. 244/2017 Z. z., zákona č. 65/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 230/2019 Z. z., zákona č. 465/2019 Z. z., zákona č. 476/2019 Z. z a zákona č. 90/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písm. l) sa nad slovom „predpis“ vypúšťa odkaz „2)“.
2.
V § 4 ods. 4 sa slová „príjmy podľa § 3 písm. l).“ nahrádzajú slovami „odplatu za vykonávanie finančného nástroja podľa osobitného predpisu.2)“.
3.
V § 6 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
obstaranie bytu
1.
výstavbou bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, prístavbou alebo stavebnou úpravou budovy, ak vznikne byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome,
2.
kúpou bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome,“.
4.
V § 6 ods. 1 písm. b) prvý bod znie:
„1.
výstavbou nájomného bytu vrátane nájomného bytu získaného nadstavbou alebo prístavbou bytovej budovy alebo nadstavbou alebo prístavbou nebytovej budovy,6) ak vznikne bytový dom, rodinný dom alebo polyfunkčný dom,“.
5.
V § 6 ods. 1 písm. b) tretí bod znie:
„3.
stavebnou úpravou nájomného bytu v bytovom dome, ktorý žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c)
3a.
nadobudol prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky na základe darovacej zmluvy,
3b.
má vo svojom výlučnom vlastníctve a byt sa nachádza v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby6a) a na ktorý bolo vydané rozhodnutie podľa osobitného predpisu,6b) alebo
3c.
má vo svojom výlučnom vlastníctve a byt sa nachádza v bytovom dome, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou,6c) alebo sa nachádza v lokalitách zapísaných v Zozname svetového dedičstva,6d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6c a 6d znejú:
6c) § 2 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 104/2014 Z. z.
6d) Čl. 11 druhý bod Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 159/1991 Zb.).“.
6.
V § 6 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
stavebnou úpravou bytovej budovy alebo nebytovej budovy, ak po vykonaní stavebnej úpravy vznikne byt v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome,“.
7.
V § 6 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
výstavba zariadenia sociálnych služieb, prístavba alebo nadstavba zariadenia sociálnych služieb alebo stavebná úprava bytovej budovy alebo nebytovej budovy, ktorou vznikne zariadenie sociálnych služieb (ďalej len „výstavba zariadenia sociálnych služieb“),“.
8.
V § 6 ods. 1 písm. f) sa za slovo „predpisu5)“ vkladá čiarka a slová „obstaranie technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu alebo užívanie zariadenia sociálnych služieb, na výstavbu ktorého bola poskytnutá podpora podľa písmena d),“.
9.
V § 6 ods. 1 písm. g) sa za slová „písmena b)“ vkladá čiarka a slová „kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu alebo užívanie zariadenia sociálnych služieb, na výstavbu ktorého bola poskytnutá podpora podľa písmena d),“.
10.
V § 6 ods. 1 písm. h) prvom bode sa slovo „prestavbou“ nahrádza slovami „stavebnou úpravou“ a na konci sa pripájajú slová „ak vznikne ubytovací dom,“.
11.
V § 6 ods. 2 sa na konci vypúšťajú slová „a ktorá pozostáva najmenej zo štyroch bytov“.
12.
V § 6 odsek 3 znie:
„(3)
Podporu na kúpu bytu podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu, kúpu nájomného bytu podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu a kúpu ubytovacieho domu podľa odseku 1 písm. h) druhého bodu možno poskytnúť, ak ku dňu podania žiadosti od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bytu, nájomného bytu alebo ubytovacieho domu neuplynuli viac ako tri roky.“.
13.
V § 6 ods. 4 úvodnej vete sa za slovami „odseku 3“ vypúšťajú slová „písm. a)“.
14.
V § 6 ods. 4 písm. b) sa slová „skončila ústavná starostlivosť v detskom domove alebo“ nahrádzajú slovami „skončilo poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe rozhodnutia súdu, fyzická osoba, ktorej skončila ústavná starostlivosť“.
15.
V § 6 odsek 7 znie:
„(7)
Na účely tohto zákona príslušenstvom obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb sa rozumie predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú jej súčasťou alebo ak sú k nej priamo priľahlé. Na účely tohto zákona spoločnými priestormi zariadenia sociálnych služieb sa rozumie najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, miestnosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, miestnosť na poskytovanie fyziatricko-rehabilitačnej starostlivosti, miestnosť pre zamestnancov zariadenia sociálnych služieb, chodba, schodisko, pivnica, kuchyňa, WC a kúpeľňa, ak nie sú súčasťou obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb a ak nie sú k nej priamo priľahlé. Spoločným zariadením zariadenia sociálnych služieb sa rozumejú zariadenia, ktoré slúžia výlučne tomuto zariadeniu sociálnych služieb, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo zariadenia sociálnych služieb. Na účely tohto zákona spoločnými zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne, kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.“.
16.
V § 6 ods. 8 sa za slovo „rozumie“ vkladá slovo „najmä“.
17.
V § 7 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa čiarka a slová „ktorá vznikla aspoň päť rokov pred podaním žiadosti“.
18.
V § 7 ods. 4 sa slová „prvého bodu a druhého bodu“ nahrádzajú slovami „prvého bodu, druhého bodu a štvrtého bodu“.
19.
V § 7 ods. 7 a 10 sa slová „písm. b), c) a g)“ nahrádzajú slovami „písm. b), c), f) a g)“.
20.
V § 8 ods. 1 úvodnej vete sa slová „obstarávacej ceny“ nahrádzajú slovami „obstarávacích nákladov“.
21.
V § 8 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
najviac 120 000 eur na byt, ak ide o obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a),
b)
najviac 1 350 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, ak ide o obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b),“.
22.
V § 8 ods. 1 písm. c) sa číslo „500“ nahrádza číslom „800“.
23.
V § 8 ods. 1 písm. d) sa číslo „100“ nahrádza číslom „200“ a slová „zatepľovanej plochy“ sa nahrádzajú slovami „podlahovej plochy bytu“.
24.
V § 8 ods. 1 písm. f) sa číslo „760“ nahrádza číslom „1 200“.
25.
V § 8 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
najviac 200 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb, ak ide o zateplenie zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) prvého bodu,“.
26.
V § 8 ods. 1 písm. h) sa číslo „500“ nahrádza číslom „800“.
27.
V § 8 ods. 1 písm. i) sa za slovo „byt“ vkladá čiarka a slová „jednu obytnú miestnosť“.
28.
V § 8 ods. 1 písm. j) sa číslo „12 000“ nahrádza číslom „17 000“ a za slovo „byt“ sa vkladá čiarka a slová „jednu obytnú miestnosť“.
29.
V § 8 ods. 1 písm. k) sa číslo „1 000“ nahrádza číslom „1 200“.
30.
V § 8 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 10.
31.
V § 8 odseky 3 až 10 znejú:
„(3)
Obstarávacím nákladom obstarania bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu, obstarania nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) prvého bodu, tretieho bodu a štvrtého bodu, výstavby zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d), obstarania technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) prvého bodu a obstarania ubytovacieho domu podľa § 6 ods. 1 písm. h) prvého bodu sú všetky náklady vynaložené na uskutočnenie stavby. Do obstarávacieho nákladu podľa prvej vety je možné započítať cenu projektovej dokumentácie, ak osobitný predpis neustanovuje inak.15b) Cena pozemku a nebytového priestoru s výnimkou nebytového priestoru podľa osobitného predpisu15ba) sa do obstarávacieho nákladu nezapočíta. Do obstarávacieho nákladu obstarania technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) prvého bodu sa nezapočítajú ani náklady na vodovodnú prípojku alebo kanalizačnú prípojku, ak sú tieto náklady zahrnuté v obstarávacom náklade obstarania nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo obstarania ubytovacieho domu podľa § 6 ods. 1 písm. h).
(4)
Obstarávacím nákladom obstarania bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu, obstarania nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) druhého bodu a obstarania ubytovacieho domu podľa § 6 ods. 1 písm. h) druhého bodu je cena dohodnutá v kúpnej zmluve alebo v zmluve o budúcej kúpnej zmluve. Cena pozemku a nebytového priestoru s výnimkou nebytového priestoru podľa osobitného predpisu15ba) sa do obstarávacieho nákladu obstarania bytu, obstarania nájomného bytu a obstarania ubytovacieho domu nezapočíta.
(5)
Obstarávacím nákladom obnovy bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) a obnovy zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) je cena zhotovenia stavby. Do obstarávacieho nákladu podľa prvej vety je možné započítať cenu projektovej dokumentácie, cenu odborného posudku preukazujúceho existenciu systémovej poruchy a projektového energetického hodnotenia bytovej budovy. Do obstarávacieho nákladu podľa prvej vety sa nezapočíta cena obnovy nebytového priestoru okrem garáží a garážových stojísk v bytovej budove.
(6)
Do obstarávacieho nákladu stavebných úprav bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu sa započíta aj cena stavebných výrobkov a zariadení, ktoré sú pevne zabudované do stavby a zabezpečujú základné funkcie bývania.
(7)
Obstarávacím nákladom obstarania technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) druhého bodu je cena dohodnutá v kúpnej zmluve alebo v zmluve o budúcej kúpnej zmluve. Cena pozemku sa do obstarávacieho nákladu obstarania technickej vybavenosti nezapočíta. Do obstarávacieho nákladu obstarania technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) druhého bodu sa nezapočítajú ani náklady na vodovodnú prípojku alebo kanalizačnú prípojku, ak sú tieto náklady zahrnuté v obstarávacom náklade obstarania nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b).
(8)
Obstarávacím nákladom kúpy pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) je cena dohodnutá v kúpnej zmluve alebo v zmluve o budúcej kúpnej zmluve.
(9)
Obstarávacím nákladom podľa odsekov 3 až 8 sa rozumie cena vrátane dane z pridanej hodnoty.15c)
(10)
Do obstarávacieho nákladu zateplenia bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu, obnovy zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) a výmeny spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla v bytovom dome podľa § 6 ods. 5 písm. b) sa započítava aj cena za vybudovanie technického zariadenia, ktoré bude využívať obnoviteľné zdroje energie alebo zariadenia na mechanické vetranie so systémom rekuperácie tepla.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15ba znie:
15ba) § 8 ods. 16 zákona č. 443/2010 Z. z. v znení zákona č. 358/2020 Z. z.“.
32.
V § 9 ods. 3 písm. b) sa za slovo „likvidácii“ vkladá čiarka a slová „v nútenej správe“.
33.
V § 9 ods. 7 sa slová „písm. b) prvého a tretieho bodu“ nahrádzajú slovami „písm. b) prvého bodu, tretieho bodu a štvrtého bodu“.
34.
§ 9 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:
„(8)
Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) druhého bodu, tretieho bodu a štvrtého bodu, na stavebnú úpravu bytovej budovy alebo nebytovej budovy, ktorou vznikne zariadenie sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d), a na obstaranie ubytovacieho domu podľa § 6 ods. 1 písm. h) možno poskytnúť, ak všetky technické zariadenia budovy boli vymenené najviac päť rokov pred podaním žiadosti alebo budú vymenené počas realizácie stavebných úprav.
(9)
Podmienka poskytnutia podpory podľa odseku 8 sa uplatní na účel podľa § 6 ods. 1 písm. b) druhého bodu, ak ide o kúpu bytu, ktorý vznikol stavebnou úpravou ostatnej budovy na bývanie alebo nebytovej budovy, alebo podľa § 6 ods. 1 písm. h) druhého bodu, ak ide o kúpu ubytovacieho domu, ktorý vznikol stavebnou úpravou bytovej budovy alebo nebytovej budovy.
(10)
Technickým zariadením budovy sa na účely tohto zákona rozumie rozvod plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla, kotolňa, výmenníková stanica, slaboprúdové rozvody a výťah.“.
35.
V § 10 ods. 5 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „prvého a druhého bodu“.
36.
V § 10 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 25 sa označujú ako odseky 6 až 24.
37.
V § 10 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a 6“.
38.
V § 10 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 až 24 sa označujú ako odseky 8 až 23.
39.
V § 10 ods. 8 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
40.
V § 10 ods. 10 písm. c) treťom bode sa slová „odsek 15“ nahrádzajú slovami „odsek 17“.
41.
V § 10 sa odsek 10 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
z celkového počtu obstarávaných nájomných bytov v bytovej budove alebo v nebytovej budove, ktorá má zriadený výťah, minimálne 15 % bytov je navrhnutých univerzálne z hľadiska stavebných konštrukcií a to tak, aby ich mohli využívať osoby so zdravotným postihnutím bez dodatočných úprav týchto konštrukcií; podrobnosti univerzálneho navrhovania ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
42.
V § 10 ods. 11 písm. b) prvom bode sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
43.
V § 10 ods. 11 písm. b) treťom bode sa slová „obstarávacej ceny“ nahrádzajú slovami „obstarávacieho nákladu“.
44.
V § 10 ods. 12 sa slová „odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.
45.
V § 10 sa vypúšťa odsek 13.
Doterajšie odseky 14 až 23 sa označujú ako odseky 13 až 22.
46.
V § 10 ods. 13 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
v obci s počtom obyvateľov nad 2 000,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
47.
V § 10 ods. 13 písm. d) sa číslo „500“ nahrádza číslom „200“.
48.
V § 10 ods. 14 sa slovo „august“ nahrádza slovom „december“.
49.
V § 10 ods. 15 sa slovo „obstarávajú“ nahrádza slovom „nachádzajú“ a slovo „nájomné“ sa vypúšťa.
50.
V § 10 sa vypúšťajú odseky 17 až 19.
Doterajšie odseky 20 až 22 sa označujú ako odseky 17 až 19.
51.
V § 10 odsek 17 znie:
„(17)
Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa odseku 10 vo výške 100 % obstarávacieho nákladu možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f), ak
a)
žiadateľ preukáže, že v období 12 mesiacov pred podaním žiadosti podľa § 15 ods. 2 mal uzavreté nájomné zmluvy na 85 % nájomných bytov vo vlastníctve žiadateľa,
b)
sa stavba nachádza v obci,
1.
ktorá sa nachádza v okrese s nízkou mierou nezamestnanosti,
2.
na území ktorej sa realizuje výstavba priemyselného parku alebo sa nachádza priemyselný park, alebo
3.
na území ktorej sa realizuje významná investícia podľa osobitného predpisu24b) a
c)
sa žiadateľ zaviaže, že minimálne 80 % z obstarávaných nájomných bytov prenajme fyzickým osobám žijúcim v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima domácnosti; splnenie podmienky príjmu domácnosti sa posudzuje pri uzavieraní zmluvy o nájme nájomného bytu a na zmenu príjmu domácnosti sa počas platnosti zmluvy neprihliada.“.
52.
V § 11 odsek 6 znie:
„(6)
Modernizácia bytového domu uvedená v § 6 ods. 5 môže byť vykonávaná súčasne alebo postupne na jednej stavbe. Na stavebné práce realizované pri modernizácii bytového domu podľa § 6 ods. 5, na ktoré už bola poskytnutá podpora podľa tohto zákona, nie je možné poskytnúť podporu opakovane.“.
53.
V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
právoplatné kolaudačné rozhodnutie pre bytový dom bolo vydané pred 1. januárom 1994.“.
54.
V § 13 ods. 2 písm. e) sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.
55.
V § 13 ods. 2 písmeno h) znie:
„h)
na zateplenie bytovej budovy neboli poskytnuté finančné prostriedky ministerstvom.“.
56.
V § 13 odsek 3 znie:
„(3)
Podporu na zateplenie bytovej budovy možno poskytnúť aj vtedy, ak na zateplenie bytovej budovy alebo odstránenie systémovej poruchy bytovej budovy zateplením podľa § 12 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) poskytol fond podporu aspoň desať rokov pred podaním žiadosti.“.
57.
V § 13a ods. 1 písm. a) sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
58.
V § 13a ods. 2 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“ a slová „ods. 8“ sa nahrádzajú slovami „ods. 7“.
59.
V § 14 ods. 4 sa slovo „rekonštrukciu“ nahrádza slovom „modernizáciu“.
60.
V § 14a ods. 1 sa za slová „písm. b)“ vkladá čiarka a slová „na výstavbu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d)“.
61.
V § 14a ods. 2 sa za slovo „bytov“ vkladá čiarka a slová „výstavbou zariadenia sociálnych služieb“.
62.
V § 14a ods. 4 sa za slovo „domu“ vkladajú slová „alebo obstarávanému zariadeniu sociálnych služieb“.
63.
V § 14a sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.
64.
V § 14a odsek 5 znie:
„(5)
Ak obstaranie nájomného bytu, výstavba zariadenia sociálnych služieb alebo obstaranie ubytovacieho domu podmieňuje aj obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti, súčasťou žiadosti o podporu na obstaranie nájomného bytu, výstavbu zariadenia sociálnych služieb alebo obstaranie ubytovacieho domu je aj žiadosť o podporu na obstaranie technickej vybavenosti.“.
65.
V § 14a ods. 6 sa za slová „písm. f)“ vkladajú slová „druhého bodu“ a slovo „august“ sa nahrádza slovom „december“.
66.
V § 14a ods. 7 sa slová „odsekov 5 a 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
67.
V § 14b ods. 1 sa za slová „písm. b)“ vkladá čiarka a slová „na výstavbu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d)“.
68.
V § 14b ods. 2 sa za slovo „bytov“ vkladá čiarka a slová „výstavbou zariadenia sociálnych služieb“.
69.
V § 14b odsek 3 znie:
„(3)
Ak obstaranie nájomného bytu, výstavbu zariadenia sociálnych služieb alebo obstaranie ubytovacieho domu podmieňuje aj kúpa pozemku, súčasťou žiadosti o podporu na obstaranie nájomného bytu, výstavbu zariadenia sociálnych služieb alebo obstaranie ubytovacieho domu je aj žiadosť o podporu na kúpu pozemku.“.
70.
V § 14b sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Podporu na kúpu pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) možno poskytnúť aj vtedy, ak žiadateľ uzavrel zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a kúpnu zmluvu uzavrie najneskôr do konca mesiaca december v druhom kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola uzavretá zmluva.
(5)
Kúpou pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) sa rozumie aj vyplatenie už poskytnutého úveru na kúpu tohto pozemku.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6 .
71.
V § 14c sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Podporu na obstaranie ubytovacieho domu podľa § 6 ods. 1 písm. h) druhého bodu možno poskytnúť aj vtedy, ak žiadateľ uzavrel so zhotoviteľom zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a kúpnu zmluvu uzavrie najneskôr do konca mesiaca december v druhom kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola uzavretá zmluva. Súčasťou kúpnej zmluvy musí byť právoplatné kolaudačné rozhodnutie obstarávaného ubytovacieho domu.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
72.
V § 14c ods. 5 sa slovo „prestavbou“ nahrádza slovami „stavebnou úpravou“.
73.
V § 15 odsek 2 znie:
„(2)
Žiadosť sa predkladá v termíne
a)
od 15. januára do 30. septembra príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. a) a c),
b)
od 15. januára do 31. mája príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b), f) a g) pre žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f) a žiadateľ žiada poskytnutie podpory podľa osobitného predpisu,5)
c)
od 15. januára do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b), d) až h) pre žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b), c), f) a g).“.
74.
V § 15 ods. 3 sa slová „odseku 24“ nahrádzajú slovami „odseku 25“.
75.
V § 15 odsek 7 znie:
„(7)
Obec v sídle okresu bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť na webovom sídle fondu a do 15 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti overí úplnosť jej náležitostí v poradí podľa doručenia žiadosti. Ak sú v žiadosti nedostatky, obec v sídle okresu vyzve žiadateľa, aby v lehote do desiatich pracovných dní od doručenia písomnej výzvy odstránil nedostatky v žiadosti. Overenie úplnosti žiadosti vyznačí zamestnanec obce v sídle okresu odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom. Zhodu kópie dokladu priloženého k žiadosti s originálom dokladu môže na účely tohto zákona vyznačiť zamestnanec obce v sídle okresu.“.
76.
V § 15 ods. 8 sa slová „v lehote podľa odseku 7“ nahrádzajú slovom „bezodkladne“ a za slovo „doručenia“ sa vkladá slovo „úplnej“.
77.
V § 15 odsek 9 znie:
„(9)
Žiadosť, v ktorej žiadateľ ani po výzve podľa odseku 7 neodstránil nedostatky, alebo žiadosť, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom, obec v sídle okresu bezodkladne vráti žiadateľovi.“.
78.
V § 15 odsek 11 znie:
„(11)
Okresný úrad v sídle kraja bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť na webovom sídle fondu a do 15 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti overí úplnosť jej náležitostí v poradí podľa doručenia žiadosti. Ak sú v žiadosti nedostatky, okresný úrad vyzve žiadateľa, aby v lehote do 30 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy doplnil žiadosť. Overenie úplnosti náležitostí žiadosti vyznačí zamestnanec okresného úradu v sídle kraja odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom. Zhodu kópie dokladu priloženého k žiadosti s originálom dokladu môže na účely tohto zákona vyznačiť zamestnanec okresného úradu v sídle kraja.“.
79.
V § 15 sa vypúšťa odsek 12.
Doterajšie odseky 13 až 25 sa označujú ako odseky 12 až 24.
80.
V § 15 ods. 12 sa slová „v lehote podľa odseku 11“ nahrádzajú slovom „bezodkladne“ a za slovo „doručenia“ sa vkladá slovo „úplnej“.
81.
V § 15 odsek 13 znie:
„(13)
Žiadosť, v ktorej žiadateľ ani po výzve podľa odseku 11 neodstránil nedostatky alebo žiadosť, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom, okresný úrad v sídle kraja bezodkladne vráti žiadateľovi.“.
82.
V § 15 ods. 14 sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 13“.
83.
V § 15 ods. 15 sa slová „odseku 15“ nahrádzajú slovami „odseku 14“.
84.
V § 15 ods. 17 sa číslo „110“ nahrádza číslom „60“, v druhej vete sa vypúšťa slovo „jej“ a za slovo „doručenia“ sa vkladajú slová „úplnej žiadosti“.
85.
V § 15 sa za odsek 17 vkladajú nové odseky 18 a 19, ktoré znejú:
„(18)
Ak je pre rozhodnutie o poskytnutí podpory nevyhnutné odstrániť nedostatky v žiadosti, fond vyzve žiadateľa, aby v primeranej lehote odstránil nedostatky v žiadosti. Výzvu na odstránenie nedostatkov v žiadosti fond zasiela žiadateľovi písomne. Fond rozhodne o poskytnutí podpory bezprostredne po odstránení nedostatkov v žiadosti.
(19)
Rozhodnutie fondu o poskytnutí podpory k žiadosti doručenej neskôr ako žiadosť, ku ktorej fond vyzval žiadateľa na odstránenie nedostatkov v žiadosti, sa nepovažuje za porušenie poradia podľa odseku 17.“.
Doterajšie odseky 18 až 24 sa označujú ako odseky 20 až 26.
86.
V § 15 ods. 20 písm. b) sa za slovo „účel“ pripájajú slová „v príslušnom kalendárnom roku“.
87.
V § 15 ods. 22 sa slová „odseku 19“ nahrádzajú slovami „odseku 20“.
88.
V § 15 ods. 23 sa slová „odseku 21“ nahrádzajú slovami „odseku 22“ a slová „odseku 17“ sa nahrádzajú slovami „odseku 16“.
89.
V § 15 ods. 24 sa slová „odseku 17“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.
90.
V § 16 ods. 2 písm. d) sa za slovo „záväzkov“ pripájajú slová „vyplývajúcich z úveru“.
91.
V § 16 ods. 2 písm. j) sa slovo „záväzok“ nahrádza slovami „zabezpečenie záväzku“ a slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.
92.
V § 16 ods. 2 písm. k) sa slovo „záväzok“ nahrádza slovami „zabezpečenie záväzku“.
93.
V § 17 ods. 2 písm. a) sa slová „ods. 7 až 15“ nahrádzajú slovami „ods. 7 až 14“.
94.
V § 18 ods. 2 písm. a) sa slová „ods. 12 písm. a) a b), ods. 13 písm. a) alebo ods. 17“ nahrádzajú slovami „ods. 10 písm. a) a b), ods. 11 písm. a) alebo ods. 14“.
95.
V § 18 odsek 3 znie:
„(3)
Za nedodržanie termínu dokončenia stavby podľa § 9 ods. 7 sa ukladá odvod vo výške 0,5 % zo sumy poskytnutého úveru za každých aj začatých 12 mesiacov, o ktoré sa predĺži termín dokončenia stavby, a penále vo výške 0,02 % z tejto sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu do dňa odvedenia finančných prostriedkov; odvod sa neuloží žiadateľovi, u ktorého došlo k nedodržaniu termínu dokončenia stavby v dôsledku dôvodov hodných osobitného zreteľa. Ak žiadateľ nedokončí stavbu ani v termíne piatich rokov od termínu ustanoveného podľa § 9 ods. 7, je povinný vrátiť nesplatenú časť úveru.“.
96.
V § 18 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Za nedodržanie podmienky zachovania nájomného charakteru bytov podľa § 10 ods.10 písm. c) prvého bodu alebo pri nedodržaní minimálneho času na poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb podľa § 14 ods. 1 alebo pri nedodržaní minimálneho času na poskytovanie ubytovania v ubytovacom dome podľa § 14c ods. 1 písm. c) je žiadateľ povinný vrátiť nesplatenú časť úveru a uloží sa mu odvod vo výške 10 % zo sumy poskytnutého úveru.“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.
97.
V § 18 ods. 5 sa číslo „1 %“ nahrádza číslom „0,5 %“.
98.
V § 18 odsek 6 znie:
„(6)
Za nedodržanie podmienky zriadenia záložného práva k nehnuteľnosti sa ukladá odvod vo výške 0,5 % zo sumy poskytnutého úveru za každých aj začatých 12 mesiacov, o ktoré sa predĺži termín dokončenia stavby, a penále vo výške 0,02 % z tejto sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu do dňa odvedenia finančných prostriedkov. Ak žiadateľ nesplní podmienku zriadenia záložného práva ani v termíne do troch rokov od termínu vzniku splnenia tejto podmienky, je povinný vrátiť nesplatenú časť úveru.“.
99.
V § 18 ods. 8 sa slová „odsekov 1 až 5“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 6“.
100.
V § 18 ods. 9 sa za slovo „splátkach“ vkladajú slová „alebo dohodu o odklade splátok.“ a vypúšťajú sa slová „podľa osobitného predpisu.38b)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 38b.
101.
V § 19 ods. 1 sa slová „ods. 17“ nahrádzajú slovami „ods. 16“.
102.
V § 19 ods. 2 písm. c), d) a e) sa vypúšťajú slová „ubytovacích miestností alebo“.
103.
V § 19 ods. 2 písm. e) sa slová „ods. 19“ nahrádzajú slovami „ods. 20“.
104.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Informácie podľa odseku 2 písm. c) až e) je fond povinný zverejniť štvrťročne k piatemu dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po ukončení kalendárneho štvrťroka.“.
105.
Za § 23g sa vkladá § 23h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021
Žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f), ktorému bola poskytnutá podpora na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) vo výške 100 % obstarávacieho nákladu podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020, postupuje pri uzatváraní zmluvy o nájme nájomného bytu podľa zákona účinného od 1. januára 2021.“.
Čl. II
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z., zákona č. 324/2007 Z. z., zákona č. 54/2009 Z. z., zákona č. 426/2013 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 310/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 17 odsek 8 znie:
„(8)
Do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa odseku 7 sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu,22) z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania,23) z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu,22a) záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia22b) a záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu;23aa) to platí, aj ak obec alebo vyšší územný celok vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom23aa) rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok podľa odseku 6 písm. b) sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
23) § 6 ods. 1 zákona č. 150/ 2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania zákona v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 21f sa vkladá § 21g, ktorý znie:
㤠21g
Ustanovenie § 17 ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2021 sa použije prvýkrát v roku 2021 na zistenie celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku k 31. decembru 2020.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021, okrem čl. I bodu 41, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.