358/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

358
ZÁKON
z 25. novembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z., zákona č. 277/2015 Z. z., zákona č. 249/2017 Z. z., zákona č. 230/2019 Z. z. a zákona č. 90/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. e) sa za slová „technickej norme“ vkladajú slová „alebo obdobnej technickej špecifikácii“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. f) sa slová „zodpovedajú technickej norme“ nahrádzajú slovami „a zodpovedajú technickej norme alebo obdobnej technickej špecifikácii“.
3.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až q) sa označujú ako písmená h) až p).
4.
V § 2 ods. 1 písm. o) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „vybudovaná pri obstarávanom nájomnom byte“.
5.
V § 2 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1 písm. h)“ a slová „odseku 1 písm. i)“ sa nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. h)“.
6.
V § 2 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa šiesty bod.
7.
V § 2 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.
8.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Dotáciu na obstaranie nájomného bytu podľa § 3 písm. a) možno poskytnúť na
a)
výstavbu nájomného bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome7) alebo v rodinnom dome,
b)
výstavbu nájomného bytu získaného nadstavbou alebo prístavbou bytovej budovy7a) alebo nadstavbou alebo prístavbou nebytovej budovy,8) ak vznikne bytový dom, rodinný dom alebo polyfunkčný dom,
c)
stavebnú úpravu budovy, ak po vykonaní stavebnej úpravy vznikne byt v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome,
d)
kúpu nájomného bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome alebo v rodinnom dome,
e)
stavebnú úpravu nájomného bytu v bytovom dome, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou10) alebo sa nachádza v lokalitách zapísaných v Zozname svetového dedičstva,11)
f)
stavebnú úpravu nájomného bytu v bytovom dome, ktorý žiadateľ podľa § 7 písm. a) a b) nadobudol prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky na základe darovacej zmluvy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a) § 43b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.“.
9.
V § 4 ods. 2 sa slová „obstarávajú najmenej dva nájomné byty“ nahrádzajú slovami „nachádzajú najmenej dva byty“.
10.
V § 4 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
11.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Dotáciu na kúpu nájomného bytu podľa odseku 1 písm. d) možno poskytnúť, ak ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia nájomného bytu neuplynuli viac ako tri roky.“.
12.
V § 4 ods. 4 sa slová „stavebnými úpravami“ nahrádzajú slovami „stavebnou úpravou“.
13.
V § 5 úvodnej vete sa za slová „technickej vybavenosti“ vkladajú slová „podľa § 3 písm. b)“.
14.
V § 5 písm. a) a c) sa slová „nájomných bytov, na ktorých“ nahrádzajú slovami „nájomného bytu, na ktorého“.
15.
V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „Dotáciu“ vkladajú slová „podľa § 3 písm. c)“.
16.
V § 7 úvodnej vete sa slovo „môžu“ nahrádza slovom „môže“.
17.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Výška dotácie
(1)
Na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a f) bežného štandardu možno poskytnúť dotáciu v rozsahu
a)
40 % obstarávacích nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 52 m2,
b)
35 % obstarávacích nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 52 m2 a neprevyšuje 60 m2.
(2)
Na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a f) nižšieho štandardu možno poskytnúť dotáciu v rozsahu 75 % obstarávacích nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 55 m2.
(3)
Na stavebnú úpravu podľa § 4 ods. 1 písm. e) možno poskytnúť dotáciu v rozsahu do 80 % obstarávacích nákladov.
(4)
Ak sa v rámci obstarávania nájomných bytov súčasne obstarávajú nájomné byty bežného štandardu a nájomné byty nižšieho štandardu, dotácia podľa odsekov 1 a 2 sa určí osobitne pre nájomné byty bežného štandardu a nájomné byty nižšieho štandardu.
(5)
Podiel dotácie podľa odsekov 1 a 2 možno
a)
znížiť o 5 %, ak celková podlahová plocha bytov je menej ako 75 % z celkovej podlahovej plochy budovy na bývanie,
b)
zvýšiť o 10 %, ak sa obstaráva nájomný byt v najmenej rozvinutom okrese,
c)
zvýšiť o 10 %, ak sa obstaráva štartovací byt a neuplatňuje sa zvýšenie podľa písmena b),
d)
zvýšiť o 5 %, ak zhotoviteľom nájomného bytu je registrovaný sociálny podnik.16b)
(6)
Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 písm. a) a c) možno poskytnúť dotáciu do výšky 70 % obstarávacích nákladov jednotlivých druhov obstarávanej technickej vybavenosti.
(7)
Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 písm. b) možno poskytnúť dotáciu do výšky 80 % obstarávacích nákladov jednotlivých druhov obstarávanej technickej vybavenosti.
(8)
Na odstránenie systémovej poruchy podľa § 6 ods. 1 možno poskytnúť dotáciu v rozsahu do výšky 70 % obstarávacích nákladov.
(9)
Pri odstraňovaní dvoch systémových porúch podľa § 6 ods. 1 na jednom bytovom dome sa výška dotácie určí ako súčet dotácie vypočítanej podľa odseku 8 na jednotlivé systémové poruchy.
(10)
Sumy dotácie vypočítané podľa odsekov 1 až 8 sa zaokrúhlia na celé desiatky eur nadol.
(11)
Obstarávacím nákladom na účel podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c), e) a f) sú všetky skutočne vynaložené náklady
a)
na uskutočnenie stavby vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“), ktoré sa preukazujú rozpočtom stavby a zmluvou o dodávke stavebných prác,17) ktorej súčasťou je rozpočet stavby vypracovaný zhotoviteľom, a
b)
na vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane dane, preukázané zmluvou o dodávke projektových prác.17)
(12)
Obstarávacím nákladom na účel podľa § 5 písm. a) a b) a § 6 ods. 1 sú všetky skutočne vynaložené náklady na uskutočnenie stavby vrátane dane, ktoré sa preukazujú rozpočtom stavby a zmluvou o dodávke stavebných prác,17) ktorej súčasťou je rozpočet stavby vypracovaný zhotoviteľom. Do obstarávacích nákladov možno zahrnúť aj náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane dane, preukázané zmluvou o dodávke projektových prác.17)
(13)
Obstarávacím nákladom na účel podľa § 4 ods. 1 písm. d) a § 5 písm. c) je cena dohodnutá v kúpnej zmluve alebo v zmluve o budúcej kúpnej zmluve vrátane dane, ktorá sa preukazuje kúpnou zmluvou18) alebo zmluvou o budúcej kúpnej zmluve. Žiadateľ predkladá všetky kúpne zmluvy alebo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktoré súvisia s účelom dotácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) a § 5 písm. c).
(14)
Do obstarávacích nákladov podľa odsekov 11 až 13 sa nezahŕňajú náklady na inžiniersku činnosť, expertízne posudky, obstaranie pozemkov, obstaranie garáže, obstaranie nebytového priestoru alebo podiel týchto nákladov a ani žiadne ďalšie súvisiace náklady, ktoré určí Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) všeobecne záväzným právnym predpisom, ak odsek 16 neustanovuje inak.
(15)
Do obstarávacích nákladov podľa odsekov 12 a 13 na účel podľa § 5 písm. a) a c) sa nezahŕňajú ani náklady na vodovodnú prípojku alebo kanalizačnú prípojku, ak sú tieto náklady zahrnuté v obstarávacích nákladoch na účel podľa § 4.
(16)
Do obstarávacích nákladov podľa odsekov 11 a 13 na obstaranie nájomného bytu nižšieho štandardu podľa § 4 ods. 1 je možné zahrnúť aj náklady na obstaranie nebytového priestoru, ak nebytový priestor
a)
je stavebnou súčasťou bytovej budovy, v ktorej žiadateľ obstaráva minimálne šesť nájomných bytov nižšieho štandardu, a
b)
svojím stavebno-technickým usporiadaním a vybavením zabezpečuje špecifické potreby žiadateľa v súvislosti s prenájmom podporených nájomných bytov, a to poskytovanie sociálnych služieb,18a) služieb ochrany objektu alebo ďalších služieb, ktoré súvisia s poskytovaním bývania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16b a 18a znejú:
16b) § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18a) Napríklad § 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 10 ods. 1 písm. a) sa slovo „oprávnenými“ nahrádza slovom „obstarávacími“.
19.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Dotáciu podľa § 3 písm. a) na obstaranie toho istého nájomného bytu je možné poskytnúť iba raz.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.
20.
V § 10 ods. 3 a 4 sa za slová „podľa § 4“ vkladajú slová „ods. 1“.
21.
V § 10 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ostatnej budovy na bývanie“.
22.
V § 10 ods. 8 sa slovo „august“ nahrádza slovom „december“.
23.
V § 11 ods. 1 písm. a) piatom bode sa za slová „záložné právo“ vkladajú slová „na zabezpečenie vrátenia poskytnutej dotácie a“.
24.
V § 11 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa šiesty bod.
25.
V § 11 ods. 1 písm. c) a ods. 3 sa slovo „oprávnený“ nahrádza slovom „obstarávací“.
26.
V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
z celkového počtu obstarávaných nájomných bytov v bytovej budove alebo v nebytovej budove, ktorá má zriadený výťah, minimálne 15 % bytov je navrhnutých univerzálne z hľadiska stavebných konštrukcií, a to tak, aby ich mohli využívať osoby so zdravotným postihnutím bez dodatočných úprav týchto konštrukcií; podrobnosti univerzálneho navrhovania ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
27.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Za nedodržanie podmienky zachovania nájomného charakteru bytov podľa odseku 1 písm. a) štvrtého bodu je žiadateľ povinný vrátiť poskytnutú dotáciu a uloží sa mu odvod vo výške 10 % z poskytnutej dotácie. Odvod a vrátenie poskytnutej dotácie ukladá a vymáha ministerstvo. Pri ukladaní a vymáhaní odvodu a povinnosti vrátiť poskytnutú dotáciu ministerstvo postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.24b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:
24b) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
28.
V § 12 ods. 1 písm. j) sa slová „tvoriacich domácnosť nájomcu.“ nahrádzajú slovami „žijúcich v byte spolu s nájomcom,“.
29.
V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
vyhlásenie nájomcu, že nájomný byt alebo jeho časť nie je oprávnený prenechať do podnájmu tretej osobe.“.
30.
V § 12 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 22 ods. 3 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 3 písm. e)“.
31.
V § 12 ods. 3 druhej vete sa slová „bude žiadateľ informovať“ nahrádzajú slovami „žiadateľ informuje“.
32.
V § 12 ods. 4 úvodnej vete sa za slovo „osobou“ vkladá čiarka a slová „žijúcou v domácnosti s mesačným príjmom, ktorý“ sa nahrádzajú slovami „ktorej mesačný príjem spolu s mesačným príjmom ostatných osôb žijúcich v byte“.
33.
V § 12 ods. 4 písm. a) sa slová „triapolnásobok životného minima domácnosti“ nahrádzajú slovami „štvornásobok životného minima“.
34.
V § 12 ods. 4 písm. b) sa slová „štyriapolnásobok životného minima domácnosti“ nahrádzajú slovami „päťnásobok životného minima“ a slová „§ 22 ods. 3 písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 3 písm. b) a c)“.
35.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia pri uzatváraní nájomnej zmluvy s oprávnenou fyzickou osobou podľa § 22 ods. 3 písm. f).“.
36.
V § 13 ods. 2 sa za slová „nájomných bytov“ vkladajú slová „alebo so zvýšením sociálno- kultúrnej úrovne rómskej osady“.
37.
V § 13 ods. 5 sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“.
38.
V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
ak právoplatné kolaudačné rozhodnutie pre bytový dom bolo vydané pred 1. januárom 1994.“.
39.
V § 15 odseky 4 až 15 znejú:
„(4)
Žiadosť sa úradu predkladá od 15. januára do 31. mája príslušného roka; to neplatí na predkladanie žiadosti, ktorou sa rieši odstránenie následkov živelnej udalosti,19) ktorú možno predkladať v priebehu roka.
(5)
Ak obstaranie nájomného bytu podmieňuje aj obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti, predloží sa spoločná žiadosť na obstaranie nájomného bytu a prislúchajúcej technickej vybavenosti; to neplatí, ak žiadateľ vyhlási, že obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti zabezpečí bez dotácie podľa tohto zákona.
(6)
Úrad bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť v informačnom systéme vedenom ministerstvom podľa § 19 a do 15 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti overí úplnosť jej náležitostí v poradí podľa doručenia žiadosti. Ak žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti, úrad vyzve žiadateľa v elektronickej podobe do jeho elektronickej schránky, aby v primeranej lehote najviac do 30 pracovných dní od doručenia výzvy odstránil nedostatky žiadosti.
(7)
Overenie úplnosti náležitostí žiadosti vyznačí na žiadosti zamestnanec úradu uvedením dátumu doručenia úplnej žiadosti, odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom. Úplnú a overenú žiadosť úrad bezodkladne zašle ministerstvu v poradí podľa dátumu doručenia úplnej žiadosti.
(8)
Žiadosť, v ktorej žiadateľ ani po výzve podľa odseku 6 neodstránil nedostatky, alebo žiadosť, ktorá nie je v súlade s podmienkami tohto zákona, úrad bezodkladne vráti žiadateľovi. Žiadosť na riešenie následkov živelnej udalosti, v ktorej žiadateľ ani po výzve podľa odseku 6 v určenej lehote neodstránil nedostatky, alebo žiadosť na riešenie následkov živelnej udalosti, ktorá nie je v súlade s podmienkami tohto zákona, úrad bezodkladne vráti žiadateľovi.
(9)
Žiadateľ, ktorému bola žiadosť vrátená podľa odseku 8, môže podať podnet na preskúmanie postupu úradu. Podnet sa predkladá ministerstvu prostredníctvom úradu v lehote do 20 pracovných dní odo dňa doručenia vrátenej žiadosti. K podnetu je žiadateľ povinný doložiť žiadosť, ktorá bola predmetom posudzovania úradu. Zhodu žiadosti potvrdí úrad v stanovisku spracovanom k podnetu.
(10)
Ministerstvo preskúma v lehote do 20 pracovných dní odo dňa doručenia podnetu postup úradu pri posudzovaní žiadosti. Ak zistí nesprávny postup úradu, ponechá si žiadosť na ďalšie posudzovanie a za dátum úplnosti žiadosti sa považuje dátum doručenia podnetu na preskúmanie postupu úradu na ministerstvo. Ak ministerstvo nezistí nesprávny postup úradu, podnet zamietne ako neopodstatnený a vráti žiadosť žiadateľovi.
(11)
Ministerstvo po posúdení žiadosti poskytuje dotáciu v poradí podľa doručenia úplnej žiadosti, a to do výšky limitu ustanoveného ministerstvom pre jednotlivé kraje v rámci schváleného rozpočtu zverejneného na webovom sídle ministerstva, pričom o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. Ak sa na účel podľa § 3 požaduje aj poskytnutie podpory podľa osobitného predpisu,32a) ministerstvo o možnosti poskytnutia dotácie bezodkladne informuje Štátny fond rozvoja bývania.
(12)
Ak pre rozhodnutie o poskytnutí dotácie je nevyhnutné odstrániť nedostatky žiadosti, ministerstvo vyzve žiadateľa v elektronickej podobe do jeho elektronickej schránky na ich odstránenie v primeranej lehote.
(13)
Rozhodnutie ministerstva o poskytnutí dotácie k žiadosti doručenej neskôr ako žiadosť, ku ktorej ministerstvo vyzvalo žiadateľa na odstránenie nedostatkov žiadosti, sa nepovažuje za porušenie poradia podľa odseku 11.
(14)
Ministerstvo rozhodne o neposkytnutí dotácie a vráti žiadosť žiadateľovi, ak
a)
žiadosť nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom alebo
b)
sú vyčerpané disponibilné finančné prostriedky na príslušný účel podľa § 3.
(15)
Na poskytnutie dotácie podľa tohto zákona nie je právny nárok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
32a) Zákon č. 150/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
40.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Posudzovateľ nesmie byť žiadateľom, ani nesmie byť zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi a pridelené žiadosti posudzuje nezávisle. Posudzovateľ ani jemu blízka osoba33) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom.“.
41.
V § 17 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
42.
V § 18 ods. 1 sa vypúšťajú slová „počas lehoty uvedenej v § 11 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu“ a slová „tvoriace jeho domácnosť“.
43.
V § 18 odsek 2 znie:
„(2)
Vlastník nájomného bytu je povinný tvoriť z dohodnutého nájomného osobitný rezervný fond ročne minimálne vo výške 0,5 % obstarávacích nákladov na obstaranie nájomného bytu. Z osobitného rezervného fondu uhrádza preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv tvoreného podľa osobitného predpisu35a) vo výške podľa rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome. Rozdiel, ktorý vznikne pri tvorbe osobitného rezervného fondu podľa prvej vety a úhradou preddavkov podľa druhej vety, môže vlastník nájomného bytu použiť na úhradu zvýšených platieb do fondu prevádzky, údržby a opráv. Ak vlastníci bytov alebo nebytových priestorov v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome rozhodnú o vyššej výške preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv, ako je výška tvorby osobitného rezervného fondu podľa prvej vety, je vlastník nájomného bytu povinný tvoriť osobitný rezervný fond vo výške preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv.“.
44.
V § 18 ods. 3 sa slovo „oprávnených“ nahrádza slovom „obstarávacích“.
45.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak bola na obstaranie nájomného bytu poskytnutá dotácia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2010, vlastník takéhoto nájomného bytu je povinný zriadiť osobitný rezervný fond a pri nakladaní s ním postupovať podľa odseku 2 alebo zriadiť fond prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy a pri nakladaní s ním postupovať podľa odseku 3.“.
46.
V § 21 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Sociálne bývanie poskytované obcou alebo vyšším územným celkom je všeobecne prospešnou službou.“.
47.
V § 22 odsek 3 znie:
„(3)
Oprávnenou fyzickou osobou podľa odseku 1 je
a)
osoba, ktorej mesačný príjem spolu s mesačným príjmom ostatných osôb žijúcich v byte je najviac vo výške trojnásobku životného minima,
b)
osoba, ktorej mesačný príjem spolu s mesačným príjmom ostatných osôb žijúcich v byte je najviac vo výške štvornásobku životného minima, ak
1.
osoba žijúca v byte je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
2.
ide o osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
3.
aspoň jedna z osôb žijúcich v byte zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, sociálne a ďalšie služby vo verejnom záujme, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce,
c)
osoba, ktorá žije v byte sama a ktorej mesačný príjem je najviac vo výške štvornásobku životného minima,
d)
osoba, ktorá nepresiahla vek 30 rokov a
1.
ktorej sa skončilo poskytovanie starostlivosti v zariadení na základe rozhodnutia súdu o neodkladnom opatrení, výchovnom opatrení alebo ústavnej starostlivosti,
2.
ktorej zanikla náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobná starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu,39) alebo
3.
ktorá bola zverená do starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča na základe neodkladného opatrenia a pred dovŕšením jej plnoletosti bol podaný návrh na zverenie tejto osoby do náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti alebo na ustanovenie poručníka tejto osobe podľa osobitného predpisu,39)
e)
osoba, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu,40)
f)
osoba, ktorej sa poskytuje bývanie z dôvodov hodných osobitného zreteľa.“.
48.
V § 22 odsek 4 znie:
„(4)
Mesačný príjem oprávnenej fyzickej osoby a ostatných osôb žijúcich v byte podľa odseku 3 sa vypočíta z príjmu42) za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nájom bytu, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41 sa vypúšťa.
49.
V § 22 odsek 5 znie:
„(5)
Životné minimum podľa odseku 3 sa vypočíta ako súčet súm životného minima pre plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu42) za každú plnoletú fyzickú osobu, ktorá žije v byte a súm životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu42) za každé zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa, ktoré žije v byte. Pri výpočte sa vychádza zo súm životného minima platných k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu.“.
50.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Žiadateľ podľa § 7 písm. a) a b) ustanoví vo svojom všeobecne záväznom nariadení okruh oprávnených fyzických osôb podľa odseku 3 písm. f) vrátane dôvodov hodných osobitného zreteľa. Fyzickým osobám podľa prvej vety môže žiadateľ prenajať najviac 20 % z počtu podporených nájomných bytov vo svojom vlastníctve. Za podporený nájomný byt sa považuje nájomný byt, na ktorého obstaranie bola poskytnutá dotácia podľa tohto zákona alebo podľa predpisov účinných do 31. decembra 2010.“.
51.
V § 23 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
52.
V § 23 sa slovo „oprávnených“ nahrádza slovom „obstarávacích“.
53.
Za § 24c sa vkladá § 24d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021
Ustanovenie § 18 ods. 4 sa prvýkrát použije od 1. januára 2022.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodu 26, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.